Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Hillerød
Ring 48 20 74 00

Carlsbergvej 32,
3400 Hillerød
Tlf: 48 20 74 00
hillerod@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Hillerød

Jeg vil gerne ringes op

Udfyld formularen og vi kontakter dig

Når du udfylder formularen og klikker ”Send”, bliver der automatisk sendt en e-mail med dine indtastede oplysninger til ADVODAN-kontoret. Herefter vil du blive kontaktet af en medarbejder. Dine data bliver ikke gemt på advodan.dk, men ligger kun i den e-mail, som bliver sendt til ADVODAN kontoret. Alle ADVODAN-kontorer overholder ADVODANs persondatapolitik, herunder reglerne for opbevaring og sletning af e-mails med personoplylsnigner. Her kan du bl.a. læse, hvordan vi håndterer dine data og hvor længe.

Om ADVODAN Hillerød

Vi har siden 2004 arbejdet systematisk med kvalitetssikring. Vi bistår dig, når der er mest brug for det.

Du kan få hjælp og rådgivning hos os - uanset om det gælder erhvervsretlige forhold, inkasso, køb og salg af bolig eller arv og testamente. Vi kender dine lokale udfordringer, og vores rådgivning tager afsæt i din hverdag og dit behov.

Vi har en mission om at yde rådgivning på et højt kvalitetsniveau, som altid er til din fulde tilfredshed.

Vores ambition er, at du som kunde skal være så tilfreds med vores rådgivning, at du uden reservation vil anbefale os til familie, venner og bekendte. Vi efterprøver jævnligt vores kvalitetsmål med kundetilfredshedsundersøgelser. Foreløbig har vi ikke en eneste gang konstateret andet end, at vores kvalitetsmål opfyldes.

Selskabsoplysninger m.v.:

ADVODAN Hillerød P/S har CVR. nr. 35860312 og er etableret på følgende adresse i Danmark:
Carlsbergvej 32, 3400 Hillerød

ADVODAN Hillerød P/S kan kontaktes på tlf. nr. 48207400 og mailadresserne: hillerod@advodan.dk.

ADVODAN Hillerød P/S er et advokatpartnerselskab (benævnt P/S), hvori Komplementarselskabet ADVODAN HILLERØD ApS, CVR. nr. 35638563, er fuldt ansvarlig deltager, og hvori flere personer er aktionærer. ADVODAN Hillerød P/S er både medlem af ADVODAN og af brancheorganisationen Danske Advokater, ligesom samtlige advokater hos ADVODAN Hillerød P/S er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark, og ADVODAN Hillerød P/S er en del af Advokatsamfundet. Samtlige advokater hos ADVODAN Hillerød P/S er underlagt Advokatsamfundets etiske regler. Reglerne findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk 

For så vidt angår de regler, der gælder for udøvelse af advokathvervet, henvises til Retsplejelovens § 119 – 147 og den i medfør heraf udstedte følgelovgivning. De til enhver tid gældende regler er tilgængelige på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Klager:

Klager over ADVODAN Hillerød P/S’ rådgivning og/eller salærer kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

Forretningsbetingelser:

ADVODAN Hillerød P/S’ forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, som vi påtager os, medmindre andet er udtrykkelig aftalt med klienten: 
Inden vi påtager os en opgave, afklarer vi, at der ikke foreligger interesse- eller loyalitetskonflikter, der forhindrer os i at repræsentere en klient. Inhabilitet kan også opstå i løbet af en sag, og i så fald kan det medføre, at ADVODAN Hillerød P/S må frasige sig sagen og i stedet evt. anbefale en anden advokat.

Advokatvirksomheder er omfattet af reglerne i Hvidvaskloven, hvilket indebærer, at vi skal indsamle og opbevare identitetsoplysninger på vores klienter, forinden vi kan påbegynde en opgave – derfor skal klienten oplyse navn, adresse og CPR. nr. eller CVR. nr. og i øvrigt fremvise dokumentation herfor. Vedrørende selskaber m.v. er vi forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger for de bagvedliggende ejerforhold.

Vores arbejde omfatter alene juridisk rådgivning, og arbejdet aftales ved opstart af sagen samt løbende med klienten. Vi udfærdiger et aftalebrev i forbindelse med, at vi opstarter en sag for en klient.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med de Advokatetiske Regler og Retsplejelovens regler om advokater i øvrigt samt anden evt. relevant lovgivning.

Vores honorar fastsættes på baggrund af omfanget af det udførte arbejde og den værdi, som vi tilfører sagen for klienten. Vi foretager tidsregistrering, og honoraret tager udgangspunkt i de til enhver tid værende timepriser hos ADVODAN Hillerød P/S. I afregningen tages der også hensyn til opgavens karakter og kompleksitet samt det med opgavens løsning forbundne ansvar foruden det opnåede resultat. Udlæg og relevante sagsrelaterede omkostninger skal betales af klienten ud over honoraret. Efter anmodning kan vi afgive et begrundet overslag, hvis det er muligt, over de forventede med sagens løsning forbundne omkostninger. Aftalebrev indeholdende honoraroplysninger fremsendes altid i forbindelse med modtagelse og påbegyndelse af opgavens løsning for vores klienter.

Vi opbevarer uden beregning relevante sagsoplysninger i 5 år efter sagsafslutning på vores arkiv, men originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

Vi forvalter klientmidler efter gældende regler, og klientmidler indsættes følgelig på særskilte klientkonti eller på vores generelle klientkonto. Klientmidler er beskyttet under lov om indskyder- og investorgarantiordningen, men beskyttelsen er fra den 1. juni 2015 begrænset til 100.000 EUR pr. klient pr. pengeinstitut. ADVODAN Hillerød P/S hæfter ikke for tab af klientmidler, som måtte følge af insolvensbehandling af det pengeinstitut, hvori midlerne er indsat.

Alle medarbejdere hos ADVODAN Hillerød P/S er underlagt tavshedspligt, og alle oplysninger behandles fortroligt. Fortroligheden skal respektere de regler vi pålægges, herunder om oplysninger i forhold til myndigheder og reglerne i Hvidvaskloven.

ADVODAN Hillerød P/S er ansvarlig for enhver ydet rådgivning efter dansk rets almindelige regler og er begrænset i forhold til det aftalte omfang af vores rådgivning. Vores ansvar omfatter ikke mistet fortjeneste, driftstab, goodwill, intern tid, tidstab, tab af data eller lignende indirekte tab og er begrænset til maksimalt 5 millioner kroner, og i erhvervsforhold accepterer klienten, at ansvar kun kan rettes mod ADVODAN Hillerød P/S og dennes komplementar, men ingen af de ansatte advokater eller partnere personligt.

Desuden er ADVODAN Hillerød P/S uden ansvar for rådgivning, der ydes af andre rådgivere, som vores klienter antager.

Forsikring:

ADVODAN Hillerød P/S og alle advokater hos ADVODAN Hillerød P/S er dækket af en ansvarsforsikring, indeholdende advokatgaranti, tegnet hos HDI. Ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomhed udøvet af advokater hos ADVODAN Hillerød P/S uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Codan har følgende kontaktoplysninger:

Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60
DK-1790 Copenhagen V
CVR 1052 9638
T +45 78 79 44 72 
www.codan.dk 

Police nr. 900 560 6982

GØR SOM 12.091 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.091 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.