PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Kundeoplysninger

Advodan Glostrup København er etableret på følgende adresser:

Glostrup Torv 6-10
2600 Glostrup

og

Gl. Kongevej 1
1610 København V

Vi kan kontaktes på telefon nummer + 45 46 14 50 00 samt på e-mailadressen glostrup@advodan.dk og glostrupkbh@advodan.dk.

Advodan Glostrup København er organiseret som et aktieselskab (Advokatfirmaet Jost Jensen, Thomasen & Partnere A/S). Vores CVR-nummer er: 28 84 87 06.

Advokatfirmaet Ølholm Harms I/S, CVR-nr. 85 55 24 14, der omfatter advokaterne Peter Ølhom og Michael Harms driver advokatvirksomhed i kontorfællesskab med Advodan Glostrup København og er omfattet af samme politikker og retningslinjer.

Advokaterne hos Advodan Glostrup København er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Forsikring

Alle advokater hos Advodan Glostrup København er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø.
Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advodan Glostrup København uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Klientmidler

Advodan Glostrup København har samleklientbankkonto i Nordea Bank Danmark, reg. nr. 2217, kt. nr. 0563 519 096. Kontoen føres i danske kroner.

Hvis vi har indestående midler for en klient udover kr. 25.000, som forventes at skulle stå hos os mere end 14 dage, vil vi normalt oprette en særskilt klientkonto i klientens navn. Er der oprettet separat klientkonto, vil positive renter blive tilskrevet klienten, ligesom negative renter kan kræves betalt af klienten. Endvidere vil gebyrer for oprettelse og benyttelse af kontoen skulle dækkes af klienten.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om en indskyder- og investorgarantiordning (”Garantiformuen”). Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

 

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister om vores rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

 

Offentlig eller forsikringsdækket retshjælp

Når Advodan Glostrup København påtager en opgave for en klient, undersøger vi, om der er mulighed for at opnå offentlig eller forsikringsdækket retshjælp. Hvis vores salær udlægges af det offentlige eller et forsikringsselskab, orienterer vi klienten om principperne for fastlæggelse af vederlag mv. samt om de mulige konsekvenser for klienten.

 

De advokatetiske regler   

Advokaterne hos Advodan Glostrup København er omfattet af retsplejeloven og de advokatetiske regler om god advokatskik. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Reglerne indeholder blandt andet regler om tavshedspligt og interessekonflikter.

Hvis du vil klage over vores rådgivning eller adfærd eller en regning, skal det ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

 

 

Opdateret den 20. november 2020

 

 

Indsender formularen...

Har du spørgsmål til vores kundeoplysninger?