Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Hillerød
Ring 48 20 74 00

Carlsbergvej 32,
3400 Hillerød
Tlf: 48 20 74 00
hillerod@advodan.dk

Se kort Kundeoplysninger

Advodan Hillerød

Jeg vil gerne ringes op

Udfyld formularen og vi kontakter dig

Når du udfylder formularen og klikker ”Send”, bliver der automatisk sendt en e-mail med dine indtastede oplysninger til ADVODAN-kontoret. Herefter vil du blive kontaktet af en medarbejder. Dine data bliver ikke gemt på advodan.dk, men ligger kun i den e-mail, som bliver sendt til ADVODAN kontoret. Alle ADVODAN-kontorer overholder ADVODANs persondatapolitik, herunder reglerne for opbevaring og sletning af e-mails med personoplysninger. Her kan du bl.a. læse, hvordan vi håndterer dine data og hvor længe.

Alm. betingelser

Vi har siden 2004 arbejdet systematisk med kvalitetssikring. Vi bistår dig, når der er mest brug for det.

Du kan få hjælp og rådgivning hos os - uanset om det gælder erhvervsretlige forhold, inkasso, køb og salg af bolig eller arv og testamente. Vi kender dine lokale udfordringer, og vores rådgivning tager afsæt i din hverdag og dit behov.

Vi har en mission om at yde rådgivning på et højt kvalitetsniveau, som altid er til din fulde tilfredshed.

Vores ambition er, at du som kunde skal være så tilfreds med vores rådgivning, at du uden reservation vil anbefale os til familie, venner og bekendte. Vi efterprøver jævnligt vores kvalitetsmål med kundetilfredshedsundersøgelser. Foreløbig har vi ikke en eneste gang konstateret andet end, at vores kvalitetsmål opfyldes.

Selskabsoplysninger m.v.:

ADVODAN Hillerød P/S har CVR. nr. 35860312 og er etableret på følgende adresse i Danmark:
Carlsbergvej 32, 3400 Hillerød

ADVODAN Hillerød P/S kan kontaktes på tlf. nr. 48207400 og mailadresserne: hillerod@advodan.dk.

ADVODAN Hillerød P/S er et advokatpartnerselskab (benævnt P/S), hvori Komplementarselskabet ADVODAN HILLERØD ApS, CVR. nr. 35638563, er fuldt ansvarlig deltager, og hvori flere personer er aktionærer. ADVODAN Hillerød P/S er både medlem af ADVODAN og af brancheorganisationen Danske Advokater, ligesom samtlige advokater hos ADVODAN Hillerød P/S er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark, og ADVODAN Hillerød P/S er en del af Advokatsamfundet. Samtlige advokater hos ADVODAN Hillerød P/S er underlagt Advokatsamfundets etiske regler. Reglerne findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk 

For så vidt angår de regler, der gælder for udøvelse af advokathvervet, henvises til Retsplejelovens § 119 – 147 og den i medfør heraf udstedte følgelovgivning. De til enhver tid gældende regler er tilgængelige på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Klager:

Klager over ADVODAN Hillerød P/S’ rådgivning og/eller salærer kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

Forretningsbetingelser:

ADVODAN Hillerød P/S’ forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, som vi påtager os, medmindre andet er udtrykkelig aftalt med klienten: 
Inden vi påtager os en opgave, afklarer vi, at der ikke foreligger interesse- eller loyalitetskonflikter, der forhindrer os i at repræsentere en klient. Inhabilitet kan også opstå i løbet af en sag, og i så fald kan det medføre, at ADVODAN Hillerød P/S må frasige sig sagen og i stedet evt. anbefale en anden advokat.

Advokatvirksomheder er omfattet af reglerne i Hvidvaskloven, hvilket indebærer, at vi skal indsamle og opbevare identitetsoplysninger på vores klienter, forinden vi kan påbegynde en opgave – derfor skal klienten oplyse navn, adresse og CPR. nr. eller CVR. nr. og i øvrigt fremvise dokumentation herfor. Vedrørende selskaber m.v. er vi forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger for de bagvedliggende ejerforhold.

Vores arbejde omfatter alene juridisk rådgivning, og arbejdet aftales ved opstart af sagen samt løbende med klienten. Vi udfærdiger et aftalebrev i forbindelse med, at vi opstarter en sag for en klient.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med de Advokatetiske Regler og Retsplejelovens regler om advokater i øvrigt samt anden evt. relevant lovgivning.

Vores honorar fastsættes på baggrund af omfanget af det udførte arbejde og den værdi, som vi tilfører sagen for klienten. Vi foretager tidsregistrering, og honoraret tager udgangspunkt i de til enhver tid værende timepriser hos ADVODAN Hillerød P/S. I afregningen tages der også hensyn til opgavens karakter og kompleksitet samt det med opgavens løsning forbundne ansvar foruden det opnåede resultat. Udlæg og relevante sagsrelaterede omkostninger skal betales af klienten ud over honoraret. Efter anmodning kan vi afgive et begrundet overslag, hvis det er muligt, over de forventede med sagens løsning forbundne omkostninger. Aftalebrev indeholdende honoraroplysninger fremsendes altid i forbindelse med modtagelse og påbegyndelse af opgavens løsning for vores klienter.

Vi opbevarer uden beregning relevante sagsoplysninger i 5 år efter sagsafslutning på vores arkiv, men originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

Vi forvalter klientmidler efter gældende regler, og klientmidler indsættes følgelig på særskilte klientkonti eller på vores generelle klientkonto. Klientmidler er beskyttet under lov om indskyder- og investorgarantiordningen, men beskyttelsen er fra den 1. juni 2015 begrænset til 100.000 EUR pr. klient pr. pengeinstitut. ADVODAN Hillerød P/S hæfter ikke for tab af klientmidler, som måtte følge af insolvensbehandling af det pengeinstitut, hvori midlerne er indsat.

Alle medarbejdere hos ADVODAN Hillerød P/S er underlagt tavshedspligt, og alle oplysninger behandles fortroligt. Fortroligheden skal respektere de regler vi pålægges, herunder om oplysninger i forhold til myndigheder og reglerne i Hvidvaskloven.

ADVODAN Hillerød P/S er ansvarlig for enhver ydet rådgivning efter dansk rets almindelige regler og er begrænset i forhold til det aftalte omfang af vores rådgivning. Vores ansvar omfatter ikke mistet fortjeneste, driftstab, goodwill, intern tid, tidstab, tab af data eller lignende indirekte tab og er begrænset til maksimalt 5 millioner kroner, og i erhvervsforhold accepterer klienten, at ansvar kun kan rettes mod ADVODAN Hillerød P/S og dennes komplementar, men ingen af de ansatte advokater eller partnere personligt.

ADVODAN Hillerød hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som ADVODAN Hillerød har henvist kunden til, ligesom der ikke hæftes for eventuelle fejl begået af underleverandører, som ADVODAN Hillerød efter aftale med kunden, har overladt dele af opgavens løsning til. Dette gælder uansest om fakturering sker gennem ADVODAN Hillerød. ADVODAN Hillerød er ansvarlige for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dans rets almindelige regler. 

Desuden er ADVODAN Hillerød P/S uden ansvar for rådgivning, der ydes af andre rådgivere, som vores klienter antager.

Forsikring:

ADVODAN Hillerød P/S og alle advokater hos ADVODAN Hillerød P/S er dækket af en ansvarsforsikring, indeholdende advokatgaranti, tegnet hos HDI. Ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomhed udøvet af advokater hos ADVODAN Hillerød P/S uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Codan har følgende kontaktoplysninger:

Codan Forsikring A/S
Gammel Kongevej 60
DK-1790 Copenhagen V
CVR 1052 9638
T +45 78 79 44 72 
www.codan.dk 

Police nr. 900 560 6982

 

Privatlivspolitik

Sådan behandler vi dine personoplysninger
I forbindelse med behandlingen af din sag indsamler og behandler vi personoplysninger om dig.

ADVODAN Hillerød er dataansvarlig for denne behandling af personoplysninger. Du finder vores kontaktinformationer på vores hjemmeside.

Ved spørgsmål om persondata, bedes du rette henvendelse til den af ADVODAN Hillerød udpegede persondataansvarlige, Michelle Feldborg Kristensen, mifk@advodan.dk og tlf. 48207412.

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?
Vi indsamler og behandler de personoplysninger, du selv afgiver til os som led i varetagelsen af din sag.

I den forbindelse afgiver du evt.  oplysninger om dit navn og kontaktoplysninger, samt øvrige relevante oplysninger, herunder f.eks. CPR-nr., oplysninger om økonomiske, arbejdsmæssige, familiemæssige og sociale forhold.

Vi kan i visse tilfælde behandle følsomme personoplysninger om dig i form af race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om seksuelle forhold eller orientering.

Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra ægtefælle, arbejdsgiver, modpart eller dennes advokat. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen. Du modtager altid en kopi.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. SKAT, kommuner eller andre offentlige myndigheder.  

Hvad bruger vi dine oplysninger til? 
Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen.

Vi behandler alene følsomme oplysninger om f.eks. helbredsforhold eller andre kategorier af følsomme oplysninger, såfremt det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare et retskrav.

Vi behandler almindelige kontaktoplysninger, herunder mobiltelefon og e-mailadresse, for at kunne identificere dig som klient og varetage kontakten med dig.

Vi kan også benytte dine kontaktoplysninger til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan dog altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan endvidere tilmelde sig vores Nyhedsbrev Privat på vores hjemmeside, hvilket også dækker andre sagsområder. 

Som det fremgår af afsnittet om hvidvask, har vi herudover evt.  behov for at indhente identitetsoplysninger om dig, fordi vores behandling af sagen er underlagt hvidvaskloven.

Vi behandler dit CPR-nr. med henblik på at kunne kommunikere med offentlige myndigheder eller med henblik på at foretage tinglysning / registrering af et retsforhold.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?
Vi behandler dine personoplysninger på et af følgende grundlag:

  • Opfyldelse af vores aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
  • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
  • Opfyldelse af hvidvasklovens § 11
  • Fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger)

Videregivelse af dine personoplysninger 
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

  • Modparts advokat
  • Domstolene
  • Andre offentlige myndigheder
  • Andre relevante parter/aktører; advokat, vidner, skønsmænd, ejendomsmægler, revisor, sagkyndige m.v.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til relevante samarbejdspartnere, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og i en periode på 5 år efter sagens afslutning.

Retten til at trække samtykke tilbage
I det omfang vores behandling helt eller delvist måtte være baseret på et samtykke, f.eks. til at modtage nyhedsbreve via mail og anden direkte, elektronisk markedsføring, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage har det derfor først virkning fra det tidspunkt, hvor det sker.

Dine rettigheder og adgang til at klage 
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os.

Læs mere om rettighederne og mulighed for at klage til Datatilsynet her:
-          ret til at modtage besked fra den dataansvarlige om, at der indsamles oplysninger om én selv,
-          ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om én selv,
-          ret til at gøre indsigelse mod, at behandling af oplysninger finder sted,
-          ret til at gøre indsigelse mod, at oplysninger om én selv videregives med henblik på markedsføring,
-          ret til at få oplysninger, der er urigtige eller vildledende, rettet, slettet eller blokeret, samt i den forbindelse at forlange, at andre, der har modtaget oplysningerne, orienteres om dette,
-          ret til at tilbagekalde et samtykke, og
-          ret til at klage til Datatilsynet over behandling af personoplysninger om én selv.

Klage kan sendes til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.
Telefon 33193200, Fax 3319 3218
E-post dt@datatilsynet.dk, hjemmeside www.datatilsynet.dk

GØR SOM 12.691 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.691 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.