Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan
Advodan Slagelse
Ring 57 86 46 00

Ndr. Ringgade 70C,
4200 Slagelse
Tlf: 57 86 46 00
slagelse@advodan.dk

Se kort

Advodan Slagelse

Byggeriets regler 2018 - opfølgning

I starten af februar måned skrev jeg en artikel om, hvad vi kan forvente os af kommende nye regler for byggeriet. Artiklen var baseret på kvalificerede gæt. I går, d. 21. februar 2018 blev så offentliggjort et høringsudkast til et nyt regelsæt anno 2018. Det er et udkast til det endelige udkast, vi får at se i maj måned. Jeg har været høringsudkastet igennem for at se, i hvilken grad mine gæt har ramt rigtigt:

Fordeling af ansvar og opgaver

Jeg skrev: ” Jeg tror – nej jeg håber - at AB, ABT og ABR bliver skrevet sammen til et enkelt dokument.”

AB og ABT bliver faktisk skrevet sammen til et enkelt dokument. Begrundelsen er nøjagtig den, jeg påpegede: Der er i dag så mange mellemformer, at det er vanskeligt at opretholde en klar afgrænsning imellem entrepriser og totalentrepriser.

Mellemformerne bliver beskrevet med regler om entreprenørprojektering, projektudvikling, optimering m.v. Reglerne vil findes i særlige tillæg til AB, som parterne kan vælge at bruge – eller vælge ikke at bruge.

ABR opretholdes til gengæld som et selvstændigt dokument. Mens AB18 kommer til at ligne AB92 og ABT93, får ABR en større renovering, så den kommer til at ligne AB18 og kun i mindre grad ABR89. Det er nok heller ikke så tosset, at AB18 og ABR18 vil ligne hinanden.

Jeg skrev: ” Der skal være en overordnet projekteringsansvarlig”

Det kommer der også. Ud over nye regler om mellemformer bliver ABR udbygget med nye regler om projektering og projekteringsledelse.

Planlægning

Jeg skrev: ”Der skal være færre uforudsete omstændigheder under et byggeri. Færre projektændringer, færre aftalesedler, færre forsinkelser. Og færre tvister.”

Denne ret generelle betragtning bliver faktisk håndteret på flere punkter.

ABR får udvidede regler om planlægning. Projekteringen skal opdeles i faser. Faser skal færdigmeldes (og godkendes) af bygherre som grundlag for næste fase. Med hver afleveret fase opdateres budgettet. Projektgennemgang bliver obligatorisk, og skal medtages i en udbudstidsplan.

Reglerne om tidsplaner udbygges. Hovedtidsplanen skal baseres både på rådgivers ydelsesplan og entreprenørs arbejdsplan. Der kommer regler om løbende opdatering – og en pligt til at give besked, hvis/når tidsplanen ikke holder. 

Projektændringer

Jeg skrev: ”Jeg forestiller mig mere faste regler for håndtering af ændringer. Hvem skal projektere ændringen, hvem skal udføre den, hvad koster den (og hvem skal betale), og hvilke konsekvenser har det for tidsplanen? ”

Som anført ovenfor kommer der grundigere regler om projektering og klarere ansvarsfordeling. Udvalget ”forventer” at det i sig selv vil bidrage til færre aftalesedler. Det vil tiden vise. 

Men desuden er reglerne om projektændringer væsentligt udbygget. Der kommer regler om hvornår der kan kræves ekstrabetaling, og hvornår der kan kræves tidsfristforlængelse. Der kommer regler om løbende registrering af sådanne ændringer, regler om hvornår bygherre skal præsenteres for krav om betaling, og om pligt til at give meddelelse om at tidsplanen ikke holder. 

Jeg skrev: ”Der er i dag for få regler om, hvad ekstraarbejder kan koste. Der er for løse regler om, hvordan man aftaler en ændring. Praksis om aftalesedler er uhyre konkret og giver anledning til mange uenigheder. Der er stort set ingen regler om tidsfrist-forlængelser ved ændringer. ”

Den betragtning har udvalget åbenbart været enig i.

Bedre aflevering

Jeg skrev: ”De fleste mangler skal udbedres inden aflevering. ”

Der bliver indarbejdet regler om kvalitetssikring og om målrettet tilsynsgennemgang med henblik på løbende afhjælpning af mangler mens byggeriet pågår. 

Jeg skrev: ”Entreprenøren bør med bygherre lave en mangelgennemgang af det næsten færdige byggeri som en ”generalprøve” på byggeriets aflevering.”

Der bliver fastsat regler om en førgennemgang inden endelig aflevering. Der foreslås desuden regler om en formel afhjælpningsgennemgang efter aflevering. 

Konflikter

Jeg skrev: ”Jeg tror, vi kommer til at se en større benyttelse af sagkyndige besigtigelser.” 

Der kommer regler om en helt ny måde at få hurtige afgørelser truffet på – lige præcis inspireret af reglerne om sagkyndige, som vi i dag kun anvender i forbindelse med nedskrivning af en garanti. Afgørelserne bliver hurtige og billige, de bliver truffet på skriftligt grundlag, altså uden en voldgiftssag. 

Som hos domstolene har man desuden ladet sig inspirere af de ”nyere” former for konfliktløsning som mediation og mægling. Der indføres regler om obligatoriske forligsforhandlinger. I forvejen blev mediation praktiseret – nu kommer der også bestemmelser herom i AB18

 Fast honorar?

Jeg skrev: ”Rådgiverhonoraret er som regel aftalt fast, og entreprisesummen er ligeledes fast. Man kunne overveje at indføre et resultatafhængigt vederlag som incitament til at gennemføre bedre byggeprocesser.”

Et af de nye tillæg til AB, man kan vælge at bruge eller ikke at bruge, beskriver faktisk incitamentsbestemmelser, hvor der netop lægges op til, at vederlaget kan afhænge af f.eks. byggetiden eller den totale økonomi, antallet af ændringer og fordyrelser eller andre forhold. 

Øvrige forhold

Jeg havde luftet muligheden for at indarbejde regler om social dumping, arbejdsmiljø eller energiforbrug og miljøbelastning. Der har indsneget sig en enkelt bestemmelse om at bygherre kan forlange at en leverandør eller underentreprenør tages af projektet, hvis denne har forbrudt sig mod denne type regler.

De punkter, jeg har gennemgået, er efter min mening de væsentlige. Men der er mange, mange flere, for det er en grundlæggende omskrivning, der lægges op til. AB bliver mere fyldig. Der kommer også regler om fremhævelse af forbehold, digitale bygningsmodeller, aftaler om ændringer (pris og tid) og byggeledelsens fuldmagt til at indgå aftaler, dagboder ved mellemfrister, forcering, udviklingsskader og meget, meget mere.

Konklusioner

Vil det lykkes at indfri ambitionerne til de nye regler for byggeriet i 2018?

Efter min mening er svaret både ja og nej, men heldigvis mest ja.

Mine gæt i forrige artikel afspejler ikke kun hvad jeg troede, men i høj grad også hvad jeg mente ville være fornuftigt. Jeg vil mene, at udkastet som det foreligger i meget høj grad håndterer størstedelen af de punkter, jeg har fremhævet. Det er jeg meget tilfreds med.

At AB og ABT er samlet i et enkelt regelsæt (nu med tillæg) er virkelig godt. At ABR ikke ved samme lejlighed er skrevet sammen med AB ærgrer mig. 

Udvalget har nævnt muligheden for at man desuden udarbejder et sæt forenklede AB og ABR til de mindre entrepriser. Sådanne dokumenter har de dog ikke offentliggjort udkast til. Samtidig skal AB-Forbruger bestå som et selvstændigt dokument ved siden af AB18. Jeg tror derfor ikke, at jeg vil kalde de nye regler for en forenkling. 

Som det ser ud nu, vil vi have AB18 og ABR18 med en række tillæg, AB-Forbruger samt desuden de to første i ”forenklede” udgaver til mindre entrepriser.

Om aftalegrundlaget nødvendigvis bliver mere overskueligt – også i international sammenhæng – kan jeg være tvivlende overfor, men det skal ikke skygge for, at der er mange nye regler, som vi har manglet i mange år.

GØR SOM 12.693 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.693 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.