Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

5 ting du bør vide om at ændre testamente

  • Af Stina Askholm Hansen
  • 20. jan 2017
  • 218 Spørgsmål & svar

”Testamentet er reelt den eneste måde, du kan bestemme, hvad der skal ske efter din død, og hvem der skal arve hvor meget efter dig. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at holde det opdateret, når din livssituation ændrer sig – men også at du gør det på den rigtige måde, så testamentet også er juridisk gældende for dine reelle ønsker den dag, det bliver relevant”, siger advokat Carstens Lyngs fra ADVODAN i Thisted.

Han fortæller her om fem konkrete fokuspunkter, som mange ikke er opmærksomme på.

1. To muligheder for at ændre

Man har så at sige to muligheder for at lave om på, hvem der arver hvad efter sig. Enten kan man ændre sit testamente, hvor man tilbagekalder det gamle og opretter et nyt, eller man kan lave en såkaldt ren tilbagekaldelse, hvor der ikke oprettes et nyt testamente, men man bare kalder det gamle tilbage.

Ifølge advokat Carsten Lyngs er det dog ikke altid nødvendigt at få lavet et helt nyt testamente:

”Er der små ændringer, som fx et navn, kan man lave et tillæg, et såkaldt kodicil, til det eksisterende testamente. Men jo mere omfattende et testamente er, jo bedre er det at få lavet et helt nyt testamente. Desuden kan der opstå den uheldige situation, at en arving reelt kan se sig selv skrevet ind og ud af testamentet flere gange hen over årene, fordi alle tillæg ligger sammen med testamentet”.

2. Testamentet skal ændres hos notaren

Uanset, om der skal laves tillæg, ændres eller tilbagekaldes, siger arveloven, at det skal foregå på samme måde som ved oprettelsen.

”For langt de fleste betyder det, at de skal en tur forbi notaren og underskrive en tilbagekaldelse af testamentet. Det vil sige, at du ikke bare kan rive testamentet derhjemme itu eller skrive ’annulleret’ på siderne og få lavet et nyt. Så længe det gamle testamente ikke formelt er ændret hos notaren, er indholdet stadig juridisk gældende”, siger Carsten Lyngs.

3. Hvad sker der ved skilsmisse?

Skal man skilles, behøver man normalvis ikke at ændre eller tilbagekalde sit testamente. Når man ikke længere er gift, ophører dels ægtefællers ret til at arve hinanden, og dels betragtes gensidige testamenter som ophævet ved skilsmisse.

”Men der kan være tilfælde, hvor et testamente har et indhold, der gør det nødvendigt at lave en formel tilbagekaldelse. Fx kan der være uheldige eller tvetydige formuleringer, som reelt betyder, at din tidligere ægtefælle arver dig efter din død – også selvom I ikke har været gift i mange år”, siger Carsten Lyngs.

4. Ikke alle testamenter kan ændres

I nogle tilfælde kan det ikke lade sig gøre at ændre eller tilbagekalde et testamente, fordi det er gjort såkaldt uigenkaldeligt. Det vil fx sige, at den længstlevende ikke kan ændre på de fælles beslutninger, der blev taget ved oprettelsen af testamentet.

”Jeg fraråder altid at gøre et testamente uigenkaldeligt, fordi man aldrig ved, hvad livet bringer. Skrækeksemplet er parret, der sammen har begrænset den ene søns arveret og gjort det uigenkaldeligt. Efter konens død får manden igen et tæt forhold til sønnen men kan ikke give ham den samme arv som de andre børn”, forklarer Carsten Lyngs.

5. Du kan ikke gå bag om ryggen

Hvis du har oprettet et gensidigt testamente med din ægtefælle, kan du i teorien godt tilbagekalde din del af testamentet, uden at han eller hun er klar over det.

”Men i praksis vil man betragte hele testamentet som tilbagekaldt, hvis fx kvinden har tilbagekaldt sin del bag om ryggen på manden. Det vil sige, at hun heller ikke arver ham, hvis han dør først”, slutter Carsten Lyngs.

Vil du vide mere?
Spørgsmål
Anne Grethe Hansen
25-01-2017 13:44:49

Hvis man har oprettet et gensidigt testamente, hvor børnene fra begge sider arver ligeligt til sidst, og man efterfølgende laver et kodicil, hvorpå man giver længstlevende mulighed for at skifte med førstafdødes børn. Hvori ligger fordelen for længstlevende i at skifte.

Besvar indlæg
Carsten Lyngs, Advodan Thisted
26-01-2017 13:49:20

Jeg forstår dit spørgsmål således :
1. Et par, der begge har særbørn, har lavet et gensidigt testamente, hvor meningen er, at særbørnene alt i alt skal arve lige meget, når begge testatorer er afgået ved døden.
2. Efterfølgende har parret lavet et tillæg til testamentet, hvor længstlevende har fået mulighed for i levende live at skifte med førstafdødes særbørn.
3. Du spørger nu om, hvilken fordel længstlevende skulle have ved at skifte med førstafdødes særbørn.
For at svare herpå har jeg behov for at vide mere om indholdet i både testamentet og tillægget, men jeg forestiller mig, at længstlevende ved et skifte med førstafdødes særbørn muligvis kan sikre, at der herved opnås, at længstlevendes særbørn derved kommer til at arve mere end førstafdødes særbørn, hvilket naturligvis kan være en fordel set med længstlevendes øjne.
Skal jeg komme med et mere sikkert bud på evt. fordele for længstlevende har jeg som nævnt behov for at kende mere til indholdet af såvel testamentet som tillægget hertil.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Anne Grethe Hansen
26-01-2017 16:20:07

Fra starten blev testamentet lavet så længstlevende kunne sidde i uskiftet bo for at sikre længstlevende bedst muligt. Derfor skrev særbørnene under på at de alle sammen skulle vente med at arve og til sin tid ligeligt fordelt. I testamentet står at den , som bliver længstlevende skal frit kunne ændre bestemmelserne i testamentet, dog således at dette ikke er til skade for nogen af børnene.
Efterfølgende er arveloven lavet om ,så ønsket blev at længstlevende skulle arve så meget som førstafdøde kan bestemme over i henhold til enhver tid gældende lovgivning, såfremt man måtte ønske at skifte,og der blev ikke ændret i det oprindelige testamente. Man blev rådet til at lave dette kodicil, fordi hvis man så skiftede med førstafdødes børn ville man efterfølgende stå frit, bla i tilfælde af nyt giftermål.
Men skal man så skifte igen,( det kan man vel ikke,) hvis arven skal deles blandt alle særbørnene. Lyder det ikke selvmodsigende.

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
06-02-2017 17:24:56

Jeg er nu blevet gjort opmærksom på din besked af 26.1.2017 kl. 16.20, hvor du kommer med supplerende oplysninger.

Jeg kan nu forstå, at testamentet er lavet efter den gamle arvelov, hvor den længstlevende ægtefælle iht. dagældende arvelov arvede 1/3 og førstafdødes særbørn 2/3. Dengang udgjorde tvangsarven ½.

Med den nugældende arvelov, der trådte i kraft 1.1.2008, arver den længstlevende ægtefælle nu ½ og førstafdødes særbørn ligeledes ½, og tvangsarven udgør alene1/4.

I kodicilen er nu åbenbart bestemt, at den længstlevende ægtefælle, såfremt der sker et skifte, skal arve mest muligt efter den førstafdøde ægtefælle, men samtidig forstår jeg, at meningen stadig er, at alle børn efter både førstafdøde og længstlevende også skal arve lige meget, og bestemmelsen om, at længstlevende ikke ved nyt testamente kan ændre til skade for nogen af børnene, er ikke ændret i kodicilen.

Ved et skifte opnår længstlevende naturligvis, at der i første omgang bliver gjort op med, hvad førstafdødes særbørn har krav på efter førstafdøde, og så kan længstlevende bl.a. gifte sig igen.

Omvendt fremgår det af dine oplysninger, at førstafdødes børn skal arve yderligere ved længstlevendes død, idet meningen også efter kodicilen åbenbart stadig er, at alle førstafdødes og længstlevendes børn hver især samlet skal lige meget.

Efter nugældende arvelovs § 81, stk. 1, vil en længstlevende ægtefælle normalt kunne råde over friarven i boet efter længstlevende, men her henvises dog til stk. 2, der har følgende ordlyd :

"Den længstlevende ægtefælle ægtefælle kan ikke ved testamente råde over
1) friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilfalde førstafdødes særlivsarvinger".

Også i levende live vil længstlevende være begrænset i sin handlefrihed. Arvelovens § 82 har således følgende indhold :

"Har ægtefæller ved fælles testamente truffet bestemmelse om arvens fordeling efter den længstlevendes død, som den længstlevende ikke kan tilbagekalde, kan den længstlevende ikke tilsidesætte denne bestemmelse ved
1) at give gaver eller arveforskud, hvis værdi står i misforhold til formuen eller
2) at indsætte en begunstiget i en livsforsikring eller en lignede ordning, der er oprettet for et beløb, der står i misforhold til formuen"

Bortset fra, at den længstlevende ægtefælle ved et skifte således kan gifte sig igen, er det således begrænset, hvad den længstlevende opnår ved at skifte boet efter den førstafdøde ægtefælle.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Birgitte Pallesen
17-02-2018 23:28:26

Min mand og jeg har oprettet testamente for flere år siden, men vil gerne lave nogle ændringer.
Hvordan gøres det nemmest, og hvad koster det?
Med venlig hilsen Birgitte

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
9/27/2019 1:52:22 PM

Jeg går ud fra, at du og din mand har haft hjælp af en advokat, da I oprettede jeres testamente.

Derfor vil jeg vedr. evt. ændringer i testamentet anbefale, at I igen kontakter en advokat, evt. den samme, som hjalp med oprettelsen af testamentet.

Hvad det i advokatudgift vil koste at lave ændringerne, har jeg ikke noget præcist bud på, idet det helt afhænger af omfanget af de ønskede ændringer, men der skal til statskassen betales kr. 300 i notarialgebyr.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
christina
8/27/2019 9:52:27 PM

Hej Carsten !
Min mors samlever ligger for døden, og han har 2 døtre fra tidliger ægteskab(deres mor er død), og han sidder i udskiftet bo. Han er ikke gift med min mor, men det har de planer om, men er dog i tvivl om det nåes. Spørgsmålet lyder, hvem skal betale arveafgiften hvis han opgør boet til sine døtre nu, for så at gifte sig med min mor. Vi mener at døtrerne skal betale den afgift?! Deres kommentar, er at de kommer til at betale dobbelt arveafgift, når de så igen skal arve den dag min mor går bort, er det korret? kan de komme til at betale dobbelt arveafgift af arven fra deres far, når den bliver udbetalt af 2 omgange?
Kan man fremskynde et giftemål og vil det forenkle denne sag?
På forhånd TAK

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
9/27/2019 2:57:06 PM

Hej Birgitte

Du oplyser ikke, om din mors samlever og dennes afdøde ægtefælle har lavet testamente, ligesom du ikke oplyser, om din mor og din mors samlever har lavet testamente.

Endvidere oplyser du ikke, hvad din mors samlever ønsker mht. arv, hvilke oplysninger jeg gerne ville have haft.

Skal din mor gifte sig med sin samlever kræver dette, at din mors samlevers 2 døtre giver samtykke hertil, eller at din mors samlever skifter med sine 2 døtre, således at din mors samlevers 2 døtre får udbetalt arven efter deres afdøde mor,og skal der skiftes, skal din mors samlevers 2 døtre selv betale boafgift af den arv, der tilfalder din mors samlevers 2 døtre.

Hvis din mors samlever vælger at skifte med sine 2 døtre og derefter dør før din mor, skal døtrene naturligvis igen betale boafgift af den arv, der tilfalder de 2 døre efter din mors samlever, men der er ikke tale om nogen form for dobbelt boafgift.

Endelig bemærkes, at din mors samlevers 2 døtre kun vil arve din mor, hvis hun har oprettet testamente til fordel for din mors samlevers 2 døtre.

Du er velkommen til at vende tilbage med yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Benny Christensen
26-01-2017 17:06:19

Ved ikke om det er ok at skrive det her men hvordan opretter man nemmest et testamente????

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
27-01-2017 19:23:12

Du bør som udgangspunkt kontakte en advokat for at få oprettet et testamente.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
R.Hansen
23-02-2017 08:10:21

Jeg bestilte et såkalt internett testamente ved et firma i Aarhus for ca 3 mndr siden til ca 3000,-,og iflg ordrebekreftelsen kunne jeg endre det slik jeg ville til jeg var fornøyd inden notaren underskrift.
Jeg endret det på flere punkter,og fjernet bl.andet en tilføyelse om at det omtalte firma skulle være min bobestyrer ettersom de kjente mine ønsker? .....vi hadde aldrig snakket sammen utover pc spørsmålene,og de hadde tilbageholdt deler av min opprinnelige tekst.dette hadde de ført inn selv om jeg hadde notert at det skulle ordnes uten bobestyrer
Siden har jeg ikke hørt noe...hvor lenge bør jeg vente på et testamente ?
og hva bør et ordentlig testamente koste?

Besvar indlæg
Rasmus B. Kronborg
28-02-2017 09:35:25

Hej R. Hansen
Jeg kan oplyse dig, at når en advokat fra Advodan bistår med at udarbejde testamenter, sker det typisk således, at der afholdes et indledende møde, hvor nuværende arveforhold gennemgås ligesom muligheder for ændringer via testamente gennemgås, derefter laves udkast til testamente, der som regel tillige gennemgås for at sikre, at indholdet svarer til det ønskede.
Dernæst skal testamentet underskrives foran en notar på dommerkontoret for dels at sikre, at det er gyldigt oprettet og ikke mindst for at få opbevaret et eksemplar af det underskrevne testamente i centralregisteret for testamenter.
Prisen varierer afhængig af testamentets omfang og tidsforbrug, men et typisk testamente med ovennævnte rådgivning m.v. vil koste cirka kr. 4.500 + moms, eller i alt kr. 5.625 incl. moms - men det varierer som nævnt afhængig af testamentets indhold og medgået tid til rådgivning m.v.
Testamente er i øvrigt så vigtigt et dokument, at det er vigtigt at få god og grundig rådgivning af en advokat, inden man underskriver det.
Jeg håber, at ovennævnte besvarer dit spørgsmål.
Mvh. Rasmus B. Kronborg, Advodan Thisted

Med venlig hilsen
Rasmus B. Kronborg
Rasmus B. Kronborg Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Kirsten Olesen
27-01-2017 10:25:51

Jeg er lige blevet skilt og vi har ikke børn sammen men var lavet testenmente så hvor skal jeg gøre for jeg vil gerne have det slette på forhånd tak

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
27-01-2017 19:13:11

Ved skilsmisse bortfalder ægtefællers automatiske arveret. I et testamente kan det naturligvis dog godt være aftalt, at tidligere ægtefæller alligevel skal arve hinanden, men det vil være usædvanligt.
Jeg formoder derfor, at skilsmissen medfører, at testamentet må anses for at være bortfaldet, men med mindre testamentet skulle være gjort uigenkaldeligt, kan man for en sikkerheds skyld tilbagekalde det hos notaren. Hvis man selv kan lave en sådan tilbagekaldelse, koster tilbagekaldelsen alene et notarialgebyr på kr. 300.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Ann
11-04-2017 08:25:52

For ca. 20 år boede jeg sammen med en mand og vi oprettede et testemente. Og som jeg husker det skulle vi arve hinanden, hvis en af os gik bort. Vi fik det lavet det på et advokat kontor, men jeg kan ikke huske hvilket.

Der er flydt meget vand i åen siden. vi gik fra hinanden. Jeg blev gift med en anden mand og fik børn og skilt. Jeg bor nu alene med mine børn.

Hvordan finder jeg det gamle testemente? Så jeg kan tilbagekalde det?

Hilsner
Ann

Carsten Lyngs
21-04-2017 10:32:23

Jeg formoder, at det testamente som du oprettede for ca. 20 år siden, blev oprettet som et notartestamente og blev underskrevet på et dommerkontor. Ved henvendelse enten til det dommerkontor, hvor testamentet blev underskrevet, eller til et andet dommerkontor, kan du ved oplysning af dit navn og dit cpr.nr. bestille en kopi af testamentet, og en sådan kopi koster kr. 175, som nok skal indbetales af dig, inden dommerkontoret vil fremsende kopien af testamentet.
For god ordens skyld bemærkes, at det formentlig fremgår af testamentet, at det bortfalder, hvis du og din daværende samlever på tidspunktet for den førstafdødes død fortsat bor sammen, men det er naturligvis ikke sikkert, at det forholder sig sådan.
Du har derfor behov for at komme i besiddelse af en kopi af testamentet.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Ann
21-04-2017 16:46:05

Mange tak for svaret.

Rikke
11/28/2018 10:07:50 PM

Min samlever har for 16 år siden lavet et testamente til sin niece som arving, hvis han skulle gå bort. Det var lige inden jeg kom i billedet. Vi vil gerne have lavet et testamente da vi er ugift samlevende med fælles barn. Problemet ligger så i, at han ikke kan huske overhoved, hvor og hvornår det testamente er lavet og det næste er at han overhoved ikke har kontakt eller vil, til den del af familien. Kan vi stadig få det annulleret ved oprettelse af det nye.
Mvh Rikke

vagn nielsen
24-04-2017 16:55:58

Jeg har et særbarn, og for at tilgodese min kone fik vi lavet testamente.
I tilfælde af, at jeg døde først, skulle barnet kun have tvangsarv.
Nu er jeg blevet skilt, og jeg ønsker, at mine fire børn arver ens.
Behøver jeg at foretage mig noget.
Venlig hilsen

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
25-04-2017 11:16:21

Om du behøver at foretage dig noget, afhænger fuldstændig af, hvordan testamentet er formuleret.
Formentlig fremgår det af testamentet, at begunstigelsen af din daværende kone forudsatte, at I ved din død fortsat var ægtefæller eller i hvert fald levede sammen, og i givet fald er begunstigelsen jo bortfaldet ved skilsmissen.
Omvendt kan testamentet være formuleret på en sådan måde, at begunstigelsen muligvis fortsat gælder, hvorfor du for god ordens skyld bør lade en advokat gennemgå testamentet for endelig afklaring af, om du bør foretage dig noget.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Finn Sørensen
04-05-2017 18:44:51

Hej,
Tilbagekaldelse/sletning af tilføjelse til testamente -
2 samlevere "vil" tilbagekalde tilføjelse til tidligere testamente.
1: Skal der refereres til hvilket testamente tilføjelsen hører til eller er det blot tilføjelsen der skal nævnes med hensyn til underskrift, stempling, notar.
2 : Kan den ene person alene tilbagekalde tilføjelsen
3 : Går ud fra at det blot kan skrives på en A4 side og efterfølgende underskrives hos Notar

Med venlig hilsen
Finn Sørensen

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
08-05-2017 14:21:10

Skal jeg svare præcist på dine spørgsmål, forudsætter det, at jeg sad med en kopi af testamentet og tilføjelsen hertil.
Med det forbehold, at jeg ikke sidder med hverken testamentet eller tilføjelsen hertil, kan jeg med sikkerhed sige, at det ikke er tilstrækkeligt, at tilføjelsen blot tilbagekaldes på en A4 side.
Der skal i retten overfor notaren underskrives både på et originalt dokument og på en kopi, og på kopien skal der være en speciel testamentsgenpartsforside, og denne testamentsgenpartsforside kan du formentlig finde på nettet.
Det skal udtrykkeligt nævnes, hvornår den omhandlede tilføjelse er oprettet og overfor hvilken notar, og at det er denne tilføjelse, der nu tilbagekaldes.
Om den ene person alene kan tilbagekalde tilføjelsen afhænger helt af, hvordan man har formuleret sig herom i testamentet og tilføjelsen. Normalt er det aftalt, at hver af parterne kan tilbagekalde, og at hvis den ene part ensidigt tilbagekalder, anses testamentet eller tilføjelsen i sin helhed for at være tilbagekaldt. Om dette er tilfældet i dit eksempel, kan jeg af gode grunde ikke svare på.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Finn Sørensen
08-05-2017 16:23:25

Mange tak for dit svar -
1. Det er kun tilføjelsen der skal tilbagekaldes
2. I det oprindelige testamente står der, at hver af testatorerne frit kan ændre /tilbagekalde, hvis blot en af dem ønsker det.
3. Skal det oprindelige testamente nævnes med tinglysningsdato
4. Jeg har udarbejdet en side, hvor der står testatorerne med cpr. nr/adresse og skrevet - tilbagekalder tilføjelse til testam. §2 stk, 2.2. + tinglysningsdato.
Endvidere står der tilføjelsen er underskrevet i retten i Århus + dato og navn på Notar
5.Er det genpartsformularen (genpart af en testamentarisk disposition eller tilkendegivelse om forældremyndighed) - der skal anvendes.

Håber meget at høre nærmere og på forhånd tak

Mvh.
Finn Sørensen

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
08-05-2017 17:01:59

Jeg har følgende bemærkninger til dine 5 punkter.
Ad 1 : Jeg er også i mit første indlæg opmærksom på, at det kun er tilføjelsen, der skal tilbagekaldes.
Ad 2 : Som jeg skrev i mit første indlæg er det meget almindeligt, at hver af testatorerne frit kan tilbagekalde, men jeg tvivler på, at hver af testatorerne også frit kan ændre, idet jeg vil tro, at enhver ændring kræver enighed herom.
Ad 3 : Det er en god ide at nævne, hvornår det oprindelige testamente er oprettet, men understrege, at det alene er tilføjelsen, der skal tilbagekaldes.
Ad 4 : Fint. Testamentet er dog ikke tinglyst.
Ad 5 : Ja.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Finn Sørensen
08-05-2017 19:29:15

Hej Carsten,

Rigtig mange gange tak for svar - helt vildt hurtig - Tak
Jeg gik på forhånd ud fra at du arbejde fra Jylland (jyder er gode/hurtige til deres arbejde) - og mener også at have fundet ud af, at det er Thisted du "opererer" ud fra. Rart at vide hvor man kan få en fin service.
Godt nok bor jeg i Beder (syd for Århus)
Ha en rigtig go aften

Med venlig hilsen
Finn Sørensen

Besvar indlæg
Susanne lynge boel
30-05-2017 18:59:28

Jeg er i et forhold, hvor der er skrevet testamente.
Jeg ønsker en ændring i forhold til at stå som medejer af min samlevers sommerhus. Da dette testamente blev oprettet , var jeg ikke orienteret om at der var en stor gæld deri.
Jeg kom i forholdet helt gælds fri, hvorimod min samlever havde gæld.
Jeg vil gerne have ophævet at jeg står som medejer af sommerhuset, min samlever siger god derfor.
Er de besværligt og bekosteligt at ændre?

Med venlig hilsen
susanne Lynge Boel J.nr.1-301-21009

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
01-06-2017 10:14:28

Jeg er lidt usikker på, hvordan jeg præcist skal forstå dit spørgsmål, hvorfor min besvarelse skal tages med et stort forbehold for, at jeg har forstået dig rigtigt.
Som jeg forstår det, lever du i et papirløst forhold, hvor der er lavet et testamente, hvor din samlevers sommerhus på en eller anden måde indgår.
Omvendt anfører du også, at du allerede er medejer af din samlevers sommerhus, hvor der åbenbart er en stor gæld, som du ikke fra starten af har haft kendskab til.
Hvis du allerede er medejer af sommerhuset, hæfter du kun for gælden heri, hvis du har skrevet under herpå, idet jeg går ud fra, at gælden som udgangspunkt kun vedrører din samlever.
Jeg forstår dig således, at din samlever gerne vil overtage din andel af sommerhuset, og hvis kreditorerne bag den gæld, der måtte være tinglyst i ejendommen accepterer at frigøre dig for din eventuelle hæftelse for gælden i sommerhuset, skal der laves et skøde, hvor din samlever overtager din andel af ejendommen. Samtidig skal din samlever forhåbentlig kunne frigøre dig for din eventuelle hæftelse for gælden.
Omkostningerne ved et sådant skøde består i en tinglysningsafgift, der består i en fast afgift på kr. 1.660 kr., hvortil kommer en variabel afgift på 0,6 % af købesummen for din andel af ejendommen. Hertil kommer naturligvis selve omkostningerne ved udfærdigelse af et skøde, og her tør jeg ikke komme med noget sikkert bud på omkostningerne.
Skal du have ændret i testamentet er der en udgift på kr. 300 vedr. notarialgebyr, hvortil kommer omkostningerne ved udfærdigelse af en codicil eller et nyt testamente, og heller ikke her tør jeg komme med noget sikkert bud på omkostningerne.
Hvis jeg i min besvarelse af dit spørgsmål har misforstået dig, er du naturligvis velkommen til at vende tilbage.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Susanne lynge Boel
04-06-2017 19:53:22

Hejsa :-)

jeg har ingen andel ren kr øre mæssigt. Der blev bare skrevet i testamentet, at vi står som arving efter hinanden med alt hvad vi har.
Sommerhuset har min samlever haft sammen med sin afdøde kone.
Jeg vil bare ikke stå med en stor gæld, som der er i sommerhuset, hvis det er mig der overlever min samlever.
jeg gik ind i dette forhold, total gældsfri.
Så købte vi et nedlagt landejendom sammen, som vi ikke har megen gæld i.
Ejendommen er købt halv om halv.

MVH
Susanne.

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
06-06-2017 16:28:59

Tak for din mail af 4.6.2017, og nu forstår jeg straks bedre sammenhængen.
Som det er i øjeblikket ejer du åbenbart sammen med din samlever en nedlagt landejendom, der ikke er hårdt belånt, medens din samlever alene ejer sommerhuset, som der til gengæld er stor gæld i.
Du og din samlever har så, ligesom rigtig mange andre samlevende par, der ønsker at sikre den længstlevende samlever bedst muligt, lavet et gensidigt testamente, hvorefter den længstlevende samlever skal arve mest muligt efter den førstafdøde samlever.
Hvis din samlever dør før dig, hvorefter du iht. testamentet skal arve mest muligt efter din samlever, bør det indledningsvis afklares, om din samlever efterlader sig større værdier end gæld, idet din samlevers kreditorer vil skulle dækkes, inden der er noget for dig at arve.
Selv om du formentlig gerne vil arve din samlevers andel af jeres nedlagte landejendom, må du derfor få afklaret, om din samlever samlet efterlader sig større værdier end gæld, inden du tager stilling til, om du tør overtage boet efter din samlever til privat skifte.
Hvis du er usikker på, om din samlevers værdier er større end gælden, må du lade boet behandle som et offentligt bobestyrerbo, hvorved det sikres, at du først modtager evt. arv, når din samlevers gæld er betalt.
Din samlevers gæld skal således kunne dækkes af din samlevers værdier, inden du reelt arver noget.
På ovennævnte baggrund ser jeg ingen grund til, at der ændres i jeres testamente.
Derimod bør I nok overveje, om din samlever evt. skal sælge sin andel af den nedlagte landejendom til dig. Hvis det således ved din samlevers død viser sig, at din samlevers samlede gæld overstiger din samlevers værdier, kan det måske blive lidt problematisk, at I sammen ejer den nedlagte landejendom, men det er en helt anden historie.
Jeg håber, at du kan bruge denne supplerende besvarelse.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette øllegaard
07-07-2017 06:54:02

Jeg har hverken kæreste, mand el lign. Ej heller børn. Men jeg har både min mor og far plus 2 mindre søstre. Som begge er gift og har et barn hver indtil videre. Er det rigtigt forstået at min mor og far vil arve hver en halvdel, af mit hus, og hvad der ellers er. Hvis jeg skulle være så uheldig at smutte i svinget imorgen?

Og hvordan gør jeg når mit ønske er at min ene søster og hendes mand(avnen skal helst følge min søster) får hele mit hus og hvad jeg indtil videre ejer. Mit hus har en pæn stor friværdi men jeg ønsker blot de få råde retten over huset, hvad de så vil beslutte er jeg så fåvidt lige glad med. Men ønsker dog at skulle de finde på at sælge det, med overskud. Er mit ønske at de får halvdel, og alle de niecer/nevøer jeg måtte have på dette tidspunkt hvor salget finder sted. Der skal den anden halvdel fordels ud på disse. Lukkede kontoer til de er 21 år.

Også har jeg faktisk også nogle mere personlige ønsker iforhold til genoplivning osv. Vil sådanne kunne skrives i selvsamme testamente? Og noget omkring mine 2 katte og en hund?

Vil lige til slut sige alt dette er drøftet med min søster og svoger. Og jeg stoler 100 % på dem. Men det vil give mig lidt ro og retfærdighed at få det skrevet ned og aftalerne var gældende

Håber det giver mening

VH Mette Øllegaard

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
10-07-2017 13:33:11

Jeg forstår dig således, at du ikke har livsarvinger, men derimod har du i øjeblikket både din mor og far samt 2 mindre søstre.

Idet jeg forudsætter, at du ikke pt. har oprettet testamente, vil det ved din død i øjeblikket være din mor og far, der hver arver ½ af alt, som du måtte efterlade dig.

Da du ikke har livs- og dermed heller ikke tvangsarvinger, kan du ved testamente frit råde over hele din formue, og der er således intet til hinder for, at du i et testamente bestemmer, at din ene søster skal arve alt, som du måtte efterlade dig.

Såfremt du ved din død efterlader dig dit nuværende hus, hvor der åbenbart er en vis friværdi, anfører du, at hvis din søster på et tidspunkt skulle sælger dette hus, er det dit ønske, at din søster skal aflevere halvdelen af dette overskud til lige deling mellem dine niecer og nevøer, som du måtte have på salgstidspunktet, og således at dine niecer og nevøers arv er båndlagt indtil de er 21 år.

Herom bør du klart kontakte advokat for at få udformet det for dig rigtige testamente.

I testamentet kan der sagtens også medtages bestemmelser om dine 2 katte og en hund.

Dit testamente bliver jo først aktuelt ved din død, og derfor bør du ikke heri medtage bestemmelser vedr. personlige ønsker i forhold til genoplivning osv. Sådanne bestemmelser kan derimod evt. medtages i et livstestamente, som du derfor også kan overveje at oprette.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Lena Haxholm Sørensen
17-07-2017 13:40:18

Hej Carsten
jeg skriver på vegne af min svigermor der sider i uskiftet bor til nogen af hendes afdøde mands børn. Der var nogle af børnene der ønskede at skifte da min svigerfar døde i 1998.
Der er stadig indskrevet de 2 børn som ikke skiftede dengang, men nu er et af dem selv afgået, og min svigermor ser ikke hendes børn, som nu er arve berettiget efter deres mor.
Kan hun annuller deres testamente ???
Med venlige hilsner
Lena Haxholm Sørensen

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
31-07-2017 09:40:35

Hej Lena.

Jeg går ud fra, at det er dine svigerforældre, der har oprettet testamente, og at dit spørgsmål går på, om din svigermor har mulighed for at annullere dette.

Om din svigermor har mulighed for at annullere eller i hvert fald lave ændringer i testamentet afhænger helt af, hvad der er anført herom i testamentet, men faktum er, at de børn, som din afdøde svigerfars eget særbarn nu efterlader sig, er trådt i det afdøde særbarns sted.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette Spangenberg
20-08-2017 15:33:27

Hej Carsten.

Jeg har efter min brors død, fundet et testamente, hvor min bror er livsarving efter sin mor og dennes mand.
Min brors mor er død, hendes samlever er i live.
Jeg var arving efter min bror. Er det korrekt forstået at jeg, når hans stedfar går bort, arver denne?
Der står anført i testamentet at det er genkaldeligt, så længe begge er i live. (mor og stedfar)
Testamentet er opført i Lyngby Reteskreds 1974.

Mvh.
Mette Spangenberg

Besvar indlæg
Carsten lyngs
21-08-2017 15:52:52

Hej Mette

Om du til sin tid arver din afdøde brors stedfar, som du også betegner som din brors mors mand og din brors mors samlever, afhænger helt af, hvad der præcist står i det testamente, som du har fundet.

Du anfører, at din afdøde bror, er indsat i testamentet, ligesom du anfører, at du er arving efter din afdøde bror, men dette indebærer ikke nødvendigvis, at du dermed er indtrådt i din brors sted i testamentet.

Mange gange er det i et testamente anført, at hvis en arving er død inden testator død, indtræder arvingens evt. livsarvinger i afdødes sted, men du er jo ifølge loven ikke livsarving efter din bror.

Du må derfor have nærlæst testamentet.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette Spangenberg
21-08-2017 19:13:51

Tak for din hurtige tilbagemelding :) Mvh. Mette Spangenberg

Besvar indlæg
Unn Hilde Turtumøygard
21-08-2017 13:15:44

Skal man lave nyt testamente,når man har et udvidet samlever testamente,men nu er blevet gift?

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
21-08-2017 15:56:41

Hej Unn

Om der er behov for et nyt testamente afhænger vel helt af, dels om der i det udvidede samlevertestamente er anført noget om, hvordan der skal forholdes i tilfælde af senere ægteskab, dels om der efter oprettelsen af det udvidede samlevertestamente udover ægteskabet er sket noget, der evt. skal tages højde for i et nyt testamente.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
unn hilde turtumøygard
28-08-2017 15:43:17

Tak skal du have,jeg kan nu se at det står i vores samlevertestamente.
Jeg spørger lige om en ting mere. Når afdødes gæld skal indfries,gælder
det da også gæld i sommerhus,som ifølge testamentet ikke skal arves af
længstlevende ægtefælde,men af afdødes børn?Eller arver de huset med gæld?

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
28-08-2017 15:58:06

Hvis der i testamentet blot står, at førstafdødes sommerhus skal tilfalde førstafdødes børn, og der så er gæld i sommerhuset, overtager førstafdødes børn sommerhuset med den deriværende gæld.
Hvis der derimod i testamentet står, at sommerhuset skal tilfalde førstafdødes børn i gældfri stand, må gælden i sommerhuset naturligvis betales i forbindelse med behandlingen af førstafdødes dødsbo.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Unn Hilde Turtumøygard
28-08-2017 20:05:22

Tusind tak for dit svar. Hvor er det mange ting man skal forholde sig til.
Dejligt at der findes sider som din.

Besvar indlæg
Peter
07-09-2017 08:32:48

Jeg er netop blevet skilt fra min kone.
Da vi indgik i ægteskabet blev der lavet testamente. I mit testamente står der, at jeg sidestiller averetligt hendes ældste søn, som hun ikke har med med mig, med vores 2 fælles børn.

Efter skilsmissen ønsker jeg ikke at den ældste søn skal ave mig.
Som jeg har forstået det. Så ophæves vort testamente automatisk ved skilsmissen. Men gælder det også averetten til det barn som jeg ikke har noget forhold til længere?

Carsten Lyngs
07-09-2017 09:09:38

Hej Peter

Ved skilsmissen er du og din nu tidligere ægtefælle ifølge Arveloven ikke længere arveberettiget efter hinanden, men alt afhængig af testamentets indhold kan I godt stadig være arveberettiget efter hinanden, ligesom din tidligere ægtefælles ældste søn godt stadig kan være arveberettiget efter dig, men en sådan bestemmelse vil dog være usædvanlig.
Da jeg ikke kender til det præcise indhold af testamentet, kan jeg desværre ikke definitivt sige, om testamentet i sin helhed må anses for at være bortfaldet ved skilsmissen, så derfor bør du nok enten forevise testamentet for en advokat for endelig afklaring heraf, alternativt for en god ordens skyld tilbagekalde det, hvilket i notarialgebyr koster kr. 300.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Peter
07-09-2017 09:23:06

Tusinde tak for et hurtigt svar

Jeg laver en tilbagekaldelse. Så er jeg da helt sikker.

Louise
14-09-2017 19:56:31

Jeg vil så spørge om, mig og min tidligere kæreste lavede et testamente da vi købte hus.
Men nu har jeg købt huset og vi har et barn sammen og jeg har to andre børn.
Men i det vi ikke bor sammen længere, er testamentet så stadig gyldig eller skal jeg have det slettet? Og koster det evt noget?

Carsten Lyngs
15-09-2017 10:58:16

Hej Louise

Du anfører intet om, hvad indholdet er i det testamente, som du og din tidligere kæreste lavede, da I sammen købte hus, og allerede af den årsag kan jeg ikke give dig et sikkert svar.

Jeg formoder dog, at det i testamentet er anført, at du og din tidligere kæreste i et eller andet omfang skal arve hinanden, og i givet fald fremgår det formentlig også, at en forudsætning herfor er, at I på tidspunktet for den førstafdødes død stadig lever sammen i eller uden for ægteskab.

Hvis indholdet af testamentet er som jeg formoder ovenfor, er der ikke behov for en formel tilbagekaldelse af testamentet, men det sikreste er naturligvis, at du laver en formel tilbagekaldelse af testamentet, hvilket i notarialgebyr koster kr. 300.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Elise
04-10-2017 12:18:30

Hvis manden i et nuværende ægteskab har lavet testamente i år 2000 til fordel for 1 barn i første ægteskab ( en ejendom som barnet skal arve) skal dette barn så arve hele ejendommen og samtidig også tvangsarv oveni. Han har siden fået et fælles barn.

Carsten Lyngs
05-10-2017 16:33:37

Hej Elise

Om mandens særbarn skal arve mere end hele ejendommen afhænger helt af, hvordan det omhandlede testamente er formuleret.

Det fremgår ikke af dit spørgsmål, at manden skulle være afgået ved døden, og hvis dette ikke er tilfældet, skulle manden måske få kigget nærmere på testamentet for at få afklaret, om der skal ændres heri. Også på baggrund af, at der i nuværende ægteskab er et fællesbarn.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Elise
5/5/2018 1:05:57 PM

Hej igen
Min mand er heldigvis i live 😊 men da han blev skilt lavede han testamente hvor hans 1. barn skulle arve ejendommen efter de regler som så gælder, når manden dør. Han skal arve alt ,han kan efter gældende regler. Det vil jo sige 75 % i dag?
Hvem arver hvis manden lever længere end sønnen?
Hvordan kan man sikre barn nr. 2?
Vh Elise

Carsten Lyngs
5/7/2018 10:31:13 AM

Hej igen Elise

Det glæder mig, at din mand stadig er i live, men dine yderligere oplysninger får mig lyst til at gentage, at din mand efter min opfattelse bør få kigget på sit testamente med henblik på at få foretaget ændringer heri.

Efter at din mand lavede testamente, er han dels blevet gift med dig, dels har I fået et barn, og derfor skal der givet ske ændringer i testamentet, med mindre din mand i sit testamente skulle have taget højde for en sådan udvikling.

Hvis din mands søn af første ægteskab dør før din mand, vil sønnens evt. livsarvinger træde i sønnens sted, og hvis ikke sønnen efterlader sig livsarvinger, falder sønnens andel væk.

Jeres fællesbarn er automatisk arving efter sin far, og om der er grund til yderligere at betænke jeres fællesbarn, har jeg på det oplyste grundlag desværre ikke mulighed for at vurdere.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Anni
04-10-2017 15:23:53

Min afdøde mand og jeg lavede testamente til fordel for længstlevende og derefter ligelig deling mellem vores to voksne særbørn. Da han døde var boet insolvent. Nu - flere år senere - ønsker jeg at slette hans særbarn, da vi ikke har noget med hinanden at gøre mere. Kan jeg det?

Carsten Lyngs
05-10-2017 16:47:12

Hej Anni

Om du som længstlevende har mulighed for at ændre i testamentet, og herunder evt. slette din afdøde mands særbarn som arving, afhænger helt af, hvordan testamentet er udformet mht. længstlevendes mulighed for at foretage ændringer heri.

Har du og din afdøde ægtefælle f.eks. bestemt, at testamentet er uigenkaldeligt, har du som længstlevende ingen mulighed for at ændre heri.

Hvis ikke testamentet er gjort uigenkaldeligt, og hvis der heller ikke i testamentet er anden bestemmelse om den længstlevende ægtefælles testationsret fremgår det af Arvelovens § 81, at du som længstlevende ægtefælle ved testamente kan råde over friarven i boet efter dig som længstlevende. Dog kan du ikke ved testamente råde over friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilfalde din afdøde ægtefælles særbarn.

Jeg håber for dig, at det i testamentet måske er bestemt, at den længstlevende er berettiget til at foretage enhver ønsket ændring i testamente, idet du i så fald kan slette din afdøde ægtefælles særbarn som arving, men det afhænger altså helt af, hvordan testamentet er formuleret mht. længstlevende ægtefælles mulighed for at foretage evt. ændringer i testamentet.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Line
16-10-2017 12:29:22

Min kæreste og jeg lavede et testamente for to år siden, hvor vi bad advokaten om at fremtidssikre vores testamente således, at når vi fik børn, så ville de udelukkende arve deres tvangsarv, resten skulle den længstlevende have.
Nu ser det ud til at advokaten ikke har fået formuleret sig korrekt i vores testamente idet han skriver heri: "Såfremt vi måtte have fælles livsarvinger, når en af os dør eller vi begge dør samtidig skal arvelovens bestemmelser være gældende."
Han henviser i en mail til mig at vi er omfattet af arvelovens § 87 og § 9. Nu bliver jeg i tvivl. Er vores testamente forkert?

Carsten Lyngs
17-10-2017 11:38:20

Hej Line

Da du og din kæreste for 2 år siden, hvor I ikke havde børn, oprettede testamente, ønskede I som så mange andre at sikre, at den længstlevende af jer skulle arve så meget som muligt efter den førstafdøde, også selv om I på tidspunktet for den førstafdødes død måtte have fået børn.
At der i det af jer oprettede testamente herom bliver henvist til arvelovens bestemmelser sikrer efter min opfattelse ikke den længstlevende bedst muligt, hvad heller ikke henvisningen til arvelovens § 87 og § 9 gør.
Arvelovens § 87 omhandler muligheden for at lave et udvidet samlevertestamente, idet § 87, stk. 1 er formuleret således .
"To personer kan ved testamente bestemme, at de helt eller delvis vil arve hinanden og arves, som var de ægtefæller".
Tilsvarende er § 9, stk. 1 formuleret således :
"Arveladerens ægtefælle arver halvdelen af arveladerens ejendele, når denne efterlader sig livsarvinger".
Hvis der ikke andetsteds i jeres testamente er nævnt, at den længstlevende af jer skal arve så meget som muligt, selv om I på tidspunktet for den førstafdødes død måtte have fælles livsarvinger, bør I derfor få oprettet et nyt testamente eller få lavet et tillæg til det nuværende testamente.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Helene
19-10-2017 22:50:23

Hej og tak for en fin side.
Jeg (vi) har et spørgsmål vedr., at vi har fået lavet et testamente, der for så vidt er ok, men samtidig har vi købt et hus sammen (vi står begge på skødet), men hvor jeg alene har indskudt 400.000 kr. (fra salg af min bolig), og vi ønsker nu, at disse 400.000 kr., skal udbetales til mig/mit bo forlods, hvad enten vi bliver skilt, jeg dør eller at vi dør samtidig, kan vi gøre det ved at lave en kodicil (tillæg til testamentet)? Vi er klar på, at vi skal have den rigtige forside og så til notaren.
Jeg har særeje og min mand har fælleseje, da alle midler stammer fra mig.
Vh. Helene

Hej Helene
24-10-2017 17:47:18

Som jeg forstår dit spørgsmål, er du og din mand gift, og i forbindelse med jeres ægteskab har I på et tidspunkt lavet en ægtepagt, hvorefter det, som du står som ejer af, er dit særeje, hvorimod det, som din mand står som ejer af, indgår i jeres almindelige formuefællesskab.

Du og din mand har også lavet et testamente, og samtidig har I købt en ejendom, som I ejer i lige sameje, dvs. med halvdelen til hver. I forbindelse med boligkøbet har du af egne midler indskudt kr. 400.000, hvilket der åbenbart ikke er taget højde for i testamentet, og nu vil du gerne sikre dig, at du eller dit dødsbo får udbetalt dette beløb, uanset om du og din mand bliver skilt, du dør eller I dør samtidig.

Til brug for min besvarelse ville jeg meget gerne vide det præcise indhold af både ægtepagten og testamentet, men umiddelbart vil der nok være behov for både at lave et tillæg til ægtepagten, for det tilfælde, at I går fra hinanden i levende live, men også et tillæg til testamentet, såfremt det er døden, der skiller jer ad.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Finn Jäger-Rasmussen
21-10-2017 12:24:20

Hvis der ved et samboende par fra mandens side oprettes testamente der tilgodeser den samlevende ved mandens død og den samlevende dør først, overføres den testamenterede arveret så fra den samlevende til dennes børn fra tidligere ægteskab ?

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
24-10-2017 17:56:18

Hej Finn

Jeg forstår, at manden i et papirløst samlivsforhold har oprettet testamente til fordel for samleveren, men så sker der det, at samleveren afgår ved døden før manden.
Du spørger herefter, om der ved mandens død vil ske det, at samleverens børn fra et tidligere ægteskab i indtræder i samleverens sted mht. arv efter manden.
Dette vil helt afhænge af, hvordan testamentet er formuleret, men udgangspunktet vil nok være, at det er samleveren, som manden har ønsket at sikre i sit testamente. Hvis manden omvendt ikke selv har børn, kan det dog sagtens være, at manden, såfremt han skulle blive den længstlevende, har et ønske om, at samleverens børn fra et tidligere ægteskab skal arve manden.
Om samleverens børn fra tidligere ægteskab således indtræder i samleverens død, hvis manden skulle blive den længstlevende, afhænger derfor helt af, hvordan mandens testamente er formuleret.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Finn
25-10-2017 17:59:09

Hej Carsten

Mange tak for dit svar - det giver mig en bedre indsigt i retningslinierne.

Mvh

Finn

Kristjan Thorsteinsson
30-10-2017 02:59:43

Kære Carstens.

Tak for fin side.
Jeg vil gærne spørge om og forhåbentligt få svar om, hvis det overhoved er muligt for den længstlevende i ægteskap at tilbagekalde eller ændre i et fælles testamente efter bortgang eller død af den anden ægtefelle ?
Det ses som at loven giver kun mulighed for ændring vedrørende vedkommendes særeje.

Altså. i loven er der tale om krav om underrettning, at den tilbagekaldende skal sende en meddelelse til den anden part af fælles testamentet, hvis den vil tilbagekalde testamentet.

Det stykke her:
§ 80. Ensidig tilbagekaldelse af en fælles testamentarisk disposition skal for at være gyldig meddeles den anden part, medmindre dette af særlige grunde er udelukket.


Jag har ikke fundet noget sted i lovene, forslaget til Arveloven eller andre steder hvor der er slået fast at "særlige grunde" kan elelr ikke kan være den anden parts bortgang.

Jeg syns dette måvære selvsigende, men vil være helt sikker.
Måske ved du om eksempel fra domstolene.

På forhånd tak og bedste hilsener.
Kristjan Thorn
Island.

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
01-11-2017 15:06:08

Kære Kristjan

Du citerer Arvelovens § 80, men du skal ned i Arvelovens § 81 for at finde svaret på dit spørgsmål.

Arvelovens § 81 vedrører den længstlevende ægtefælles testationsret i den situation, hvor ægtefællerne har lavet et fælles testamente, og ordlyden af § 81 er sålydende :

"Har ægtefæller ved en fælles testamentarisk disposition truffet bestemmelse om, hvordan arven skal fordeles ved længstlevendes død, kan den længstlevende ægtefælle ved testamente råde over friarven i boet efter længstlevende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Den længstlevende ægtefælle kan ikke ved testamente råde over
1) friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilfalde førstafdødes særlivsarvinger, og
2) halvdelen af friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilfalde fælles livsarvinger.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis den fælles testamentariske disposition indeholder anden bestemmelse om den længstlevende ægtefælles testationsret".

Som det fremgår af § 81, stk. 3 kan det være, at der i testamentet er taget stilling til den længstlevende ægtefælles testationsret, og så er det testamentets bestemmelse herom, der er afgørende.

Står der derimod intet i testamentet vedr. den længstlevende ægtefælles testationsret, har den længstlevende alene de muligheder, der fremgår af § 82, stk. 1 og 2.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Karen Petesen
07-11-2017 07:22:16

Et vigtigt spørgsmål. Min kæreste har skrevet et notartestamente sammen med sin nu afdøde hustru, hvor han testamenterer til konens søn af første ægteskab. Konen er død, og nu vil vi gerne gifte os, for at sikre, at jeg ikke bliver sat på gaden ved hans evt. død. Advokatsekretæren siger at testamentet ikke kan slettes. Heller ikke selvom han skifter med den omtalte søn. Kan det være rigtigt?

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
07-11-2017 12:15:39

Hej Karen

Jeg forstår dit spørgsmål således, at din kæreste med samtykke fra din kærestes afdøde hustrus søn i øjeblikket sidder i uskiftet bo, og at din kæreste sammen med sin nu afdøde hustru har oprettet testamente, hvor din kæreste i et eller andet omfang har gjort dette særbarn til sin arving.
Nu ønsker du og din kæreste at gifte jer, og i den forbindelse skal din kæreste skifte med særbarnet.
Din kæreste ønsker åbenbart at tilbagekalde sit testamente, og har i den forbindelse fået oplyst, at dette ikke kan lade sig gøre.
Om din kæreste kan tilbagekalde sit testamente eller i det mindste foretage ændringer heri, afhænger helt af, hvordan din kærestes og din kærestes afdøde hustrus testamente er formuleret.
Arvelovens § 81 har en bestemmelse herom, nemlig om længstlevendes testationsret, og Arvelovens § 81 er formuleret således :

"Har ægtefælles ved en fælles testamentarisk disposition truffet bestemmelse om, hvordan arven skal fordeles ved længstlevendes død, kan den længstlevende ægtefælle ved testamente råde over friarven i boet efter længstlevende, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Den længstlevende ægtefælle kan ikke ved testamente råde over
1) friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilfalde førstafdødes særlivsarvinger, og
2) halvdelen af friarv, der ifølge det fælles testamente skal tilfalde fælles livsarvinger.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, hvis den fælles testamentariske disposition indeholder anden bestemmelse om den længstlevende ægtefælles testationsret".

Din kærestes muligheder for at ændre i sit testamente afhænger således helt af, hvordan testamentet er formuleret, og derefter skulle svaret på dit spørgsmål gerne kunne findes i Arvelovens § 81.

Jeg håber, at du på baggrund af ovennævnte i hvert fald er blevet klogere på din kærestes mulighed for at foretage ændringer i sit testamente, men du er naturligvis velkommen til at vende tilbage med evt. yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Connie Poulsen
16-11-2017 19:28:15

Da min mand døde , vurderede skifteretten , at vores bolig og ejendele blev udlagt som et boudlæg. Vi havde skrevet et testamente, som ikke blev åbnet. Jeg ønsker nu at ændre eller helt afvikle testamentet. Hvordan er reglerne for det?
V.h
C.Poulsen

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
17-11-2017 08:54:44

Hej

Om du via nyt testamente eller tillæg hertil har mulighed for at ændre i det testamente, som du og din nu afdøde ægtefælle har lavet, eller evt. tilbagekalde testamente, afhænger helt af, hvordan det omhandlede testamente er formuleret.
Som jeg nævnte i mit svar af 7.11.2017 kl. 12.15 til Karen er det Arvelovens § 81, der er den centrale bestemmelse, og jeg kan derfor fuldt ud henvise til mit nævnte svar, der kan ses ovenfor umiddelbart inden dit spørgsmål.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Kristjan Thorn
23-11-2017 18:20:25

Kære Carsten.

Tak for dit tidligere svar, det var gavnligt og hjælpede.

Jeg vil gærne også spørge vedrørende:

Arvelovens:
"§ 79. Indsigelse mod et testamentes gyldighed kan rejses af enhver, som vil arve, hvis testamentet erklæres ugyldig."

I sådan et tilfælde, hvornår i det sidste, eller hvornår er det senest muligt at rejse indsigelse ?

Hvad med i et sådan tilfælde hvor boet allerede handles hos bostyrer ?

Jeg er ikke helt sikker hvis den tilsyneladende almendgældende 1 års regel gælder om disse ting.

Igen, på forhånd tak og bedste hilsener.
Kristjan Thorn
Island.

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
27-11-2017 09:39:56

Kære Kristjan

Jeg er glad for at høre, at du kunne bruge min besvarelse af dit tidligere spørgsmål.

Hvad angår dit spørgsmål om Arvelovens § 79, der er en videreførelse af § 55 i den tidligere Arvelov, kan jeg oplyse, at der ikke i hverken den nuværende eller den gamle Arvelov er indsat frister for at kunne gøre indsigelser mod gyldigheden af et testamente. Der gælder således ikke nogen 1 års regel.

Retten til at gøre indsigelse mod et testamentes gyldighed kan dog være bortfaldet ved udvist passivitet, ligesom retten til at gøre indsigelse i et bobestyrerbo kan være bortfaldet, såfremt der ikke rettidigt gøres indsigelse mod boopgørelsen. I et privatskiftet bo kan retten til at gøre indsigelse være bortfaldet ved evt. godkendelse af boopgørelsen.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Kristjan Thorn
28-11-2017 21:39:40

Kære Carsten.

Tak for svar.

Hvor i lovene kan vi finde dette ? (Vedrørende testamentet, altså: Arvelovens § 79.)

På forhånd tak,
Kristjan Thorn.

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
29-11-2017 08:25:03

Kære Kristjan

Min besvarelse af dit spørgsmål kan ikke udledes af nogen bestemt lovregel, men bygger på den praksis, der har dannet sig.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Kristjan Thorn
03-12-2017 21:03:21

Kære Carsten.
Tak for alle de gavnlige oplysninger.
Jeg har et spørgsmål til, men det er altså hvad mest skiller sig ud af det hele vi spekulerer om her:

Hvis ægtefæller (begge var barnløse) med en fælles testamente, arver hinanden med alle deres ejendel, (der skal blive længstlevendes særeje), også angiver i samme testamente, at al deres ejendom efter døden af den længstlevende skal deles mellem bestemte/ udpegede navngivne personer (der ikke er deres børn), - har derefter længstlevende ægtefælles testationsret været begrænset med de testamentariske bestemmelser i lyset af stk. 3. § 81 i Arveloven, eller andre loves bestemmelser, således at længstlevende ikke kan efter førstafdøde ægtefælles bortgang, ændres (med Kodicil) deres oprindelige fælles testamente, således at nogle af dem, der er arvinger i den oprindelige fælles testamente, ikke kan arve efter den længstlevende ifølge forandringen, (Kodicil) ?

På forhånd tak og venligste hilsener.
Kristjan Thorn
Island.

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
05-12-2017 15:33:43

Kære Kristjan

Den længstlevende ægtefælles muligheder for at ændre i et fælles testamente med førstafdøde afhænger fuldstændig af, hvad der måtte være bestemt herom i testamentet, jfr. Arvelovens § 81, stk. 3.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Kristjan Thorn
06-12-2017 01:26:30

Kære Carsten.

Tak for svar.

Betyder dit svar det, at den længstlevende ægtefælle kan da ændre i den fælles testamente og udstrege eller eksludere en eller flere som i den oprindelige testamente skulle være arvinger og hverken er den førstafdødes eller længstlevendes børn - hvis det er ikke specielt bestemt i det oprindelige testamente at sligt er ikke tilladt ?


På forhånd tak og venligste hilsener.
Kristjan Thorn
Island.

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
06-12-2017 11:16:22

Kære Kristjan

Hvis der ikke i medfør af Arvelovens § 81, stk. 3 er truffet en bestemmelse, der begrænser den længstlevende ægtefælles testationsret, har den længstlevende ægtefælle i en situation, hvor der ikke er livsarvinger efter hverken den førstafdøde eller den længstlevende, fuldstændig fri testationsret.

Dit sidste spørgsmål kan derfor besvares bekræftende.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Lone
14-12-2017 20:08:03

Hej,

Tak for en fin side.

Jeg har for mange år siden lavet et notar testamente. Siden da har livssituationen ændret sig og jeg er ved at lave nyt testamente som erstatter det gamle. Jeg er ikke længere bosiddende i Danmark og det nye testamente bliver registrert i det nye land tilsvarende notar. Hvordan tilbagekalder jeg testamentet hos notaren? Er eneste mulighet at møde fysisk op hos notaren eller er der andre muligheder for tilbagekaldelse? Ikke så nemt at komme forbi notaren siden jeg ikke bor i Danmark.

På forhånd tak.

Carsten Lyngs
04-01-2018 09:55:04

Hej Lone

Hvis du i det nye testamente, som du opretter i det nye land, hvor du nu bor, udtrykkeligt anfører, at du samtidig tilbagekalder det notartestamente, som du for mange år siden oprettede i Danmark, har du efter min opfattelse ikke behov for også at tilbagekalde det overfor en dansk notar.

Hvis du på et tidspunkt igen flytter til Danmark, vil jeg dog anbefale dig at få lavet et nyt notartestamente i Danmark, og i den forbindelse få anført, at du herved både tilbagekalder dit nye testamente fra udlandet og også dit gamle notartestamente fra Danmark, selv om dette er allerede er tilbagekaldt ved dit nye testamente fra udlandet.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Vivi
04-01-2018 00:03:48

Hvis det står anført i et notar testamente: "Dette testamente kan og skal ikke ændres, eller tilbagekaldes".

Vil denne tekst tolkes? Eller er i følge arveloven, det samme som at notartestamentet er uigenkaldelig?

Carsten Lyngs
04-01-2018 10:12:10

Hej Vivi

Det anførte er efter min vurdering udtryk for, at arvelader hermed har forpligtet sig til ikke at oprette eller tilbagekalde et testamente, jfr. Arvelovens § 68, stk. 1, hvorfor det må betyde, at notartestamentet er uigenkaldeligt.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Vivi
04-01-2018 10:48:02

Mange tak for dit, svar.
Du skriver, "må betyde" at testamentet er uigenkaldeligt. Det gør mig noget usikker. Vil du forklare hvad du mener?

Jeg har yderligere spørgsmål til den fremtidige situation.

Arvelader har lavet et nyt testament.

Hvilket testamente vil arven fordels efter?

Og har notaen det forrige testamente, selv om der er et nyere dato?

Og hvem har ansvaret for at arven fordeles efter det for loven gældende testamente?

Der stå i det første testamente også anført "at gør en arving indsigelser imod testamentet, skal denne arving ikke længere være arving".

Jeg forestiller mig at dette også er skrevet i det nyest testamente

Skal jeg foretage mig noget? Og hvornår?

Og hvor står jeg, hvis der er anført at " at min arvelod skal bortfalder efter det nyere testamente, hvis jeg gør indsigelser imod dette"?

Vil/kan det i sidste ende blive et spørgsmål om en retsafgørelse?

Carsten Lyngs
04-01-2018 11:45:11

Hej igen Vivi

Ud fra dine oplysninger er det omhandlede testamente derved gjort uigenkaldeligt, men når jeg bruger vendingen "må betyde" er dette begrundet i, at dels kan der måske i testamentet andetsteds være relevante oplysninger, der ændrer min opfattelse, dels kan en domstol måske nå frem til, at testamentet alligevel ikke er uigenkaldeligt.

Nu anfører du, at arvelader rent faktisk har lavet et nyt testamente, og så er spørgsmålet naturligvis, om arvelader i forhold til det gamle testamente har været berettiget hertil. Dette er ikke noget, som notaren påser i forbindelse med, at der bliver lavet et nyt testamente, men forhåbentlig vil der i forbindelse med arveladers senere dødsfald ske en vurdering af, om arvelader i forhold til det gamle testamente overhovedet har været berettiget til at lave et nyt testamente.

Jeg kan forstå, at du åbenbart er indsat som arving i hvert fald i det gamle testamente, hvis indhold du åbenbart er nøje bekendt med, og jeg vil derfor foreslå, at du medbringende det gamle testamente kontakter lokal advokat for afklaring af, hvordan du nærmere skal forholde dig på nuværende tidspunkt.

I sidste ende kan det sagtens tænkes, at det bliver nødvendigt at involvere domstolene til afklaring af, hvordan der skal forholdes ved arveladers død.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
vivi
04-01-2018 14:07:07


Hvis der i det nyeste testamente også står anført "at gør en arving indsigelser imod testamentet, skal denne arving ikke længere være arving".

Er det så sandsynligt at jeg bliver arveløs? Også hvis jeg kun spørger om hvilket testamente er gyldigt efter loven?

Jeg tror, at jeg også står nævnt som arving i det nye testamente, men i mindre grad.

1000 tak for dine svar, jeg er meget taknemlig.

Carsten Lyngs
05-01-2018 12:16:40

Jeg vil stadig foreslå, at du medbringende det gamle testamente kontakter lokal advokat for afklaring af, hvordan du nærmere skal forholde dig på nuværende tidspunkt.
Alternativt kan du vente med at gøre noget, indtil arvelader dør, hvor det så må afklares, om arvelader, når henses til indholdet af det gamle testamente, overhovedet har været berettiget til at lave et nyt testamente.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Fr Jensen
14-01-2018 13:47:58

Jeg er enke og sidder i uskiftet bo ifølge testamentet, min mand og jeg har oprettet sammen for ca 10 år siden. Nu har jeg selv skrevet en tilføjelse -
Kodicil - hvori jeg testamenterer indholdet i min bank box til vores datter som hendes fuldstændige særeje. Hun og hendes børn er i forvejen nævnt i vores fælles testamente som vores arvinger.
Kan jeg nøjes med blot at underskrive Kodicil? Mvh

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
15-01-2018 10:33:56

Hej

Om du kan oprette en kodicil med det nævnte indhold afhænger helt af, hvordan det testamente, som du og din afdøde ægtefælle har oprettet, er formuleret.

På det foreliggende grundlag kan jeg derfor desværre ikke vurdere, om du hos notaren kan underskrive kodicilen med det nævnte indhold.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Fr Jensen
15-01-2018 10:56:39

Mange TAK for Deres hurgtige svar. Jeg har opdaget, at min datters fødselsdag er skrevet forkert i testamentet, den 8.2 i stedet for den 7.2. Hvad gør man? Kan jeg selv rette fejlen manuelt? På forhånd tak igen!

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
15-01-2018 11:24:39

Hej igen

Den lille fejl vedr. din datters fødselsdag vil ikke få nogen praktisk betydning, men hvis du har mulighed for at oprette en kodicil, bør du dog heri gøre opmærksom på den lille fejl.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Birgitte
22-01-2018 12:42:46

Hej.
Vi har tidligere skrevet testamente, da vi på daværende tidspunkt ikke var gift.
Vi har nu adopteret en pige fra Thailand, som er i pleje hos os de første ca. 1-2 år, inden den endelige adoption går igennem. I vores testamente står der at vores eventuelle børn skal arve os, men hvordan sikrer vi vores datter indtil adoptionen går igennem? Kan der laves et tillæg til testamentet eller hvordan klares den nemmest og billigst?

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
23-01-2018 11:40:14

Hej Birgitte

Når adoptionen af jeres pige fra Thailand går i orden, bliver hun arveberettiget efter jer.

Skulle du og din mand imidlertid begge afgå ved døden, inden adoptionen er gået i orden, er hun ikke arveberettiget efter jer, og hvis I vil undgå en sådan situation, bør I oprette et tillæg til testamentet, hvor I allerede nu sikrer, at jeres pige fra Thailand vil arve, når den længstlevende af jer dør.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Birgitte
23-01-2018 13:43:01

Tak for dit svar Carsten. Hvad koster sådan et tillæg?

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
23-01-2018 15:48:33

Hej igen

Det mest praktiske vil naturligvis være, at I kontakter den advokat, som I formentlig har brugt til
at oprette det nuværende testamente.

Mht. prisen for at få oprettet et tillæg til jeres nuværende testamente er der et notarialgebyr på kr. 300. Hertil kommer et honorar til medvirkende advokat og jeg vil tro, at honoraret udgør ca. kr. 3.500-4.500 kr. + moms, men det er svært at udtale sig sikkert om.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Ann-charlotte Nielsen
22-01-2018 15:41:06

Hej.
Vi har skrevet testamente, da vi på daværende tidspunkt ikke var gift.
Vi er nu blevet gift, og i testamentet står der:" Dette testamente bortfalder, såfremt vi vor død enten lever i ægteskab eller ophæver samlivet". Skal jeg foretage mig noget i forbindelse med testamentet.

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
23-01-2018 11:44:48

Hej Ann-charlotte

Ud fra dine oplysninger er det oprettede testamente nu at anse som bortfaldet, da I er blevet gift, og hvis det passer fint med Jeres livssituation, er der ingen grund til at gøre noget.

Hvis der derimod er behov for stadig at have et testamente, der tager højde for jeres nuværende situation, bør I naturligvis oprette et nyt testamente, hvor I samtidig for god ordens skyld officielt tilbagekalder jeres gamle testamente.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Ove Adler Sørensen
24-01-2018 14:25:15

Vi vil gerne have en paragraf taget ud af testamentet.
Min kone og jeg er enige om dette.

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
30-01-2018 08:17:57

Hej Ove

Under forudsætning af, at testamentet ikke er gjort uigenkaldeligt, skal I få oprettet et tillæg til testamentet, en codicil, hvor I får Indføjet den ønskede tilretning af testamentet. Codicilen skal underskrives over for en notar, hvilket udløser et notarialgebyr på kr. 300, hvortil kommer evt. advokatsalær.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Alice Hansen
29-01-2018 15:44:41

Skal man have cpr nr. med på arvingerne.
testamentet skal oprettes så ingen ved hvem der arver efter ens død.
hvordan finder skifteretten de forskellige arvinger.

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
30-01-2018 08:22:15

Hej Alice

Det er ikke et krav, at der anføres cpr.nr. på arvingerne, men omvendt skal arvingerne naturligvis nævnes på en sådan måde, at arvingerne til sin tid kan identificeres. Det er en god ide, at nævne arvingernes nuværende adresse og forbindelse til testator, og hvis testator er i besiddelse heraf, kan også arvingernes fødselsdato anføres.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Alice Hansen
30-01-2018 15:39:50

Tak for svaret

Besvar indlæg
Henrik Boddum
01-02-2018 22:15:59

Min mormor er død (min mor døde for fire år siden) det vil sige min søster, bror og jeg skal arve 1/3, hendes to sønner hver 1/3.
Vi får så at vide at den ene søns datter er blevet sidestillet med os andre børnebørn, i et tillæg der er blevet fundet i en skuffe, og der skulle være kopi hos notarius, altså hun skal have 1/4 af vores mors arv.
Vi har ikke set noget testamente eller noget tillæg.
Hvornår har vi ret til at se testamentet og tillægget?
Er det efter reglerne at sidestille os på den måde?

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
05-02-2018 09:50:18

Hej Henrik

Da din mor er død inden din mormor, er du og dine 2 søskende arveretligt ganske rigtigt indtrådt i din afdøde mors sted overfor din mormor, der nu også er død.

Du nævner intet om din morfar, hvorfor jeg går ud fra, at også din morfar er død, og i det følgende går jeg ud fra, at din mormor ikke sad i uskiftet bo.

Kun 1/4 af det, som du og dine 2 søskende skal arve iht. loven, er tvangsarv, hvilket indebærer, at din mormor ved evt. testamente har kunnet bestemme, at du og dine 2 søskende alene skal arve tvangsarven, dvs. 1/4 af 1/3, således at du og dine søskende har kunnet begrænses til i alt alene at arve 1/12 af det, som din mormor efterlader sig.

Derfor kan din mormor arveretligt sagtens sidestille din kusine med dig og dine 2 søskende.

Du anfører ikke, hvordan dødsboet efter din mormor skal behandles, men uanset om der er tale om et bobestyrerbo eller om boet skiftes privat, vil du og dine 2 søskende have krav på at få kopi af evt. testamente eller codicil, så I er sikre på, at boet efter din mormor opgøres korrekt.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Henrik Boddum
05-02-2018 11:24:14

Mange tak for svaret

Besvar indlæg
Mariann Jensen Düring
04-02-2018 15:07:08

hej, jeg vil annullere et testamente... kan man tilbagekalde det uden at lave et nyt ? og i så fald, hvordan gør jeg det ? direkte hos notaren ?

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
05-02-2018 10:18:26

Hej Mariann

Du kan sagtens tilbagekalde dit testamente uden samtidig at lave et nyt.

Du har givet underskrevet dit testamente overfor en notar, og på sammen måde skal din tilbagekaldelse ske overfor en notar, og der skal i den forbindelse betales et notarialgebyr på kr. 300.

Jeg er bekendt med, at på hjemmesiden for bl.a. retten i Kolding er der en formular for, hvordan en tilbagekaldelse kan formuleres, og her kan du formentlig hente i hvert fald inspiration til din egen tilbagekaldelse af testamente.

Ellers må du henvende dig til advokat, men i den forbindelse vil du naturligvis - udover notarialgebyret på kr. 300 - skulle betale sædvanligt salær.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Charlotte Broch
05-02-2018 14:26:20

Hej.
Jeg fik at vide i skifteretten at da vores fælles formue ikke oversteg 750.000.00 kr tilhørte det hele mig dog skulle jeg skifte med min mands børn når jeg gik bort, hvis jeg ikke oprettede et nyt testamente.
Vil det sige at jeg helt kan undgå at skifte med min mands børn?
Venlig hilsen

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
06-02-2018 09:37:31

Hej Charlotte

Arvelovens § 11, stk. 2 er sålydende :

"Den længstlevende ægtefælle kan endvidere af boet udtage så meget, at værdien heraf sammenlagt med den længstlevendes bos- og arvelod samt fuldstændige særeje udgør indtil 600.000 kr. Beløbsgrænsen reguleres efter § 97".

Beløbet på kr. 600.000 var gældende for de tilfælde, hvor førstafdøde afgik ved døden i 2008, idet den nugældende arvelov trådte i kraft den 1. januar 2008. Som det fremgår, skal beløbet på kr. 600.000 reguleres, hvilket sker hvert år, og for tilfælde, hvor førstafdøde afgik ved døden i 2017 var beløbsgrænsen på kr. 740.000, og for tilfælde, hvor førstafdøde afgår ved døden i 2018 er beløbsgrænsen på kr. 760.000.

Hvis den samlede værdi af din mands dødsbo sammenlagt med værdien af din bos- og arvelod samt fuldstændige særeje ligger under beløbsgrænsen, kan du således undgå at skifte med din afdøde mands børn.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Charlotte Broch
06-02-2018 14:40:40

Tak for dit svar. Da vi i vores testamente skrev at vores børn skal arve på lige fod ved længstlevende død, forstå jeg det sådan at der skal oprettes et nyt testamente. Da jeg kun ønsker at tilgodese det ene af min mands børn.
Venlig hilsen

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
07-02-2018 08:09:39

Hej igen Charlotte

Vedr. dine muligheder for at oprette nyt testamente henviser jeg til det svar, som jeg den 1.11.2017 gav til Kristjan, og jeg håber for dig, at det testamente, som du og din afdøde ægtefælle har lavet, giver dig mulighed for at oprette det nye testamente, som du nu ønsker oprettet.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Per Brink Abrahamsen
16-02-2018 01:31:43

Jeg vil gerne ændre mit testamente således at alt hvad jeg efterlader mig går til én person i stedet for til (som i øjeblikket) fire. Vedkommende er en af de fire. Jeg har ingen tvangsarvinger. Kan det gøres ved at præsentere et kodicil med ændringen af den pågældende paragraf for notaren?

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
19-02-2018 13:11:02

Hej Per

Idet jeg forudsætter, at dit nuværende testamente giver dig mulighed for at foretage den ønskede ændring i dit nuværende testamente, skal du enten have lavet en kodicil til dit nuværende testamente eller have lavet et helt nyt.
Kodicilen eller det nye testamente skal du derefter i original og kopi underskrive overfor notaren, og der skal i den anledning betales et notarialgebyr på kr. 300.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Anne Jette
18-02-2018 20:29:29

Min mand og jeg ønsker en lille ændring i vores testamente. Det eneste vi ønsker ændret er hvilken kirkegård vi ønsker at blive begravet/bisat. Hvordan gør vi det?.

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
19-02-2018 13:19:55

Hej Anne Jette

I kan enten lave en kodicil til jeres nuværende testamente, hvor der redegøres for den ændring, der skal ske i jeres nuværende testamente.
Alternativt kan I kontakte en bedemand og der oprette "Min sidste vilje", hvori I redegør for, hvor I nu ønsker at blive begravet/bisat.
Vælger I løsningen med en kocicil til jeres nuværende testamente, koster det i notarialgebyr kr. 300, hvortil kommer evt. udgift til advokat, medens løsningen med "Min sidste vilje" alene koster et gebyr på kr. 50.
Det er således noget billigere og også noget smidigere at ændre bestemmelser vedr. selve begravelsen/bisættelsen ved at bruge løsningen med "Min sidste vilje."

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
kirsten jørgensen
19-02-2018 20:42:42

Jeg og min søn har arvet et hus i sverige. Der forefindes et dansk notartestamente.
Jeg( fraskilt hustru) er betænkt med formuen og min søn med en andelslejlighed.
Efterfølgende er lejligheden solgt, da nu afdøde ven og far bosatte sig i Sverige og købte hus.
Vi har nu problemer med at få skøde i Lantmäteriet fordi det er et dansk testamente.

De kræver at det skal udredes m.henblik på om nogen kan klandre testamentet. før vi kan få skøde på huset i Sverige.
Kan man klandre et korrekt udformet notartestamente, og kan jeg få påtegnet i skifteretten, at det er gyldigt og ikke kan klandres. Der er ingen andre arvinger, kun en søn, afdøde (87 år) havde ingen søskende.
Tak for hjælpen.

Besvar indlæg
Kirsten Jørgensen
19-02-2018 20:59:59

Supplerende bemærkning til spørgsmål 19-02-2018 hus arvet i Sverige.
Vi har kontaktet en svensk advokat, men har fået at vide at han ikke kan hjælpe os, men at udredning /spørgsmålet om klandring af testamente skal afklares i Danmark.
Venlig hilsen og tak.

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
20-02-2018 11:33:22

Hej Kirsten

Mht. fakta lægger jeg på baggrund af dine oplysninger til grund
at afdøde har lavet et notartestamente i Danmark
at du har været gift med afdøde, men at I senere er blevet skilt
at du og afdøde har fået en søn
at du og sønnen er enearvinger efter afdøde og
at afdøde efter at have lavet notartestamente i Danmark er flyttet permanent til Sverige, hvor han nu er død.

Når man efter i Danmark at have lavet notartestamente flytter til udlandet, som f.eks. Sverige, er det altid en god ide at gøre udlandet opmærksom på, at der i Danmark er lavet et testamente, men jeg kan forstå, at de svenske myndigheder er blevet bekendt med, at der i Danmark er lavet et testamente. De svenske myndigheder er blot usikker på, om testamentet kan klandres.

Jeg vil foreslå, at du medbringende det originale testamente kontakter den ret i Danmark, hvor testamentet er oprettet og redegør for problemstillingen. I den forbindelse kan du måske få retten i Danmark til at bekræfte, at testamentet er gyldigt oprettet, og at det iht. det centrale register for testamenter på ingen måde er tilbagekaldt, og at det derfor i Danmark fortsat er gyldigt. Med en sådan bekræftelse vil det forhåbentlig være muligt for dig og din søn at komme videre over for de svenske myndigheder.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
mick dyreholt
3/11/2018 12:48:57 PM

Hej advodan.

Da jeg passer en ældre dame som ingen nærmeste familie har tilbage men kun en fætter.

Den ældre dame jeg passer snakker hele tiden om at jeg skal arve fra hende.

Hvordan er reglerne vis jeg er skrevet ind i hendes testemente i forhold til arveafgifter ?

Hendes fætter er han tæt nok relateret til at arve selv om de ingen kontakt har ?


Hilsen Mick Dyreholt

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
3/12/2018 5:05:45 PM

Hej Mick

Fætre og kusiner er ikke arveberettigede efter Arveloven, så hvis den ældre dame ikke har familie, der er omfattet af de arveberettigede iht. Arveloven, f.eks. nevøer eller niecer, eller disses børn, vil det blive Statskassen, der vil få, hvad den ældre dame til sin tid efterlader sig.

Hvis ikke den ældre dame ønsker, at Statskassen til sin tid skal have det, som den ældre dame efterlader sig, bør hun derfor oprette testamente.

Hvis du indsættes som arving, vil du i boafgift skulle betale præcis det samme, som fætteren vil skulle betale, hvis den gamle dame skulle vælge at indsætte ham som arving i et testamente, og tilsvarende vil gælde, hvis den ældre dames arving skulle være en nevø eller niece.

Boafgiften består i en alm. boafgift på 15 % og derefter en tillægsboafgift på 25 %. Tillægsboafgiften på 25 % bliver dog først beregnet, nå den alm. boafgift på 15 % er fratrukket, så derfor udgør den samlede boafgift "alene" 36,25 %.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Eva Høyer
4/10/2018 2:19:34 PM

Skal et udvidet samlever testamente aflyses hos notaren når samlivet ophører og man flytter fra hinanden eller sker det automatisk ved varig adresseændring .?


Besvar indlæg
Carsten Lyngs
4/10/2018 4:18:05 PM

Hej Eva

Der sker ikke nogen automatisk aflysning af det udvidede samlevertestamente ved samlivsophævelse.

Normalt er et udvidet samlevertestamente formuleret således, at længstlevendes arveret efter førstafdøde forudsætter, at parterne er samlevende på tidspunktet for førstafdødes død, således at det i praksis ophører med at være gældende, hvis parterne er flyttet fra hinanden inden førstafdødes død.

Om det konkrete udvidede samlevertestamente er formuleret på en måde, der alligevel nu gør det nødvendigt at få det tilbagekaldt, kan jeg naturligvis ikke udtale mig om, men umiddelbart burde det ikke være nødvendigt, at få det tilbagekaldt. En tilbagekaldelse vil i notarialgebyr koste kr. 300.

Hvis der senere oprettes et andet testamente, bør det dog anføres, at der samtidigt formelt sker tilbagekaldelse af det tidligere oprettede udvide samlevertestamente.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
R. I. Munch
4/17/2018 11:44:59 AM

Min kæreste har oprettet et testamente, hvor jeg har ret til at blive boende i hans hus i en periode på 2 år i tilfælde af hans død.

Jeg skal ikke arve efter ham, men har råderet over hans bolig i 2 år. Han har 2 børn, som skal arve efter ham.

I testamentet står anført, at han er ugift og har 2 børn.

Såfremt vi bliver gift, vil testamentet så fortsat være gyldigt, idet der står anført, at min kæreste er ugift?

Skal der laves en tilføjelse til testamentet? og hvad koster sådan noget?

Venlig hilsen
R.I. Munch


Såfremt vi går hen og bliver gift, kan man så beholde det gamle testamente, og vil det fortsat være gyldigt.

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
4/17/2018 3:39:37 PM

Hej

Såfremt du bliver gift med din kæreste, bliver du automatisk arving, hvis du bliver længstlevende, og derfor vil hele grundlaget for det nuværende testamente efter min vurdering falde bort.
Derfor bør der i tilfælde af ægteskab laves et helt nyt testamente, hvor det nuværende testamente samtidig tilbagekaldes.
Notarialgebyret i den anledning er kr. 300, og skal der advokat til at lave et nyt testamente, vil udgiften hertil formentlig ligge på ca. kr. 5.000 + moms,

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Michael Kristensen
4/26/2018 3:08:20 PM

Hej. Vi har en familie situation som er følgende (jeg er ægtefælde til en af børnene). Børnenes forældre (de er ugifte) ønsker at lave et testemente som tilgodeser begge parter. Den ene forældre har 1 barn, den anden har 2 børn. De har boet sammen i 15 år. Manden ejer huset 100%. De ønsker at sikre hinanden bedst muligt via et testemente da de er ugifte. I tilfælde af manden (som ejer huset) dør, står kvinden med ingenting, og er nødsat til at flytte, derfor deres ønske om testemente. Tvisten de er uenige I kommer da manden ønsker at hans ene (1 stk.) barn skal arve 50% og kvinden (med 2 børn) skal arve 50%. I tilfælde af kvinden overlever manden skal der yderligere skrives at kvinden kan bo til leje hos ejerne af huset indtil kvinden dør. Derefter skal kvindes 2 børn så arve resten. Her mener kvinden og dennes børn så at kvinden ikke bliver tilgodeset og at pga. manden "kun" har 1 barn at det er ulige fordelt. Kvinden har efter salg af virksomhed sat en stor del penge i biler samt gennem 15 år bidraget til husets renovering samt flere ting. Alle biler står i mandens navn, så hvis ulykken er ude i dag, vil kvinden ikke kunne køre fra huset ej heller bo i det. Mit spørgsmål som værende ude på sidelinjen er at hvis de indgår testemente nu på mandens ide med 50%/50% mellem kvinden og hans barn, og i tilfælde af manden går bort først, kan kvinden så ændre testamentet således at mandens ene barn ikke arver efter hende, og hendes arv kun tilfalder hendes børn?

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
5/1/2018 4:07:45 PM

Hej Michael

Jeg forstår dit spørgsmål således, at et ugift par uden fællesbørn, hvor manden har 1 barn og hvor kvinden har 2 børn, ønsker at lave et testamente.

Det afhænger helt af, hvordan testamentet er formuleret, om kvinden som længstlevende har mulighed for at lave om på testamentet og evt. gøre mandens særbarn arveløs ved kvindens død som længstlevende, men ud fra din beskrivelse er det nok svært at forestille sig, at manden vil acceptere en sådan risiko.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Heidi
5/14/2018 11:54:58 AM

hej
Vi har oprettet et testamente hvor vores fælles barn arver mig, mens min mands søn fra tidligere ægteskab arver 10 % fra mig, hvis jeg ønkser at ændre / forhøje den procentsats, hvordan gør jeg så det bedst uden at skulle lave et helt nyt testamente. De andre betingleser i testamentet er forsat aktuelle.

Vh

Carsten Lyngs
5/15/2018 1:49:58 PM

Hej Heidi

Indledningsvis forudsætter jeg, at det testamente, som du og din ægtefælle har oprettet, giver dig mulighed for at ændre i testamentet.

Du kan i givet fald oprette et tillæg til testamentet, også benævnt en codicil, hvor du redegør for, hvilken ændring der skal ske i testamentet.

Ligesom testamentet skal codicilen underskrives overfor en notar, og der skal betales et notarialgebyr på kr. 300.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Rasmus Jensen
5/18/2018 12:39:42 PM

Hej advodan

Vi står i den situation at vi har lavet et testamente hvor min kæreste har særeje på en del af vores fælles hus.
Men da vi står overfor en familieforøgelse, har vi følgende spørgsmål:

1. Hvis én af os dør, vil vi så stadig arve fra hinanden, eller går arven til vores barn, og den tilbageværende vil ikke kunne sidde i huset længere?

2. Hvis vi vælger at blive gift, bortfalder dette testamente så?

Altså hvordan er vi bedst sikret hvis én af os går bort? Og hvilken løsning er den bedste?

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
5/22/2018 3:31:20 PM

Hej Rasmus

Du anfører, at du og din kæreste har lavet et testamente, hvor din kæreste har særeje på en del af jeres fælles hus.

Særeje er typisk noget der bestemmes i en ægtepagt mellem personer, der enten er gift eller står overfor at skulle giftes, hvorfor din indledende oplysning om testamentets indhold umiddelbart undrer mig.

Nu er faktum i hvert fald, at du og din kæreste sammen venter et barn, og så vil du gerne vide, hvad der arvemæssigt sker, hvis du og din kæreste dør, efter at jeres barn er blevet født.

Som ugifte samlevende arver du og din kæreste kun hinanden, hvis I enten har lavet et udvidet samlevertestamente eller dog et testamente.

Et ægteskab vil altid stille den længstlevende bedre, idet den længstlevende dels vil have mulighed for at kunne sidde i uskiftet bo med jeres fællesbarn, dels vil den længstlevende ægtefælle ikke skulle betale boafgift.

Jeg håber, at du herved har fået svar på dine spørgsmål, men ellers er du velkommen til at vende tilbage.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Niels-Jørgen Rafn
5/20/2018 8:53:40 AM

Kære advokat

Kan et uigenkaldeligt testamente tilbagekaldes, som er oprettet i 1974?

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
5/22/2018 4:48:07 PM

Hej Niels-Jørgen

Generelt er det altid farligt, at gøre et testamente uigenkaldeligt, men konkrete omstændigheder kan naturligvis nødvendiggøre dette.

Et uigenkaldeligt testamente kan som det ligger i betegnelsen ikke tilbagekaldes, men helt konkrete efterfølgende omstændigheder kan måske føre til, at der måske alligevel kan være en spinkel chance for at få lov hertil.

Skal jeg forsøge at svare mere præcist vedr. evt. muligheder for at kunne tilbagekalde det, vil jeg derfor gerne have oplyst, dels hvad der i sin tid var baggrunden for, at testamentet blev gjort uigenkaldeligt, dels hvad der efterfølgende har ført til et ønske om alligevel at kunne tilbagekalde det.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Børge Skovby Hedemann
6/27/2018 10:27:36 AM

min kone og jeg har lavet et testamente som helt ok, men jeg er meldt ud af folkekirken ,jeg havde bestemt mig for at min orne skulle stå på Svenstrup Kirkegård,med det gæller vidst ikke når man er meldt ud af folkekirken ??

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
6/27/2018 2:48:24 PM

Hej Benny

Jeg vil foreslå, at du kontakter Svenstrup Kirkegård for afklaring af spørgsmålet. Din udmeldelse af folkekirken bevirker givet, at det bliver dyrere at få din bestemmelse opfyldt, men jeg tror ikke, at det er udelukket at få bestemmelsen opfyldt.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Sofie
9/7/2018 1:05:21 PM

Min eksmand er pludseligt afgået ved døden. Vi blev gift i 2002 og blev skilt i 2010. I forbindelse med vores ægteskab før vi fik børn i 2003 lavede min eksmand et notar testamente ( ikke fælles testamente)
Min eksmand har ikke fået lavet ændringer i testamentet eller lavet et nyt siden.
Ifølge testamentet arver hans ægtefælle, undertegnede med navns nævnelsen i testamentet halvdelen og hans 2 søstre og mor deler resten. I tilfælde af børn deler de 1/3 del ægtefælle halvdelen og hans søstre og mor resten. Der står ikke nogen bestemmelser i testamentet om hvad der skal ske i forbindelse med skilsmisse.
Siden testamentet blev lavet, har min eksmand og jeg fået 3 børn. Ingen af dem er myndige, så der er blevet udpeget en bobestyrer i forbindelse med afvikling af boet.
I første omgang informerede bobestyrer mig om (som værge for børnene) at testamentet bortfaldt idet vi ikke længere var gift og de 3 børn således stod som ene arvinger. 3 måneder efter indkaldte de mig til møde og sagde at nu var de blevet i tvivl om testamentet alligevel skulle respekteres, dog med den tolkning af min del af arven bortfaldt og resten blev opretholdt og vi (jeg, hans to søstre og mor) skulle tage stilling til hvad der i så fald skulle ske med halvdelen af arven, der var tilskrevet mig ifølge testamentet.
Kan det være rigtigt at testamentet ikke bortfalder når vi er blevet skilt?
Og kan man lade dele af et testamente bortfalde og samtidig opretholde resten?
Håber I kan hjælpe mig til at få klarhed i sagen.

Mvh Sofie

Carsten Lyngs
9/12/2018 6:32:32 PM

Hej Sofie

Uden at kende testamentets indhold i sin helhed er jeg meget betænkelig ved at komme med noget klart svar.

Hvis du ikke er tilfreds med bobestyrerens afgørelse, kan afgørelsen påklages til skifteretten, men da din legale arveret er bortfaldet ved skilsmissen, må udgangspunktet klart også være, at også din testamentariske arveret er bortfaldet ved skilsmissen.

Testamentet kan dog være formuleret på en sådan måde, at du på trods af skilsmissen måske alligevel kan arve iht. testamentet.

Måske bør du henvende dig til din egen advokat med testamentet for at få din egen advokats vurdering af dine muligheder.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Kaj Jensen
10/1/2018 2:49:08 PM

Min hustru og jeg har for ca. 20 år siden oprettet et såkaldt skilsmissetestamente.
Vi ønsker nu at udvide det til testamente med fuldstændigt særeje med succession.
Vi har to sønner og i alt 5 børnebørn. Hvad gør vi nemmest muligt og billigst.

Mvh.
K. Jensen

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
10/2/2018 3:04:25 PM

I bør snarest kontakte en advokat for enten at få lavet en codicil til jeres nuværende testamente, eller få lavet et helt nyt testamente, hvor I samtidig tilbagekalder jeres nuværende testamente.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Bente Skovgaard
10/14/2018 7:29:34 PM

Min afdøde mand og jeg oprettede i 1999 testamente, hvorefter vores eneste barnebarn skulle have 10 pct af boet, når alle udgifter - til begravelse mm af den længstlevende af os - var gjort op. Jeg sidder i udskiftet bo efter min mand og ønsker, at mit barnebarn får 10 pct af indtægterne fra salget af mit hus nu og derefter ikke skal arve mere. Det, jeg efterlader mig, skal tilfalde mine to børn.
Hvordan skal jeg forholde mig? Er det tilstrækkeligt, at barnebarnet skriver under på, at han er indforstået med at have fået de 10 pct, som han blev stillet i udsigt iflg testamentet ?

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
10/15/2018 12:59:40 PM

Hej Bente

Det fremgår ikke af dit spørgsmål, om du som længstlevende ægtefælle - iht. det testamente, som du og din nu afdøde ægtefælle har oprettet - har mulighed for at ændre i dette testamente, for hvis du har en sådan mulighed, ville du evt. kunne slette dit barnebarn som arving.

Hvis du som længstlevende ægtefælle ikke har mulighed for at ændre i testamentet, fordi dette evt. er gjort uigenkaldeligt, kan du forsøge at få dit barnebarn til at underskrive en arveafkaldserklæring, som også vil kunne løse dit problem.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Pernille Martin
10/19/2018 11:40:02 AM

Min samlever og jeg har fælles hus og har i den forbindelse oprettet et testamente, men da vi nu flytter fra hinanden og gerne vil ophæve testamentet, hvem skal vi så kontakte for at ophæve det?

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
10/23/2018 11:24:00 AM

Hej Pernille

Forudsætningen for testamentet har givet være, at I på tidspunktet, hvor den første af jer døde, stadig levede sammen i papirløst samlivsforhold, og mange gange fremgår en sådan forudsætning direkte af testamentet, således at der ikke nødvendigvis er behov for formelt at ophæve testamentet.
Hvis ikke dette er tilfældet, eller hvis I allerede nu ønsker at oprette et nyt testamente med et andet indhold, bør testamentet naturligvis ophæves, og i den forbindelse skal testamentet tilbagekaldes hos notaren på helt samme måde, som testamentet givet er oprettet hos notaren. Herom kan I enten kontakte en advokat, eller i kan forsøge at kontakte retten direkte herom, idet nogle retter er behjælpelig med tilbagekaldelse af testamenter.
Der skal under alle omstændigheder betales et notarialgebyr på kr. 300.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
else marie
11/7/2018 8:02:22 PM

Jeg blev skilt fra min mand for 6 år siden. Han gik fallit og efterlod mig en stor gæld i huset, som jeg overtog ved skilsmissen. Derudover blev jeg nødt til at indfri noget pant i huset, som han ved bodelingen blev pålagt at tilbagebetale mig. Det er trods utallige opfordringer aldrig sket. Han har været ledig siden ca. 2010 og har haft begrænset indtægt.
Nu er min eksmand død. Og efterlader sig en lille formue, som er erhvervet fra en ulykkesforsikring. Mine 3 børn på 16, 18 og 22 kender til den gæld han har efterladt mig. Vi har talt om, at de er arvinger og at jeg reelt ikke har ret til noget. De synes det er rimeligt at jeg også får del i arven. Vi ved ikke om der er testamente. Spørgsmålet er: Kan/må vi dele arven i 4 dele, så jeg får lidt kompensation for det, han skyldte mig - og hvordan vil det i så fald se ud med arveafgift.

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
11/8/2018 3:58:03 PM

Hej Else Marie

Hver af dine 3 børn må i 2018 afgiftsfrit give dig et beløb på max. kr. 64.300 og i 2019 er det tilsvarende beløb forhøjet til kr. 65.700.

Sådanne afgiftsfri gaver må kunne løse problemstillingen.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Jette Carlsen
11/8/2018 1:36:41 PM

Min mand og jeg oprettede et testamente d. 10 juli 1986, hvori der står, at den arv der tilfalder vore 3 børn skal være børnenes særeje og at børnene ikke er berettiget til at gøre arven til fælleseje på noget tidspunkt.
D. 10 oktober 2013 blev der tilføjet et kodicil, hvori der står, at et af vore børnebørn (vi har fem) skal arve på lige fod med vores 3 børn.
Vi blev skilt d. 19. september 2017 og boet delt til begges tilfredshed.
For en ordens skyld vil vi gerne være sikre på, at testamentet automatisk er bortfaldet efter vores skilsmisse og da vi ikke ønsker at gøre forskel på vore børnebørn, vil vi ligeledes gerne være sikre på, at kodicilet samtidig er bortfaldet.
Vores opfattelse er, at den dag vi dør, vil vore 3 børn automatisk arve os hver især og at vi derfor ikke skal foretage os noget yderligere. Er det korrekt forstået?
For en ordens skyld skal tilføjes, at begges bo er et ganske lille helt almindeligt bo uden synderlig værdi.

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
11/8/2018 4:11:54 PM

Hej Jette

Om jeres testamente er bortfaldet efter skilsmissen afhænger af, hvordan testamentet er formuleret.

Umiddelbart kunne jeg godt forestille mig, at testamentet fortsat er gældende, idet selve testamentets indhold efter min vurdering ikke er afhængig af, om I er gift eller ej.

Hvis ikke det derfor direkte er anført, at testamentet bortfalder ved evt. separation eller skilsmisse, bør I derfor tilbagekalde det, hvilket måske kan kombineres med oprettelse af nyt testamente, således at arven efter jer stadig gøres til skilsmissesæreje, eller kombinationssæreje, som typisk anvendes i dag.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Jette Carlsen
11/9/2018 1:01:38 PM

Mange tak for et hurtigt og klart svar.Det løser vores problem. Der er intet anført i testamentet om bortfald ved skilsmisse etc, hvorfor vi naturligvis nu tilbagekalder såvel testamente som kodicil. Tak for hjælpen!!!

Besvar indlæg
Inga
11/26/2018 6:03:06 PM

Min mand og jeg lavede et testamente hvor vores fælles barn skulle arve 3/4 og min datter som på det tidspunkt var adopteret af sin mormor skulle arve 1/4.
Vi fik efterfølgende ophævet adoptionen men aldrig ændret testamentet.
Min mand er nu gået bort men han så også min datter som sin egen og mine børnebørn som hans.
Er der noget som helst jeg kan gøre for at rette op på det så mine to børn arver 50/50?

Carsten Lyngs
11/28/2018 9:26:14 AM

Hej Inga

Idet jeg forudsætter, at det testamente, som du og din afdøde mand har oprettet, ikke er gjort uigenkaldeligt, kan du ved oprettelse af nyt testamente godt opnå, at dine 2 børn hver samlet arver 50 %.
Du bør medbringende det gamle testamente derfor henvende dig til advokat for at få oprettet et nyt testamente.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Rikke
11/28/2018 10:12:38 PM

Min samlever har for 16 år siden lavet et testamente til sin niece som arving, hvis han skulle gå bort. Det var lige inden jeg kom i billedet. Vi vil gerne have lavet et testamente da vi er ugift samlevende med fælles barn. Problemet ligger så i, at han ikke kan huske overhoved, hvor og hvornår det testamente er lavet og det næste er at han overhoved ikke har kontakt eller vil, til den del af familien. Kan vi stadig få det annulleret ved oprettelse af det nye.
Mvh Rikke

Carsten Lyngs
11/29/2018 4:35:47 PM

Hej Rikke

Ved henvendelse til et dommerkontor kan din samlever mod betaling af et gebyr på kr. 175 få en kopi af sit testamente.

Forudsat, at det ikke i testamentet er anført, at det skulle være gjort uigenkaldeligt, kan I derefter oprette et nyt testamente, der formentlig skal være et udvidet samlevertestamente.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Hartvig
12/6/2018 7:38:01 PM

I 1987 købte jeg et hus med min samlever. Vi fik lavede et testamente, således at vi var universalarving af hinanden. I 1989 blev vi så gift. Vi fik to børn og blev skilt i 2005. Mit spørgsmål er: Arver vi hinanden pga. Testamenter? Eller er det mine 2 børn er aver mig? Eller er det min ex. Mand der stadig arver mig?
.

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
12/7/2018 1:31:40 PM

Hej Hartvig

Uden at vide, hvordan den præcise formulering er i testamentet, har jeg meget svært ved at forestille mig, at din eksmand i dag skulle være arving efter dig.
Hvis du vil være sikker herpå, kan du enten tilbagekalde testamentet, hvilket i notarialgebyr koster kr. 300, eller du kan anmode en advokat om at gennemgå testamentet for endelig afklaring heraf.
Det billigste vil sikkert være officielt at tilbagekalde testamentet, og så kan du overveje, om du samtidig evt. vil oprette et nyt testamente, evt. for at gøre dine børns arv efter dig til en form for særeje, idet et sådant nyt testamente ikke vil udløse yderligere notarialgebyr.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Ejvind
12/19/2018 9:05:44 PM

Min hustru og jeg har oprettet et testamente (for flere år siden), hvor der henvises til en erklæring, med vitterlighedsvidners signatur, hvori både hendes og mine børn fra tidligere, har skrevet under på at længslevende kan sidde i uskiftet bo. Skal dette dokument noteres, eller er det nok at kunne fremvise det i skifteretten, når en af os dør?

Carsten Lyngs
12/21/2018 11:24:23 AM

Hej Ejvind

Såfremt den længstlevende af jer til sin tid ønsker at sidde i uskiftet bo, er det tilstrækkeligt at fremvise den af førstafdødes børn afgivne accept heraf i form af den underskrevne erklæring.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Nick
1/5/2019 9:27:08 PM

Jeg overvejer, at oprette et testamente og Har i den anledning, et enkelt spørgsmål.

Først og fremmest har jeg ingen livsarvinger eller ægetefælle og ønsker derfor, at indsatte andre personer, end mine forældre, til at arve mig, i tilfælde af jeg skulle dø. Mit spørgsmål er, om der i testamentet kan indsættes en “bortfaldelses klausul”, som gør, at testamentet vil bortfalde, hvis jeg, f,eks. skulle få livsarvinger, en ægtefælle eller ugiftsamlevende i 2 år på fælles bopæl.

Carsten Lyngs
1/9/2019 5:53:48 PM

Hej Nick

Du kan i dit testamente sagtens bestemme, at dit testamente oprettes på baggrund af din nuværende situation, hvor du pt. hverken har ægtefælle eller børn, og at det derfor bortfalder, såfremt du ved din død efterlader dig ægtefælle eller børn.
Hvis du ved din død alene efterlader dig en samlever, er din samlever alene arving efter dig, såfremt du opretter et testamente til fordel for din samlever, så i en sådan situation vil du altså være nødsaget til at oprette et nyt testamente.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Ebbe Holberg
1/11/2019 5:44:36 PM

Hvordan får begunstigede besked, når den der har oprettet testamente dør?
På forhånd tak for svaret.

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
1/18/2019 9:55:07 AM

Hej Ebbe

I forbindelse med behandlingen af dødsboet vil arvingen få en kopi af testamentet.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Ebbe Holberg
1/18/2019 12:15:15 PM

Tak for svaret, men det er ikke helt dækkende. Hvis en er nævnt i testamentet, som ikke selv ved det, og som ikke er kendt af andre, hvordan får vedkommende så besked. Hvad sker der, såfremt en arvesag afsluttes, og arven fordelt, hvis så vedkommende senere dukker op, og i så fald kræver sin arveandel - evt. en tvangsarv.
Ebbe Holberg

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
1/18/2019 12:23:19 PM

Hej igen Ebbe

Jeg forudsætter naturligvis, at testamentets oplysninger om arvingen giver mulighed for at finde arvingen.
Hvis en berettiget arving dukker op, efter at behandlingen af dødsboet er afsluttet, vil pågældende arving have mulighed for at begære behandlingen af dødsboet genoptaget.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Alan Schmidt
1/17/2019 2:20:58 PM

Hvad er gældende i det tilfælde, hvor afdøde har to testamenter, afdøde nævnte at der ikke tidligere var skrevet testamente, der blev så skrevet et nyt, så nu har vi to testamenter, hvor vi kun er tilgode set i det nyeste.
Hvilket testamente er gældende i dette tilfælde ?

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
1/18/2019 10:01:08 AM

Hej Alan

Som udgangspunkt vil indholdet af det sidst oprettede testamente blive det afgørende, men en konkret fortolkning af de to testamenter kan måske føre til et andet resultat.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Tove Poulsen
1/24/2019 11:12:11 AM

I 2008 oprettede min mand og jeg testamente. Vi har begge børn fra tidligere ægteskaber. I testamentet skal børnene have deres tvangsarv. Nu er min mand afgået ved døden, og min mands børn og jeg har selvfølgelig talt om arv, og de giver udtryk for at de gerne vil give mig lov til at sidde i uskiftet bo. Kan jeg tilbagekalde testamentet. Mine egne børn siger ok

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
1/25/2019 1:31:15 PM

Hej Tove

Om du kan tilbagekalde det testamente, som du og din nu afdøde mand oprettede i 2008 afhænger helt af, om du som længstlevende ægtefælle iht. testamentets indhold har mulighed herfor.

Jeg kan derfor ikke give dig noget klart svar, når jeg ikke kender testamentets præcise indhold herom.

Hvis det f.eks. i testamentet er anført, at den længstlevende ægtefælle kan foretage enhver ændring i testamentet, herunder evt. også tilbagekalde testamentet, kan du naturligvis tilbagekalde det.

Jeg vil foreslå, at du medbringende testamentet henvender dig til en lokal advokat, der efter gennemgang af testamentet givet hurtigt vil kunne orientere dig om dine muligheder for evt. tilbagekaldelse.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Klaus Iversen
1/27/2019 9:23:03 PM

Jeg overvejer at oprette et testamente, hvor en af mine bekendte begunstiges under forudsætning af at vedkommende opretter / har oprettet et testamente, hvor den del af vedkommendes bo, som vedkommende selv kan råde over (dog evt. højst det beløb, som vedkommende arver efter mig), skal tilfalde en almennyttig organisation. Jeg går ud fra at dette er muligt. Men kan man også sikre sig, at dette krav i testamentet gøres uigenkaldeligt, dvs. at vedkommende ikke senere kan oprette et nyt testamente, hvor kravet ikke er nævnt ?

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
1/28/2019 11:59:28 AM

Hej Klaus

Dit påtænkte testamente må ud fra din beskrivelse forudsætte, at din pågældende bekendte er i live ved din død, og arven til pågældende må ligeledes forudsætte, at den pågældende senest ved udbetalingen af arven efter dig, har oprettet det af dig ønskede testamente.

En sådan konstruktion skulle nok kunne lade sig gøre, og du kan i dit testamente sagtens forudsætte, at pågældendes testamente skal være uigenkaldeligt.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Klaus Iversen
1/28/2019 11:26:23 PM

Mange tak for hurtigt svar. Dine forudsætninger er korrekte. Jeg ville nu ikke forudsætte at hele testamentet skulle være uigenkaldeligt (kunne være at min bekendte ville ændre andre dele af testamentet senere), men blot at det afsnit, som indeholder forudsætningen, skulle være uigenkaldeligt. Mon det kan lade sig gøre ?

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
1/29/2019 8:27:58 AM

Hej Klaus

Mit tidligere svar skal ikke opfattes således, at det nødvendigvis er hele pågældendes testamente, der skal gøres uigenkaldeligt. Det er naturligvis tilstrækkeligt, at det er det omhandlede afsnit, der gøres uigenkaldeligt.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Matilde L.
1/30/2019 1:30:18 PM

Da vi byggede hus for halvandet år siden, lavede vi et testamente, primært på opfordring fra banken, men selvfølgelig synes vi, det var en god ide. Nu venter vi tvillinger og er blevet viet. Hvordan skal vi forholde os i forhold til testamentet? Over-ruler ægteskabet testamentet eller kræver det handling fra vores side? Bør vi oprette et nyt testamente, når børnene kommer til verden? Mange tak for hjælpen.

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
2/1/2019 12:56:37 PM

Hej Matilde

Jeg håber, at der i testamentet er taget højde for, at I både kunne få børn og blive gift, og i bekræftende fald behøver I formentlig ikke at gøre noget.

Hvis der omvendt ikke er taget højde herfor, bør I klart få vurderet, hvad der måtte være behov for af evt. ændringer, idet der ikke er tale om, at indgåelse af ægteskab som udgangspunkt over-ruler et testamente.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
John Allan Nielsen
2/16/2019 12:58:40 AM

jeg skrev for nogle år siden testamente, men nu er begge mine børn flyttet til anden adr. end den der er opgivet i testamentet! skal jeg nu skrive et nyt testamente eller hvad skal jeg gøre? de kan jo skifte adr. flere gange. børnene er tvangsarvinger,jeg er fraskilt for mange år siden,og min ekskone er afgået ved døden kort før Jul i 2018. vil skifteretten bare finde dem i Rigsarkivet så jeg ikke behøver at foretage mig noget i den anledning.


MVH

John Nielsen

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
2/19/2019 1:18:29 PM

Hej John

Det er ikke unormalt, at arvinger skifter adresse, og jeg er sikker på, at dine børn nok skal blive fundet, når den tid kommer..

Du behøver således ikke at gøre noget.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Mona Jensen
2/17/2019 4:48:26 PM

Hvordan forholder jeg mig når jeg vil helt tilbagekalde ( sløjfe ) mit testamente? Da problemet som gjorde at jeg oprettede den eksisterer ikke mere. Med venlig hilsen MJ

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
2/19/2019 1:22:38 PM

Hej Mona

Da du oprettede dit testamente, skete det givet overfor en notar, og tllsvarende skal din tilbagekaldelse af dit testamente ske overfor en notar.

I anledning af tilbagekaldelsen skal der betales et notarialgebyr på kr. 300.

Hvis du ikke selv kan formulere en tilbagekaldelse, kan du evt. få hjælp hertil på rettens hjemmeside, men ellers må du opsøge advokat.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
L.B. Nielsen
2/19/2019 11:17:47 AM

Min kone og jeg har for 38 år siden oprettet et uigenkaldeligt testamente og fået det noteret ved byretten.

Vi over stadig begge lykkeligt sammen i vores ægteskab og agter at fortsætte med det, til vi dør. Men vi er også enige om, at der er et par uhensigtsmæssige punkter i testamentet her 38 år senere.

Kan det lade sig gøre at ændre i testamentet, når begge parter ved vores fulde mentale tilstand i orden ønsker det? Eller er uigenkaldeligt også uigenkaldeligt, når begge lever og er enige om ændringer?

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
2/19/2019 1:28:44 PM

Hej

Jeg formoder, at uigenkaldeligheden i jeres testamente kun gælder, hvis du og din kone ikke er enige om evt. ændringer til testamentet, ligesom uigenkaldeligheden givet gælder, når den ene af jer er afgået ved døden.

Hvis du og din kone er enige om evt. ændringer formoder jeg derfor, at I kan foretage de ændringer, som I ønsker, hvilket enten kan ske i form af et tillæg til jeres nuværende testamente, dvs. en allonge, eller ved at I tilbagekalder jeres nuværende testamente og opretter et nyt

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Carsten Lyngs
2/19/2019 1:28:45 PM

Hej

Jeg formoder, at uigenkaldeligheden i jeres testamente kun gælder, hvis du og din kone ikke er enige om evt. ændringer til testamentet, ligesom uigenkaldeligheden givet gælder, når den ene af jer er afgået ved døden.

Hvis du og din kone er enige om evt. ændringer formoder jeg derfor, at I kan foretage de ændringer, som I ønsker, hvilket enten kan ske i form af et tillæg til jeres nuværende testamente, dvs. en allonge, eller ved at I tilbagekalder jeres nuværende testamente og opretter et nyt

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Helle Møller Thomsen
2/22/2019 8:37:35 AM

Hej Carsten. I starten af 00'erne købte jeg hus med min kæreste, vi var ikke gift på det tidspunkt, og han har 4 børn. For at børnene ikke skulle kunne sætte mig ud af huset i tilfælde af hans bortgang, lavede vi et testamente (jeg mener, at det var hos notar). Jeg kan ikke huske dato eller år for oprettelsen. Vi blev gift i august 01 og skilt 2 år efter (2003). Er det testamente ugyldigt efter vores skilsmisse, eller skal jeg forsøge at spore det og få det ophævet? Mvh Helle Thomsen

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
2/24/2019 1:42:33 PM

Hej Helle

Jeg har svært ved at forestille mig, at testamentet i dag skulle have betydning, men det afhænger naturligvis helt af testamentets konkrete indhold.

Det lyder ikke som om, at du i dag er i besiddelse af testamentet eller en kopi heraf, men ved henvendelse til retten vil du mod betaling af kr. 175 kunne rekvirere en kopi af testamentet.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Agnes Poniatowska
3/4/2019 7:48:59 PM

Hej.
Jeg vil gerne vide hvordan jeg finder ud af om mit testamente jeg fik lavet for 14 år siden befinder sig. Jeg er nemlig i tvivl om jeg har fået den annulleret eller om jeg den stadig eksisterer.

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
3/5/2019 2:02:05 PM

Hej Agnes

Du kan henvende dig til den ret, hvor du har oprettet testamentet, og her kan du få oplyst, om testamentet stadig er gældende.

Besvar indlæg
Mette
7/9/2019 10:47:18 AM

Hej,

Jeg er betænkt i et notar-bekræftet testamente, som blev oprettet af en enlig dame (familiemedlem) uden livsarvinger. Nu har hun imidlertid giftet sig med sin kæreste og er kort efter afgået ved døden. Bortfalder testamentet så automatisk og han arver det hele? Eller vil man stadig skele til indholdet og kontakte mig fra Skifteretten?

Mvh.

Carsten Lyngs
8/8/2019 12:08:12 PM

Hej

Om det testamente, hvori du er betænkt, bortfalder i forbindelse med ægteskabet afhænger helt af, hvordan testamentet er formuleret.

Ægteskabet har i hvert fald medført, at dit familiemedlem nu har en livsarving, så man kan sagtens forestille sig, at det fremgår af testamentet, at det i den forbindelse bortfalder, men som nævnt afhænger det helt af formuleringen af testamentet.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Brit Jensen
8/20/2019 9:17:48 AM

Hej,

I 2017 lavede min kæreste og jeg vores testamente hvor vi sikrede hinanden, skulle der ske en af os noget. Vi gjorde det lige inden vi skal have vores barn. Vi er nu blevet gift og mit spørgsmål er om vores testamente stadig er gældende? Skulle der ske en af noget noget så skal hovedparten af arven gå til mand/kone og ikke barnet, så alle kan blive i huset osv. Det står der i testamentet da vi var samlever.
Mange tak for din rådgivning.

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
8/26/2019 9:20:38 AM

Hej Brit

Ud fra din gengivelse af indholdet af det testamente, som du og din kæreste oprettede inden I fik barn og inden I blev gift, tyder det ikke på, at der er behov for en ændring af testamentet.

Det tyder således på, at testamentet er udtryk for, at testamentet, selv om I nu har fået barn og er blevet gift, er udtryk for, at den længstlevende af jer stadig skal arve mest muligt efter den førstafdøde af jer.

Jeg kan dog naturligvis ikke udelukke, at testamentet kan indeholde noget, der bevirker, at der er behov for en ændring, men som nævnt tyder det ikke herpå.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Ruth
8/28/2019 7:05:54 PM

Kan et adoptivbarn i Danmark, arve et familie medlem i Tyskland, hvis vedkommende er nævnt med navns nævnelse i testamentet. Herhjemme arver adoptivbørn ikke den biologiske familie.

Carsten Lyngs
8/30/2019 1:04:34 PM

Hej Ruth

Jeg er ikke bekendt med arvereglerne i Tyskland, men hvis adoptivbarnet i et tysk testamente er gjort til arving, vil mit klare udgangspunkt være, at adoptivbarnet vil arve. Tilsvarende vil adoptivbarnet med sikkerhed arve, hvis adoptivbarnet i et dansk testamente er gjort til arving.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
CARL SIMONSEN
10/29/2019 5:47:12 PM

Hej CARSTEN LYNGS


jeg og min hustru har tidligere fået lavet testamente,hvor længstlevende sidder i uskiftet bo
vi havde 2 livsarvinger og dertil 4 børnebørn
den ene datter var sat til 50% den anden datter til tvangsarv de 3 børnebørn hver 1/3 del
Nu er min ældste datter død i 2017 og derfor SKULLE hendes drenge arve deres moder andel??og derudover stadig have deres 1/3 del,nu er der sket det, at jeg fornylig har miste min hustru,og igen har fået kontakt til vores anden datter og hendes datter (vores barnebarn)som jeg nu gerne vil tilgodese i lighed med de andre børnebørn.
så hvad er klogt (kan jeg helt tilbagekalde det allerede eksisterend testatmente og oprette et nyt,uden at skulle udrede den arv forlods som vores første datter (afdøde) skulle have arvet
en lidt svær situation at stå i
så hvad rådet være,
1. få tilføjet det sidste barnbarn
2.lave et helt nyt testamente

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
11/4/2019 12:12:51 PM

Hej Carl

Det gør mig ondt at høre, at du har mistet din hustru.

Til brug for min besvarelse af dine muligheder på nuværende tidspunkt, hvor jeg går ud fra, at du sidder i uskiftet bo, har jeg brug for oplysning om, hvad der i det testamentet, som du og din afdøde hustru har lavet, er anført vedr. dine muligheder for som længstlevende at foretage ændringer i testamentet.

Herom hører jeg gerne nærmere, hvorpå jeg skal vende tilbage overfor dig.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
CARL SIMONSEN
11/4/2019 2:09:47 PM

Hej Carsten Lyngs

hvis jeg forstår dig ret?

"længslevendes testationsret"

så står de
r
Den af os,som bliver længstlevende, skal frit kunne ændre bestemmelserne i dette testamente

ps. tak for din kondolance

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
11/4/2019 2:20:54 PM

Hej igen Carl

Da du som længstlevende åbenbart har helt frie hænder til at foretage enhver ændring i testamentet, vil jeg foreslå, at du tilbagekalder det nuværende testamente, og at du i stedet opretter et helt nyt testamente med det indhold, som du i dag ønsker.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
CARL SIMONSEN
11/5/2019 10:20:50 AM

Hej Igen Carsten
Hvis jeg forstår dig ret, skal jeg tage det nuværende testamente med ud til NOTAREN og tilbagekalde det, og derefter oprette et helt nyt?
der vil vel så være et slip imellem tilbagekaldelsen og til der bliver oprettet et nyt hvor der ingen testamente er?? er det rigtig forstået?
mvh

CS

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
11/5/2019 10:30:41 AM

Hej igen Carl

For at undgå et slip vil jeg anbefale dig, at du laver et nyt testamente med det af dig ønskede indhold, og at det af dette nye testamente fremgår, at du samtidig tilbagekalder det testamente, som du tidligere har oprettet med din nu afdøde hustru.

På den måde opnår du også, at du kun skal af med 1 notarialgebyr på kr. 300 og ikke med 2 notarialgebyrer på hver kr. 300.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
CARL SIMONSEN
11/5/2019 12:20:01 PM

Hej Carsten

jeg vil gøre som du skriver, og vil samtidig sige dig tusind tak for dine fremragende info

mvh

CS

Besvar indlæg
CARL SIMONSEN
11/13/2019 8:30:21 AM

Hej Carsten

jeg skrev til dig tidligere at der i vores nuværende testamente i §6 længstlevendes testationsret står

den af os, som bliver længstlevende, skal frit kunne ændre bestemmelser i dette testamente.

jeg har så talt med vores advokat, som har udstedt testamentet og der har jeg forstået, på grund af, at jeg sidder i uskiftet bo er mine hænder mere eller mindre bundne

min tanke var, at vores afdøde datters børn arver deres moders arv
vores anden datter arver sin tvangsarv

herefter ville jeg ændre på de 3 drenges "restarv" men det får jeg at vide, at det kan jeg ikke, fordi jeg sidder i uskiftet bo, hvilket jeg ikke forstår, når der står i det nuværende testamente, at jeg i pricippet har dfrie hænder i forhold til §6 som ovenfor nævnt

kan du redde mig ud af den situation

mvh

Carl

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
11/19/2019 8:11:54 PM

Hej Carl

Det er stadig min opfattelse, at du med den formulering, der er anført i testamentet, har mulighed for at lave et helt nyt testamente med det af dig ønskede indhold, alt naturligvis forudsat, at tvangsarvereglerne overholdes.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
CARL SIMONSEN
11/20/2019 8:43:12 AM

Hej Carsten

Tak for dine svar,
alt er nu faldet på plads,det gamle testamente tilbagekaldes og et nyt bliver lavet, tak for din hjælp

mvh

Carl

Besvar indlæg
Søren
11/5/2019 10:02:36 AM

Hej Carsten,

Min hustru og jeg oprettede for en del år siden testamente for notar - vi er siden blevet gift, fået børn m.v. men kan nu ikke finde vores egen kopi af det, så vi kan vurdere om der er noget der evt. skal ændres.

Hvordan får man fat I den ?

Mvh

Søren

Carsten Lyngs
11/5/2019 10:40:45 AM

Hej Søren

I kan ved at henvende jer til den ret, hvor I oprettede jeres testamente, få udleveret en kopi af testamentet, og i den forbindelse skal I givet betale et gebyr på kr. 175.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Anne
11/8/2019 12:33:17 PM

Min mand og jeg har for år tilbage oprettet kombinationssæreje til fordel for vores 2 fællebørn.

Nu ønsker vi at foretage en tilføjelse til testamentet. Vi ønsker at arven i tilfælde af vores død, skal være børnenes fuldstændige særeje.

Hvis det er muligt ville vi også gerne have tilføjet, at evt. kommende børnebørn, skal arve mest muligt efter vores børn i tilfælde af deres død.

Hvordan formulerer vi denne tilføjelse?

Carsten Lyngs
11/12/2019 8:18:54 AM

Hej Anne

I kan enten vælge at lave et tillæg, dvs. en codicil, til jeres nuværende testamente, eller I kan vælge at lave et helt nyt testamente med det nu ønskede indhold, hvor I samtidig tilbagekalder jeres nuværende testamente. I alle tilfælde skal der betales et notarialgebyr på kr. 300.

Jeg er ikke klar over, om I havde advokatbistand, da I oprettede jeres nuværende testamente, men jeg vil anbefale jer, at I i hvert fald får advokatbistand til den codicil eller det nye testamente, der nu skal oprettes.

Jeg vil ikke her komme med noget præcist forslag til, hvordan codicilen eller det nye testamente skal udformes. Det kan dog sagtens udformes, som I ønsker, men som anført vil jeg anbefale jer at søge advokatbistand vedr. den præcise formulering.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Camilla
11/15/2019 4:52:59 PM

Hej.

Min mand og jeg har for ca 10 år siden fået lavet et testamente bl.a for at sikre, at vores fælles børn sikres bedst muligt i tilfælde af vores død.

Imellemtiden har vi mistet vores ene barn (som står nævnt i testamentet), og har efterfølgende fået et barn mere, som ikke står nævnt i testamentet.

Vi ønsker derfor vores sidstfødte barn "udskiftet" med vores afdøde barns navn i vores testamente.

Vi kan forstå, at dette vil kunne klares med en codicil - men vi kan ikke læse mere om hvad eller hvordan det foregår?

Er en codicil et papir vi kan finde på nettet, som vi skal udfylde FØR vi bestiller tid hos notaren i retten, eller kan vi "blot" forfatte en linie eller 2, hvor vi med begges underskrift tilkendegiver, at vi ønsker, at vores afdødes piges navn skiftes ud med vores nyfødte piges navn?

På forhånd tak for hjælpen.

Mvh Camilla.

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
11/18/2019 6:44:13 PM

Hej Camilla

Det gør mig ondt at høre, at du og din ægtefælle har mistet et barn.

Jeg har umiddelbart svært ved at tro, at I her har behov for at lave en codicil. Jeg formoder således, at det af jeres testamente allerede fremgår, at jeres ønske om at sikre jeres fælles børn bedst muligt også gælder de yderligere fælles børn, som I måtte få efter oprettelsen af jeres testamente.

Hvis jeres testamente omvendt er formuleret på en sådan måde, at jeres nye fælles barn ikke er omfattet af testamentet, skal en codicil formuleres på samme slags papir, som et testamente skal formuleres på, og den nødvendige formulering skal foreligge, inden I opsøger notaren.

Husk at der skal betales et notarialgebyr på kr. 300.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Lene
11/15/2019 8:27:55 PM

Hej Carsten
Jeg har mødt en ny mand , som jeg skal giftes med. Han har fortalt mig at han har lavet et testamente for mange år siden, hvor der står at hans datter skal arve alt efter ham.Hvis han ikke tilbagekalder dette testamente når vi er blevet gift, gælder testamentet så stadig, eller arver jeg også efter min mand hvis han dør før mig. han ejer både hus og flere biler . Jeg har selv 3 børn fra første ægteskab. Hvad vil du råde mig til at gøre med hensyn til det testamente min kæreste har lavet. Skal jeg vente med at gifte mig med ham, indtil han har tilbagekaldt det, og ændret det. Han kan ikkefinde det, men tror det ligger hos hans datter. problemet er bare, at han ingen kontakt har med sin datter i dag. Behøver han at få det originale testamente af sin datter for at tilbagekalde det. Eller kan han få en notar til at lave et nyt

Carsten Lyngs
11/19/2019 8:17:47 PM

Hej Lene

Først og fremmest er det vigtigt, at din kommende ægtefælle kommer i besiddelse af en kopi af det testamente, som har for mange år siden har oprettet. Han har ikke brug for det originale testamente for at tilbagekalde det, og han kan ved at henvende sig til retten og mod betaling af et beløb på kr. 175 få udleveret en kopi af testamentet.

Når I gifter jer, får du automatisk arveret efter din kommende ægtefælle, og så må din ægtefælle bestemme, i hvilket omfang han ved oprettelse af nyt testamente vil begunstige dig, og i et sådant nyt testamente kan han samtidig tilbagekalde det gamle testamente.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Ruth
11/17/2019 11:44:56 AM

I 1979 oprettede jeg og min frasklte mand et gensidig testamente i DK. Der staar IKKE i testamentet uindkaldelig. Der staar, 75% til mig, 25% til hans to boern. Testamentet blev operttet mines han var i skilsmisse.
Nu 40 aar senere er min x mand doed, nu har de fundet dette eneste eksisterende testamente, og mener det er gyldigt. Notariatet skifteretten DK, hvor det blev udhandiget til soennen sagde til mig, at det automatisk er ugyldigt efter en skilsmisse. Afdoedes bopaels land har forlangt et doc at der intet testamente findes, ved denne lejlighed opstod denne fra DK. I 1990 hvor ejg blev sklt kontaktede jeg Notaren, statsarkivet, der blev sagt, du skal intet goere, er automatisk ikke mere gyldig. Nu faar jeg tilsendt opgorelser af begravelses onkostninger osv. per mail fra soenne????.

Jeg har skrevet den er ikke gyltig til soennen, samt har jeg skrevet, jeg IKKE vil ARVE og frakalder mig ALLE rettigheder og pligter i tilfaelde af den dog skulle vaere gyldig.

1. ER et saadan testamente stadi gyltig efter 29 aars skilsmisse, hvor manden sogar er gift og skilt igen med 3 partner efter mig?. Je gkan ikke se at jeg har noget med dette doedsbo at gore fordi jeg er skilt nu i 29 aar, og mit udgangspunkt er, var altid at det automatisk ikke mere er gyldig, fordi det sagde notaren til mig i 1990 per telefon, ham der havd elavet den.
Skifteretten notariatet i KBH, sagde, at jeg INTET logisk vis behoever at goere, fordi jeg er skilt osv, osv, 3 til 4 jurister har sagt det samme i DK, men er det virkelig saadan?

Hvorfor sender soennen mig en opstilling a omkostnigner, det kommer da ikke mig ved, jeg har intet forlangt, han tilboed mig at sende mig en kopie af testementet fordi jeg ikke har dne, ved denne lejlighed sendte han mig alle bilance sheet, for flyrejser, begravelse osv, osv, jeg kan ikke se hvad det ommer mig ved?

Carsten Lyngs
11/19/2019 8:26:42 PM

Hej Ruth

Om det testamente, som du og din fraskilte og nu afdøde mand oprettede i 1979, stadig er gyldigt, afhænger helt af, hvordan det er formuleret, men udgangspunktet er klart, at det efter jeres skilsmisse for åbenbart 29 år siden ikke længere er gyldigt.

Skulle det imidlertid vise sig, at det efter sit indhold stadig er gyldigt, kan du fint fastholde, at du ikke vil arve, og at du frafalder alle rettigheder og pligter iht. testamentet.

Hvis du vil være helt sikker på din retstilling, vil jeg anbefale dig, at du med testamentet og de modtagne relevante bilag opsøger advokatbistand.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Ruth
11/19/2019 9:16:09 PM

Hi Igen og mange tak for dit indsats.

Jeg har nu faaet det paa skrift fra skifteretten notariats afdelingen, hvor de skriver, den er bortfaldet grudnet skilsmisse, og at der ses ingen imodsaetning i dette testamente, derfor er udgangspunktet at den er forfalden.
Jeg er nu oberbevist om at naar en domstol skriver det saa er det all right/ Jeg har igaar talt med en Notar i Spanien, han bekraeftede, hvis DK har den mening, saa gaelder de samme regler i Spanien, og at jeg ikke skal vare bekymret, og at det er ikke mit problem omkostningerne i doedsboet.

Jeg gaar ud fra, at jeg kan blot vente og see hvis der kommer et oofficielt brev om at jeg er arvning, hvad jeg betvivler, og saa kan stadig sige fra?. Det er jo ikke et helt officielt brev en mail hvor jeg allerede har skrevet jeg vier affkald. I saa fald, forstaar ejg loven saaledes, at foerst naar jeg har faaet et saadan indformation fra en myndighed eller Spansk Notar om arv, kan jeg sige fra?.

Det er jo ikke en ooficeilt testamente aabning at send emig en kopie af et gammel testamente som jeg have viden om.

Jeg ved, og mener, hvis det var en bobestryer der aabnede det, meddelte mig, saa var det jo tidspunktet at sige fra, men blot en son der ringer og siger der er et testamente, det vidste jeg jom men som var ugyldigt, altsaa ser jeg ikke at denne mail var en desederet testament aabning, men alligevel sendte jeg en mail hvor jeg gav afkald i fald den dog skulle vaere gyldig, i mellem tiden ved jeg den er ikke gyldig. Soenne har IKKE bekraeftet min mail, selvom jeg bad om en bekraeftelse, heller ikke han soester.

Jeg betragter det som ad acta, fordi den er virkelig ikke gueldig. vhorfor jeg ikke har noget med omkostninger i ders fars begravelse at goere. ER det ikke juridisk korrekt?. Det er ikke mine boern.

Jeg tror naeppe det er af uvidenhed de har gjort det, maaske psychoterror, eller et haab om at faa mig til at medvirke i ders udgifter, som jeg ikke kan se jeg er forpligtet til.

Carsten Lyngs
11/21/2019 3:33:13 PM

Hej Ruth

Jeg vil foreslå, at du indtil videre afventer, om der sker yderligere i sagen, hvad der nok næppe gør.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Mette
12/5/2019 10:27:26 AM

Da min far døde, var hans ønske at hans kone skulle kunne blive i huset (som han ejede), derfor skrev min søster og jeg under på, at hun kunne sidde i uskiftet bo. Hun fik udbetalt hans pensioner og livsforsikring, og beløbene herfra, blev "indskudt" i huset, for at banken ville lade hende blive boende med de lån mv som var i huset, og fordi hun ikke arbejdede fuldtid.

Min far og hans kone oprettede et fælles testamente, hvori det skulle fremgå at ved hendes død, skulle jeg, min søster og hendes datter arve dem begge ligeligt. Så jeg forstår det sådan at alle værdier, både min fars (som "overgik" til hans kone ved hans død) og hendes værdier betragtes som én stor pulje, som deles i 3 lige store dele.

MEN har læst/hørt at pensioner/livsforsikringer som hun har modtaget fra en afdød ægtefælle ikke tæller med i uskiftet bo, og derfor ikke skal deles med med arvinger efter førstafdøde, hvis boet skiftes inden længstlevendes død. Ligeledes indgår hendes pensioner og livsforsikringer heller ikke.

Så nu er jeg lidt i tvivl om hvem der egentlig arver hvad, når min fars kone går bort. Får hendes datter en del af det uskiftet bo på lige fod med min søster og jeg, mens vi ikke får del i hverken pension eller livsforsikring efter hendes mor? Og har hendes mor mulighed for, her efter min fars død, at ændre testamentet, så min søster og jeg ikke får del i arven efter hende, som ellers var meningen da hende og min far oprettede testamentet?

Jeg har ikke set testamentet, så skal ikke kunne sige præcist hvordan det er udformet. Men på tinglysningen af boligen, kan jeg se at det står som "Boet efter ...." på skødet.

Og hvis min fars kone vælger at sælge huset før hendes død, bliver boet så skiftet, eller er det kun hvis hun gifter sig igen? Kan min søster og jeg kræve boet skiftet før tid?

Carsten Lyngs
12/9/2019 4:15:28 PM

Hej Mette,
Tak for din henvendelse
Som jeg forstår dine spørgsmål drejer det sig om:
1. Hvorledes du og din søster er stillet i relation til pensioner/livsforsikringer,
2. Hvorvidt din fars kone kan ændre det testamente, hvori du og din søster er betænkt, samt
3. I hvilke tilfælde boet bliver skiftet, herunder, om du og din søster kan kræve boet skiftet

Ad 1.
Udgangspunktet er, at pensionsudbetalinger og forsikringer udbetales uden om boet til den begunstigede (hvilket har været din fars kone).
Hvis boet skal skiftes i længstlevendes levende live, kan længstlevende udtage pensioner og livsforsikringer, således at disse ikke indgår i skiftet af boet, medmindre midlerne er forbrugt. Midlerne anses ikke for at være forbrugt når de er indskudt i den faste ejendom.
Hvis boet skiftes ved længstlevendes død, indgår de pensions- og forsikrings udbetalinger som hidrører fra din far i dødsboet. De pensions – og forsikringsudbetalinger som kommer til udbetaling efter din fars kone, vil dog blive udbetalt til den begunstigede ifølge pensions – og forsikringsaftalerne.

Ad. 2
Om testamentet, hvori du er betænkt, kan ændres til skade for dig og din søster, afhænger helt af, hvordan testamentet er formuleret – om det er uigenkaldeligt eller ej.

Ad. 3
Boet bliver ikke automatisk skiftet som følge af, at din fars kone vælger at sælge huset. Derimod skal det uskiftede bo skiftes såfremt hun ønsker at indgå ægteskab.
Når I som særbørn har givet samtykke til, at jeres fars kone kunne sidde i uskiftet bo, kan dette samtykke, medmindre samtykket var betinget heraf, ikke tilbagekaldes. Det står derimod jeres fars kone frit for at vælge at skifte boet med jer, når hun måtte ønske det.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Niels-Erik Bjerregaard
12/7/2019 2:09:25 PM

Kan et vidnetestamente ændres når medunderskriver er død,og kan det findes når advokaten der har udfærdiget det,har lukket sin praksis

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
12/9/2019 4:12:01 PM

Hej Niels Erik

Om et vidnetestamente oprettet af 2 personer kan ændres, efter at den ene testator er død, afhænger helt af, hvad der i testamentet er skrevet omkring længstlevendes mulighed for at foretage ændringer heri.

I modsætning til et notartestamente er et vidnetestamente ikke officielt registreret, og derfor er det naturligvis et problem, hvis det ikke kan findes.

Hvis ikke længstlevende på nuværende tidspunkt selv er i besiddelse af testamentet, vil jeg - under henvisning til din oplysning om, at vidnetestamentet er udfærdiget af en advokat - foreslå, at der rettes henvendelse til pågældende advokat i håb om, at vidnetestamentet, selv om advokaten har lukket sin praksis, evt. kan fremskaffes derigennem.

Var vidnetestamentet i øvrigt ikke fremme i forbindelse med den førstafdøde testators død ?

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Kaj Sørensen
12/13/2019 6:58:40 PM

Min gode ven har ingen tvangsarvinger, boede alene. Han har skrevet et uigenkaldelig notar testamente hvor jeg er indskrevet som arving sammen med 2 andre af hans venner....
Her under hans sygdom, har en fætter overtalt ham til at skrive et nyt testamente hvor kun fætteren er arving. Min ven er nu død.
Spørgsmålet:
Er denne nye testamente gyldig?
Kan et uigenkaldelig notar testamente overhovedet ændres el tilbagekaldes?
Venlig hilsen Kaj

Besvar indlæg
Carsten Lyngs
12/18/2019 4:46:59 PM

Hej Kaj

Det gør mig ondt at høre, at din gode ven er død.

Om din gode vej har kunnet ændre på eller tilbagekalde det notartestamente, hvori du og 2 af hans andre venner er indsat som arvinger, afhænger fuldstændig af, hvordan testamentet er formuleret.

Umiddelbart vil det undre mig, om notartestamentet skulle være gjort uigenkaldeligt, idet dette umiddelbart ikke virker logisk. En sådan evt. uigenkaldelighed kan efter min vurdering ikke have været nogen fordel for din gode ven, men jeg har naturligvis noteret mig, at testamentet iht. din oplysning er gjort uigenkaldeligt.

Jeg vil umiddelbart anbefale dig indledningsvis at kontakte skifteretten for nærmere afklaring af forholdene omkring din eventuelle arveret.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Hardy Østergaard
12/14/2019 1:38:30 PM

Hvad koster det at annullere et testemente

Besvar indlæg
Carswten Lyngs
12/18/2019 4:51:48 PM

Hej Hardy

Annullering af, dvs. tilbagekaldelse, af et testamente, udløser et notarialgebyr på kr. 300, og kan du ikke selv lave det nødvendige papirarbejde, skal du naturligvis særskilt betale herfor.

Hvis du samtidig med tilbagekaldelsen evt. opretter et nyt testamente, udløser det stadig kun et notarialgebyr på kr. 300, så måske skal du samtidig med tilbagekaldelsen overveje at lave et nyt testamente, med mindre du blot ønsker, at Arvelovens almindelige regler skal finde anvendelse.

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Janne
12/17/2019 3:18:37 PM

Jeg er besøgsven for en gammel kone på 90, som ikke har nogen efterkommere. Hun er enebarn og har aldrig været gift. Hendes nærmeste familierelation en fætter og hans kone. Hun har for mange år siden fået lavet testamente, hvor de er anført som arvinger sammen med en fjern slægtning, som hun imidlertid har fortrudt at have ført på, da han har lavet en del ravage i familien gennem flere år. Hvordan skal hun forholde sig, hvis hun vil slette grandnevøen? Jeg tænker også, hun måske vil skænke noget til velgørenhed, da hun er kommet på plehjem og netop har fået solgt sit hus. Jeg hjælper hende med netbank o. lign., men har ikke megen lyst til at kigge med over skulderen i disse private sager, så vil man evt kunne få en advokat til at komme på hjemmebesøg?
Mvh Janne

Carsten Lyngs
12/18/2019 5:02:01 PM

Hej Jannie

Dejligt at høre, at du er besøgsven for en gammel kone, hvilket må være meget givende for dig.

Selv er jeg især vedr. testamenter på rigtig mange hjemmebesøg, så det burde være uproblematisk også her at få en advokat i nærheden til at komme på hjemmebesøg.

Forudsætningen for at lave et tillæg til det nuværende testamente eller lave et helt nyt testamente, hvor det gamle testamente samtidig tilbagekaldes, er naturligvis, at den gamle kone er testamentshabil, men ud fra dine oplysninger går jeg ud fra, at dette også er tilfældet.

Når den gamle kone ikke har livsarvinger, kan det i øvrigt være en rigtig god ide at indsætte en eller flere velgørende organisationer til f.eks. at arve 30 % af formuen og samtidig bestemme, at den eller de velgørende organisationer skal betale enhver boafgift for de øvrige arvinger.

Herved vil den samlede boafgift blive reduceret, og samtidig vil de øvrige arvinger netto arve 70 %, hvilket udgør et større beløb, end hvis de øvrige arvinger arvede brutto 100 %,

Med venlig hilsen
Carsten Lyngs
Carsten Lyngs Advokat | ADVODAN Thisted Se faglig profil
Besvar indlæg
Stil et spørgsmål
DU ER I GANG MED AT STILLE
ET SPØRGSMÅL PÅ ADVODAN.DK

Inden du går videre, vil vi gerne gøre dig opmærksom på, at dit spørgsmål bliver synligt her på siden.

Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Ønsker du ikke, at dit spørgsmål skal være synligt, har du mulighed for at kontakte et af vores lokale kontorer via kontaktformularen i højre hjørne.

Når du stiller dit spørgsmål her på siden, skal du oplyse din e-mailadresse. Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone.

OK - LUK DENNE BOKS

Når du udfylder formularen og klikker på ”send”, giver du dit samtykke til, at dit navn og dit spørgsmål offentliggøres på hjemmesiden.
Din e-mailadresse bliver ikke offentliggjort men benyttes, så du kan godkende dit spørgsmål, inden det bliver synligt på hjemmesiden. Samtidig benyttes den til at fremsende en mail, når advokaten har besvaret dit spørgsmål.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i besvarelse af spørgsmål. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi opbevarer din e-mailadresse i tre måneder, hvorefter den slettes helt. Dit spørgsmål og advokatens svar forbliver synlige på ADVODANs hjemmeside, så længe vi vurderer, at det er relevant og giver værdi for andre læsere.

Rette og slette oplysninger

Hvis du ønsker at få fjernet dit spørgsmål fra hjemmesiden, skal du rette henvendelse til ADVODANs sekretariat.
Vi forbeholder os retten til at slette spørgsmål, indlæg og kommentarer, som indeholder personfølsomme oplysninger og bryder med gængse uformelle regler for god tone. Vi opfordrer derfor til, at du tænker over, hvilke informationer du afgiver, når du stiller dit spørgsmål. Vi anbefaler, at du fx undlader informationer om dit helbred, din økonomi eller andre personfølsomme oplysninger. Det kan også være oplysninger om familiære forhold eller oplysninger om din arbejdsmæssige situation, som det er uhensigtsmæssigt at offentliggøre her på siden.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.
Testamente og arv Testamente og arv

Vil du vide mere? Se videoguides og prøv vores interaktive grafik over arveklasser og boafgifter. Du kan også tage en arvetest, der afdækker dit behov for et testamente.

Læs mere her

Har du et spørgsmål til artiklen, kan du stille det her og få svar fra en advokat.

Stil et spørgsmål
GØR SOM 12.706 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.706 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.