PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Forretningsbetingelser

1. Gyldighed

1.1
Følgende forretningsbetingelser er gældende for enhver sag, som ADVODAN I/S, CVR-nr. 71 74 80 14 (herefter ADVODAN) påtager sig at varetage og bistå med, medmindre andet er særskilt skriftligt aftalt.

 

2. Sagens modtagelse

2.1
ADVODAN undersøger af egen drift og i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, hvorvidt der foreligger en interessekonflikt eller inhabilitet ved modtagelsen af sagen. Hvis dette kan konstateres at være tilfældet, vil ADVODAN på kundens anmodning så vidt muligt assistere med at finde en anden advokat.

 

3. Sagens behandling og afslutning

3.1
ADVODAN følger til enhver tid de gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater og de advokatetiske regler, der er udarbejdet af Advokatrådet, under sagens behandling og afslutning.

3.2
ADVODANs bistand omfatter alene forhold, der er reguleret af dansk ret, medmindre andet er skriftligt aftalt.

3.3
ADVODAN har altid ophavsretten til materiale, som bliver udarbejdet i forbindelse med sagens behandling, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle originale dokumenter, som er blevet udleveret til ADVODAN under sagens modtagelse og behandling, bliver udleveret i umiddelbar forbindelse med sagens afslutning.

 

4. Honorar og udgifter

4.1
Medmindre der er indgået en særskilt skriftlig honoraraftale, fastsætter ADVODAN honoraret efter gældende regler for advokater med udgangspunkt i arbejdets omfang, den medgåede tid, sagens betydning og værdi for kunden, sagens kompleksitet, det med sagen forbundne ansvar, sagens udfald samt omfanget af specialistviden, der har været nødvendigt for sagens løsning.

4.2
Honoraret takseres medmindre andet er skriftligt aftalt ud fra timesatser, idet timesatsen størrelse afhænger af den enkelte medarbejders niveau og/eller specialistarbejde.

4.3
Såfremt der er givet overslag på størrelsen af det forventede honorar, vil ADVODAN altid orientere kunden, såfremt et overslag på honorar forventes at væsentligt overstige det i overslaget angivne beløb. Såfremt kunden er forbruger, vil en sådan orientering altid være skriftlig. Et overslag vil altid være ud fra det, som beskrives sammen med overslaget, og i øvrigt hvad der kunne forudses på tidspunkt for afgivelse af overslag.

4.4
Alle omkostninger og udlæg, der er direkte relaterede til sagen, betales af kunden ud over honoraret, herunder bl.a. men ikke begrænset til afgifter, gebyrer, porto, nødvendige rejse- og opholdsomkostninger samt udgifter til transport.

4.5
Ved brug af den digitale underskriftsløsning Penneo, som udbydes af PENNEO A/S til behandling af en sag, er ADVODAN til enhver tid berettiget til at pålægge kunden et gebyr på 30 kr. pr. dokument, som sendes til underskrift via Penneo.

5. Fakturering og betaling

5.1
ADVODAN forbeholder sig ret til kvartalsvis eller månedsvis fakturering alt efter den enkelte sags beskaffenhed og omfang.

5.2
ADVODAN kan kræve forudbetaling/deponering af hele eller dele af det forventede honorar for bistand i sagen. Forudbetalinger/deponeringer vil altid blive modregnet i fremtidige fakturaer vedrørende den specifikke sag.

5.3
I tilfælde af, at kunden meddeles retshjælpsdækning til gennemførelse af civil retssag, opkræver ADVODAN betaling af kundens minimumsselvrisiko på retshjælpsdækningen i henhold til kundens individuelle forsikringspolice, medmindre andet særskilt aftales.

5.4
Betalingsbetingelserne er altid netto 14 dage, medmindre andet er skriftligt aftalt. Ved forsinket betaling pålægges der renter efter rentelovens bestemmelser.

5.5
Betaling skal ske i overensstemmelse med betalingsoplysningerne, der er anført på ADVODANs fakturaer.

 

6. Klientmidler

6.1
ADVODAN behandler alle modtagne klientmidler i overensstemmelse med gældende lovgivning samt Advokatsamfundets regler for klientkonti (klientkontovedtægten). Alle modtagne klientmidler indsættes på ADVODANs samleklientbankkonto i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S og overføres herefter om fornødent til særskilt klientkonto.

6.2
Såfremt kunden skal overføre et kontant beløb til ADVODAN, vil ADVODAN oprette en særskilt klientkonto, hvis kundens indestående overstiger 75.000,00 kr. og forventes at skulle stå hos os i mere end 30 dage. Øvrige indeståender vil henstå på ADVODANs samleklientbankkonto, med mindre andet aftales, eller sagens karakter tilsiger det.

6.3
I henhold til klientkontovedtægten tilfalder alle tilskrevne renter kunden mens. negative indlånsrenter og gebyr for oprettelse af særskilt klientkonto kan kræves afholdt af kunden og modregnet i indeståender på klientkontoen. For renter af indestående på samleklientbankkonti, vil disse dog kun blive tilskrevet hhv. opkrævet hos kunden, hvis begge de i pkt. 6.2. anførte grænser for indestående og varighed er overskredet, og kun såfremt det beregnede rentebeløb overstiger 500 kr. pr. rentetilskrivning (kvartalsvist) Tilskrevne hhv. opkrævede renter vil blive indberettet til skattemyndighederne i henhold til skatteindberetningslovens § 12 af enten pengeinstituttet eller ADVODAN

6.4
Kundens identitetsoplysninger kan blive videregivet til ADVODANs bankforbindelse i forbindelse med kundens indbetaling af klientmidler på ADVODANs klientkonti i overensstemmelse med hvidvaskloven.

6.5
Alle indeståender på ADVODANs klientkonto er dækket af lov om garantiordning for indskydere og investorer. I tilfælde af at ADVODANs bankforbindelse går konkurs eller kommer under rekonstruktionsbehandling, vil indskydere kunne få dækket sit tab herved på op til 100.000 EUR pr. indskyder (kunde). Dækningsmaksimummet gælder indskyderens (kundens) samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientkonti og egne konti.

6.6
ADVODAN er ikke ansvarlig for tab, som følge af overskridelse af dækningsmaksimummet.

 

7. Tavshedspligt, markedsmisbrug og kommunikation

7.1
Enhver medarbejder i ADVODAN er underlagt tavshedspligt om de oplysninger, som medarbejderne bliver bekendte med i forbindelse med rådgivningen af vores kunder i henhold til de Advokatetiske Regler.

7.2
Alle oplysninger, som ADVODAN får kendskab til i forbindelse med behandlingen af en sag, behandles således strengt fortroligt og tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

7.3
ADVODAN er omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden i børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

7.4
ADVODAN har ret til at kommunikere med kunden, øvrige parter i sagen samt tredjemand elektronisk – primært via e-mail.

7.5
Ved fremsendelse eller anden overførsel af følsomme eller fortrolige personoplysninger benytter ADVODAN sikker-e-mail (tunnelmail, certifikatkryptering eller Permido portalløsning). Ønsker kunden at sende sikkert til ADVODAN, sendes på kundens anmodning en Permido-mail, som kunden kan besvare via link og sikker upload af dokumenter.

 

8. Hvidvask

8.1
ADVODAN er omfattet af hvidvaskloven og har derfor pligt til at indhente og opbevare personlige identitetsoplysninger samt oplysninger om ejerforhold i selskaber i overensstemmelse med hvidvasklovens regler.

8.2
ADVODAN benytter sig af et tredjepartsprogram Creditro til kundekendskabsprocedurer (KYC) til indhentelse og opbevaring af personlige identitetsoplysninger samt oplysninger om ejerforhold i selskaber i overensstemmelse med hvidvasklovens regler. Creditro er udviklet og drives af Visma Creditro A/S, CVR-nr. 39181169. 

8.3
Såfremt der opstår mistanke om, hvorvidt en transaktion har forbindelse til hvidvask af penge eller terrorfinansiering, har ADVODAN pligt til at undersøge en sådan transaktion og om nødvendigt underrette og videregive kundens identitetsoplysninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet efter hvidvasklovens regler.

8.4
ADVODAN opbevarer de indhentede identitetsoplysninger i 5 år efter kundeforholdets afsluttes. Herefter slettes identitetsoplysningerne.

 

9. Forsikringsforhold, ansvar og ansvarsbegrænsning

9.1
ADVODAN er efter dansk rets almindelige regler erstatningsansvarlig for eventuelle tab, som vores rådgivning måtte påføre kunden.

9.2
I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler har ADVODAN tegnet en ansvarsforsikring hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø (CVR-nr. 37276251). Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af ADVODAN uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

9.3
ADVODAN fraskriver sig ansvaret for sin rådgivning, såfremt rådgivningen uden ADVODANs forudgående skriftlige accept anvendes til andre formål end den specifikke opgave/sag rådgivningen var rettet mod. ADVODAN er derfor alene ansvarlig over for kunden og kun for rådgivning, der er ydet i forbindelse med en konkret opgave/sag.

9.4
Ansvaret for rådgivningen er for alle ADVODANs medarbejdere begrænset til 10 gange afregnet honorar i sagen, dog maksimum 1.000.000 DKK pr. sag. En kunde kan dog højest modtage et samlet erstatningsbeløb på 2.000.000 DKK for krav, der rejses af kunden inden for samme kalenderår. Såfremt ADVODAN rådgiver flere kunder, hvis krav eller interesser er identiske, sammenhængende eller sammenlignelige, gælder ovenstående ansvarsbegrænsning ligeledes, idet kunderne i så fald alle betragtes som én kunde.

9.5
Eventuelle erstatningskrav kan alene rejses mod den juridiske enhed ADVODAN I/S, og kunden afskæres således fra at rette erstatningskrav mod ADVODANs individuelle partnere og medarbejdere.

9.6
ADVODAN kan ikke gøres ansvarlig for fejl, der begås af rådgivere som ADVODAN har henvist kunden til samt underleverandører som kundens opgave overlades til efter aftale med kunden.

9.7
ADVODAN kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tidstab tab af data, tab af goodwill, tabt indtjeningspotentiale, tabt avance, image m.m. 9.8 ADVODAN rådgiver alene om forhold, der er underlagt dansk ret, jf. pkt. 3.2 og enhver udtalelse fra ADVODAN om forhold, der er underlagt udenlandsk ret, er uden ansvar for ADVODAN.

 

10. Klager

10.1
Såfremt en kunde ikke finder ADVODANs arbejde tilfredsstillende, opfordres kunden til at rette henvendelse til den partner, der er ansvarlig for sagen med henblik på at finde en løsning. Kunden kan til enhver tid ligeledes kontakte ADVODANs managing partner(e), såfremt kunden er utilfreds med ADVODANs rådgivning.

10.2
ADVODAN er underlagt de af Advokatrådets advokatetiske regler og i tilfælde af tvist om det af ADVODAN opkrævede salær og/eller utilfredshed med en af ADVODANs advokaters adfærd, kan kunden indbringe en klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K via klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. De advokatetiske regler kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx.

 

11. Lovvalg, værneting og tvister

11.1 Enhver tvist som måtte opstå mellem ADVODAN og kunden skal afgøres efter dansk ret og skal indbringes for Retten i Holbæk som aftalt værneting i 1. instans.

 

12. Persondata

Ved varetagelsen af kundens sag og rådgivning af kunden, behandler ADVODAN en række personoplysninger om kunden/kundens medarbejdere, modparter og øvrige parter. Denne behandling er nødvendig for, at ADVODAN kan besvare kundens henvendelse samt yde rådgivning til kunden. ADVODAN har i den forbindelse udarbejdet en persondatapolitik, som angiver hvordan personoplysninger behandles, hvor længe personoplysninger opbevares, hvilke rettigheder den registrerede har i forbindelse med behandlingen af dennes personoplysninger samt hvem den dataansvarlige i ADVODAN er. ADVODANs privatlivspolitik er tilgængelig her.

Senest opdateret 1. december 2021

0 kommentar

0 / 700 tegn