PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Alt du skal vide om entreprisekontrakten

En entreprisekontrakt er den skriftlige aftale om et byggeri mellem bygherren og entreprenøren. Kontrakten skal skabe overblik over aftaleparternes rettigheder og forpligtelser i forbindelse med den enkelte opgave.

Som bygherre eller entreprenør bør du aldrig indgå en entrepriseaftale uden at lave en skriftlig kontrakt, der tydeligt beskriver, hvem der skal gøre hvad og hvornår. Hos Advodan kan vi hjælpe dig med at udforme eller gennemgå din entreprisekontrakt.

 

Hvorfor lave en entreprisekontrakt?

En entreprisekontrakt klarlægger parternes aftaler og fastlægger parternes rettigheder og forpligtelser. En god og klar aftale mindsker risikoen for, at der opstår tvister.

 

Forebyggelse af konflikter

Entreprisekontraktens vigtigste opgave er at forebygge konflikter mellem byggeriets aktører.

Har I underskrevet en entreprisekontrakt, er der længere til uenighed om, hvem der har ret til eller ansvar for hvad. Skulle der fx opstå tvivlsspørgsmål om, hvem der er ansvarlig for at løse et problem, som er dukket op undervejs, vil en god entreprisekontrakt kunne svare på dette.

En grundigt gennemarbejdet kontrakt hjælper jer derved med at undgå unødvendig konflikt.

 

Løsning af konflikter

Skulle der alligevel opstå konflikter, er entreprisekontrakten også afgørende. Den viser nemlig, hvordan bygherre, entreprenør og en eventuel rådgiver er stillet i sådan et tilfælde. Det kan derfor koste entreprenør og bygherre både tid og penge, hvis der opstår uenigheder undervejs, og der ikke foreligger en entreprisekontrakt.

Hvad skal entreprisekontrakten indeholde?

Som bygherre eller entreprenør er der en lang række vilkår, du bør lave aftale om i en entreprisekontrakt. Hos Advodan anbefaler vi, at du som minimum laver aftale om følgende:

 

Ansvarsfordeling omkring projektering

Projekteringen handler om byggetiden og valget af tekniske løsninger og materialer. Som bygherre kan man overlade projekteringen til entreprenøren eller en rådgiver. Hvis der opstår overraskelser i løbet af byggeperioden, skal det afklares, om der er sket et projekteringssvigt, et udførelsessvigt, eller om det er bygherrens egen risiko – og dermed om det er rådgiveren, entreprenøren eller bygherren, der skal stilles til ansvar.

 

Sikkerhedsstillelse og garanti

Aftaler om sikkerhedsstillelse og garanti i entreprisekontrakten skal sikre, at begge parter opfylder deres (betalings)forpligtelser overfor den anden part. Bygherren får altså sikkerhed for, at entreprenøren fuldfører arbejdet, og entreprenøren får sikkerhed for, at bygherren betaler for arbejdet.

Man aftaler normalt, at entreprenøren stiller en sikkerhed på 15% af entreprisesummen i byggeperioden. Sikkerheden kan fx stilles gennem en bankgaranti.

 

Betalingsplan

Entreprisekontrakten bør indeholde en plan for, hvornår bygherren skal betale for arbejdet. En betalingsplan kan være opbygget efter månedlige betalinger eller betaling efter pejlemærker i det færdige byggeri.

 

Aftaler omkring ekstraarbejder

Det er ikke unormalt, at der opstår omstændigheder, som betyder, at der må laves ændringer i byggeprojektet. Derfor bør entreprisekontrakten tage højde for, hvordan I forholder jer til eventuelle ekstraarbejder.

Jo mere klart, fremgangsmåden omkring ekstraarbejder er lagt fast, jo mindre er risikoen for en diskussion om betaling for dem.

 

Tidsplan og konsekvenser af forsinkelse

I enhver entreprisekontrakt bør der være aftale om en dato for færdigmelding. Som entreprenør er det vigtigt, at du sikrer dig en realistisk tidsplan, som du forventer at kunne overholde. Som bygherre bør du forsøge at få fastlagt aftale om dagbod, som kan motivere entreprenøren til bedst muligt at blive færdig til det aftalte tidspunkt.

 

Dokumentation og kvalitetssikring

Det er en god idé for både dig, som er entreprenør, og dig, som er bygherre, at lade systematisk kvalitetssikring indgå i entreprisekontrakten. Formålet med kvalitetssikring er at forebygge fejl under byggeprojektet. Samtidig kan du som entreprenør bruge kvalitetssikringen som dokumentation for, at du har udført dit arbejde korrekt.

Hvordan laver man en entreprisekontrakt?

En entreprisekontrakt kan udformes med udgangspunkt i det såkaldte AB-system. I AB-systemet findes en række standardregelsæt, som tager stilling til mange entrepriseretlige forhold. AB kan imidlertid ikke helt erstatte en kontrakt, fordi det ikke regulerer forhold som tidsplan, betalingsplan og konsekvenser ved forsinkelse. AB kan desuden kun anvendes, hvis det er eksplicit aftalt.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?