PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Byudvikling i kommunerne

Kommunerne spiller i dag en central rolle i forbindelse med byudvikling. I arbejdet med byudvikling er der en lang række love, regler og hensyn, som byggeriet og udviklingen skal følge. Det skal sikre, at kommunerne formår at skabe byer i social, økonomisk og miljømæssig balance.

Lovgivning i forbindelse med byudvikling

Planloven, vejloven og miljølovgivningen indeholder nogle af de vigtigste regler inden for byudvikling.

 

Planloven – overordnede rammer for byudvikling

Planloven sætter de overordnede rammer for byudvikling i Danmark og er blandt andet med til at sikre, at udviklingen i by og land sker under hensyn til natur og miljø, værdifulde bebyggelser og samfundsmæssige interesser. De offentlige myndigheder skal derfor følge planloven, når de og erhvervslivet vil udvikle arealer i byen eller på landet.

Planloven giver myndighederne mulighed for at fastsætte detaljerede regler for bestemte områder i Danmark. Det kan bl.a. omhandle:

  • Sommerhusområder
  • By- og landzoner
  • Områder der må bruges til industri, boliger og offentlige formål
  • Områder til detailbutiksplaceringer, mv.

Planloven indeholder meget omfattende regler om offentliggørelse og høring af forslag i forbindelse med kommunens byudvikling. Ønsker kommunen fx at opføre en bygning på en landmands mark, skal landmanden ”høres” om planen først – dvs. have mulighed for at komme med kommentarer. Bliver disse regler ikke overholdt, kan det i yderste konsekvens betyde, at allerede opført bebyggelse skal erstattes eller nedrives.

 

Vejloven – etablering eller omdannelse af veje

Lov om offentlige veje – også kaldet vejloven, medvirker til at sikre et velfungerende og sammenhængende vejnet, samt at mobiliteten på vejene er til gavn for samfundsøkonomien og udviklingen i alle dele af Danmark.

I forbindelse med byudvikling- eller omdannelse spiller vejloven en vigtig rolle. Der opstår ofte spørgsmål om, hvor der må placeres nye veje, og hvor store eller små vejene skal være – og her skal svarene findes i vejloven. Det kan også være relevant for kommunerne at se på lokalplanen; og i nogle tilfælde ændre den for at skabe et mere nuanceret og moderne vejnet i forbindelse med byudviklingen.

 

Miljølovgivningen – hensynet til natur og miljø

I forbindelse med byudvikling skal kommunerne også overholde miljølovgivningen. Miljølovgivningen er gennem årene blevet mere og mere omfattende og indgribende, særligt i forhold til udledning og reducering af CO2-aftrykket.

Kommunerne skal fx tjekke miljølovgivningen, hvis de ønsker at benytte et område til et bygge privatboliger, hvor der primært er erhvervsvirksomheder. Er der forurening fra erhvervsvirksomhederne i området, som kan skade beboere, vil det fx ikke være muligt at opføre privatboliger.

Miljølovgivningen kan også spille en central rolle ved etablering af kunstgræsbaner, da bl.a. belysning og støj kan være til gene for beboere i nærområdet. Her afgør lovgivningen, om man overhovedet må etablere en kunstgræsbane.

Grundejerforeningsstruktur – når der udstykkes jord til boligområder

Når en kommune udstykker jord til et nyt boligområde, vil det ofte være nødvendigt at etablere en grundejerforeningsstruktur. I en grundejerforeningsstruktur udformer og godkender kommunen nogle generelle vedtægter i grundejerforeningen. Typisk vil disse forpligtelser bestå af vedligeholdelse af veje, kloakker, fællesarealer og øvrige forhold.

Vedtægterne skal være i overensstemmelse med en række love og regler. Det er fx vigtigt, at de er i overensstemmelse med lokalplanen i den pågældende kommune.

Der kan opstå mange spørgsmål i forbindelse med etablering af en grundejerforening. Hvad er reglerne for snerydning og belysning på vejene? Hvilke muligheder er der for opførelse af rekreative eller grønne områder? Alt dette kan en advokat med speciale i offentlig ret rådgive kommunerne om.

Byudvikling og samarbejdet med private aktører

Byudvikling er et meget vigtigt område i kommunerne, da det kan fungere som drivkraft for positiv økonomisk udvikling og stigende befolkningstilvækst i kommunerne.

Det er de færreste kommuner, der har indgående erfaring med byudviklingsopgaver. Derfor vil det typisk være relevant for kommunen at købe hjælp til sparring, organisering og udførelse af projektet hos private aktører.

Når kommunen vælger at inddrage private aktører, er det vigtigt, at de overholder udbudsreglerne.

Få juridisk rådgivning om byudvikling

Byudvikling kan være en kompleks og tværfaglig øvelse. Hos Advodan har vi stor erfaring med at rådgive kommuner i forbindelse med byudviklingsprojekter. Vi rådgiver om de mange regulatoriske forhold og kan tage jer igennem projektets faser fra start til slut.

Vi tilbyder også undervisning om de regulatoriske forhold i forbindelse med byudvikling til både kommunale medarbejdere og private aktører.

Indsender formularen...

Kontakt en advokat med speciale i kommunal byudvikling