PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Lejeloven: Nye regler om brug af e-mails

Den 1. januar 2018 blev der indført nye regler om digital kommunikation i lejeforhold. Det betyder, at udlejer og lejer som udgangspunkt gerne må kommunikere med hinanden pr e-mail eller via e-Boks. Der er dog undtagelser til reglerne.

Folketinget vedtog i december 2017 nye regler, der skal fremme den digitale kommunikation i boliglejeforhold. Reglerne trådte i kraft ved årsskiftet og betyder konkret, at udlejere og lejere nu frit kan vælge at kommunikere digitalt med hinanden fx via e-mail eller e-Boks.

Før var det et krav, at udlejer og lejer først indgik en særskilt skriftlig aftale, hvis de ønskede at kommunikere via digitale kanaler. Men nu kan de altså frit vælge kommunikationsform fra gang til gang.

”De tidligere regler betød eksempelvis, at udlejer skulle udlevere ind- og fraflytningsrapporten på papir ved selve ind- og fraflytningssynet. Nu må udlejer gerne sende rapporten på e-mail til lejeren under ind- og fraflytningssynet, og lejer må kvittere for modtagelse digitalt”, siger Christian Lund Agerbæk fra Advodan i Aalborg.

 

Forbehold og undtagelser til reglerne
Som udlejer skal man være opmærksom på, at man på trods af de nye regler ikke må sende en opsigelse af en lejeaftale via e-mail eller e-Boks. Man må heller ikke sende et påkrav efter en betalingsmisligholdelse som digital post til en lejer. Den type meddelelser skal ske pr. brev.

Ønsker en lejer eller udlejer ikke at kommunikere via e-mail eller e-Boks, kan de hver især altid frabede sig digital kommunikation med en måneds varsel, og herefter skal al kommunikation foregå pr. brev.

Der kan heller ikke kommunikeres digitalt, hvis enten lejer eller udlejer er fritaget for digital post fra det offentlige.

 

Overgangsregler
De nye regler gælder for lejeaftaler, som er indgået den 1. januar 2018 eller senere.

For lejeaftaler, som er indgået før den 1. januar 2018, gælder reglerne først fra 1. januar 2019. Det forudsætter dog, at udlejer først giver lejer besked om, at de nye regler skal følges. 

Indsender formularen...

Skal du bruge hjælp til at forstå lejeloven?

29 kommentar

0 / 700 tegn

thomas

Hej Som jeg læser det må jeg som udlejer gerne sende forbrugsopgørelsen pr mail er det korrekt?

Christian Lund Agerbæk

Hej Thomas. Det er korrekt forstået, at udlejer efter de nye regler, som udgangspunkt gerne må sende forbrugsopgørelsen pr. mail. Vær opmærksom på, at forbrugsregnskabet skal overholde betingelserne i lejelovens § 73 for at være gyldigt. Det betyder eksempelvis, at hvis ikke forbrugsregnskabet indeholder oplysning om lejerens andel af de samlede udgifter og om lejerens adgang til at gøre indsigelse, er regnskabet ugyldigt. Med venlig hilsen

Aleksandra

Hej, er en opsigelse af leje mål på sms gyldig?. Vh A.Petrovska

Irina Rasmussen

Hej Aleksandra Udlejers opsigelse skal være skriftlig. Kravet om skriftlighed skal forestås således, at opsigelsen skal komme frem til lejer. Det er udlejer, der står med bevisbyrden og skal dokumentere, at lejer har modtaget opsigelsen. For så vidt angår opsigelse pr. sms, kan udlejer ikke dokumentere at opsigelsen er nået frem, medmindre lejer har besvaret sms og på den måde bekræftet modtagelsen. Desuden skal udlejers opsigelse indeholde oplysninger om lejerens adgang til at gøre indsigelse samt oplysning om opsigelsesgrunden for at være gyldig.

Marianne

Der er i §11 aftalt kommunikation pr. e-mail, skal advarsel med påkrav sendes pr. post alligevel ?

Marin

Hej Jeg er indgået en aftale med min udlejer og har underskrevet kontrakten, men min udlejer siger at jeg ikke behøver underskrive den og har heller ikke sendt underskrevet kontrakt retur. Nu vil min kæreste gerne flytte ind hos mig og vi vil gerne at hun også står på kontrakten. Det samme skete igen, jeg bad om at få underskrevet kontrakt, men udlejeren ignorerede bare mine mails. Hvilke rettigheder har jeg i denne kontekst? Da min kæreste kommer fra udlandet, skal vi nemlig bevise at hun har et sted at bo for at være berettiget til CPR-nummer og det kan vi ikke uden kontrakten med underskrift på. Vh Marin

Marianne

Lejer melder flytning til kommunen - Kommune sender herefter besked til husejer, om det er korrekt, at der er flyttet den og den person ind i boligen. Desuden kan kommune udstede bopælsattest. Tænker det må være tilstrækkelig for at få et Cpr nr.

Helle Nielsen

Hej, Vi står og skal flytte i en midlertidig bolig ved privat udlejer. Da han har fremsendt kontrakten hæfter jeg mig ved at han noterer at boligen er ny renoveret i §10 samt at der i §11 er anført at vi skal male og reparere boligen samt betale et flytte gebyr på 1100 kr. ved fraflytning. Mine spørgsmål er dog: Hvad betydning har teksten i §10 for os? Han sagde til os at vi ville gennemgå boligen for at se om den skulle males eller andet når vi fraflyttede. Men eftersom der står nævnt i §11 at vi skal gøre det, er vi vel underlagt det uanset hvordan og hvor ledes ikke? Og må man godt tage et flytte gebyr? Det er kun en midlertidig bolig for os, så vi vil helst gerne undgå at skulle betale for istandsættelse hvis ikke det er gjort af den tidligere lejer også. På forhånd tak. Med venlig hilsen Helle

Helle Nielsen

Hej, Vi står og skal flytte i en midlertidig bolig ved privat udlejer. Da han har fremsendt kontrakten hæfter jeg mig ved at han noterer at boligen er ny renoveret i §10 samt at der i §11 er anført at vi skal male og reparere boligen samt betale et flytte gebyr på 1100 kr. ved fraflytning. Mine spørgsmål er dog: Hvad betydning har teksten i §10 for os? Han sagde til os at vi ville gennemgå boligen for at se om den skulle males eller andet når vi fraflyttede. Men eftersom der står nævnt i §11 at vi skal gøre det, er vi vel underlagt det uanset hvordan og hvor ledes ikke? Og må man godt tage et flytte gebyr? Det er kun en midlertidig bolig for os, så vi vil helst gerne undgå at skulle betale for istandsættelse hvis ikke det er gjort af den tidligere lejer også. På forhånd tak. Med venlig hilsen Helle

Tina Høpfner

Hej Helle Din henvendelse består af 2 spørgsmål. 1. Istandsættelse. Som jeg har forstået dig, har I ved underskrift på lejekontrakten, skrevet under på at lejemålet, da I overtager det, er ny istandsat. Er dette tilfældet er udlejer også berettiget at få et ny istandsat lejemål retur. Der kan være nogle undtagelser, alt afhængigt af hvor længe I har boet der. 2. Flyttegebyr: Udgangspunktet er, at udlejer ikke kan opkræve et sådant gebyr. Fraflytning (administration af en fraflytning) er en del af udlejers almindelige forpligtelser, og den kan der ikke opkræves særskilt betaling for. Med venlig hilsen Tina Høpfner

Susanne Pernille R. Hebsgaard

Må et boligselskab sende min mail og svar på min mail til en anden lejer i en anden blok ? Er der ikke regler om fortrolighed ? Jeg har sendt en mail til boligelskabet, hvori jeg stiller spørgsmål om nye vedligeholdelseskrav til mig som lejer. Dette nye krav som ikke var beskrevet i hverken Husorden eller Vedligholdelsesreglement for lejemålet. Da de sender svar til mig har de sat en anden lejer på cc på mailen. - Er det tilladt ? PS - den mail boligselskabet sender til anden lejer indeholder og billeder af mit lejemål, herunder billeder der er taget ind imod mit stuevindue og køkkenvindue! mvh Susanne

Susanne Pernille R. Hebsgaard

Må et boligselskab sende min mail og svar på min mail til en anden lejer i en anden blok ? Er der ikke regler om fortrolighed ? Jeg har sendt en mail til boligelskabet, hvori jeg stiller spørgsmål om nye vedligeholdelseskrav til mig som lejer. Dette nye krav som ikke var beskrevet i hverken Husorden eller Vedligholdelsesreglement for lejemålet. Da de sender svar til mig har de sat en anden lejer på cc på mailen. - Er det tilladt ? mvh Susanne

Mette

Hej Jeg har mit boligselskab fået en påkravskrivelse pr mail. ingen rykker forud for dette. Er påkravet gyldigt når det er sendt som mail ?

Daniel

Må en privatudlejer som udgangspunkt godt bede om ens fulde CPR nummer? Det er i forhold til lejekontrakten.

Tina Høpfner

Hej Daniel Spørgsmålet om behandling privates behandling af cpr.nr. følger af Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2. Stk. 2. bestemmer at private alene må behandle oplysninger om personnummer, når 1) det følger af lovgivningen, 2) den registrerede har givet samtykke hertil i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 7, 3) behandlingen alene finder sted til videnskabelige eller statistiske formål, eller hvis der er tale om videregivelse af oplysninger om personnummer, når videregivelsen er et naturligt led i den normale drift af virksomheder m.v. af den pågældende art, og når videregivelsen er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af den registrerede eller videregivelsen kræves af en offentlig myndighed eller 4) betingelserne i § 7 er opfyldt. Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, nr. 3, må personnummer ikke offentliggøres, medmindre der er givet samtykke i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 7. Det korte svar er nej, med mindre udlejer kan dokumentere behov for behandling af cpr.nr. Med venlig hilsen Tina Høpfner

Tina Høpfner

Hej Betaler lejer ikke til tiden, er eneste mulighed for udlejer alene at fremsende påkravskrivelse som kan pålægges et gebyr på kr. 284,00 (2018-tal). Med hensyn til dokumentation, så er det ikke et krav at lejer afhenter brevet, men alene at I kan dokumentere at have sendt det samt hvornår det er forsøgt afleveret til lejer. Lejemålet kan først ophæves 14 dage efter lejer har modtaget eller efter posten har forsøgt afleveret påkravskrivelsen. Med venlig hilsen Tina Høpfner

Anonym udlejer

Lejer betaler måned efter måned for sent. Forsinkelsen kan være uger eller måneder. Pengene kommer, men først lige før fristudløb iht. påkravsbrev. Næste måned gentager proceduren sig - og så fremdeles. Kan de gentagne forsinkelser i sig selv føre til ophævelse? Påkravsskrivelser fremsendes såvel ved almindeligt brev, brev med afleveringsattest samt som email. De seneste måneder har lejer ikke afhentet brevet m/ afleveringsattest og bevisbyrden for lejers modtagelse er derfor svær at løfte, eller ? Hvad kan der gøres?

Anonym

Hej Min udlejer har sendt et påkrav pr Mail, men skal alt dette ikke foregå i brevform. ? Jeg har aldrig modtaget breve, heller ikke rykkere for noget. Lige pludselig lå påkrav på mail, hvor han har skrevet anbefalet oppe i hjørnet, men er det reelt anbefalet når man ikke skal kvittere. I min optik, så læser jeg det sådan, at han skal starte forfra og sørge for sin brevpost, mvh Anonym

Tina Høpfner

Hej Det følger af Lejelovens § 4, stk. 3 at meddelelser efter lovens § 87 og § 93, stk. 2, kan ikke afgives som digitale dokumenter. § 93, stk. 2, omhandler påkrav for manglende betaling af leje. Det betyder at påkrav skal fremsendes med almindelig post. Med venlig hilsen Tina Høpfner

Anonym

Hej hvis udlejers advokat har sendt en opsigelse pr anbefalet brev, hvilket ik er kommet frem, og ej heller fået betalings meddelelse herom, er det så den frist han har modtaget pr track and trace for forsøg på aflevering der gælder? Eller er det fra modtagelsen af almindeligt brev som blev modtaget: Der har ikke ligget en afhentningsblanket i postkassen til at afhente noget, men almindeligt brev er ankommet 5 dage efter formodent rekommanderet brev skulle være forsøgt afleveret? Mvh

Tina Høpfner

Hej Ved fremsendelse af påkrav, vil 14 dages fristen løbe fra den dag hvor det kan dokumenteres at påkrav har været forsøgt afleveret. Der er som sådan ikke noget krav om, at en ophævelse sendes anbefalet. den kan blot sendes, det anbefales dog altid at fremsende en sådan, således at fremsendelse kan dokumenteres. Ved ophævelse gælder der ikke en frist som sådan. Er der angivet en frist for fraflytning og lejer ikke overholder denne, vil udlejer uanset hvad skulle indbringe sagen for fogedretten og hvor lejer så her for en frist for at flytte forinden udkørende fogedforretning sættes igang. Med venlig hilsen Tina Høpfner

Tina Høpfner

Hej Peer Ad. dit første spørgsmål, så skal udlejeren, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, syne beboelseslejligheden i forbindelse med indflytningen og udarbejde en indflytningsrapport. Den indflyttende lejer skal indkaldes til synet. Indflytningsrapporten, skal udleveres til lejeren ved synet, herunder i et digitalt dokument, jf. dog § 4, stk. 2 om fritagelse for digital post. Er lejeren ikke til stede ved synet, eller vil lejeren ikke kvittere for modtagelsen af rapporten, skal rapporten sendes til lejeren senest 2 uger efter synet. Ved overtrædelse heraf bortfalder udlejerens krav på istandsættelse efter lejelovens § 98, stk. 1, medmindre kravet skyldes skader, som lejeren er ansvarlig for. Der er således ikke krav om at lejer skal underskrive tilsendt indflytningsrapport. Det er dog jer som udlejer der har bevisbyrden for at indflytningsrapport er fremsendt til lejer inden for 14 dages fristen. Med venlig hilsen Tina Høpfner

Irene reggelsen

Ønsker at sælge min 1v lejlighed, den er udlejet . Må/kan jeg sætte boligen til salg mens lejer bor der.? Vil selvfølgelig orientere lejer i god tid om mit forestående salg. I kontrakten står 3mdr gensidig opsigelse. Hvordan skal jeg forholde mig?

Tina Høpfner

Hej Irene Du kan sagtens sætte din lejlighed til salg. Det du skal være opmærksom på er at lejer af denne grund ikke kan opsiges. Lejeloven indeholder udtømmende oplysning om under hvilke forudsætninger et lejemål kan opsiges. De 3 måneder der står anført i kontrakten gælder alene lejer. Udgangspunktet for udlejer er at denne ikke kan opsige et lejemål. Lejligheden må således sælges med lejer. Med venlig hilsen Tina Høpfner

Peer Larsen

Vi har en lejer hvor vi har afleveret en indflytnings rapport.Vi har flere gange rykket for at få denne retur i underskrevet tilstand,både pr. mail og sms, hvilket lejeren har ignoreret. Nu har lejeren opsagt lejemålet og hævder,både at have modtaget rapport for sent, samt at vi ikke kan kræve istandsættelse da vi ikke har modtaget denne retur. Hvordan er vi stillet ? Vi har i paragraf 11 skrevet at elektronisk post accepteres, jeg er klar over at rykker mv. stadig skal sendes pr. brev, men skal en opsigelse fra lejer også være fremsendt til os PR.brev ? På forhånd tak Mvh Peer

Lasse

Hej! Jeg sad lige og læste på denne side https://digura.dk/maa-du-opsige-et-lejemaal-pr-mail-eller-sms/ og det her https://digura.dk/lejelovens-nye-regler-om-digital-kommunikation/ og nu er jeg i tvivl. Hvad skal jeg som udlejer? Hvordan meddele jeg lejer at vi overgår til digital kommunikation og hvordan opsiger jeg? Hvem kan jeg kontakte fra jer, hvis jeg skal have hjælp?

Tina Høpfner

Hej Lasse Jeg kan på dit spørgsmål henvise til lejelovens § 4, der lyder: " § 4 Stk. 1. En lejeaftale og andre aftaler 25 om det lejede skal udfærdiges skriftligt, når en af parterne kræver det. Stk. 2. Udlejeren eller lejeren kan med et varsel på 1 måned til den første dag i en måned, der ikke er en helligdag, forlange, at meddelelser ikke afgives som digitale dokumenter. 1. pkt. omfatter meddelelser mellem udlejeren og lejeren, hvor der i denne lov, i kapitel II-V i lov om midlertidig regulering af boligforholdene eller i lejeaftalen stilles krav om skriftlighed, eller hvor der i loven foreskrives en meddelelsespligt mellem parterne, der ikke hensigtsmæssigt lader sig gennemføre på andre måder end skriftligt. Er lejeren eller udlejeren fritaget for Digital Post, jf. § 5 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, kan de meddelelser, der er omfattet af 1. pkt., dog ikke afgives som digitale dokumenter. Stk. 3. Meddelelser efter § 87 og § 93, stk. 2, kan ikke afgives som digitale dokumenter. Mvh Tina Høpfner

Søren Lindholm

Hold jer langt væk fra DIGURA. De koster alt for mange penge, flere 1000 kr. Det er blot uerfarne studerende der prøver at tjene store summer på lejerne!

bonett trusell

Jeg skal leje et hus i et år , kan udlejer kræve mit cpr nummer når hun skal skrive kontrakten ? eller er det fint med min adresse m.m. ? vh Bonett

Christian Lund Agerbæk

Hej Bonett Udlejer har ikke noget at bruge dit cpr.nr. til. Du kan dog risikere, at udlejer ikke vil udleje til dig uden cpr.nr. Husk at du efter persondataforordningen har ret til at blive glemt. Du vil med andre ord kunne kræve, at udlejer sletter dine data. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Tina Jørgensen

Min bror og jeg har lejet vores forældres hus ud nyligt 1/4-2018 og tidsbegrænsede i 2 år og lejer et polsk ægtepar fik råderet over huset 1/2 md. før tid. Siden de flyttede ind ind har de kontaktet os flere gange pga strømmen som dog aldrig har været et problem før men tilsyneladende er det nu (manden har udgivet sig som elektriker) Vi har været hjemme og tilse det og finder ud af at manden har åbnet stikkontakter og mener der er noget galt derinde disse hænger ud af væggen dog ikke der hvor der oprindelig skulle have været noget galt. Vi har så tilkald en aut. elektriker som skulle kigge på tingene. Da vi ankommer til boligen efter aftale med lejer viser det sig at de har udskiftet opvaskemaskine og køleskab og de nye hårdevidevare er der så overgang på. Vores elektriker laver målinger. Pludselig eksplodere den ene lejer ( konen) på min bror og skubber ham hård ud af døren samtidig med råben og skrigen. Min bror tager fat i hendes arm i forsøg på ikke at falde ned ad trappen. Efterfølgende ringer de til politiet og anmelder min bror for vold.Elektriker var vores vidne og havde samme forklaring som min bror. Jeg søster høre om episoden og mener derfor ikke at jeg kan have dem som lejer af huset dels pga voldelig adfærd og udsmidning men også fordi vi nu ikke kan vedligeholde vores forpligtelse som udlejer. Vi har købt ind til nye tagrender samt ny trappesats som skulle renoveres i aftale med lejer, men selvfølgelig også fordi nu er der bare ikke den gode stemning mellem lejer og udlejer. Hvordan står jeg i denne situation. Kan de først opsiges ved udløb af kontrakten eller hvordan.

Christian Lund Agerbæk

Hej Tina Generelt set er det meget vanskeligt at komme af med en lejer. Hvis lejer modsætter sig udlejers adgang til ejendommen, hvor udlejer i øvrigt havde ret hertil, vil kunne være et eksempel på et forhold, som giver en hæveadgang. Et andet eksempel er hvis lejer vanrøgter det lejede. Det lyder til, at lejer har foretaget nogle ulovlige elinstallationer, hvilket i sig selv kan udgøre vanrøgt, såfremt forholdet ikke bringes i orden. Dårlig stemning mellem lejer og udlejer (uanset hvem der har skylden) kan ikke danne grundlag for en ophævelse. Som nævnt er det meget vanskeligt at komme af med en lejer. Jeg anbefaler derfor, at du søger advokatbistand herom. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Karen

Jeg sendte i går min opsigelse af lejlighed på mail . Der er 3 mdr opsigelse så jeg skrev gældende pr 1 juni 2018 og at vi var indstillet på at fraflytte før tid så en ny lejer kan flytte ind hurtigt. Skulle jeg have skrevet pr 31.maj 2018 i stedet?Har bedt om bekræftelse på modtagelsen,men har ikke hørt noget. Kan jeg sende en ny og skal det så være skriftligt og rekommanderet? Har boet her i 5 år, men nuværende udlejer overtog ejendommen i 2015 ,hvor hans mail står.Jeg er utryg ved situationen , håber på hurtigt svar. Mvh. K

H.E.N

Hej, er der noget sted i lejeloven, at der står, at lejer skal betale et fraflytningsgebyr ( aflæsning af varme) ? Min datter har nu fået en opgørelse fra udlejer og selvom hun betalte aconto og vidste at hun skulle have penge tilbage så er hun nu blevet pålagt et gebyr for aflæsning. Da det drejede sig kun om januar måned var der ingen grund til aflæsning, for der var betalt nok aconto. Har en lejer slet ikke medbestemmelse ?

Christian Lund Agerbæk

Hej H.E.N. Såfremt det i lejeaftalen er aftalt, at der betales et gebyr for aflæsning af varme i forbindelse med fraflytning, da kan udlejer opkræve dette hos lejer. Står der intet i lejeaftalen herom (vil i givet fald findes under § 11), kan udlejer ikke kræve denne udgift betalt af lejer. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

karin Hansen

Hej. Er et påkrav gyldigt når huslejebeløb er forkert?? Min husleje er på 7219,11, men i påkrav står der et beløb således: Husleje kr. 6938,11 Rykkergebyr - 281,00 kr, Skyldig beløb kr. 7219,11 Jeg modtog (desværre) et påkrav fra udlejer den 13. April hvori i han skriver at betales der ikke indefor 14 dage så kan lejemål ophæves, men nu er det at jeg rigtig gerne vil vide om påkrav er ugyldigt grundet et forkert huslejebeløb? for så skal dette påpeges ovefor udlejer at han rigtig gerne må have styr på beløb.... Jeg mener at hvis udlejer skriver et forkert beløb i påkrav så er ugyldigt, så jeg høre rigtig gerne fra dig hurtigst mulig så jeg kan få ro i mit sind og fremlægge overfor udlejer at selvfølgelig betaler jeg men beløbet må også være korrekt idet min husleje er på 7219,11 og der jo så vil komme et gebyr på 281 kr oveni (som betales med næste måneds husleje), men nu er jeg jo i tvivl om jeg så skal betale 281 i næste måneds husleje fordi det er med i påkrav nu på de 7219,11.....det er meget forvirrende så jeg høre rigtig gerne fra dig... Jeg skrev og spurgte udlejer om der ikke var sket en fejl i beløbet og om ikke påkrav så er ugyldigt men eneste svar jeg fik retur på mail det var at jeg skylder 7219,11 som jeg jo betaler,men jeg synes jo at et svar om en fejl burde være på sin plads.... Med venlig hilsen Karin Hansen

Kim Hansen

De frister der nævnes gælder det stadig fra brevets dato, eller er der kommet nye bestemmelser, som tager hensyn til PostNord 7 dages regel. Venlig hilsen

Leif Skov

Ved ikke om jeg fik afleveret min mail adresse men her er den ihvertfald. på forhånd tak. Mvh. Leif Skov

Leif Skov

Min datter har siden efteråret lejet et værelse i KBH, et værelse i en lejlighed med adgang til køkken og bad. der er ifølge kontrakten 1 måneds opsigelse. Hun vil nu gerne opsige lejemålet inden 1.4.2018 med fraflytning 1.5.2018. Udlejer er imidlertid taget på ferie den 25.3.2018, og kommer først hjem i starten af april, altså efter muligheden for at opsige lejemålet rettidigt, såfremt opsigelsen skal overleveres personligt/skriftlig form. Hvordan opsiger hun lejemålet korrekt og rettidigt?. Kan hun sende en SMS eller på anden måde handle rigtigt så hun ikke risikerer at skulle betale husleje til 1.6.2018. ?

Christian Lund Agerbæk

Hej Leif Beklager det sene svar - jeg håber, at I fandt en løsning alligevel. En opsigelse kan altid afleveres i udlejers postkasse. Det handler om, at den skal være kommet frem til udlejer, og ikke om udlejer har tømt sin postkasse. Man kan jo kombinere en sms med den skriftlige opsigelse. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Martin Nissen

Men under punkt 11 i lejekontrakt kan der vel aftales at også rykkere mv sker PR mail?

Jørn Mortensen

Skal lejere, jf. reglerne i Persondataforordningen give samtykke til, at der behandles og registreres samt arkiveres elektroniske oplysninger?

Christian Lund Agerbæk

Hej Jørn Det kommer helt an på, hvad du registrerer. Det er eksempelvis nødvendigt at nedskrive lejemålets adresse og dermed også lejers adresse for at kunne lave en kontrakt. I et sådan tilfælde er et samtykke ikke nødvendigt. Hvis du registrerer lejers cpr-nummer vil der skulle laves et samtykke fra lejers side. Dette samtykke skal være i et separat dokument. Jeg vil foreslå, at du retter direkte henvendelse vedrørende konkrete spørgsmål omkring persondataforordningen. Med venlig hilsen Christian Lund Agerbæk chag@advodan.dk

Alex

Vedr. opsigelse, påkrav osv. gælder det også kommuner, som i dag kommunikere alt ud via e-Boks?