PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Uheld ved blodtapning kan udløse erstatning til bloddonorer

Danske bloddonorer har mulighed for at søge erstatning, hvis der sker fejl ved deres blodtapninger. Selv mindre skader kan udløse en godtgørelse, og fordi bloddonation er frivilligt, er kravene til beviserne mindre strikse.

Svimmelhed og utilpashed under blodtapningen. En sovende og strammende fornemmelse i armen efter tapningen. En mindre blodansamling på armen omkring tapningstidspunktet. Det er alle eksempler på nogle af de uheld, som danske bloddonorer har været ude for, og som de efterfølgende har fået erstatning for.

 

Selv små fejl godtgøres

Der er sjældent, at fejl i forbindelse med blodtapning medfører symptomer af længerevarende karakter, men selv hvis fejlen er af mindre karakter, er der mulighed for at opnå erstatning.

”Normalt udbetaler Patientforsikringen ikke erstatning for skader, der beløber sig til mindre end 10.000 kroner, men bloddonorerne har en særlig status på grund af den frivillige indsats, der ligger i det at være bloddonor. I Patientforsikringens praksis er der derfor set eksempler på, at bloddonorer er blevet tildelt erstatninger helt ned til en sum på 400 kroner,” fortæller advokat Berit Møller Lenschow fra ERSTATNINGSGRUPPEN, som er en del af Advodan.

”Bevisbyrden i forbindelse med en skade er desuden lempelig. Det betyder, at patienten kun skal kunne påvise faktiske omstændigheder, der sandsynliggør, at den påførte skade er sket i forbindelse med en tapning. Enhver tvivl om, hvorvidt skaden er sket i forbindelse med tapningen, vil derfor komme den tilskadekomne donor til gode,” tilføjer hun.

Hvis man som bloddonor oplever et uheld under tapningen, eller man en uge efter tapningen stadig oplever gener, skal man henvende sig til tappestedet, som hjælper med at udfylde en anmeldelse til landsorganisationen Bloddonorerne i Danmark. Herefter tager Bloddonorernes Sikringsfond kontakt til én og sender anmeldelsen videre til Patientforsikringen, som er ifølge lovgivningen er den instans, der skal vurdere, om der kan gives erstatning eller godtgørelse og hvor stor den skal være. Er man utilfreds med Patientforsikringens afgørelse, kan man anke til Patientskadeankenævnet.

 

Man kan få erstattet:

  • Helbredelsesudgifter til eksempelvis medicin, fysioterapibehandling, støttebind - dog kun op til et år efter skaden.
  • Kørsel til og fra undersøgelse og behandling dækkes af et mindre tilskud.
  • Svie og smerte, hvis donor har været sygemeldt.
  • Varige mén på fem procent eller derover.
  • Tabt arbejdsfortjeneste, hvis donor kan dokumentere et reelt tab.
  • Erhvervsevnetab på 15 procent eller derover, såfremt donor kan dokumentere et fremtidigt indkomsttab.
  • Mindre tingskader, eksempelvis rensning af tøj eller knuste briller, dækkes af tappestedet, mens betydelig tingskade i ganske særlige tilfælde dækkes af Sikringsfonden.
  • Hjælpemidler dækkes ikke af Patientforsikringen, men kan evt. dækkes af kommunen.

Kilde: www.bloddonor.dk.

1 kommentar

elsebeth krag-jensen

Jeg har med interesse læst Lea Laursen Pasgaards artikel om uheld ved bloddonortapning. Jeg ser, at der allerede er rettet en unøjagtighed. Jeg vil dog stadig påpege, at ordet "fejl" kan være uheldig ved disse uheld. Det er nemlig vigtigt at understrege, at der gælder objektivt ansvar for disse skader, donor skal på ingen måde påvise fejl ved tappeproceduren. Årsagskravet er, som I rigtigt påpeger lempet i forhold til alm patientskader. Bloddonorerne i Danmark har en samarbejdsaftale med Patientforsikringen, og vi fungerer som bindeled ml. blodbank, bloddonorer og PF, og sørger for at hjælpe den, der anmelder en skade, bedst muligt. Vi har, som det sted hvor alle skadesanmeldelser havner, et enestående materiale at hente erfaring og præcedens-afgørelser fra. Med venlig hilsen Elsebeth krag-Jensen Bloddonorerne i Danmark Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup 7013 7014 dir: 3635 9673