PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Information om Advodans behandling af personoplysninger til private klienter

Senest opdateret den 10. november 2020

 

Når vi som advokatvirksomhed håndterer personoplysninger om dig som klient, gør vi det for at løse en opgave, som du har bedt os om at bistå dig med, eller hvor vores bistand følger af en beskikkelse eller autorisation fra retten.

I henhold til databeskyttelsesforordningen skal Advodan som dataansvarlig informere dig om, hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger. Nedenfor kan du læse nærmere om, hvilke oplysninger vi behandler om dig i forbindelse med den sagstype, vi hjælper dig med. Hvis der er væsentlige afvigelser i din konkrete sag, informerer vi dig særskilt herom.

Derudover opfordrer vi dig til at læse vores generelle information om beskyttelse af personoplysninger, som indeholder kontaktoplysninger til vores persondataansvarlige, ligesom du heri kan læse mere om de generelle rettigheder samt klagevejledning til Datatilsynet.

Du finder den generelle information her: Generel persondatapolitik

Du skal være opmærksom på, at når vi som led i varetagelsen af din sag behandler personoplysninger om andre end dig, f.eks. en modpart, er vi også dataansvarlig overfor vedkommende og skal derfor informere disse parter om, hvordan vi behandler deres personoplysninger. Oplysningspligten indtræder først på det tidspunkt, hvor vores tavshedspligt som advokater ikke længere er til hinder for at vi kan give oplysningerne uden at skade sagens forberedelse. Hvis du vil vide mere om, hvornår vi informerer f.eks. en modpart i din sag, kan du læse vores information til modparter, eller spørge den advokat, som varetager din sag.

#1 Skilsmisse og samlivsophævelse

- sager, hvor vi bistår dig i forbindelse med skilsmisse, bodeling, forældremyndighed, tvangsfjernelse, børnebortførelse m.v.

 

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?


Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os som led i varetagelsen af din sag.

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og kontooplysninger. I visse sager har vi brug for dit CPR-nr.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen). Det kan dog i visse tilfælde være nødvendigt, at vi behandler følsomme personoplysninger om dig, f.eks. oplysninger om religiøs overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og helbredsoplysninger.

Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en modpart, modpartens advokat, din ægtefælle / samlever, din arbejdsgiver eller andre relevante parter. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen. Du modtager altid en kopi.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. kommune eller andre offentlige myndigheder. Dette sker efter aftale med dig.

Hvis din sag vedrører personoplysninger om et eller flere af dine børn, f.eks. fordi vi rådgiver dig om forældremyndighed, behandler vi oplysningerne efter aftale med dig som forælder til barnet.

 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?


Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen, som er beskrevet nærmere i vores aftalebrev.

Vi behandler alene følsomme personoplysninger om dig, f.eks. helbredsoplysninger, såfremt det er nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan desuden tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis det er relevant med henblik på at kunne kommunikere med offentlige myndigheder, med henblik på at foretage tinglysning eller registrering af et retsforhold eller lign. Vi behandler ligeledes dit CPR-nr., hvis vores bistand omfatter transaktioner omfattet af hvidvaskloven, hvorefter vi skal opfylde særlige krav om kundekendskab. Transaktioner omfattet af hvidvaskloven kan f.eks. være overdragelse af fast ejendom til en tredjepart.

 

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af vores aftale med dig om juridisk bistand, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
 • Opfyldelse af en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, i sager, hvor vi som advokater er udpeget som bobehandler af retten, jf. ægtefælleskiftelovens § 19
 • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Opfyldelse af hvidvasklovens § 11 (CPR-nr.)
 • Fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

 

Videregivelse af dine personoplysninger


I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Modpart / advokat for modpart
 • Domstolene
 • Andre offentlige myndigheder, f.eks. Tinglysningen, kommune, Familieretshuset, Udenrigsministeriet (ved børnebortførelser)
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?


Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og som udgangspunkt i en periode på 10 år efter sagens afslutning.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

#2 Ægteskab og samliv

- sager, hvor vi bistår dig i forbindelse med ægtepagt, fremtidsfuldmagt, samlivskontrakt m.v.

 

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?


Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du – og evt. din ægtefælle / samlever - selv afgiver til os som led i varetagelsen af din sag.

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og kontooplysninger. I visse sager har vi brug for dit CPR-nr.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen).

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. kommune eller andre offentlige myndigheder. Dette sker efter aftale med dig.

Hvis din sag vedrører personoplysninger om et eller flere af dine børn, behandler vi oplysningerne efter aftale med dig som forælder til barnet.

 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?


Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen, som er beskrevet nærmere i vores aftalebrev.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan endvidere tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis vi skal bistå dig med tinglysning af ægtepagt eller registrering af fremtidsfuldmagt i Fremtidsfuldmagtsregistret.

 

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af vores aftale med dig om juridisk bistand, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
 • Tinglysning og registrering i offentlige registre, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

 

Videregivelse af dine personoplysninger


I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Tinglysningen eller Fremtidsfuldmagtsregistret
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?


Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og som udgangspunkt i en periode på 10 år efter sagens afslutning.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

#3 Arv og testamente

- sager, hvor vi bistår dig i forbindelse med arveforhold og testamente

 

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?


Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du – og evt. din ægtefælle / samlever - selv afgiver til os som led i varetagelsen af din sag.

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld. I visse sager har vi brug for dit CPR-nr.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen).

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. kommune eller andre offentlige myndigheder. Dette sker efter aftale med dig.

 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?


Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen, som er beskrevet nærmere i vores aftalebrev.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan endvidere tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

Vi behandler dit CPR-nr., når det skal indgå i et testamente med henblik på notarpåtegning.

 

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?


Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af vores aftale med dig om juridisk bistand, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
 • Registrering hos notar, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

 

Videregivelse af dine personoplysninger


Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?


Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og som udgangspunkt i en periode på 10 år efter sagens afslutning.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

#4 Dødsbobehandling

- sager, hvor vi varetager bobehandling som autoriseret bobestyrer eller som led i privat skifte

 

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?


Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os som led i varetagelsen af din sag som arving.

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for at varetage dine rettigheder som arving, herunder bank- og kontooplysninger samt CPR-nr.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen).

I forbindelse med udførelse af hvervet som bobestyrer kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra andre parter, herunder Skifteretten eller øvrige arvinger. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen. Du modtager altid en kopi.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart. Dette sker efter aftale med dig.

 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?


Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med din status som arving.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig. Vi bruger dine bankoplysninger til udbetaling af evt. arv.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan endvidere tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis bobehandlingen omfatter transaktioner omfattet af hvidvaskloven, hvorefter vi skal opfylde særlige krav om kundekendskab. Transaktioner omfattet af hvidvaskloven kan f.eks. være overdragelse af fast ejendom til en tredjepart. Derudover bruger vi dit CPR-nr., hvis det er nødvendigt for at kommunikere med offentlige myndigheder.

 

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?


Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, når vi agerer som autoriseret bobestyrer
 • Opfyldelse af vores aftale med dig som arving, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, når der er tale om et privat skifte
 • Kommunikation med offentlige myndigheder, herunder Skifteretten, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Opfyldelse af hvidvasklovens § 11 (CPR-nr.)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

 

Videregivelse af dine personoplysninger


I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Skifteretten
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag, f.eks. andre arvinger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?


Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og som udgangspunkt i en periode på 10 år efter sagens afslutning.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

#5 Køb af bolig

- sager, hvor vi bistår dig i forbindelse med boligkøb

 

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?


Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du – og evt. din ægtefælle / samlever - selv afgiver til os som led i varetagelsen af din sag.

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og kontooplysninger, CPR-nr., og i visse tilfælde opholdstilladelse (hvis du ikke er dansk statsborger).

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen). Det kan dog i visse tilfælde være nødvendigt, at vi behandler følsomme personoplysninger i form af oplysninger om din race eller etniske oprindelse.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. din bank. Dette sker efter aftale med dig. Hvis du ikke opfylder betingelserne for erhvervelse af helårsbolig, er det nødvendigt at indhente tilladelse fra Civilstyrelsen.

 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?


Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen, som er beskrevet nærmere i vores aftalebrev.

Vi behandler alene følsomme personoplysninger om dig, f.eks. oplysninger om race eller etnisk oprindelse, såfremt det er nødvendigt for at opnå tilladelse til at erhverve helårsbolig i Danmark.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan desuden tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis det er relevant med henblik på at kommunikere med offentlige myndigheder, herunder i forbindelse med tinglysning af skøde, og for at opfylde kravene om kundekendskab i hvidvaskloven. Du kan læse mere herom i dit aftalebrev.

 

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?


Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af vores aftale med dig om juridisk bistand, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
 • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Opfyldelse af hvidvasklovens § 11 (CPR-nr.)
 • Fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger), herunder tilladelse til at erhverve helårsbolig i Danmark, jf. erhvervelsesloven
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

 

Videregivelse af dine personoplysninger


I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Ejendomsmægler
 • Banker involveret i sagen
 • Eventuel advokat for sælger
 • Offentlige myndigheder, f.eks. Tinglysningen, Civilstyrelsen
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?


Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og som udgangspunkt i en periode på 10 år efter sagens afslutning.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

#6 Byggesager

- sager, hvor vi bistår dig i forbindelse med byggesager

 

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?


Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os som led i varetagelsen af din sag.

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om familieforhold, økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og kontooplysninger og i visse tilfælde CPR-nr.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen).

Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en modpart, modpartens advokat eller andre relevante parter. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen. Du modtager altid en kopi.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. din bank. Dette sker efter aftale med dig.

 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?


Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen, som er beskrevet nærmere i vores aftalebrev.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan endvidere tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis det er relevant med henblik på at kommunikere med offentlige myndigheder, herunder i forbindelse med tinglysning og eventuelt for at opfylde kravene om kundekendskab i hvidvaskloven. Du kan læse mere herom i dit aftalebrev.

 

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?


Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af vores aftale med dig om juridisk bistand, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
 • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Opfyldelse af hvidvasklovens § 11 (CPR-nr.)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

 

Videregivelse af dine personoplysninger


I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Modpart og eventuel advokat
 • Offentlige myndigheder, f.eks. kommune, Tinglysningen, Civilstyrelsen i forbindelse med ansøgning om fri proces, retten m.v.
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?


Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og som udgangspunkt i en periode på 10 år efter sagens afslutning.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

#7 Straffesager

- sager, hvor vi bistår dig i forhold til skyldsspørgsmål og strafudmåling

 

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?


Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os som led i varetagelsen af din sag.

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familieforhold og økonomiske forhold, herunder løn og gæld, dit CPR-nr. samt oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.

Vi behandler ofte en række følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen), f.eks. oplysninger om race eller etnisk oprindelse, religiøs overbevisning, genetiske data, helbredsoplysninger og oplysninger vedrørende seksuelle forhold eller orientering.

Undervejs i sagen modtager vi personoplysninger om dig fra andre parter, herunder retten, politiet og anklagemyndigheden.  I det omfang retsplejelovens regler giver mulighed herfor, har du mulighed for at blive gjort bekendt med indholdet. Visse oplysninger kan dog være underlagt et krav om hemmeligholdelse, hvorfor vi ikke må dele sådanne oplysninger med dig.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. kommune eller andre offentlige myndigheder. Dette sker efter aftale med dig.

 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?


Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen, som er beskrevet nærmere i vores aftalebrev.

Vi behandler følsomme personoplysninger om dig for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav som led i din straffesag.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan endvidere tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

Vi behandler dit CPR-nr. med henblik på at kommunikere med retten, anklagemyndigheden og øvrige offentlige myndigheder.

 

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?


Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, idet vi som advokater er beskikket af retten til at repræsentere dig i forbindelse med straffesagen
 • Opfyldelse af vores aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (hvis vi ikke er beskikket af retten)
 • Kommunikation med offentlige myndigheder, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5 (følsomme oplysninger og oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

 

Videregivelse af dine personoplysninger


I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Domstolene
 • Anklagemyndigheden
 • Andre offentlige myndigheder, f.eks. politiet
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?


Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og som udgangspunkt i en periode på 10 år efter sagens afslutning.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

#8 Ansættelsesretlige forhold

- sager, hvor vi bistår dig i forbindelse ansættelsesretlige spørgsmål, ansættelseskontrakt, tvist med arbejdsgiver m.v.

 

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?


Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os som led i varetagelsen af din sag.

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse og økonomiske forhold, herunder løn og gæld. I visse sager behandler vi også dit CPR-nr.

Vi behandler i visse tilfælde følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen), særligt i form af oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold eller helbredsoplysninger.

Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en modpart, modpartens advokat, din arbejdsgiver eller andre relevante parter. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen. Du modtager altid en kopi.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. kommune, din nuværende eller tidligere arbejdsgiver(e). Dette sker efter aftale med dig.

 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?


Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen, som er beskrevet nærmere i vores aftalebrev.

Såfremt vi behandler følsomme personoplysninger om dig i form af fagforeningsmæssigt tilhørsforhold eller helbredsoplysninger, er det fordi det er nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav i forbindelse med din sag.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan endvidere tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis det er relevant med henblik på at kommunikere med offentlige myndigheder.

 

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?


Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af vores aftale med dig om juridisk bistand, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
 • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

 

Videregivelse af dine personoplysninger


I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Din nuværende eller tidligere arbejdsgiver
 • Advokat for modpart
 • Fagforening
 • Offentlige myndigheder, f.eks. retten
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?


Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og som udgangspunkt i en periode på 10 år efter sagens afslutning.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

#9 Lejeretlige forhold

- sager, hvor vi bistår dig i forbindelse lejeretlige spørgsmål, lejekontrakt, tvister m.v.

 

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?


Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os som led i varetagelsen af din sag.

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og kontooplysninger. I visse sager behandler vi også dit CPR-nr.

Vi behandler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen).

Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en modpart, modpartens advokat, udlejer, naboer eller andre relevante parter. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen. Du modtager altid en kopi.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. kommune, udlejer eller lejere. Dette sker efter aftale med dig.

 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?


Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen, som er beskrevet nærmere i vores aftalebrev.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan endvidere tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis det er relevant med henblik på at kommunikere med offentlige myndigheder.

 

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?


Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af vores aftale med dig om juridisk bistand, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
 • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

 

Videregivelse af dine personoplysninger


I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Din nuværende eller tidligere udlejer / lejer
 • Advokat for modpart
 • Huslejenævnet
 • Din retshjælpsforsikring
 • Offentlige myndigheder, f.eks. retten eller Civilstyrelsen i forbindelse med ansøgning om fri proces
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?


Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og som udgangspunkt i en periode på 10 år efter sagens afslutning.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

#10 Personskadesager

- sager, hvor vi bistår dig i forbindelse med personskadesag, herunder mulighed for erstatning og/eller godtgørelse

 

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?


Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os som led i varetagelsen af din sag 

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og kontooplysninger og dit CPR-nr.

Vi behandler endvidere følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen), særligt i form af helbredsoplysninger.

Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en modpart, modpartens advokat, din arbejdsgiver eller andre relevante parter. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen. Du modtager altid en kopi.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. kommune, sundhedsfaglige myndigheder, forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Dette sker efter aftale med dig.

 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?


Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen, som er beskrevet nærmere i vores aftalebrev.

Vi behandler følsomme personoplysninger om dig i form af helbredsoplysninger, fordi det er nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav i forbindelse med din erstatningssag.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan endvidere tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

Vi behandler dit CPR-nr., hvis det er relevant med henblik på at kommunikere med offentlige myndigheder.

 

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?


Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af vores aftale med dig om juridisk bistand, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
 • Kommunikation med offentlige myndigheder, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

 

Videregivelse af dine personoplysninger


I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Forsikringsselskab
 • Advokat for modpart
 • Offentlige myndigheder, herunder retten, Retslægerådet, Civilstyrelsen i forbindelse med ansøgning om fri proces
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?


Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og som udgangspunkt i en periode på 10 år efter sagens afslutning.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

#11 Gældssanering

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?


Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du afgiver i forbindelse med gældssaneringsansøgningen, på mødet i skifteretten samt oplysninger, du afgiver direkte til os.

Endvidere indhenter vi oplysninger fra en række kilder, herunder Gældsstyrelsen, din bopælskommune, Udbetaling Danmark samt dine kreditorer. Har vi behov for at indhente oplysninger fra andre, spørger vi om dit samtykke hertil.

Oplysningerne omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores varetagelse af sagen, f.eks. boligforhold, indkomstforhold, familieforhold, gældsforhold samt CPR-nr.

Vi behandler i visse tilfælde følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen), f.eks. i form af helbredsforhold, herunder handicap, kroniske sygdomme, medicinforbrug m.v.

 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?


Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Vi bruger herudover ovenstående oplysninger om dig til at varetage gældssaneringssagen som skifterettens medhjælper, og vores mandat er således baseret på en række forpligtelser, som påhviler os I henhold til konkursloven.

I det omfang, vi behandler følsomme oplysninger om dig (helbredsforhold), sker dette med henblik på at fastslå et retskrav, dvs. hvorvidt du er berettiget til at opnå gældssanering – og i givet fald på hvilke vilkår.

Vi behandler dit CPR-nr. med henblik på at kommunikere med skifteretten og øvrige myndigheder.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan endvidere tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

 

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?


Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, idet der er tale om et hverv efter konkursloven
 • Kommunikation med offentlige myndigheder, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5 (følsomme oplysninger og oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.
 • Samtykke

 

Videregivelse af dine personoplysninger


I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Skifteretten
 • Bopælskommune
 • Udbetaling Danmark
 • Gældsstyrelsen
 • Dine kreditorer i forbindelse med sagens behandling, herunder i forbindelse med udsendelse af endeligt gældssaneringsforslag til kreditorerne

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?


Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og som udgangspunkt i en periode på 10 år efter sagens afslutning.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

#12 Tvister (inkasso og retssager)

- sager, hvor vi bistår dig i forbindelse med en inkassosag eller en retssag (hvor sagstypen ikke er omfattet af pkt. 1-11)

 

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?


Vi indsamler og behandler de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os som led i varetagelsen af din sag.

Dette omfatter dit navn, adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail adresse), samt øvrige relevante oplysninger for vores rådgivning i den konkrete sag, f.eks. oplysninger om beskæftigelse, sociale forhold, familiemæssige forhold, økonomiske forhold, herunder løn og gæld, bank- og kontooplysninger og dit CPR-nr.

Vi behandler i visse sager følsomme personoplysninger om dig (som defineret i databeskyttelsesforordningen), f.eks. i form af helbredsoplysninger, oplysninger om etnisk oprindelse eller lign.

Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra en modpart, modpartens advokat eller andre relevante parter. I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen. Du modtager altid en kopi.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. offentlige myndigheder. Dette sker efter aftale med dig.

 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?


Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen, som er beskrevet nærmere i vores aftalebrev.

Vi behandler alene følsomme personoplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav i forbindelse med din sag.

Vi behandler dit navn, adresse og øvrige kontaktoplysninger for at vide hvem du er og varetage kontakten med dig.

Vi kan også benytte din e-mail adresse til at sende dig relevant information om vores ydelser indenfor sagsområdet, f.eks. orientering om ny lovgivning, retspraksis mv. Du kan altid frabede dig sådanne henvendelser ved at framelde dig i forbindelse med den konkrete kommunikation eller ved at kontakte os direkte.

Du kan endvidere tilmelde dig vores nyhedsbreve på vores hjemmeside, som vedrører både private og erhvervsmæssige emner.

 

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?


Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

 • Opfyldelse af vores aftale med dig om juridisk bistand, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
 • Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre, hvor det er nødvendigt med entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 (CPR-nr.)
 • Fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger)
 • Retlige forpligtelser, herunder de Advokatetiske Regler, bogføringsloven, databeskyttelsesloven m.v.

 

Videregivelse af dine personoplysninger


I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til:

 • Modpart / advokat for modpart
 • Offentlige myndigheder, herunder retten eller fogedretten
 • Andre relevante parter/aktører, som indgår i din sag

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til udvalgte databehandlere, herunder leverandører af vores it-løsninger, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?


Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer, og som udgangspunkt i en periode på 10 år efter sagens afslutning.

Uanset ovenstående er vi dog forpligtede til at gemme stamoplysninger (navn og adresse) og en beskrivelse af, hvad sagen handler om, i en periode uden tidsbegrænsning. Dette skyldes, at vi i henhold til de advokatetiske regler skal være i stand til at afdække eventuelle interessekonflikter.

Indsender formularen...

Har du spørgsmål til vores persondatapolitik?

0 kommentar

0 / 700 tegn