PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Lovpligtige oplysninger

Advodan Lyngby Advokataktieselskab  er etableret på følgende adresse:

Toftebæksvej 2
2800 Kgs. Lyngby

Vi kan kontaktes på telefon nummer:   +45 4588 0555

E-mailadressen: lyngby@advodan.dk

Vores CVR-nummer er:   29 24 16 00

Advodan Lyngby er organiseret som aktieselskab.

Advodan Lyngby har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokaterne hos Advodan Lyngby er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokat-samfundet.

Alle advokater hos Advodan Lyngby er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CNA Insurance Company (Europe) S.A., Hammerensgade 6, 1.sal, 1267 København K, CVR: 40015604.
Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advodan Lyngby uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advodan Lyngby anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Klager

Advokaterne hos Advodan Lyngby er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Hvis du vil klage over vores rådgivning eller adfærd eller en regning, skal det ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk. Du finder en klagevejledning her