PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Kundeoplysninger

Advodan Næstved I/S er etableret på følgende adresse:
Nygade 9
4700 Næstved

Vi kan kontaktes på telefon nummer + 45 55 75 85 00 samt på e-mailadressen naestved@advodan.dk.

Vores CVR-nummer er: 20 46 40 38.

Advodan Næstved I/S er organiseret som interessentskab bestående af interessenterne Mads Fossing, Fatma Yandim, Frank Møller Nielsen og Thomas Colstrup.

Advodan Næstved I/S har klientbankkonto i Danske Bank A/S.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokaterne hos Advodan Næstved I/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advodan Næstved I/S er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø. Telefon 33 36 95 95. CVR. Nr. 37276251. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af ADVODAN Næstved I/S uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advodan Næstved I/S anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Advodan Næstved I/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Hvis du vil klage over vores rådgivning eller adfærd eller en regning, skal det ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

0 kommentar

0 / 700 tegn