PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Kundeoplysninger

Advodan Næstved I/S er etableret på følgende adresse:
Nygade 9
4700 Næstved

Vi kan kontaktes på telefon nummer + 45 55 75 85 00 samt på e-mailadressen naestved@advodan.dk.

Vores CVR-nummer er: 20 46 40 38.

Advodan Næstved I/S er organiseret som interessentskab bestående af interessenterne Mads Fossing, Peter Schiøtz, Frank Møller Nielsen og Thomas Colstrup.

Advodan Næstved I/S har klientbankkonti i Danske Bank A/S, Sydbank A/S, Nordea A/S, Sparekassen Sjælland, Spar Lolland, Arbejdernes Landsbank, Jyske Bank A/S og Spar Nord A/S.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokaterne hos Advodan Næstved I/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advodan Næstved I/S er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø. Telefon 33 36 95 95. CVR. Nr. 37276251. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af ADVODAN Næstved I/S uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advodan Næstved I/S anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Advodan Næstved I/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advodan Næstved I/S, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

0 kommentarer