PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Lovpligtige oplysninger

Advodan Slagelse I/S er etableret på følgende adresse:

Ndr. Ringgade 70 C, 4200 Slagelse

Vi kan kontaktes på telefon nummer + 45 57 86 46 00 og på e-mailadressen slagelse@advodan.dk.

Du kan sende sikker mail til os på sikkermail4200@advodan.dk.

Vores CVR-nummer er: 21 35 65 30

Advodan Slagelse I/S er organiseret som et interessentskab.

Advodan Slagelse I/S har klientbankkonti i Danske Bank, kontonr. 4343 0006007120.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokaterne hos Advodan Slagelse I/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advodan Slagelse I/S er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø. Telefon 33 36 95 95. CVR. Nr. 37276251. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advodan Slagelse I/S uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advodan Slagelse I/S anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Advodan Slagelse I/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advodan Slagelse I/S, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

0 kommentar

0 / 700 tegn