PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Kundeoplysninger

Kundeoplysninger

Se mere om vores kundeoplysninger her

ADVODAN Store Heddinge er etableret på følgende adresse:
Trianglen
4660 Store Heddinge 

Vi kan kontaktes på telefon nummer + 45 56502900 og på e-mailadressen st-heddinge@advodan.dk

ADVODAN Store Heddinge er organiseret som et anpartsselskab – Advokaterne på Trianglen, Advokatanpartsselskab – CVR 31 74 51 52.

ADVODAN Store Heddinge har klientbankkonto i Danske Bank med kontonr. 4865 - 7950 025 993.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokaterne hos ADVODAN Store Heddinge er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos ADVODAN Store Heddinge er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø. Telefon 33 36 95 95. CVR. Nr. 37276251. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af ADVODAN Store Heddinge uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

ADVODAN Store Heddinge anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos ADVODAN Store Heddinge er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Hvis du vil klage over vores rådgivning eller adfærd eller en regning, skal det ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Ydelser hos ADVODAN Store Heddinge

Se mere om vores ydelser her

Vi er eksperter i rådgivning af især små og mellemstore virksomheder, men rådgiver også private.

I ADVODAN arbejder vi lokalt, og det betyder, at vi har tæt kontakt til men­nesker og virksomheder i nærområdet. Vi kender vores by indefra, og vi kender dine lokale udfordringer.

Vores advokater er altid løsningsorienterede, og med netværket som fundament kan vi kombinere lokal indsigt og nærhed med full-service ydelser. Det giver dig direkte ad­gang til juridisk rådgivning på højeste niveau.

Persondata og hvidvask

Se mere om persondata og hvidvask her

I henhold til lovgivningen gives følgende oplysninger vedr. hvidvask og persondataloven:

I medfør af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (populært kaldet hvidvaskloven) skal advokater indhente identitetsoplysninger om klienter i form af navn og CPR-nr., når klientens sag er omfatter af denne lovgivning, og kontrollere disse oplysninger på grundlag af dokumenter indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde.

I sender mig derfor Jeres sundheds-/kørekort.

De via disse dokumenter modtagne personoplysninger må alene behandles med henblik på forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Vi har pligt til at gemme dem i 5 år efter at klientforholdet er ophørt, hvorefter oplysningerne skal slettes.

Vi har endvidere pligt til at informere om, at såfremt vi får mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er vi forpligtede til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive dine ID oplysninger til SØIK. Vi må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted. Det skal understreges, at de foranstående halvanden linje er en information, vi er forpligtet til at give til alle som vi beder fremsende det nævnte legitimation, og det er på ingen måde, fordi der foreligger nogen form for konkret mistanke.

Sådan behandler vi dine personoplysninger:

I forbindelse med behandlingen af din sag indsamler og behandler vi personoplysninger om dig.

ADVODAN Store Heddinge er dataansvarlig for denne behandling af personoplysninger.

Vores kontaktinformationer er

Advokaterne på Trianglen, CVR 31 74 51 52, Rengegade 2, 4660 Store Heddinge, tlf. 56 50 29 00, mail st.heddinge@advodan.dk

Hvilke personoplysninger behandler vi og hvor får vi dem fra?

Vi indsamler og behandler de personoplysninger, du selv afgiver til os som led i varetagelsen af din sag.

I den forbindelse afgiver du oplysninger om dit navn og kontaktoplysninger, samt øvrige relevante oplysninger, f.eks. CPR.

Vi behandler ingen følsomme personoplysninger om dig.

Undervejs i sagen kan det ske, at vi modtager personoplysninger om dig fra anden side.

I det omfang oplysningerne er relevante, opbevarer vi dem til brug for sagen.

I visse tilfælde kan det være relevant at indhente oplysninger om dig fra tredjepart.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi bruger ovenstående oplysninger om dig til at varetage dine interesser i forbindelse med sagen.

Vi behandler kun følsomme oplysninger om dig, såfremt det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare et retskrav.

Vi behandler almindelige kontaktoplysninger, herunder mobiltelefon og mail-adresse, for at kunne identificere dig som klient og varetage kontakten med dig.

Som det fremgår af afsnittet om hvidvask, har vi herudover behov for at indhente identitetsoplysninger om dig, fordi vores behandling af sagen er underlagt hvidvaskloven.

Vi behandler dit CPR-nr. hvor det er fornødent for udarbejdelse af dokumenter eller kommunikation med offentlige myndigheder.

Hvad er retsgrundlaget for vores behandling?

Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:

Opfyldelse af vores aftale med dig

Kommunikation med offentlige myndigheder / registrering i offentlige registre.

Opfyldelse af hvidvasklovens § 11

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre parter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagens varetagelse eller opfyldelse af lovkrav.

I forbindelse med sagens behandling kan det blive aktuelt at videregive personoplysninger om dig til domstole, andre offentlige myndigheder og andre relevante aktører i sagen.

Vi overlader herudover personoplysninger om dig til relevante samarbejdspartnere, som efter aftale med os behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Alle data opbevares indenfor EU/EØS, og der er indgået databehandleraftaler i henhold til reglerne herom.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe sagen verserer og op til 11 år efter dens afslutning. Når vi skal fastlægge, hvor længe vi opbevarer sagens akter og herunder dine personoplysninger, vil vi lægge vægt på om der er opstået uenighed vedrørende sagsbehandlingen, og hvor længe vi risikerer at blive mødt med krav i anledning af sagens behandling, samt forebyggelse af interessekonflikter.

Retten til at trække samtykke tilbage

I det omfang vores behandling helt eller delvist måtte være baseret på et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage har det derfor først virkning fra det tidspunkt, hvor det sker.

Dine rettigheder og adgang til at klage

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Du har mulighed for at klage over vores håndtering af personoplysninger til Datatilsynet

 

 

 

0 kommentar

0 / 700 tegn