PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Overdragelse af aktiver kan redde insolvente virksomheder

Mange nødlidende virksomheder kan overleve en økonomisk krise ved at overdrage hele eller dele af virksomhedens aktiver til et nyt selskab. Men det kræver, at man gør det på den rigtige måde – ellers risikerer man erstatningskrav.

En enkelt stor kunde betaler ikke sine regninger, eller andre udefrakommende omstændigheder ødelægger virksomhedens forretningsgrundlag, og så er virksomheden på fallittens rand. Egenkapitalen går i negativ, og konkursen truer. Denne situation er en potentiel risiko, som mange små og mellemstore virksomheder jævnligt står overfor.

Men heldigvis findes der en vej ud, som kan redde mange nødlidende virksomheder, forklarer Karsten Holt, der er erhvervsadvokat hos Advodan Holbæk København. Løsningen går ud på at lave en overdragelse af aktiver til et nyt selskab. En sådan overdragelse kaldes også for et aktivsalg eller en aktivhandel, hvor formålet med overdragelsen er, at den nye ejer viderefører driften fra den gamle virksomhed. Dette forudsætter dog, at virksomheden grundlæggende er sund og i stand til at tjene penge på de aktiviteter, der overføres, idet en overdragelse ellers giver en stakket frist.

”Det er selvfølgelig ikke godt nyt for virksomhedens kreditorer, hvis en virksomhed sælger ud af sine aktiver og lukker ned, men ofte har de selvsamme kreditorer en interesse i, at virksomheden lever videre i et nyt selskab, så kundeforholdet kan bevares ”, forklarer Karsten Holt. Han påpeger dog, at det ikke er en disposition, man som virksomhedsejer kan lave flere gange, da det på den lange bane vil være et skidt signal at sende til kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

 

Nye ejere og virksomhedsoverdragelse

Når man laver en virksomhedsoverdragelse som aktivsalg, kan det nye selskab altså godt have den samme ejer som det gamle selskab, men det kan også være en situation, hvor der kommer nye ejere til, forklarer Karsten Holt. Hvis den gamle ejer hæfter personligt for virksomhedens gæld til f.eks. banken, vil det ofte nødvendiggøre, at der kommer nye ejere.

”Det er også en mulighed at lave en virksomhedsoverdragelse som aktivsalg, hvis man ønsker én eller flere kapitalejere ind i et selskab. Måske har man haft en virksomhed, hvor man har arbejdet med fem forskellige forretningsområder. Men ved en granskning af forretningen finder man ud af, at man kun tjener penge på tre områder. Herefter stifter man et nyt selskab, som aktiverne fra det gamle selskab overdrages til, og de tre rentable forretningsområder kører videre, ” lyder det fra advokaten.

”Men uanset hvilken situation man står i, er det vigtigt, at man som virksomhedsejer følger reglerne og overholder de krav, der er til en virksomhedsoverdragelse af denne karakter, ” siger Karsten Holt.

 

Sæt den rigtige pris

Kravene til en ”rigtig” virksomhedsoverdragelse kan man ikke læse sig til i nogen lov, men følger af retspraksis.

Et vigtigt krav til en virksomhedsoverdragelse som aktivsalg er, at virksomhedens aktiver bliver solgt til den rigtige pris. Den ”rigtige” pris i den forbindelse er værdien i handel og vandel for en fortsættende virksomhed – også kaldet ”going concern”. Det vil man typisk sikre ved at bruge en vurderingsmand.

”Selv om virksomheden er konkurstruet, må man altså ikke benytte den lavere vurderingspris, som ville være gældende ved tvangssalg i konkurs, idet der jo netop er tale om en fortsættende virksomhed”, siger Karsten Holt.

 

Betal for aktiverne

Det nye selskab skal selvfølgelig betale for aktiverne – helst kontant. Det er ikke nogen god løsning, at det nye selskab udsteder et gældsbrev til det gamle selskab, og gør man det alligevel, skal det ske på markedsmæssige vilkår med hensyn til rente og sikkerhed mv. Løbetiden bør heller ikke være for lang.

Man må ikke betale købesummen ved at overtage gælden til nogle af det gamle selskabs kreditorer og modregne denne i købesummen. Gør man det, stilles kreditorerne ikke lige, og så handler man i strid med principperne i konkursloven, som skal overholdes også inden konkursen, når selskabet er insolvent.

”Et klassisk eksempel er, at man overtager gælden til de leverandører, som den nye virksomhed også er afhængig af, men lader SKAT (Gældsstyrelsen) og øvrige kreditorer i stikken – og den går altså ikke”, siger Karsten Holt.

I så fald vil de forsmåede kreditorer kunne rejse erstatningskrav mod dem, som har gennemført overdragelsen, herunder ledelse og medvirkende rådgivere.

Der er dog to ofte benyttede muligheder for at overtage noget gæld uden at overtage det hele:

 

Fortsat pant i aktiver

Hvis en bank har pant i aktiverne i den nødlidende virksomhed – f.eks. i form af et virksomhedspant - og er dette pant ikke omstødeligt, kan det aftales med banken, at den pantsikrede gæld føres med over i det nye selskab som en delvis betaling for aktiverne, men kun i det omfang gælden reelt er pantsikret. Også her er man nødt til at have en vurdering af de pantsatte aktiver.

 

Modregning af lønmodtagerkrav

Hvis der er lønmodtagerkrav i form af manglende udbetaling af løn, pensionsudbetalinger eller feriepenge i det gamle selskab, så kommer køber til at hæfte for disse lønmodtagerkrav for de medarbejdere, der overdrages.

Det accepteres så, at køber modregner disse forpligtelser i købesummen. Dette giver en likviditetsfordel for køber, da feriepengeforpligtelsen over for selskabets funktionærer (som typisk udgør størstedelen af de overtagne lønmodtagerkrav) først belaster køberselskabet i takt med, at medarbejderne holder ferie, hvilket kan være længe efter overdragelsen.

Retspraksis har slået fast, at det kun er allerede optjente forpligtelser for perioden forud for overdragelsen, der kan modregnes. Man kan altså ikke modregne fremadrettede forpligtelser, fx forpligtelsen til at betale løn i en opsigelsesperiode, selv om køber indtræder i medarbejdernes opsigelsesanciennitet i forhold til det gamle arbejdsgiverselskab.


Kontakt advokaten i god tid

En løsning som skitseret i denne artikel tager tid. Der skal indhentes vurdering af aktiverne, der skal forhandles med banken, lønmodtagerforpligtelser skal opgøres, og der skal laves en overdragelsesaftale. Arbejdet involverer normalt både bank, advokat og revisor i tæt samarbejde.

”Min erfaring er, at det kan klares på 1-2 uger, hvis alle er indstillede på det, og virksomhedens bogføring er ajour – men det er ikke noget, der realistisk kan nås på 1-2 dage før et berammet skifteretsmøde”, siger Karsten Holt. De største stopklodser for at gennemføre en vellykket virksomhedsoverdragelse er typisk, at driften sejler, så bogføringen ikke er ajour, og der ikke er noget overblik over likviditeten. Et andet problem kan være, at likviditeten er kørt så langt i bund, at der end ikke er midler til at gennemføre selve overdragelsen, som jo typisk indebærer omkostninger til vurderingsmand, revisor og advokat.

 

Krav til virksomhedsoverdragelser i insolvente virksomheder:

  1. Korrekt værdiansættelse af aktiver, svarende til værdiansættelse ved fortsat drift (going concern)
  2. Købsprisen for aktiverne betales kontant eller ved modregning med pantsikret gæld, der overtages, eller bagudrettede lønmodtagerforpligtelser for de medarbejdere, der overtages.
  3. I øvrigt skal kreditorerne behandles lige.
  4. Forbered det i tide – ikke få dage før et berammet skifteretsmøde.
Indsender formularen...

Har du brug for virksomhedsrådgivning?

4 kommentar

0 / 700 tegn

Mogens

Ohøj. Jeg ejer et enkeltmandsvirksomhed samt et ApS - jeg er egentlig interesseret i på et eller andet tidspunkt at sammenlægge det. Kan mit ApS på nogen måde komme ind under min enkeltmandsvirksomhed fremfor den modsatte vej? Altså så det er enkeltmandsvirksomheden der køres videre (måske omdannet til ApS selv) - vil nemlig gerne beholde historikken på den fremfor det tilkøbte ApS.

Carsten

Hej Karsten, Som du også skriver, så er jeg sikker på, det alene er "virksomhedsejer" der kan godkende en overdragelse af alle eller de væsentligste aktiver i et selskab og således kan overdragelsen ikke gennemføres af et selskabs direktør alene, men skal formelt godkendes af et flertal af ejerkredsen på en generalforsamling. Korrekt og af hvilke love/regler følger dette ? // Carsten

Karsten Holt

Hej Carsten Svaret på dit spørgsmål afhænger af selskabets vedtægter og direktørens stillingsbeskrivelse/direktionsinstruks. Normalt vil man dog sige, at salg af hele virksomheden eller væsentlige dele af denne skal besluttes af bestyrelsen - eller generalforsamlingen i selskaber uden bestyrelse. Det er således ikke omfattet af direktørens almindelige stillingsfuldmagt, men selskabets dokumenter kan som nævnt bestemme andet.

Mogens

Hej., Vi var en af de 7.000 selskaber der ikke fik noteret den reelle ejer hos selskabsstyrelsen med det resultat at vi blev sendt til tvangsopløsning. Efter at have forsøgt at redde stumperne - forgæves - besluttede vi at oprette et nyt selskab med det samme navn. Nu er der opstået en anden situation: udlejeren er blevet opmærksom på, at der drives erhverv på adressen, hvilket han ikke vil tillade. Vi har derfor fået en frist til 1. maj med at fraflytte begge virksomheder fra adressen. Ellers kan vi risikere en opsigelse. Vi har bedt styrelsen om at fraflytte 37 37 69 65 på adressen. Men det kan og vil de ikke. Da der intet gæld eller forpligtelser er i det gamle selskab har jeg intet imod at overtage det gamle selskab. Der er således ingen risiko og så kan jeg roligt flytte begge selskaber. Men hvordan kommer vi videre???. Som sagt er begge virksomhed velkørende. Ser frem til at høre fra dig. Med venlig hilsen Mogens

Daniel Hansen

Hvis der ikke er pantsikret gæld i virksomheden, når man køber aktiver i denne og der samtidig ikke er nogen lønmodtagerforpligtigelser i købet, da disse er overholdt - er det da muligt, ganske enkelt, at afdrage betalingen, af værdiansættelsen, af de købte aktiver i en insolvent virksomhed?

Karsten Holt

Man skal normalt ikke forvente at få kredit ved køb af aktiver fra en insolvent virksomhed. Kurator vil jo have pengene i kassen. Skulle jeg rådgive sælger om overdragelse, ville jeg kræve kontant betaling eller sikkerhedsstillelse, som anført i artiklen. Salg på usikret kredit kan være ansvarspådragende for sælgers ledelse og rådgivere, hvis det ender med, at køber ikke kan betale.