PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Forretningsbetingelser

FORRETNINGSBETINGELSER

for

Advodan Helsingør

Advodan Helsingørs forretningsbetingelser(Opdateret oktober 2021)

 

1. Gyldighed

1.1. Nærværende forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, som Advodan Helsingør I/S CVR-nr. 18 38 48 17, (herefter ”Advodan Helsingør”) påtager sig medmindre andet er særskilt skriftligt aftalt.

 

2. Opdrag

2.1. Advodan Helsingør, yder juridisk rådgivning inden for opgaver, hvis omfang defineres i samråd med klienten. Hvor det er relevant, vil vores aftale med klienten blive beskrevet i et aftalebrev. Opdragets omfang kan til enhver tid justeres efter behov.

2.2. Vores rådgivning målrettes den enkelte opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsgodkendelse. Vi er kun ansvarlige over for klienten for den ydede rådgivning.

2.3. Advodan Helsingørs bistand omfatter alene forhold, der er reguleret af dansk ret, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2.4. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan Advodan Helsingør benytte bistand fra ekstern rådgiver eller sagkyndig, dog alene med forudgående accept fra klienten, herunder til at dele relevant information med tredjemand. Klienten accepterer, at tredjemand er direkte ansvarlig overfor klienten i forhold til det leverede. Advodan Helsingør er således ikke ansvarlig for det arbejde og/eller den rådgivning, som tredjemand leverer.

2.5. Advodan Helsingør fordeler internt opgaverne til de medarbejdere, som Advodan Helsingør vurderer, er mest kompetente til at løse sagen. Advodan Helsingør tager naturligvis gerne en drøftelse med klienten herom, ligesom ønsker til en specifik rådgiver i de fleste tilfælde kan imødekommes.

2.6. Oplysninger om Advodan Helsingør, som i henhold til pkt. 13 i Advokatsamfundets etiske regler skal være tilgængelige, findes på https://www.advodan.dk/da/advodan-helsingor/kunde-oplysninger/.

 

3. Interessekonflikt

3.1. Forinden vi endeligt påtager os opgaven for klienten afklarer vi i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og retningslinjer, om der foreligger en habilitets- eller interessekonflikt. Såfremt der under sagens behandling opstår inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må udtræde af sagen, påtager vi os så vidt muligt at anbefale et andet advokatfirma.

3.2. Vi er berettiget til, forinden en opgave påtages, at undersøge klientens kreditværdighed, herunder via oplysninger fra kreditoplysningsbureauer.

3.3. Opdraget forhindrer ikke, at vi, med respekt af reglerne om interessekonfliktregler, kan rådgive andre virksomheder inden for samme branche som klientens.

 

4. Identitetsoplysninger og hvidvask

4.1. Vi er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og har derfor i visse sager pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om vores klienter samt oplysninger om ejer- og kontrolstrukturer, hvis vores klient er en juridisk person.

4.2. Advodan Helsingørs behandling af personoplysninger om klienter, modparter og andre personer er beskrevet i Advodan Helsingørs persondatapolitik, som findes på https://www.advo-dan.dk/da/advodan-helsingor/persondatapolitik/.

 

5. Tavshedspligt

5.1. Samtlige medarbejdere hos Advodan Helsingør er underlagt tavshedspligt, hvorfor enhver oplysning fra eller vedrørende en klient, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de pågældende oplysninger ikke er af fortrolig karakter.

5.2. Tavshedspligten gælder også efter opgavens afslutning, dog med respekt af de regler, der pålægger advokater oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder og lignende, fx under DAC6 (Direktiv 2018/822/EU).

 

6. Honorar og betaling

6.1. Medmindre der særskilt og skriftligt aftales andre honoreringsformer, herunder eksempelvis fastpris-ydelser, fastsættes vort honorar på baggrund af en række parametre, herunder den anvendte tid, kravene til de involverede juristers specialviden og erfaring, sagens kompleksitet og betydning, herunder sagens økonomiske betydning (værdi), det opnåede resultat, det med sagen forbundne ansvar samt sagens eventuelle hastende karakter. Vort honorar inkluderer ikke relevante udlæg og omkostninger, der opkræves særskilt - og sædvanligvis forud – jf. nedenfor pkt. 7.1.

6.2. Det kan være vanskeligt at anslå et honorar allerede ved en opgaves modtagelse. Vi giver dog gerne efter anmodning fra erhvervsklienter, og altid overfor forbrugere, et begrundet over-slag. Såfremt det viser sig, at overslaget ikke kan overholdes, forsøger vi så tidligt som muligt at orientere klienten herom.

6.3. Medmindre andet er aftalt, foretager vi løbende, enten månedlig eller kvartalsvis, a´conto af-regning ved løbende eller længerevarende opgaver. Ved opgavens afslutning foretager vi endvidere en slutafregning.

6.4. I tilfælde af, at klienten meddeles retshjælpsdækning til gennemførelse af en civil retssag, opkræver Advodan Helsingør umiddelbart efter meddelelse om retshjælpstilsagn betaling af klientens minimumsselvrisiko på retshjælpsdækningen i henhold til kundens individuelle forsikringspolice, medmindre andet særskilt aftales.

6.5. Vores betalingsbetingelser er 8 dage ved modtagelse af faktura, medmindre andet er aftalt, og der tillægges moms i henhold til gældende regler.

6.6. Medmindre andet aftales udstedes fakturaer altid i danske kroner (DKK).

6.7. I tilfælde af for sen betaling vil der blive opkrævet morarenter i henhold til renteloven.

 

7. Forudbetaling og udlæg

7.1. Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand, og vi anmoder som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og omkostninger, da vi som udgangspunkt ikke lægger ud for klientens omkostninger.

7.2. Opgaverelaterede omkostninger og udlæg kan f.eks. være gebyrer, honorar til andre rådgivere og sagkyndige, notarafgift, retsafgift, rimelige rejse- og opholdsudgifter samt eksterne transmissionsudgifter.

7.3. I visse situationer anmoder vi endvidere om forudbetaling af honorar (depositum) ved samarbejdets indgåelse. Beslutning herom træffes af den ansvarlige advokat.

7.4. Forudbetalt honorar (depositum), udlæg eller omkostninger indsættes på vores klientkonto, og beløbet, inklusive eventuelle tillagte renter, kan anvendes til udligning af senere fakturaer og dækning af omkostninger. Eventuelle negative indlånsrenter vil blive afkrævet klienten, jf. nedenfor pkt. 8.1.

 

8. Klientmidler

8.1. Vi forvalter klientmidler efter gældende regler herom, således at klientmidler indsættes på særskilte klientkonti, når dette er påkrævet, og kreditrente og debitrente af klientmidler tilskrives henholdsvis pålignes klienten.

8.2. Klientmidler er generelt beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning, som beskytter beløbsmæssigt op til 100.000 EUR.

8.3. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. EUR, indtil 12 måneder efter at beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

8.4. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

 

9. Ophavsret

9.1. Ophavsrettigheder til alt materiale udarbejdet af Advodan Helsingør i forbindelse med sagens førelse tilhører Advodan Helsingør, medmindre andet er skriftligt aftalt.

9.2. Alle originale dokumenter, som er blevet udleveret til Advodan Helsingør under sagens modtagelse og behandling, bliver returneret til klienten umiddelbart forbindelse med sagens afslutning.

 

10. Opdragets afslutning

10.1. Både Advodan Helsingør og klienten kan til enhver tid bringe opdraget eller en opgave til ophør. Vores udtræden af en sag vil altid ske i overensstemmelse med god advokatskik.

10.2. Vi forbeholder os retten til at afbryde vores sagsbehandling og om nødvendigt udtræde af sagen, såfremt kredittiden på vores fakturaer er overskredet, eller hvis klienten tages under insolvensretlig behandling. Endvidere forbeholder vi os retten til at udtræde af en sag, såfremt vi må konstatere, at vi ikke kan tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi mener, at det er i klientens bedste interesse, at vores samarbejde ophører.

10.3. Sagsakter opbevares som udgangspunkt i 10 år efter sagens afslutning, idet oplysninger indhentet i henhold til hvidvaskloven dog slettes efter 5 år. Læs mere herom i vores databeskyttelsespolitik https://www.advodan.dk/da/advodan-helsingor/persondatapolitik/. Dog beholder vi visse stamoplysninger uden tidsbegrænsning for at kunne afdække eventuelle interessekonflikter, jf. vore forpligtelser herom i henhold til de advokatetiske regler.

10.4. Advodan Helsingør er berettiget til at modtage betaling af alle honorarer og godtgørelse af alle omkostninger for perioden indtil endeligt ophør af vores aftale.

 

11. Klager

11.1. Advodan Helsingør er, som alle andre advokater og advokatfirmaer, underlagt retsplejelovens regler om god advokatskik og de advokatetiske regler.

11.2. Dersom klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller honorar, skal klienten kontakte den sagsansvarlige advokat eller partner, med henblik på at finde en løsning. Vi behandler klager efter vores interne procedurer, hvilket indebærer, at en klage fra en klient søges behandlet af en jurist, som ikke har været involveret i selve opdraget eller sagsbehandlingen.

11.3. Kan der ikke opnås enighed, er klienten berettiget til at indbringe sagen for Advokatnævnet, som behandler klager over både honorar og adfærd:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk 
www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx 

 

12. Ansvar og forsikringsdækning

12.1. Advodan Helsingør rådgiver om dansk ret, og vi er ansvarlige for rådgivning til vores klienter efter dansk rets almindelige regler, med de undtagelser og begrænsninger, der følger af disse forretningsbetingelser.

12.2. Alle vores advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

12.3. Som reglerne foreskriver, er vi ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab og ansvarsforsikringen dækker al vores advokatvirksomhed, uanset hvor denne måtte være udøvet.

12.4. Ansvaret for virksomheden, dets indehavere, advokater og medarbejdere er begrænset til et beløb svarende til 10 gange honoraret for den enkelte opgave, dog maksimalt den til enhver tid værende forsikringsdækning, p.t. kr. 10.000.000 pr. advokat. Det samlede ansvar over for vores klienter kan således ikke overstige den til enhver tid værende forsikringsdækning.

12.5. Ansvaret er endvidere begrænset således, at en klient højest kan modtage et samlet erstatningsbeløb på kr. 10.000.000 for flere krav, der rejses af kunden inden for samme kalenderår. Såfremt Advodan Helsingør rådgiver flere kunder, hvis krav eller interesser er identiske, sam-menhængende eller sammenlignelige, gælder ovenstående ansvarsbegrænsning ligeledes, idet kunderne i så fald alle betragtes som én kunde.

12.6. Klienten kan alene rejse krav mod den ansvarlige juridiske enhed Advodan Helsingør I/S, CVR-nr. 18384817, og klienten kan derfor ikke rejse krav mod den enkelte indehaver, advokat eller medarbejder.

12.7. Advodan Helsingør kan ikke gøres ansvarlig for økonomisk konsekvenstab eller øvrigt indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tidstab, tab af data, mistet fortjeneste, avance eller indtjeningspotentiale, mistet goodwill, tab af image m.v.

12.8. Advodan Helsingør rådgiver alene om forhold, der er underlagt dansk ret, jf. pkt. 2.3 og enhver udtalelse fra Advodan Helsingør om forhold, der er underlagt udenlandsk ret, er uden ansvar for Advodan Helsingør.

12.9. Advodan Helsingør kan ikke gøres ansvarlig for fejl, der begås af rådgivere som Advodan Helsingør har henvist klienten til samt underleverandører eller øvrige tredjemænd, herunder eksterne rådgivere eller sagkyndige, som kundens opgave overlades til efter aftale med kunden.

 

13. Lovvalg og værneting

13.1. Enhver tvist eller krav, der måtte opstå mellem Advodan Helsingør og klienten skal afgøres efter dansk ret og skal indbringes for Retten i Helsingør som aftalt værneting i 1. instans.

0 kommentar

0 / 700 tegn