PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Kundeoplysninger

Om Advodan Helsingør

Med over 70 års erfaring, er vi et advokatkontor, som er dybt forankret i Nordsjælland.


Advodan Helsingør er organiseret som et interessentskab (Advodan Helsingør I/S). Vores CVR-nr. er: 18 38 48 17.

Advokatanpartsselskabet Camilla Kisling ApS, CVR-nr. 31 16 62 25, der omfatter advokat Camilla Kisling, driver advokatvirksomhed i kontorfællesskab med Advodan Helsingør og er omfattet af samme politikker og retningslinjer mv.

Advodan Helsingør har samleklientbankkonto i Nordea Danmark, reg. nr. 2255, kto. nr. 0255 190 008.

Hvis vi har indestående midler for en klient udover kr. 25.000, som forventes at skulle stå hos os mere end 14 dage, vil vi normalt oprette en særskilt klientkonto i klientens navn. Er der oprettet separat klientkonto, vil positive renter blive tilskrevet klienten, ligesom negative renter vil blive krævet betalt af klienten. Endvidere vil gebyrer for oprettelse og benyttelse af kontoen skulle dækkes af klienten.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Advodan Helsingør er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advodan Helsingør er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1. 2100 København Ø, info@hdi-gerling.dk. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advodan Helsingør uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advodan Helsingør anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales særskilt med klienten.

Advokaterne hos Advodan Helsingør er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokat-etiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Hvis du vil klage over vores rådgivning eller adfærd eller en regning, skal det ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

 

Advodan Helsingør
Strandgade 51
3000 Helsingør
Tlf. + 45 49 21 21 21
Fax + 45 49 21 58 30
E-mail: helsingoer@advodan.dk

 

0 kommentar

0 / 700 tegn