PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Kundeoplysninger

Advodan Lolland-Falster er etableret på følgende adresser:

C.E. Christiansens Vej 2
4930 Maribo

Søndergade 22
4900 Nakskov

Nygade 2, 2.
4800 Nykøbing F. 

Vi kan kontaktes på telefon nummer + 45 46 14 59 00 samt på e-mailadressen lolland-falster@advodan.dk.

Vores CVR-nummer er: 85 18 81 19.

Advodan Lolland-Falster er organiseret som interessentskab.

Advodan Lolland-Falster har klientbankkonti i Danske Bank, Nykredit Bank, Nordea, Jyske Bank samt Lollands Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk


Advokaterne hos Advodan Lolland-Falster er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.


Alle advokater hos Advodan Lolland-Falster er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark,  Indiakaj 6, 2100 København Ø. Telefon 33 36 95 95. CVR. Nr. 37276251. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af ADVODAN Lolland-Falster uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advodan Lolland-Falster anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Advodan Lolland-Falster er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advodan Lolland-Falster, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

0 kommentarer

0 / 700 anslag