PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Kundeoplysninger

Advodan Lolland-Falster er etableret på følgende adresser:

C.E. Christiansens Vej 2
4930 Maribo

Nygade 4, th
4900 Nakskov

Nygade 2, 2.
4800 Nykøbing F. 

Vi kan kontaktes på telefon nummer + 45 46 14 59 00 samt på e-mailadressen lolland-falster@advodan.dk.

Vores CVR-nummer er: 85 18 81 19.

Advodan Lolland-Falster er organiseret som interessentskab.

Advokaterne hos Advodan Lolland-Falster er beskikket af Civilstyrelsen i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Forsikring

Alle advokater hos Advodan Lolland-Falster er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark,  Indiakaj 6, 2100 København Ø. Telefon 33 36 95 95. CVR. Nr. 37276251. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af ADVODAN Lolland-Falster uanset, hvor advokatvirksomheden udøves..

Klientmidler

Advodan Lolland-Falster har samleklientbankkonto i Jyske Bank. Kontoen føres i danske kroner.

Hvis vi har indestående midler for en klient udover kr. 100.000 som forventes at skulle stå hos os mere end 14 dage, vil vi normalt oprette en særskilt klientkonto i klientens navn. Er der oprettet separat klientkonto, vil positive renter blive tilskrevet klienten, ligesom negative renter kan kræves betalt af klienten. Endvidere vil gebyrer for oprettelse og benyttelse af kontoen skulle dækkes af klienten.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om en indskyder- og investorgarantiordning (”Garantiformuen”). Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister om vores rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

Offentlig eller forsikringsdækket retshjælp

Når Advodan Lolland-Falster påtager en opgave for en klient, undersøger vi, om der er mulighed for at opnå offentlig eller forsikringsdækket retshjælp. Hvis vores salær udlægges af det offentlige eller et forsikringsselskab, orienterer vi klienten om principperne for fastlæggelse af vederlag mv. samt om de mulige konsekvenser for klienten.

De advokatetiske regler   

Advokaterne hos Advodan Lolland-Falster er omfattet af retsplejeloven og de advokatetiske regler om god advokatskik. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Reglerne indeholder blandt andet regler om tavshedspligt og interessekonflikter.

Hvis du vil klage over vores rådgivning eller adfærd eller en regning, skal det ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Opdateret den 23. februar 2023

0 kommentar

0 / 700 tegn