PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser indeholder de vilkår, som gælder for Advodan Lolland-Falsters levering af ydelser, og betingelserne tjener endvidere til opfyldelse af oplysningsforpligtelserne i henhold til de gældende advokatetiske regler, pkt. 13. Betingelserne er gældende for alle sager, hvor Advodan Lolland-Falster yder juridisk rådgivning, med mindre andet er skriftligt aftalt.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Advodan Lolland-Falster I/S er registreret i Danmark under CVR nr. 85 18 81 19, og advokatfirmaet er beliggende på adresserne C. E. Christiansens Vej 2, 4930 Maribo, Nygade 4, th, 4900 Nakskov og Nygade 2, 2., 4800 Nykøbing F.

Oplysninger om medarbejdernes navne og andre relevante kontaktoplysninger findes på ADVODAN Lolland-Falsters hjemmeside: https://www.advodan.dk/advodan-maribo/medarbejdere/, og oplysningerne kan ligeledes indhentes ved henvendelse til Advodan Lolland-Falster.


OPGAVEN

Advodan Lolland-Falster tilbyder juridisk rådgivning om dansk ret, som afgrænses i samarbejde med klienten.

Advodan Lolland-Falsters ydelse afhænger af den information, der modtages fra klienten. Klienten leverer straks efter, at en sag er påbegyndt, og i det omfang det er muligt, enhver information og dokumentation, der er nødvendige for Advodan Lolland Falsters rådgivning. Klienten er forpligtet til at oplyse Advodan Lolland-Falster om krav og særlige formål med rådgivningen, samt informere om enhver efterfølgende ændring eller tilføjelse til dennes oplysninger, dokumenter, krav eller særlige formål.

 

Hvor det er hensigtsmæssigt, kan Advodan Lolland-Falster benytte bistand fra ekstern rådgiver eller sagkyndig, dog alene med forudgående accept herunder til at dele relevant information med tredjemand. Klienten accepterer, at tredjemand er direkte ansvarlig overfor klienten i forhold til det leverede. Advodan Lolland-Falster er således ikke ansvarlig for det arbejde og/eller den rådgivning, som tredjemand leverer.

 

Advodan Lolland-Falsters rådgivning kan alene benyttes i forbindelse med den konkrete sag, som klienten har antaget Advodan Lolland-Falsters rådgivning til. Advodan Lolland-Falster er ikke ansvarlig for anvendelsen af rådgivningen til andre formål eller i andre sammenhænge.

Internt fordeler Advodan Lolland-Falster en ny opgave til de medarbejdere, som Advodan Lolland-Falster vurderer, er mest kompetente til at løse sagen. Advodan Lolland-Falster tager naturligvis gerne en drøftelse med klienten om det­te.


SALÆR
I det omfang det er muligt, vil Advodan Lolland-Falster skønne over det samlede honorar for den forventede ar­bejdsopgave. Ændres arbejdsopgaven under sagens arbejde, vil klienten blive informeret om de ændrede forudsætninger, herunder den skønsmæssige ansættelse af honoraret.

Ved antagelse af sagen vil klienten modtage en anerkendelse, hvori Advodan Lolland-Falster summarisk har beskrevet rådgivningsopgaven, samt hvilket arbejde der forventes at blive ud­ført, hvilke medarbejdere der vil være tilknyttet sagen, honorarsatser på disse personer, og om muligt et samlet honorarskøn for opgaven samt Advodan Lolland-Falsters forretningsbetingelser.

FAKTURERING

Advodan Lolland-Falster afregner sagen med udgangspunkt i arbejdets omfang og efter et samlet skøn over sagen, hvor følgende parametre tages i betragtning:

  • Den på sagen anvendte tid.
  • Sagens særlige omstændigheder f.eks. dens omfang, økonomiske betydning, hastende karakter etc.

Desuden tages der hensyn til sagens kompleksitet eller vanskelighed, særlige krav til speci­alviden, det opnåede resultat, det med sagen forbundne ansvar, sagens genstand/sagens værdi samt anvendelse af porto, webadgang og kopiering samt a conto afregning.

Hvis der ikke er aftalt andet, vil der kunne blive foretaget honorarafregning a conto hver må­ned eller hvert kvartal. Aconto afregning tager udgangspunkt i den anvendte tid og tager således ikke fuldt ud hensyn til de øvrige faktorer eller arbejdets samlede omfang. En slutafregning af sagen vil således finde sted i forbindelse med sagens afslutning. Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, honorar til andre rådgivere og sagkyndige, notarafgift, retsafgift, rimelige rejse- og opholdsud­gifter samt eksterne transmissionsudgifter betales af klienten udover honoraret.

Advodan Lolland-Falster forbeholder os ret til at opkræve depositum, når samarbejdet indgås.

BETALINGSBETINGELSER
Advodan Lolland-Falster afregner sædvanligvis månedsvis bagud. Såfremt Advodan Lolland-Falster og klienten aftaler en fravigelse af ovennævnte, vil dette fremgå af den fremsendte ordrebekræftelse. Advodan Lolland-Falster forbeholder sig retten til at indstille arbejdet og/eller afbryde samarbejdet, såfremt Advodan Lolland-Falsters fakturaer ikke betales rettidigt.

Medmindre andet er aftalt, forfalder fakturaer til betaling 14 dage efter fremsendelse. Ved forsinket eller udebleven betaling forbeholder Advodan Lolland-Falster sig ret til opkræve morarenter og rykkergebyrer i henhold til rentelovens regler.

BANKOPLYSNINGER

Hos Advodan Lolland-Falster har vi samleklientkonto i Jyske Bank A/S. Kontoen føres i danske kroner.

Hvis vi har indestående midler for en klient udover kr. 100.000,- som forventes at skulle stå hos os mere end 14 dage, vil vi normalt oprette en særskilt klientkonto i klientens navn. Er der oprettet separat klientkonto, vil positive renter blive tilskrevet klienten, ligesom negative renter kan kræves betalt af klienten. Endvidere vil gebyrer for oprettelse og benyttelse af kontoen skulle dækkes af klienten.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om en indskyder- og investorgarantiordning (”Garantiformuen”). Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede

indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk


ANSVAR OG FORSIKRINGSDÆKNING

Advodan Lolland-Falster påtager os ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem firmaets klienter. Forin­den Advodan Lolland-Falster påtager sig en opgave for en klient, undersøger Advodan Lolland-Falster muligheden for interessekonflikter med eksisterende klienter. Såfremt en interessekonflikt måtte opstå, henviser Advodan Lolland-Falster klienten eller klienterne til en anden ad­vokat. Alle medarbejdere hos Advodan Lolland-Falster er underlagt tavshedspligt.

Advodan Lolland-Falsters advokatvirksomhed udøves i øvrigt i overensstemmelse med Advokatsamfundets eti­ske regler samt retsplejelovens regler om advokater. Se nærmere om reglerne på www.advokatsamfundet.dk

Advodan Lolland-Falster har lovpligtig ansvarsforsikring og stiller endvidere garanti efter de af Advokat­samfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Ansvarsforsikringsselskab og garantistiller:

 

HDI Danmark

Indiakaj 6, 1.

2100 København Ø

Som advokatvirksomhed er Advodan Lolland-Falster undergivet reglerne i hvidvaskloven, hvilket betyder at Advodan Lolland-Falster er forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra klienter og opbevare disse. Hvis Avodan Lolland-Falster ikke modtager de efterspurgte oplysninger, eller hvis Advodan Lolland-Falster har mistanke om hvidvask af midler, kan Advodan Lolland-Falster være forpligtet til at videregive informationer om klienten og klientens sag til de relevante myndigheder.

Henvisning til regler om hvidvask omfatter ligeledes antiterror-lovgivning og regler om internationale sanktioner.

I henhold til gældende lovgivning er Advodan Lolland-Falster i visse tilfælde forpligtet til at sikre identiteten på sine klienter, herunder b.la. ledelses- og ejerstruktur i selskaber. Advodan Lolland-Falster forbeholder sig ret til via tredjeparter, herunder offentlige registre, at foretage baggrundstjek og bekræftelse af identiteten på sine klienter, herunder ejere, medarbejdere mv., samt disses økonomiske forhold og betalingstransaktioner.

I visse tilfælde kan Advodan Lolland-Falster ikke yde rådgivning, såfremt ovenstående oplysninger ikke modtages, og/eller undersøgelser ikke gennemføres med tilfredsstillende resultat.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Advodan Lolland-Falster er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder f.eks. driftstab, mistet indtjening, avance, goodwill og image m.m.

Advodan Lolland-Falster hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Advodan Lolland-Falster har henvist kunden til, ligesom der ikke hæftes for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Advodan Lolland-Falster efter aftale med kunden, har overladt dele af opgavens løsning til. Dette gælder uanset om fakturering sker gennem Advodan Lolland-Falster. Advodan Lolland-Falster er ansvarlige for den leverede rådgivning i overensstemmelser med dansk rets almindeli­ge regler.

 


OPBEVARING AF SAGER

Alle sager, samt dokumenter heri, vil som hovedregel blive opbevaret i 5 år fra sagens afslut­ning. Originale dokumenter vil dog altid blive tilbageleveret til klienten ved sagens afslutning.

OPHAVSRETTIGHEDER

Klienten har ret til at anvende det konkrete skriftlige materiale, som Advodan Lolland-Falster frembringer i forbindel­se med sagen, men Advodan Lolland-Falster har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle ret­tigheder til materialet.

LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist eller krav, der måtte opstå som følge af Advodan Lolland-Falsters rådgivning og disse forretningsbetingelser, er underlagt dansk ret. Eventuelle krav eller tvister skal indbringes for Retten i Nykøbing Falster.

 

Klienter kan klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. En klage kan vedrøre en advokats adfærd eller honorar.

OPHØR AF SAMARBEJDE ELLER EN KONKRET OPGAVE

Måtte det blive relevant at afbryde samarbejdet, inden en konkret opgave er færdigbehandlet, skal der betales honorar for det udførte arbejde efter ovennævnte retningslinjer.

Klienten kan når som helst bede advokaten standse sit arbejde med opgaven, hvis klienten ikke længere måtte ønske Advodan Lolland-Falsters rådgivning.

Advodan Lolland-Falster er ligeledes berettiget til at udtræde fra sagen, herunder hvis opgaven får en anden karakter end forudsat eller det skønnes, at det resultat, som klienten ønsker eller forventer, ikke kan opnås.

Udtrædelse vil i givet fald ske med så tilpas et varsel, at klienten uden at komme i urimelige vanskeligheder, kan søge rådgivning hos anden advokat.PERSONDATALOV

Advodan Lolland-Falster henviser til https://www.advodan.dk/om-advodan/persondatapolitik/


ØVRIGE FORHOLD

Se mere på www.advodan.dk og www.advokatsamfundet.dk

0 kommentar

0 / 700 tegn