PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Forvaltningsret

Forvaltningsret vedrører det retlige forhold mellem offentlige myndigheder, virksomheder og borgere og reguleres af Forvaltningsloven. Her på siden kan du læse mere om forvaltningsret og de forvaltningsretlige grundprincipper.

Hvad er forvaltningsret?

Forvaltningsret omfatter alle de regler, der regulerer forholdet mellem forvaltningsmyndighederne som fx Familieretshuset, Ankestyrelsen og Patienterstatningen og borgerne, og mellem myndighederne indbyrdes.

For at sikre at borgernes interesser bliver varetaget på en hensigtsmæssig og fair måde, gælder der en lang række regler for, hvordan forvaltningsmyndighederne skal agere i forbindelse med behandling af sager og i det daglige arbejde internt i myndighederne.

Forvaltningsret går ofte på tværs af mange andre retsområder, som involverer det offentlige, fx erstatningsret, skatteret, miljøret og kommunalret.

Forvaltningsret reguleres af Forvaltningsloven, der bl.a. indeholder regler om god forvaltningsskik, habilitet, aktindsigt, partshøring og krav til sagsbehandlingen i afgørelsessager. Vi vil komme ind på nogle af grundprincipperne her på siden.

 

Forvaltningsret i Danmark

Den offentlige sektor fylder meget i Danmark og er under konstant udvikling. Ligeledes har området for forvaltningsret udviklet sig som juridisk grunddisciplin gennem årerne, og der foregår stadig en løbende udvikling af de mange regler, som regulerer myndighedernes arbejde forud for og efter en afgørelse. Dette sker blandt andet gennem Ombudsmandens løbende kontrol med forvaltningen.

Grundprincipper i forvaltningsret

Forvaltningsmyndighederne, så som stat, kommuner, regioner, har mange forskellige roller og funktioner i det daglige. De skal servicere borgere og virksomheder, og der skal træffes afgørelser om tilladelser, påbud og forbud, ligesom der skal gives tilskud og rådgives om muligheder.

Når forvaltningsmyndighederne træffer afgørelser, skal de overholde en række grundprincipper.

 

God forvaltningsskik

God forvaltningsskik er normer og principper for, hvordan myndighederne bør opføre sig i forhold til borgerne. Det forpligter bl.a. myndighederne til hurtig sagsbehandling samt en høflig og hensynsfuld optræden.

Det er ombudsmanden, der kontrollerer, at myndighederne overholder god forvaltningsskik. Ombudsmandens udtalelser er derfor en vigtig kilde til at få viden om, hvad der er god forvaltningsskik.

 

Habilitetsprincippet

Habilitetsprincippet betyder, at personer med egeninteresse i afgørelsen ikke må deltage i sagsbehandlingen. Det skal sikre, at sagsbehandlingen foregår retfærdigt og på et sagligt grundlag.

 

Aktindsigt

Aktindsigt betyder, at man har adgang til at se dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen hos en offentlig myndighed. Aktindsigt til sagens parter kan meddeles efter forvaltningsloven, hvor aktindsigt til en videre personkreds kan ske efter offentlighedsloven.

 

Partshøring

Partshøring er kravet om, at en part (fx en privatperson eller virksomhed) skal høres og have mulighed for at komme med udtalelse, før kommunen kan træffe afgørelse i en sag. Det er altså kommunens pligt at oplyse parten om oplysningerne i sagen og give parten mulighed for at udtale sig om dem. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for parten og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse.

 

Saglighed og proportionalitetsprincippet

De offentlige forvaltninger skal konstant holde for øje, at de efterlever en række forskellige regelsæt inden for fx byggeloven, lov om social service og pensionsloven. Fortolkningen af disse regelsæt kan være vanskelig, og i mange situationer er myndighederne overladt til et skøn, hvortil der stilles høje krav om bl.a. saglighed og proportionalitet i afgørelserne. Det betyder, at afgørelserne skal begrundes med faglige hensyn, og at afgørelsen ikke skal være mere indgribende, end hvad der er nødvendigt.

Hos Advodan har vi betydelig erfaring med at løse forvaltningsretlige problemstillinger. Vi rådgiver både private, virksomheder og offentlige myndigheder om forvaltningsretlige rammer og processer.

Juridisk rådgivning ved forvaltningsretlige afgørelser

Når kommunen træffer afgørelse i sager, der involverer borgere og private virksomheder, skal de efterleve de forvaltningsretlige krav til myndighedsudøvelse. Men hvordan sikrer kommunen, at de overholder de retlige regler? Og hvilke muligheder har borgere eller virksomhedsejere, når kommunen træffer en afgørelse?

Vores specialister inden for offentlig ret kan hjælpe kommuner og andre offentlige instanser med at klarlægge de retlige rammer, som skal overholdes i forbindelse med myndighedsudøvelse. Vi kan hjælpe med at sikre, at de forvaltningsretlige krav overholdes, ligesom vi kan rådgive om de mange uskrevne regler inden for forvaltningsret. Vi hjælper også gerne med udarbejdelse af notater, vejledninger og breve, og underviser offentlige myndigheder i forvaltningsretlige regler.

Vores specialister hjælper også borgere og private virksomheder, når kommunen træffer afgørelse i en sag. Er afgørelsen rigtig? Er de forvaltningsretlige krav overholdt? Har der været parthøring? Osv.

Indsender formularen...

Har du brug for hjælp inden for forvaltningsret? Kontakt vores specialister i dag.