PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Medarbejderaktier: Få overblik over fordele og regler

Virksomheder kan vælge at aflønne ansatte med medarbejderaktier, og den ordning kan komme både virksomhedsejere og ansatte til gode. I 2021 er ordningen blevet endnu mere fordelagtig for nye, mindre virksomheder.

Hvad er medarbejderaktier?

Medarbejderaktier er aktier, som arbejdsgivere kan forære deres ansatte eller tilbyde dem at købe til en lavere pris end deres reelle værdi.

 

Fordele for medarbejdere

Hvis medarbejderaktierne træder i stedet for en del af den ansattes løn, kan det udløse skattefordele for medarbejderen. Det skyldes, at aktierne bliver beskattet som aktieindkomst fremfor personlig indkomst.

Ved aktieindkomst er beskatningen kun 27 % af de første 50.600 kr. (2021) og 42 % af resten – og aktieindkomst beskattes først på det tidspunkt, hvor den ansatte vælger at sælge sine aktier. Personlig indkomst beskattes derimod med det samme og med op til 56 %.

 

Fordele for arbejdsgivere

Medarbejderaktieordningen giver virksomheder mulighed for at tiltrække, motivere og fastholde medarbejdere. Samtidig er det en måde at knytte de ansatte tættere til virksomheden, fordi ejerskabet af selskabet herved deles.

 

Medarbejderaktieordningen

Medarbejderaktieordningen anvendes efter de særlige regler herfor i ligningslovens § 7 P.

Det har hidtil, og vil fortsat være gældende, at værdien af de tildelte aktier og/eller tegningsretter højst må udgøre 10 % af den ansattes årsløn på aftaletidspunktet. Hvis adgangen til at erhverve aktier og/eller tegningsretter til aktier er åben på lige vilkår for mindst 80 % af en kreds af selskabets medarbejdere, kan værdien af vederlaget dog, i samme år, udgøre til og med 20 % af den ansattes årsløn på aftaletidspunktet.

En tilføjelse til reglerne om medarbejderaktier har dog gjort det muligt for nye, mindre virksomheder at anvende en mere fordelagtig ordning.

 

Den nye ordning for medarbejderaktier

I henhold til den nye ordning (2021) kan nye, mindre virksomheder tildele sine medarbejdere købe- og tegningsrettigheder eller forære aktier til en værdi af op til 50 % af den ansattes årsløn på aftaletidspunktet.

Det er kun mindre virksomheder, som kan benytte sig af den nye ordning, og virksomheden skal – udover at leve op til de øvrige betingelser og formkrav for anvendelse af medarbejderaktieordningen – leve op til en række betingelser vedr. den nye ordning, jf. ligningslovens § 7 P, stk. 7.

 

Betingelser ved benyttelse af den nye ordning

 1. Selskabet må, på det tidspunkt hvor aftalen indgås, højst have haft 50 ansatte i de to seneste årsregnskaber.
 2. Selskabets nettoomsætning eller balancesum må ikke have overskredet 15 mio. kr. i et af de seneste to årsregnskaber.
 3. Selskabets virksomhed skal være relativt nyopstartet – det må ikke have været aktivt på et marked i fem år eller mere før kalenderåret, hvor aftalen om medarbejderaktier indgås.
 4. Selskabet skal være et aktivt driftsselskab, og må ikke på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, drive virksomhed, som i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse.
 5. Selskabet må ikke være kriseramt.
 6. Selskabet må ikke have modtaget ulovlig statsstøtte, som ikke er tilbagebetalt.
 7. Aktiemodtageren må ikke, på det tidspunkt hvor aftalen indgås, direkte eller indirekte eje mere end 25 % af aktiekapitalen eller råde over mere end 50 % af stemmerne i selskabet, der yder vederlaget.
 8. Selskabet, eller dettes koncernforbundne selskaber, må ikke, på det tidspunkt hvor aftalen indgås, være børsnoteret eller på anden vis optaget til handel på et reguleret marked.
 9. Selskabet skal indberette beløbet, hvis den samlede statsstøtte fra ordningen i samme kalenderår overskrider 500.000 euro (støtten opnås indirekte gennem den lavere beskatning).

 

Fakta om medarbejderaktier

 • Særlige skatteregler kan benyttes af virksomheder, der aflønner ansatte gennem medarbejderaktier.
 • Ved benyttelse af de særlige regler kan medarbejdere opnå skattefordele.
 • Den nye ordning kan kun benyttes af mindre virksomheder, der lever op til en række betingelser.
 • Medarbejderaktieordningen kan ikke benyttes af bestyrelsesmedlemmer.
 • Arbejdsgivere kan ikke få fradrag for værdien af de aktier, de ansatte tildeles.
 • Aktierne skal tildeles af arbejdsgivervirksomheden – eller af et selskab, der er i koncern med arbejdsgivervirksomheden.
 • Aktierne må ikke overdrages til en tredjemand.
Indsender formularen...

Har du brug for juridisk rådgivning?

Vil du vide mere?

Vis flere

0 kommentarer