PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Ny ferielov vedtaget

Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om en ny ferielov, som giver lønmodtagere ret til at holde betalt ferie fra starten af deres ansættelse. Loven træder i kraft d. 1. september 2020.

Den nuværende ferielov er 80 år gammel og er ikke overensstemmelse med gældende EU-lovgivning. Det stod klart, da EU-Kommissionen i 2014 åbnede en sag mod Danmark, fordi man mente, at den danske ferielov stred mod EU's arbejdstidsdirektiv. I direktivet står der nemlig, at lønmodtagere i EU har ret til fire ugers betalt ferie, uanset om man først har optjent det. 

Det er der nu taget højde for i den nye ferielov, forklarer advokat med speciale i ansættelsesret Trine Binderup Larsen fra Advodan i Aalborg. Her gennemgår hun de vigtigste ændringer i den nye lov.

 

Samtidighedsferie

”Med den nye ordning kan lønmodtagere afholde betalt ferie i takt med, at feriedagene bliver opsparet. Det kalder man samtidighedsferie. Derudover ændres optjeningsperioden, så lønmodtagere optjener – og afholder – deres ferie i perioden fra 1. september til 31. august året efter – og som i dag optjener man 2,08 dag pr. måned, der så kan bruges måneden efter,” forklarer Trine Binderup Larsen. I dag følger optjeningsperioden kalenderåret, mens afholdelsesperioden løber fra 1. maj til 30. april året efter.

Efter den nye lov bliver det også muligt at afholde ferie, som er optjent i perioden fra 1. september til 31. august i de efterfølgende 4 måneder. Det betyder, at den såkaldte ferieafholdelsesperiode forlænges til 16 måneder i alt. 

Ifølge Trine Binderup Larsen er disse regler med i den nye lov for at sikre størst mulig fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Reglerne gælder både for allerede ansatte, nyansatte og tilbagevendte på arbejdsmarkedet – og uanset om man er ansat i det private, i det offentlige eller er arbejdsgiver.

 

Antal feriedage er det samme

Den nye ferielov ændrer ikke i antallet af feriedage. Feriedagene vil fortsat være fem uger pr. år, ligesom der fortsat vil være ret til at afholde tre ugers sammenhængende ferie i hovedferieperioden (1. maj til 30. september). Der vil heller ikke ske ændringer i reglerne omkring varsling i forbindelse med ferielukning.

Vedrørende feriebetaling vil der også fremadrettet være to former for feriebetaling. Ferie med løn og feriegodtgørelse, som fortsat vil udgøre 12,5% af lønmodtagerens løn.

 

Overgangsordning

Trine Binderup Larsen vurderer, at almindelige lønmodtagere ikke vil mærke det store til ændringerne i praksis. Fremadrettet vil man blot automatisk begynde at afvikle sin ferie efter den nye ordning i takt med, at man optjener ferien.

”Dog vil lønmodtagere, der fx ønsker at afholde efterårsferie i oktober 2020, kun have opsparet 2,08 dage op på dette tidspunkt. Derfor bør man overveje at gemme nogle af de feriedage, der er optjent efter de nuværende ferieregler, hvis man ønsker at afholde en hel uges betalt efterårferie lige præcis det år,” påpeger hun og fortsætter:

”Har en lønmodtager ikke afholdt hele sin ferie inden d. 30 september 2020, skal den overskydende ferie overføres til afholdelse efter den nye ferielov. Lønmodtageren har dog ret til at anmode om at få ferie udover 20 dage udbetalt”.

 

Optjent ferie indefryses i ny fond

I det første år med samtidighedsferie vil en lønmodtager sidde tilbage med nogle optjente feriedage, som ikke kan bruges, fordi man nu er i gang med at optjene feriedage efter de nye regler. 

”Denne ekstra ferie vil derfor blive indefrosset i en særlig fond "Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler". Lønmodtagere, der ikke har holdt betalt ferie det første ferieår, har dermed disse uger til gode men kan først få dem udbetalt, når lønmodtageren går på pension eller forlader arbejdsmarkedet,” forklarer Trine Binderup Larsen.

I det omfang, at lønmodtageren har opnået supplerende feriedage (eksempelvis "6. ferieuge") via kollektiv overenskomst eller individuel aftale med arbejdsgiveren, indgår disse midler ikke i det beløb, der indefryses.

 

Feriefonden består

Feriefonden, som i dag håndterer uhævet feriebetaling, vil fortsat bestå, når den nye ferielov træder i kraft. Det forventes dog, at Feriefonden fremover vil få betydeligt færre indtægter fra uhævede feriemidler, fordi lønmodtagere i større omfang end i dag, vil få deres optjente ferie udbetalt. De fondsmidler, der hvert år tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond, skal fortsat primært anvendes til ferieophold for vanskeligt stillede familier og børn.

 

Tid til omstilling i virksomhederne

Der er flere grunde til, at loven først træder i kraft i 2020. De nye regler kommer nemlig til at kræve en stor omstilling i virksomhederne, bl.a. da den nye lov udvider mulighederne for perioden, hvor ferien kan afholdes, mener Trine Binderup Larsen. 

”Når loven træder i kraft, er det vigtigt, at virksomhederne får opdateret deres ansættelseskontrakter og personalepolitikker, så de er i overensstemmelse med den nye ferielov. Derudover skal overenskomsternes parter også have tid til at indrette deres overenskomster efter de nye regler. Retten til feriedagpenge, retten til ferieydelse under barsel samt ret til ledighedsydelse i lov om aktiv socialpolitik vil også blive tilpasset og konsekvensrettet til den nye ferielov”.

Indsender formularen...

Skal du bruge rådgivning om ferieloven?

Vil du vide mere?

31 kommentarer

Ole Jespersen

Modtager mine arvinger de indefrosne feriepenge, hvis jeg dør inden min pensionsalder ?

Katja

I ferieloven §19. står der at en lønmodtager og en arbejdsgiver kan aftale, at optjent ferie ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår, medmindre andet følger af kollektiv overenskomst. Det tolker jeg som at man kan overføre feriedage udover 20 dage, hvilket typisk er 5 dage. Men kan også ved særlige aftaler om mere ferie være 10 dage, hvis man ekskl. har aftale om 30 dages ferie. Jeg tolker det ikke som at man skal have afholdt minimum 20 dages ferie, før at man må overføre ferie udover 20 dage? Men hvordan skal det præcist tolkes? Hvis medarbejderen kun har afholdt 15 dages ferie. Må de så ikke overføre 5 dage til næste ferieår? Hvis de må, bliver de resterende 5 dage op til 25 dage så overført til feriefonden? Hvis de ikke må overføre de resterende 10 dage, bliver alle 10 dage så sendt til feriefonden? Og medarbejderen mister sine feriedage, og må ikke overføre nogen til næste ferieår?

Trine Binderup

Hej Katja Bestemmelsen skal forstås ud fra ordlyden, hvilket vil sige at der er adgang til ved aftale mellem lønmodtager og arbejdsgiver at overføre ferie ud over 20 dage til følgende ferieår. Det er således ikke i bestemmelsen fastlagt, at man skal have afholdt ferie. Hvis du 30. september 2021 har betalt ferie til gode, som du ikke har fået afholdt, overføres denne ferie automatisk til afholdelse efter den nye ferielov. Ved feriehindringer såsom sygdom o.l., kan hele ferien flyttes til følgende ferieår. Det er imidlertid kun i overgangsperioden for den nye ferielov, at midler opspares ved indefrysning.

Jette Jørgensen

Hej. Jeg er 14 dages lønnet, hvornår har jeg råderet over opsparet ferie i følge den nye ferielov? F.eks. en lønudbetaling midt i dec. 2020, kan den bruges sidst i dec. Kan arbejdsgiver vælge, at de først er til rådighed i jan. 2021?

Trine Binderup

Hej Jette En lønmodtager optjener ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i et år. I den nye lov er fastsat ”samtidighedsferie”, som betyder, at du kan holde ferien samtidig med, at du optjener den. Fx vil du i september 2020 optjene 2,08 feriedage, som du kan bruge allerede i oktober 2020. Jeg håber, at dette besvarer dit spørgsmål.

Svend

Hej Trine. Jeg er godt og vel 69 år gammel og har beslutte mig til at gå på pension ved udgangen af marts 2020. Hvornår kan jeg tidligst få udbetalt de indefrosne feriepenge som jeg har optjent fra !/9 2019 til ult. marts. Mvh Svend

Christina

5 feriefridag aftalt i kontrakt (ingen overenskomst) Skal overførsel af ubruge feriefridage aftales skriftligt og ellers bortfalder de ? mvh, Christina

Trine Binderup

Hej Christina For medarbejdere, der ikke er dækket af en overenskomst, gælder virksomhedens egne interne regler for feriefridage. Hvis dette ikke står i din ansættelseskontrakt, anbefaler jeg at du forsøger at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at overføre dagene. Overførsel af ubrugte feriefridage kan som udgangspunkt kun ske, hvis du er ansat i stat, region eller kommune.

Bjarne

Hej Trine. jeg er ansat i en virksomhed, hvor vi er timelønnet, og 14 dages lønnet. dette betyder at der 2 gang på 12 måneder er 3 lønninger på en måned. Min Arbejdsgiver begyndte så allerede i lønnen fra uge 34 og 35 at sætte feriepenge hen, altså før 1 september 2019. dette vil så betyde at virksomheden hensætter feriepenge for 54 uger når vi når 31/8 2020. dette er vel ikke lovligt da jeg har fået at vide der kun må stå for 52 uger indefrosset. til jeg skal på pension. jeg har meddelt min arbejdsgiver dette, men de siger de ikke har gjort noget forkert men at godt ved der så sættes 54 uger hen. Må de dette. ? mvh Bjarne

Trine Binderup

Hej Michael Det er korrekt at der i overgangsordningen er ret til maksimum 16,64 dages ferie – dette er således en ’’optjent’’ ret, hvorfor disse dag kan være med løn. Lukkedage herudover udgør ikke ferie, og arbejdsgiver kan med rette fastsætte lukkedage i løbet af året. Dette er dog kun såfremt, at arbejdsgiveren har givet dig mindst 3 måneders varsel, eller eksempelvis oplyst dig herom umiddelbart efter ansættelsen. Idet de tvungne lukke dage er berettigede fra arbejdsgivers side, vil disse således som udgangspunkt afholdes uden løn. Derfor vil medarbejderne som udgangspunkt ikke have krav på 18 dages betalt ferie, medmindre dette overenskomstmæssigt er bestemt, eksempelvis i form af den 6. ferieuge.

Michael

Hej. Jeg sidder som konsulent i et firma, hvor det har tvunget lukkedage den 1/5, 5/6, dagen efter Kristi Himmelfart + 3 uger i juli/august. Fra 1. maj 2020 til 31. august 2020 har man i overgangsordningen ret til 16,64 dages ferie. Ovenstående lukkedage giver i alt 18 dages ferie, så hvordan forholder vi os til, da jeg forstår, at man ikke må have negativ saldo i den periode? Kan man tvinge medarbejderne på 18 dages ferie, og så lade dem betale for 1,36 dage selv? eller, kan man anbefale dem, at overfører fra forrige periode, og de der så ikke har noget at overfører, skal så blot selv betale? eller, har medarbejderne så blot krav på 18 dages betalt ferie, hvis de ikke kan møde ind, selv om de kun har optjent 16,64 dage.

Rikke

Hej Tina Jeg kan ikke helt gennemskue min situation. Jeg har været sygemeldt siden 1 juni 2019 fra mit faste 37 timers job pga komplikationer i graviditeten. Jeg har derfor ikke brugt noget ferie. Jeg vil være sygemeldt indtil min barsel starter 9 januar. Hvordan er jeg stillet med gl ferie og ny ferie efter endt barsel? Vil jeg miste noget? På forhånd mange tak-:)!

Trine Binderup

Hej Rikke, Hvis du har optjent ret til ferie, bevares denne ret fortsat. I overgangsperioden til den nye ferielov d. 1. september 2019 til 31. august 2020 indbetales optjente feriepenge enten til den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler, eller indefryses i en til virksomheden hørende konto. Disse feriepenge udbetales først, når arbejdsmarkedet forlades. Indefrysningen skyldes, at lønmodtagere ellers i ovennævnte periode ville optjene dobbelte feriepenge, idet der til overgangsperioden allerede er optjent feriepenge. Dette begrundes ligeledes i, at den nye ferielov er baseret på samtidighedsferie, således at ferie der optjenes én måned, kan afholdes måneden efter.

Tina Olesen

1) Jeg har forstået at Ferie med feriegodtgørelse fortsat vil blive opkrævet og skal indbetales kvartalsvis til Feriekontoen i overgangsperioden, som så sørger for at overføre til Feriefonden ved periodens ophør d. 31.08.2020. Er det korrekt? 2) Vi har ret til 6 ugers ferie i henhold til ansættelseskontrakter. Vi har ingen overenskomst. For ansatte med ret til ferie med feriegodtgørelse, jf. pkt.1) hvorledes skal vi da afregne den 6. uge? Den skal jo netop ikke indberettes/indbetales til Feriefonden. På forhånd tak.

Trine Binderup

Hej Tina 1) I overgangsåret d. 1. september 2019 til 31. august 2020 skal arbejdsgiveren indberette og indbetale feriepengene til den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Under overgangsperioden skal arbejdsgiveren fortsat indbetalte hvert kvartal, hvorimod dette ændres når den nye ferielov træder i kraft. Efter den nye ferielov skal medarbejdere have deres feriepenge til rådighed så hurtigt som muligt efter de er optjent. Derfor skal arbejdsgiveren fra d. 1. september 2020 som udgangspunkt indbetale til FerieKonto samme dag som indberetningsfristen. 2) Den 6. ferieuge omtales også som de 5 feriefridage, som privatansatte ofte har ud over de efter Ferieloven almindelige 5 ugers ferie. Disse feriefridage er ikke reguleret i nogen lov, hvorfor der ikke gælder særlige regler herom. Ofte henvises der i ansættelseskontrakten til ferielovens regler for varsling af restferie. Hvis dette er tilfældet, kan du afholde feriefridagene med en måneds varsel. Såfremt din ansættelseskontrakt ikke indeholder bestemmelser om feriefridage, er der som nævnt ingen regler, der regulerer hverken udbetaling, tid for afholdelse eller andet. Overordnet skal feriefridagene afregnes efter hvad, der er aftalt i ansættelseskontrakten. Hvis dette ikke fremgår af ansættelseskontrakten, anbefaler jeg at du spørger din arbejdsgiver herom.

Bodil

Hej Hvis nu en arbejdsgiver ikke vil indbetale til feriefonden generel for alle sine medarbejdere men beholde dem i firmaet og jeg gerne vil have at mine feriepenge skal indbetales til feriefonden - har jeg så ingen rettigheder for at bestemme det.

Anette

Jeg går på efterløn den 4. september 2020, og regner med at holde ikke-afholdt ferie i dagene/ugerne op til, så jeg reelt stopper i løbet af august. Hvordan kan jeg afholde den opsparede indefrosne ferie? Det år afsluttes jo lige op til min efterløn ....

Trine Binderup

Hej Anette Som reglerne er fremlagt, kommer de indefrosne feriepenge først til udbetaling på det tidspunkt du går på pension. Du vil kunne søge om at få dem udbetalt på det tidspunkt du går på efterløn, hvilket først er i september. Du vil altså ikke kunne holde "den indefrosne ferie" inden. I perioden 1. januar 2019 - 31. august optjener du 16,64 dage, som du har mulighed for at holde i perioden 1. maj 2020 - 31. august 2020.

Pia

Hej jeg arbejder aften/nat. Kan jeg sættes ud i ferie samme dag som jeg går jo. 06.00 ? Og kan jeg afholde ferie/fridage på lørdage og søndage ?

Trine Binderup

Hej Pia Ferie begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag. Det betyder, at såfremt du er vant til at møde ind på arbejde kl. 15.00, vil din første feriedag starte kl.15.00. Ferie kan ikke holdes på det ugentlige fridøgn, på søgnehelligdage, overenskomstmæssigt eller sædvanemæssigt fastsatte fridage. Efter lovens bestemmelser kan du derfor godt holde ferie lørdag og søndag. Vedrørende feriefridage eksisterer de ikke ifølge ferieloven, men er opstået igennem overenskomster. Hvornår du kan afholde feriefridage afhænger derfor af din overenskomst eller individuel aftale.

Susanne christensen

Hej Den 1 marts 2020 kan jeg gå på efterløn, når der skal laves en beregning på hvormeget jeg kan få udbetalt, går de et år tilbage. Kan de indefrosne penge så gi mig problemer eller skal/kan de medregne i min indtjening. Og hvis de ikke må medregne de indefrosne beløb, kan det måske lige det beløb der mangler? Hvad er gældende her? Mvh Susanne christensen

Helle Nielsen

Hej Trine Hvis man ser helt forbi overgangperioden, og ser udelukkende på reglerne med samtidighedsferie. Hvordan er man så stillet, hvis man stå 31/12 og kun har brug 3 ugers ferie. Den ene uge udbetales, men hvad så med den sidste.. Går den tabt? (Altså hvis man ikke har en lovlig grund til at være forhindret?) På forhånd tak Hilsen Helle Nielsen

Trine Binderup

Hej Helle Efter den nye ferielov optjener du 25 dages ferie fra 1. september 2020 til 31. august 2021. De 25 dages ferie kan du bruge i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021, hvilket vil sige i hele 16 måneder. Kan du ikke nå at holde alle dine feriedage inden for de 16 måneder, er det muligt efter de nye regler at medarbejderen og arbejdsgiver inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021 skriftligt kan aftale, at optjent betalt ferie ud over 4 uger overføres til afholdelse i den følgende ferieafholdelsesperiode.

Hej

Hvordan er de nye regler om ferie hvis man ønsker feriekort i stedet for ferie med løn? MVH Marianne

Trine Binderup

Hej Marianne Efter den nye ferielov, vil der fortsat være to former for feriebetaling, nemlig ferie med løn og ferietillæg eller ferie med feriegodtgørelse. Den nye ferieordning træder i kraft pr. 1. september 2020 og for alle lønmodtagere medfører det, at ferien optjenes løbende i ferieåret fra den 1. september til den 31. august året efter, som kan afholdes i perioden fra den 1. september til den 31. december året efter. Med den nye ferieordning vil du som i dag optjene 2,08 feriedage om måneden, dog vil ferien efter de nye regler kunne holdes løbende. Inden den nye ferieordning træder i kraft, indføres en overgangsordning, hvor formålet er at sikre, at overgangen mellem den nuværende og den nye ferieordning sker så smidigt som muligt. Det betyder at ferie, der er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, indefryses, og kan ikke afholdes eller udbetales, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Arbejdsgiveren kan vælge at indbetale pengene til Lønmodtagernes Dyrtidsfond, hvor det bliver fondens opgave at forrente pengene bedst muligt. Arbejdsgiveren har også den mulighed, at beholde lønmodtagerens feriepenge. Vælger arbejdsgiveren denne løsning, skal arbejdsgiveren betale for at beholde pengene ved, at det beløb, de skylder feriemiddelfonden, bliver reguleret en gang årligt svarende til lønudviklingen i Danmark. Fonden skal sørge for, at alle får en lige god forrentning, så det kommer ikke til at betyde noget for lønmodtageren, om pengene står hos arbejdsgiveren eller er indbetalt til fonden.

Gunnar

Hej Trine. Er det rigtigt forstået, at det kun er i overgangsperioden den nye ferie lov giver problemer. Kan man efter overgangs perioden holde over 3 ugers sommerferie uden at man mangler optjente ferie dage, og kan man holde f.eks. 14 gade efterårsferie uden man mangler ferie dage. MVH Gunnar

Trine Binderup

Hej Gunnar Den nye ferielov træder i kraft pr. 1. september 2020. Herefter optjener du 2,08 feriedage om måneden, som du har mulighed for at bruge måneden efter. Det betyder, at du kun har mulighed for at holde 2 dages ferie i oktober 2020. Har du ikke brugt nogle af dine feriedage i det pågældende ferieår inden sommeren 2021, vil du kunne holde 3 ugers sommerferie og 14 dages efterårsferie i 2021 efter aftale med din arbejdsgiver.

Trine Binderup

Hej Jens Ferie der optjentes efter den nuværende ferielov i perioden 1. september 2019 til og med 31. august 2020 kaldes overskudsferie og indefryses. Ved at indefryse feriemidlerne lettes overgangen til den nye ferielov for arbejdsgiverne. Den nye lov giver lønmodtagerne mulighed for at afvikle ferie, så snart den er optjent, hvilket kan udfordre arbejdsgiverne rent økonomisk. Derudover er det heller ikke hensigtsmæssigt for arbejdsgiverne, hvis lønmodtagerne kan holde dobbelt ferie i overgangsåret fra gammel til ny ferielov. For at undgå at arbejdsgiverne skal udbetale både allerede optjente feriepenge og nye feriepenge inden for samme år, får alle ved overgangen til den nye lov indefrosset deres optjente feriemidler. Mange vil anse indefrysningen som en negativ handling, men rent faktisk vil den enkelte medarbejder ikke opleve en negativ økonomisk effekt af indefrysningen. De indefrosne feriepenge vil blive indekseret i henhold til den årlige faktiske lønudvikling efter Dansk Arbejdsgiverforenings strukturstatistik. Dette indebærer at medarbejdere vil opnå feriepenge opskrevet til den reelle værdi, som svarer til det tidspunkt, hvor de forlader arbejdsmarkedet.

Jens Damgaard

Jeg er egentlig ligeglad med hvor mange feriedage jeg har midt i oktober 2020. Jeg giver chefen besked om ønsket ferie og det har sjældent været et problem. Jeg betaler jo selv med feriepengene. Men DET er et problem. Jeg kan sagtens holde 14 dages ferie - men jeg mangler ca. 25.000,- der er indefrosset. DET er min største bekymring. Og så fondens forrentning...

Trine Binderup

Hej Jens Det er korrekt ja. Arbejdsgiveren kan vælge at indbetale pengene til Lønmodtagernes Dyrtidsfond, hvor det bliver fondens opgave at forrente pengene bedst muligt. Arbejdsgiveren kan også vælge at beholde lønmodtagerens feriepenge, men skal i denne situation betale for at beholde pengene ved, at det beløb, de skylder feriemiddelfonden, bliver reguleret en gang årligt svarende til lønudviklingen i Danmark. Fonden skal sørge for, at alle får en lige god forrentning, så det kommer ikke til at betyde noget for den enkelte lønmodtager, om pengene står hos arbejdsgiveren eller er indbetalt til fonden.

Helle

Forstår jeg det rigtigt at pr. 1. sep. 2020 nulstiller man al ferie. Min mand og jeg arbejder begge i erhverv hvor det er umuligt at holde ferie i juni, juli og august. Vores sommerferie ligger altid i september. Betyder de nye regler at vi ikke vil kunne holde nogen som helst sommerferie i 2020?

Trine Binderup

Hej Helle I perioden 1. januar - 31. august 2019 optjener vi ferie, som kan holdes 1. maj - 31. august 2020. 1. september 2019 - 31. august 2020 optjener vi ferie, som indefryses. 1. september 2020 starter ny ferieordning, hvor vi hver måned sparer 2,08 feriedage op, som kan holdes den efterfølgende måned. Efter reglerne betyder det derfor, at I ikke vil have mulighed for at kunne holde f.eks. 3 ugers ferie i september 2020, medmindre I gemmer feriefridage eller overfører feriedage fra den gamle ferielov, så I har mulighed for at holde den ferie I plejer at gøre.

Helle

Men jeg kan vel aldrig få lov at overføre mere end 1 uge? Undrer mig over at reglerne hedder at man kan holde sin primære ferie (sommerferie) frem til 1/10 og så indfører man en regel der gør at mange danskere ikke kan få lov at holde sommerferie i 2020. Hvad så med den ferie som jeg af gode grunde ikke kan nå at få brugt når jeg ikke kan holde ferie i juni, juli og august? Er den bare tabt?

Trine Binderup

Hej igen Helle Ferie vi optjener i perioden 1. januar - 31. august 2019 kan holdes 1. maj - 31. august 2020. Hvis du har optjent ferie, som du ikke har afholdt, kan du indgå en aftale med din arbejdsgiver om at overføre dagene til næste ferieår. Det gælder for de dage, der ligger ud over 20 feriedage. Hvis du ikke sørger for at afholde ferie i ferieåret og ikke har lavet en aftale om overførsel eller udbetaling af feriedagene, bortfalder feriedagene. Det er dog som medarbejder muligt at få udbetalt værdien af flere feriedage, hvis medarbejderen har været lovligt forhindret i at afholde ferie. Udbetaling af feriepenge ved lovlig forhindring gælder ikke kun den 5. ferieuge, men også de første 20 dages ferie.

Alice

Hej. Hvis jeg går på efterløn d.15 okt. 2020. Kan jeg så afholde indefrosset ferie inden.? Altså mellem datoerne 1-9- 20 / 15-10-20 ? På forhånd tak. Vh Alice

Ulla Svejstrup

Hej Hvordan bliver muligheden for at overføre 6. ferieuge til næste ferieår? Da det er en overenskomstret, styres den så efter den gamle ferielov med optjening = kalenderåret og afvikling 1.5.-30.4. årene efter - eller rykker optjeningen også til 1.9.-31.8.? Hvordan med ikke afholdt 6. ferieuge optjent i 2019, som efter gamle regler afholdes inden 30.4.21 og ellers kan overføres - ryger de med i indefrysningen, eller kan man bede om at kunne afvikle - og i hvilken periode skal dagene så afvikles? Ellers "smart" at lave den indefrysning! Hvis man fortsætter på arbejdsmarkedet til folkepensionsalder, som regeringen ønsker, udbetales feriepengene så som A-indkomst? Med deraf følgende indflydelse på f.eks. lavere folkepensionstillæg? Vh. Ulla

Trine Binderup

Hej Bente I perioden 1. september 2019 til marts 2020 optjener du stadig feriegodtgørelse. Pengene indefryses og udbetales først når arbejdsmarkedet forlades og du går på pension. Du mister derfor ikke pengene.

Bente Jespersen

Hvis jeg går på efterløn som 63 årig i marts måned 2020, betyder det, at min feriegodtgørelse optjent fra 1. september 2019 til marts 2020 bliver indefrosset og først kommer til udbetaling ved folkepensionsalder, eller er den mistet?

Trine Binderup

Hej Heidi Inden den nye ferielov træder i kraft, skal vi igennem en overgangsperiode, der starter den 1. september 2019 og slutter den 31. august 2020. I perioden optjener vi ferie, men disse indefryses. Baggrunden for det er, at alle lønmodtagere ellers vil have et helt års opsparet ferie i overskud. De dage der er omfattet af perioden kan ikke afholdes eller udbetales, før arbejdsmarkedet forlades. I denne periode kan der kun afholdes opsparet ferie fra det foregående år, og så snart perioden er slut, starter den nye ferielov, hvor der kan afholdes ferie i takt med, at der spares feriedage op. Er du gået på efterløn, betyder det i lovens forstand ikke at man har forladt arbejdsmarkedet, hvorfor ferielovens regler stadig gælder. Er du i stedet begyndt at få udbetalt pension, betragtes det som at man har forladt arbejdsmarkedet, hvorfor de indefrosset penge på dette tidspunkt kan udbetales.

Heidi Jungslund Madsen

Hej Når der snakkes om at forlade arbejdsmarkedet i forhold til udbetaling af de indefrosset penge, betyder det også hvis man bliver fyret eller er det kun ved pension eller efterløn? Venlig hilsen Heidi Jungslund Madsen

Kuno Christensen

Hvordan bliver den indefrosset ferie forrentet?

Trine Binderup

Hej Kuno Det kan jeg desværre ikke svare på. Kontakt eventuelt Beskæftigelsesministeriet, det kan være de kan svare på det.

Jens Dahl

Har lige læst at det er LD (lønmodtagernes dyrtidsfond) der skal forvalte de indefrosne feriepenge hvis arbejdsgiveren vælger at indbetale dem. Ellers bliver de godtskrevet den prisudvikling der er i samfundet. Mvh Jens Dahl

Trine Binderup

Hej Jens Det er korrekt ja. Arbejdsgiveren kan vælge at indbetale pengene til Lønmodtagernes Dyrtidsfond, hvor det bliver fondens opgave at forrente pengene bedst muligt. Arbejdsgiveren kan også vælge at beholde lønmodtagerens feriepenge, men skal i denne situation betale for at beholde pengene ved, at det beløb, de skylder feriemiddelfonden, bliver reguleret en gang årligt svarende til lønudviklingen i Danmark. Fonden skal sørge for, at alle får en lige god forrentning, så det kommer ikke til at betyde noget for den enkelte lønmodtager, om pengene står hos arbejdsgiveren eller er indbetalt til fonden.

Lotte

Hej Jeg har altid lagt ferie i januar-februar, 2-4 uger. Og 1 uge i sommerperioden. Med de nye regler, ser det ud til at lang vinterferie, ikke er en mulighed efter 2020. Medmindre jeg konsekvent overfører ferieuge(r) fra det forgangne år. Er det korrekt forstået? Vh Lotte

Trine Binderup

Hej Lotte Jeg kan ikke se at en lang vinterferie skulle være en hindring med den nye ferielov, det mener jeg fortsat kan aftales. Derimod skulle der blive mulighed for at afholde og planlægge sin ferie over en længere periode end i dag, uden at overføre ferie.

Stefan McKinnon Høj-Edwards

Hej, Jeg har netop afsluttet et arbejdsforhold i Storbritannien, hvor de har tilsvarende ferieregler, som vi får her. Da jeg min kontrakt udløb, var jeg tvunget til at afspadsere alle mine optjente feriedage. Så kunne jeg ikke vente med at bruge dem til sommerferien. Hvordan bliver det her? Vil man blive tvunget til at afspadsere, og derved miste muligheden for at holde en længerevarende sommerferie hvis man f.eks. blive afskediget per 1. maj?

Jens Kirk Poulsen

Jeg har svært ved at finde ud af den nye ferielov og betydningen for den 6. ferieuge. For der står hele tiden kun om de 25 feriedage, og det er jo 5 uger. Men jeg har jo 6 uger. Dernæst, finder jeg at det nærmest bliver umuligt med den nye lov i hånd at regne sig frem til, hvor meget ferie man har og hvornår man kan bruge det m.v. Det er jo et administrativt helvede at finde ud af de nye beregninger der kommer til, at ligge til grund. Til sidst står der, at den ferie der bliver indefrosset i en fond ved overgangen fra den gamle til den nye ferielov kun drejer sig om de 5 uger. Hvad så med den 6. uge. Forsvinder den bare, eller? Jeg er meget forvirret over dette her og det er ikke rigtig muligt, at læse sig til det nogen steder på nettet. Venlig hilsen Jens

Trine Binderup

Hej Jens Den 6. ferieuge er ikke en rettighed du har via ferieloven, det er enten individuelt aftalt eller en ret du har fået via en overenskomst. Optjening og afvikling af den 6. ferieuge vil således blive reguleret enten individuelt eller via overenskomsten. Men du har ret det kan godt vise sig at blive en større administrativ opgave at holde rede på optjening og afvikling.

HelleA

Hej Trine Ved du om der kommer et forslag til en fin generel tekst på ændringen til ansættelseskontrakten fra jer på et tidspunkt? :-) Vh HelleA