PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Guide til arbejdsgiver: Det må du ikke spørge om til jobsamtalen

Der er grænser for, hvad du som arbejdsgiver må stille af spørgsmål under en jobsamtale. Det kan være i strid med loven at gå for tæt på en ansøgers privatliv eller stille spørgsmål, som ikke er relevante for det aktuelle job.

Som arbejdsgiver bør du kun spørge ind til de emner, der har relevans for, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres. På den måde undgår du, at der kan opstå tvivl om diskrimination og forskelsbehandling. Hvis du efterfølgende sender et skriftligt afslag, bør du give en generel begrundelse og lægge op til, at ansøgeren kan få uddybet afslaget ved telefonisk henvendelse.  

Sådan lyder rådene fra Advodan advokat Vibeke Andersen. Hun giver dig her overblik over, hvilke emner, du skal passe på med at spørge til under jobsamtalen.

 

Helbred

Du må gerne spørge til helbredsforhold, som har betydning for at bestride stillingen. Drejer det sig fx om en stilling som flyttemand, må du gerne spørge, om ansøgeren har problemer med ryggen.

Derimod er det ulovligt, hvis du spørger til ansøgerens helbred generelt. Du må derfor ikke spørge, om ansøgeren har en alvorlig sygdom eller spørge til antallet af sygedage, vedkommende har haft det seneste år.

 

Graviditet

Som udgangspunkt må du godt spørge en kvindelig ansøger, om hun er gravid eller påtænker at blive det, men du må ikke tillægge det vægt, når du beslutter, om du vil ansætte hende. Derfor er der ikke nogen grund til som arbejdsgiver at stille spørgsmål til dette under jobsamtalen.

 

Religion, politisk ståsted, seksualitet og alder

Undgå helt at spørge ind til en jobansøgers religiøse overbevisning, politiske ståsted og seksuelle orientering. Vælger du en ansøger fra med udgangspunkt i svaret, så overtræder du loven om forskelsbehandling. Du må heller ikke vælge en ansøger fra på grund af alder.

 

Straffeattest

Spørg kun om ansøgeren har en ren straffeattest, hvis det er relevant for arbejdet. Det kan eksempelvis være, hvis du ansætter personale i en børnehave eller i en stilling med omsorgspleje.

 

Sprogkundskaber

Det afhænger af stillingen, om det er berettiget at stille spørgsmål til ansøgerens sprogkundskaber. Er det vigtigt for udførelsen af jobbet, at ansøgeren har særlige sprogkundskaber, så vil det være relevant at spørge til sprogkundskaberne. Men er det uden betydning, så kan et sprogkrav være i strid med loven om forskelsbehandling.

 

Fagforening

Du må gerne spørge, om ansøgeren er medlem af en fagforening og hvilken. Men som arbejdsgiver kan du ikke kræve, at en medarbejder er medlem af en bestemt fagforening for at arbejde i virksomheden.

Indsender formularen...

Skal du bruge rådgivning om dine ansættelsessamtaler?

37 kommentar

0 / 700 tegn

Lea

Hej Trine Hvad hedder den lovgivning, der gør at min arbejdsgiver ikke må spørge til hvad jeg fejler, ved en sygemelding? Gerne med § hvis du har det.

Lene

Hej. Når de spørger til 2. samtale, om man har søgt andre steder, skal man svare ja eller nej? Jeg gjorde meget ud af at fortælle jeg gerne vil jobbet som xxx. (Jeg skal til samtale hos deres konkurrent).

Pia

Hej Arbejdsgiver kan ikke kræve at man er medlem af en bestemt a-kasse/fagforening, men kan de kræve at man er i én..?

Maria

Må en arbejdsgiver bede om ny straffeattest hvert år? Og er det kun ens arbejdsgiver der må bede om den? Da jeg har en tilsynsførende som har bedt mig sende min straffeattest til hende. Men jeg har ikke lyst til at dele den med hvem som helst, heller ikke selvom den er ren. På forhånd tak:-)

Trine Binderup

Hej Dan En arbejdsgiver må f.eks. til en jobsamtale alene anmode om helbredsoplysninger med det formål at få belyst, om lønmodtageren lider eller har lidt af en sygdom eller har haft symptomer på en sygdom, når sygdommen vil have væsentlig betydning for den ansattes arbejdsdygtighed ved det givne arbejde. Hvis du derfor har viden om, at din lidelse har eller tidligere har haft betydning for din udførelse af arbejdet, er du således forpligtet til at oplyse om det. Særligt i forhold til sikkerhedsmæssige konsekvenser, eksempelvis ved arbejde med større maskiner eller produktion. Hvis lidelsen aldrig tidligere har haft betydning for din udførelse af arbejdet, vil du muligvis ikke være forpligtet til at oplyse nærmere om lidelsen, det vil dog altid bero på en konkret vurdering.

Dan T. Christensen

Må en arbejdsgiver spørge, om en ansat tager receptpligtig medicin? Eller spurgt på en anden måde, skal en ansat selv sige, hvis vedkommende tager medicin eller er under indflydelse af medicin, mens vedkommende er på arbejde. Der forekommer jo arbejder, hvor f.eks. sløvende medicin kan være farligt at bruge.

Christina

Når man tidligere er blevet bortvist fra en kommunal arbejdsplads, kan andre kommuner så få adgang til viden om denne bortvisning?

Trine Binderup

Hej Christina Ifølge kommunalfuldmagten må der som udgangspunkt ikke ske videregivelse af sådanne oplysninger mellem kommuner. Der kan dog være legitime hensyn, der bevirker at videregivelse alligevel kan finde sted, f.eks. efter databeskyttelseslovens § 9, stk. 2, litra f vedrørende fastlæggelse af et retskrav. Det er ikke uden konkret indblik i din situation muligt at give et entydigt svar. Hvis du ønsker konkret bistand, er du velkommen til at kontakte mig.

Henrik

Hej - må man ved ansættelser på holdningsskoler og politiske foreninger spørge ind til bestemte holdninger, fx religiøs overbevisning ved ansættelse på kristne friskoler og politisk overbevisning ved ansættelse i et bestemt parti eller en bestemt fagforening?

Trine Binderup

Hej Henrik Det korte svar er, at det er en konkret vurdering ud fra det stillede spørgsmål. Spørgsmålene skal dog være relevante i forhold til selve arbejdets udførsel. Spørgsmål om religion, politisk overbevisning og/eller seksuel orientering bør helt undgås. Dette skyldes, at en arbejdsgiver overtræder loven om forskelsbehandling, hvis denne vælger eller fravælger en ansøger med udgangspunkt i svaret på sådanne spørgsmål.

Andreas

Jeg vil ikke vise hele min lægeerklæring til min arbejdsgiver, hvor det står, hvad min medicin er for eksempel. Er det ok at springe disse over? Eller skal arbejdsgiveren have hele lægeattesten?

Trine Binderup

Hej Andreas Har din arbejdsgiver ved sygdom anmodet om en lægeerklæring, er du forpligtet til at indhente denne fra din læge. Din arbejdsgiver kan dog ikke kræve andet, end at attesten beskriver at du har været syg og eventuelt forventet varighed heraf. En eventuelt manglende dokumentation for sygdom i form af ovennævnte, kan i værste tilfælde bevirke, at du bortvises fra arbejdspladsen.

Maiken H.

Hej Advodan Må en privat arbejdsgiver i et ansættelses forhold, anmode om samtykke til at indhente ny straffeattest, uden sagligt at begrunde hvorfor der søges samtykke hertil? På forhånd tak

Quan le

Må en skole som Tech College Aalborg kræve at man fortæller decideret hvad man fejler i forbindelse med sygmeldning? Jeg mindes at blevet fortalt at en arbejdsgiver ikke må spørge om hvad man fejler men gør det sig også gældende når det er en uddanelse institut? og hvilken lov definere dette?

Trine Binderup

Hej Quan Le, Det er helt korrekt, at arbejdsgiver på en arbejdsplads ikke har krav på at vide sygdommens art, medmindre det konkret har betydning for arbejdets karakter, hvilket følger af helbredsoplysningsloven. Denne lov finder dog ikke anvendelse i forbindelse med uddannelsesinstitutter, hvorfor det i stedet vil være uddannelsesmæssig lovgivning og persondatalovgivningen der vil afgøre om de har ret til det. Det vil kræve nærmere undersøgelser for at give dig et konkret svar. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker konkret bistand i din sag.

Nichlas

Har man pligt til at skulle fortælle ens arbejdsgiver at man er medlem af fagforening og akasse? Og kommer det ikke dem ved? :-)

Trine Binderup

Hej Nichlas Nej du har ikke en pligt til at fortælle din arbejdsgiver det, men en kommende arbejdsgiver må som udgangspunkt gerne spørge ind til a-kasse og fagforening til en jobsamtale. Foreningsfrihedsloven anfører imidlertid, at en arbejdsgiver må ikke undlade at ansætte en ansøger til en ledig stilling eller afskedige en lønmodtager, fordi denne er medlem af en forening eller en bestemt forening. Det vil derfor ofte ikke være hensigtsmæssigt af en kommende arbejdsgiver at spørge ind til sådanne forhold.

Susanne Andersen

Må en virksomhed spørge ansatte, som har nået pensionsalderen, om hvornår de forventer at gå på pension?

Lene

Må en læge efter en jobsamtale gå ind på sundhed.dk og læse min journal ? Jeg er blevet gjort bekendt med at lægen i forbindelse med at jeg var til ansættelsessamtale har misbrugt hendes login på sundhed.dk til at læse min journal. Det er ikke noget hun har oplyst mig om, eller fået tilladelse til. Hun har, synes jeg, misbrugt mit cpr.nr.. Hvad kan jeg gøre ved det ?

Trine Binderup

Hej Lene En potentiel arbejdsgiver må til en jobsamtale alene spørge ind til helbredsoplysninger med det formål at få belyst, om lønmodtageren lider af en sygdom, der kan få betydning for udførelsen af det konkrete arbejde. Arbejdsgiveren må ikke misbruge sin stilling som læge, ved selv at gå ind og indhente oplysning om din sygehistorik. Hvorvidt du kan gøre noget ved det, afhænger af om du har et konkret bevis for, at arbejdsgiveren har indhentet disse oplysninger om dig. Det er klart en overtrædelse af flere love, herunder persondatalovgivningen, kontakt mig hvis du ønsker konkret bistand med din sag.

Pia

Må man godt ved en kandidatsamtale spørge ind til nationalitet, og om der er specielle hensyn vi som virksomhed skal være opmærksomme på - såsom Ramadanen mm.

Louise

Må man i et stillingsopslag skrive, at man ser bort fra ansøgere der bor mere end xx km fra arbejdspladsen?

Trine Binderup

Hej Louise Som udgangspunkt er det alene forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven, der umiddelbart kunne sætte begrænsninger for hvad man som arbejdsgiver må stille af krav i et jobopslag. Geografi er ikke en af de diskriminationsgrunde, der er nævnt i forskelsbehandlingsloven, hvorfor jeg godt mener at arbejdsgiver må fravælge ansøgere der bor mere end xx km væk fra arbejdspladsen. Man må i øvrigt gå ud fra, at der er nogle fornuftige driftsmæssige begrundelser herfor.

Jonas

Hvad har en arbejdsgiver adgang til mht straffeattest? Kan de hente en offentlig attest og se ens lov overtrædelser, uden man selv har givet dem lov til det?

anna

Må evt. ny arbejdsgiver bede/forlange at se ens sidste lønseddel?

Monik

Hej, I forbindelse med en jobsamtale/ansættelsessamtale, hvor jeg ved, at jeg har en sygdom/kronisk sygdom. Skal jeg fortælle det ? Årsagen til jeg skriver det er, at hvis jeg skulle gå hen og få et sygeforløb, har jeg så tilbageholdt oplysninger ? Jeg vil lige fortælle, at jeg ofte bliver spurgt om dette, da jeg tidligere har arbejdet i HR og også er tidligere sagsbehandler (kommunalt). Jeg tænker, at hvis man har en psykiatrisk lidelse som altid kræver behandling, men som jeg ikke mener at jeg vil fortælle en arbejdsgiver! Hvad hvis jeg i så fald bliver syg og ikke har fortalt det?. Jeg mener ikke selv, at det vil have indflydelse på mit arbejde, men ved det ikke rigtigt. Har jo haft tilbagefald (Ham jeg tænker på nu, har en skizoid affektiv sindslidelse/skizotypi). Et andet tilfælde er en dame med en tarmlidelse som er kronisk (Morbus Crohn). Jeg håber at mit spørgsmål giver mening vh Monik

Trine Binderup

Hej Monik Det kommer til at afhænge af en konkret vurdering. En lønmodtager er inden ansættelsen forpligtet til, af egen drift eller på spørgsmål derom fra arbejdsgiveren at oplyse, om lønmodtageren er bekendt med at lide af en sygdom eller har symptomer på en sygdom, som vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. Hvis det således vil have væsentlig betydning for arbejdsevnen eller fravær osv. så er lønmodtageren forpligtet til at oplyse om det. Det kan i værste fald have ansættelsesretlige konsekvenser at undlade det.

Jette R. Damgaard

Når man starter på et nyt job og har en kronisk sygdom der ikke påvirker udførelsen af ens arbejdsopgaver og ikke giver væsentlig sygefravær - har man jo ikke pligt til at oplyse dette,(De sidste to år har jeg max. haft 4- 6 hele sygedage pr år pga sygdommen) Sidste år fik jeg en §56 i samråd med min læge og min daværende arbejdsgiver i tilfælde af at jeg fik flere sygedage, hvilket ikke indtil videre har været nødvendigt (men når jeg er til kontrol kan jeg melde mig syg på en §56 - så jeg ikke mister hele min løn og min arbejdsgiver får refunderet en hvis sum fra kommunen) Jeg startede så i nyt job i januar, havde ikke sagt noget om sygdommen da den ikke ville påvirke udførelsen af mit arbejde m.m. jeg skulle til undersøgelse den 31/1-18 og kom i tanke om at jeg havde den der §56 og tog den med og spurgte om de ville havde denne - der blev skrevet under og den blev godkendt af kommunen - jeg blev så fyret fra dag til dag den 9/2-18 med 14 dages løn, der blev sagt at de ville ikke have sådan en som mig ansat ....... Jeg skulle efter ansættelses kontrakten have løbende måned + 1 måned altså løn frem til 31/3-3 - mit spørgsmål er kan de frasige sig dette, at betale det de skylder altså de 3 sidste dage i feb. og hele marts måned. Jeg mener ikke jeg har gjort noget ulovligt og det vil jo helt klart være en mur for mig fremover hvis jeg skal oplyse om min sygdom som overhovedet ikke påvirker udførelsen af mit arbejde - og jeg tænker ikke over det i min hverdag, jeg vil nok ikke kunne finde job nogen steder så ! Mvh Jette

Trine Binderup Larsen

Hej Jette Umiddelbart lyder det for mig ikke som om, du har været forpligtet til at oplyse om din sygdom, og din arbejdsgiver har derfor muligvis ikke lovlig grund til at opsige dig. Uanset hvad, skal din arbejdsgiver i hvert fald betale løn jf. det korrekte opsigelsesvarsel i din ansættelseskontrakt. Din sag kræver konkret rådgivning, du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker bistand.

Jette R. Damgaard

Mange tak for svar - jeg vender tilbage hvis jeg ikke får det jeg skal have ! mvh Jette

Rita Holm

Når man ikke må diskrimere pga alder hvordan kan det så være lovligt at stort set alle virksomheder har systemer, hvor man ikke kan sende en ansøgning uden at angive fødselsdato, det er en af de felter der skal udfyldes for at kunne trykke send?

Trine Binderup

Kære Rita Som udgangspunkt er det ikke diskrimination, at virksomhederne beder om nogle personlige oplysninger om dig, i en rekrutterings- og ansættelsessituation, men det kan blive diskrimination i det tilfælde, at en virksomhed fravælger dig på grund af din alder. Det er i en sådan situation klager, der skal påvise, at der formodning for forskelsbehandling, hvorefter den ansættende virksomhed pålægges bevisbyrden for, at der ikke er sket forskelsbehandling.

Anders

Hej Vibeke Har man pligt til at indformere en ny arbejdsgiver om en tidligere bortvisning, hvis han ikke selv spørger ind til emnet ? Anders

Monica

Må en arbejdsgiver ved en jobsamtale godt spørge om man er ryger. Og derefter give afslag fordi man ryger? Forstår godt man har en rygepolitik og man måske har regler om ikke at ryge i arbejdstiden. Men må man godt give afslag til en ryger?

Trine Binderup

Kære Monica Som udgangspunkt må en arbejdsgiver gerne spørge til helbredsmæssige forhold, herunder rygning, såfremt det har betydning for at bestride den konkrete stilling. Det afhænger således af stillingen, hvorvidt det har relevans, og herefter om det vil være sagligt at give afslag. Det kræver, at jeg kigger nærmere på din sag. Du er velkommen til at kontakte mig.

Lars

Jeg er på vej til at skifte job, men er fortsat i arbejde ved den gamle arbejdsgiver, jeg har uden det påvirker min arbejdsevne på nuværende job, mulighed for at få enkelte timer det nye sted for lige at starte det op ... kan min nuværende arbejdsgiver kontrollere om jeg får løn fra et andet sted udover den løn som nuværende arbejdsgiver udbetaler ? det skal siges at det er i 2 forskellige kommuner. på forhånd tak

Trine Binderup

Kære Lars Såfremt du skulle risikere at blive syg, kan der i dit tilfælde med to jobs opstå en problematik omkring sygedagpenge, hvis du arbejder mere end 37 timer. I et sådant tilfælde kan det godt være at din nuværende arbejdsgiver får kendskab til dit andet arbejdssted. I øvrigt tør jeg ikke sige, om din nuværende arbejdsplads kunne få kendskab til din ansættelse på anden vis, via andre offentlige systemer. I øvrigt skal du være opmærksom på markedsføringsloven og eventuel konkurrence- og kundeklausul, hvis du skulle være opfattet heraf, hvilket dog nok ikke er tilfældet, hvis du er kommunalt ansat.

Eva Møller

Må en arbejdsgiver til en jobsamtale spørge hvilken diagnose man er tilkendt flexjob på? Eller må man kun spørge til hvilke skånehensyn man har uden at komme ind på grunden til disse skånehensyn?

Trine Binderup

Kære Eva En potentiel arbejdsgiver må til en jobsamtale alene anmode om helbredsoplysninger med det formål at få belyst, om lønmodtageren lider eller har lidt af en sygdom eller har eller har haft symptomer på en sygdom, når sygdommen vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. Det betyder, at hvis din sygdom har eller har haft betydning for det pågældende arbejde, skal du oplyse det. Hvis du har brug for nærmere rådgivning, er du velkommen til at kontakte mig.

Kristian Dalgaard

Hej Jeg er formand for 20 mand, og fik et spørgsmål i mandags af vores HR afdeling om jeg ville finde ud og lave en liste over hvilke fagforeninger folk var medlem af. Til dette spurgte jeg om det ikke var en privat sag og op til folk selv om de ville oplyse hvilke fagforeninger de var organiseret hos. Til det svarede hun -( Som arbejdsgiver har vi retten til at vide det. Vi må på ingen måde blande os i, hvor vores medarbejdere vælger at være medlem og om de er det eller ej. Det har heller aldrig været vores hensigt.) Men det som jeg kan læse mig frem til det må de gerne spørger, og ikke at de har retten til at vide det. M.v.h. Kristian Dalgaard

Trine Binderup

Kære Kristian Udgangspunktet er, at du gerne må spørge, om medarbejderen er medlem af en fagforening og hvilken. Du kan dog ikke som arbejdsgiver kræve, at en medarbejder er medlem af en bestemt fagforening for at arbejde i virksomheden. Som arbejdsgiver bør du dog overveje, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at spørge hertil, hvis det ikke har betydning for pågældende arbejde. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for konkret rådgivning i jeres situation.

Sandra

Hej. Hvad er arbejdsgivers forpligtelse ifm. tjek af gyldigt kørekort når virksomhedens køretøj benyttes? Vi har mange ansatte, og jeg kan ikke finde noget konkret jura på området. Vi har en bilpark som benyttes af en stor del af medarbejderne. Vi laver rutinemæssigt kørekorttjek hver 4. måned. Dog er vi for mange til at vi reelt kan kontrollere om alle brugere får det fremvist. Hvad er vores pligt i forhold til medarbejderen? Det kan jo blive problematisk ift forsikring og skader?

Trine Binderup

Kære Sandra, Ifølge færdselslovens § 65, stk. 2, er det sådan, at ejeren (brugeren), eller den som i øvrigt har rådighed over et køretøj, ikke må overlade føringen til en person, der ikke lovligt kan føre køretøjet. Derfor er det som udgangspunkt dit ansvar som arbejdsgiver, at dine ansatte har et godkendt kørekort. For at undgå at tjekke ofte, kan det være en mulighed at udarbejde et tillæg til ansættelsesbeviset, hvor det skal meddeles, såfremt der er ændringer i forholdene vedr. kørekort. Jeg vil dog alligevel råde dig til med jævne mellemrum at tjekke for en sikkerhedsskyld. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Lars Hansen

Hej Vibeke Må en potentiel arbejdsgiver spørge ind til, hvorfor man er stoppet hos en tidligere arbejdsplads? Her med tanker på,, hvis man et fritstillet og ikke ønsker, at oplyse eller komme nærmere ind på hvorfor man er fritstillet.

Anne Christensen

Hej Jeg har lige modtaget et skema fra et rekrutterings firma ang en stilling jeg har søgt og jeg synes de går ret tæt på: - hvem er du gift med hvad laver vedkommende og hvor længe har I været gift? - fuldt CPR nummer - Min økonomiske situation og kan de checke samme med bank og andre institutter - straffe attest inkl evt klip i kørekortet - planer om ændringer i familien - antal sygedage i tidligere jobs - ref check med min nuværende arbejdsgiver - aktiviteter i bestyrelser, foreninger etc Jeg har ikke noget at skjule men det minder mest af alt om et 3. grads forhør til en ansættelse i MI6...Går de over stregen? Mvh Anne

Trine Binderup

Hej Anne Det er selvfølgelig afhængig af den konkrete stilling, hvilke oplysninger der kan og må stilles spørgsmål om, men jeg vil give dig ret i, at flere af disse oplysninger under normale omstændigheder er helt uden betydning for at bestride en stilling. Bl.a. fuldt cpr.nr., økonomiske forhold, og antal sygedage vil bestemt ikke være oplysninger et rekrutteringsfirma har krav på at vide nærmere om. En ren straffeattest kan i nogle stillinger være et berettiget krav. De andre ting du nævner kan være relevante og vil i de fleste situationer være ok at stille nærmere spørgsmål indenfor som rekrutteringsfirma/arbejdsgiver. Venlig hilsen Trine Binderup Larsen Advokat

Lars Bo Winther

Hej, må arbejdsgiver ,i et jobinterview, spørge ind til om kandidaten har haft stress? Bedste hilsner og på forhånd tak, Lars Bo Winther

Trine Binderup

Hej Lars Det helt klare udgangspunkt er, at arbejdsgiveren kun må spørge ind til hvorvidt medarbejderen har eller har haft en lidelse, der kan få afgørende betydning for det fremtidige job. En stresslidelse kan være lidt udefinerbar i den forbindelse. Man kunne godt forestille i visse situationer, at det vil være ok for arbejdsgiveren at spørge om det, såfremt arbejdsgiveren konkret kan redegøre for, at det er af afgørende betydning for udførelsen af arbejdet, at vedkommende har en høj stresstærskel, særligt hvis der er tale om samme type job, som vedkommende har fået stresslidelsen af.

Mads Nielsen

Hej Jeg har lige været til en ansættelses samtale, hvor jeg blev spurgt om hvordan jeg helbreds mæssigt var stilling. Jeg svarede: Ikke hvad jeg ved af. Jeg arbejder på et lager, hvor jeg kører truck og andre relevante opgaver. Jeg har epilepsi, men det jeg har simpelthen fravalgt at fortælle til alle job samtaler jeg har været ved, fordi jeg ved at jeg ville blive kasseret med det samme. Jeg tager medicin hver dag og har gjort det i mange år. Mit spørgsmål går på om man som arbejdsgiver i denne situation må spørge ind til helbreddet, og hvad jeg endvidere skal svare. Endvidere, hvis jeg skulle gå hen og få et black-out på arbejdspladsen, hvad der så ville ske derefter mht fagforening og opsigelse. Kan jeg blive fyret fordi jeg ikke har fortalt, jeg har epilepsi? Har jeg pligt til at oplyse det? Håber jeg virkelig ikke, fordi så står jeg virkelig i et dilemma! Jeg ser frem til et svar. Mads Nielsen

Trine Binderup

Hej Mads En potentiel arbejdsgiver må til en jobsamtale alene anmode om helbredsoplysninger med det formål at få belyst, om lønmodtageren lider eller har lidt af en sygdom eller har eller har haft symptomer på en sygdom, når sygdommen vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. Hvis du derfor har kendskab til at din lidelse har, eller har haft betydning for din udførelse af arbejdet, så er du forpligtet til at oplyse om det. Særligt tænker jeg hvis det kan få nogle sikkerhedsmæssige konsekvenser. Hvis lidelsen aldrig tidligere har haft betydning for din udførelse af arbejdet, vil du muligvis ikke være forpligtet til at oplyse nærmere om lidelsen, det vil dog altid bero på en konkret vurdering.

Mads Nielsen

OK, min lidelse har dog aldrig haft en betydning for udførelsen af arbejdet. Selvom jeg aldrig har nævnt overfor en kommende arbejdsgiver at jeg har epilepsi, er jeg 100 % sikker på at jeg ikke vil få jobbet. Så det er ligeså meget for min egen skyld, jeg ikke nævner det. Bryder jeg dermed loven hvis jeg ikke nævner det? Endvidere er det så ikke diskrimination og forskelsbehandling, hvis arbejdsgiveren fravælger folk pga. en sygdom eller lidelse? Så er der jo mange folk som vil stå uden arbejde. Man kan jo som regel ikke for at man har således. I hvert fald ikke i mit tilfælde. Bedste hilsener Mads Nielsen

Trine Binderup

Hej Mads Jeg kan ikke sige om du bryder loven konkret, det vil jeg dog umiddelbart ikke tro, hvis din lidelse ikke har betydning eller har haft betydning for arbejdets udførelse. En ting er hvad man som medarbejder skal oplyse i forbindelse med samtale og hvad en arbejdsgiver kan spørge til i relation til helbredsoplysningsloven - noget andet hvorvidt det vil være forskelsbehandling at afvise ansættelse på grund af en lidelse/sygdom. Man kunne godt forestille sig situationer, hvor det kan være forskelsbehandling, hvis man afviser at ansætte en person på grund af en lidelse, særligt i de tilfælde hvor det kan bevises at det var den bedst kvalificerede medarbejder. Efter min opfattelse, vil domstolene lægge vægt på hvorvidt og i hvilket grad en medarbejder på trods af lidelsen kan bestride det pågældende job, og hvis det har afgørende betydning for udførelsen af jobbet, så tror jeg ikke en domstol vil nå frem til, at det er forskelsbehandling.

Jannie

Må en arbejdsgiver spørge om man har børn? Har ansøger pligt til at oplyse børn, antal og alder på børnene?

Vibeke Andersen

Hej Jannie - Ja det må arbejdsgiver godt og du har ikke pligt til at oplyse om du har børn.

Carina Bruun Kristensen

Må man i en jobannonce skrive at ansættelse forudsætter medlemskab af en bestemt fagforening ?

Vibeke Andersen

Hej Carina - det vil jeg ikke mene man kan, da der jo ikke er krav om at man skal være medlem af en fagforening ligesom der er frit valg af fagforening.

Malene

Hej skelner man mellem arbejdsgiver og et rekrutteringsfirma i forhold til hvad de må spørge om? Og må man til en jobsamtale spørge om ens nuværende løn og om hvad ens kæreste hedder og hvad ens kæreste laver til daglig?

Vibeke Andersen

Jeg vil ikke umiddelbart mene der er forskel på hvad et rekrutteringsfirma og en potentiel arbejdsgiver må spørge om. Hvis det er rekrutteringsfirmaet der forestår opgaven om at finde den rette kandidat til jobbet, sker dette på vegne af arbejdsgiveren. Der er ikke noget til hinder for at en arbejdsgiver spørger til ens nuværende løn – men man er som kandidat ikke forpligtet til at oplyse om nuværende løn. Dette samme gør sig gældende om navn på kæreste og hvad ens kæreste laver til dagligt. Som kandidat til en stilling ville jeg dog nøje overveje, hvilket indtryk det vil efterlade, hvis man afviser at ville oplyse lidt om hvad kæresten laver til dagligt. Dog mener jeg ikke, at det kommer arbejdsgiveren ved, hvad kæresten hedder.

Aron Jensen

Må man som arbejdsgiver spørger til, om man ansat andre steder. Må man, som arbejdsgiver spørger om man optjent feriepenge. Hvis man fik udbetalte sin feriepenge pga et ophørt ansættelsesforhold, uden at holde ferie... er det relevant at underskrive papir om man har optjent feriepenge, eller skal man bare udlevere bevis på, at der ikke nogen penge på feriekonto???

Vibeke Andersen

Ja en arbejdsgiver må gerne spørge til om man er ansat andre steder. Det kan sagtens have betydning for den pågældende ansættelse, hvorvidt ansøgeren arbejder andre steder herunder antal timer. Der kan også være konkurrencehensyn at tage højde for som arbejdsgiver. Ligeledes er der heller ikke noget til hinder for at arbejdsgiveren må spørge til om man har optjent feriepenge, da det kan være en relevant oplysning for en kommende arbejdsgiver, både i relation til afvikling af ferie og eventuelt i relation til forhandling af lønvilkår mv. Hvis man i en konkret situation i forbindelse med fratrædelse fra tidligere arbejdssted har aftalt udbetaling af feriepenge uden afvikling af ferie, vil jeg umiddelbart mene at det vil være en god idé at aflevere et bevis på at man ikke har penge på feriekonto. Det er dog vanskeligt at svare på idet jeg ikke kender den konkrete situation.

Tina Nielsen

Må man som skole, i forbindelse med optagelse af elever, spørge ind til straffeattest ? Det drejer sig her om en skole som uddanner elever til et hverv, som må spørge ind til straffeattest.

Vibeke Andersen

Hej Tina Der er situationer, hvor det er relevant at indhente straffeattest ved ansættelse af folk, men det beror altid på en konkret vurdering, hvorfor jeg ikke kan give dig et mere præcist svar.

stenSchmidt

Må arbejdsgiver spørge om man har børn, hvor gamle og hvor mange i sin jobansøgning maske ? Det forekommer mig lidt ubehageligt. V h Sten

Vibeke Andersen

Hej Sten Mener du i stillingsopslag? Der er umiddelbart ikke noget til hinder for at en potentiel arbejdsgiver spørger hertil, selv om det kan virke mærkeligt.