PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Skattefordel for medarbejderaktier bliver genindført

Fra 1. juli 2016 får du som arbejdsgiver igen mulighed for at tilbyde dine ansatte medarbejderaktier til en fordelagtig beskatning.

Medarbejdere, der får mulighed for at købe fx aktier på et tidspunkt til en fastsat pris, kan nu se frem til en mere fordelagtig beskatning. Skatteministeriet genindfører nemlig de populære skatteregler, der var gældende frem til november 2011.  

I dag er reglerne sådan, at får medarbejderen aktier i stedet for løn, betragtes det alligevel som løn og bliver beskattet som personlig indkomst med 56 procent. Får medarbejderen eksempelvis aktier for 10.000 kr., skal vedkommende betale 5.600 kr. i skat ved tildelingen, uanset at aktierne først sælges senere.

Fra 1. juli bliver det igen sådan, at får medarbejderen aktier i stedet for løn, skal det betragtes som medarbejderaktier og beskattes som aktieindkomst. Beskatningen derfor først på det tidspunkt, hvor medarbejderen vælger at sælge sine aktier, og beskatningen er kun 27 % af de første 50.600 kr. og 42 % af resten.

De nye skatteregler gælder for aktier og optioner m.v., der tildeles pr. 1. juli 2016 eller senere. Reglerne gælder både individuelle og generelle aktieordninger.

Du kan som arbejdsgiver ikke få fradrag for værdien af de aktier, som du tildeler dine medarbejdere.

 

Overhold disse krav for at benytte de nye skatteregler:

  • Arbejdsgiver og medarbejder indgår en aftale om, at aktietildelingen er omfattet af de nye regler - § 7P i Ligningsloven.
  • Værdien af aktierne må højst udgøre 10 procent af medarbejderens årsløn.
  • Aktierne skal tildeles af arbejdsgivervirksomheden – eller af et selskab, der er i koncern med arbejdsgivervirksomheden. Ordningen kan ikke benyttes af bestyrelsesmedlemmer.
  • Aktierne må ikke overdrages til tredjemand.
  • Der er ikke længere krav om attestation fra revisor/advokat, men derimod udvidede rapporteringskrav for virksomheden.
Indsender formularen...

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

24 kommentarer

Mikkel

Käre Kevin/Anne, Lad os sige at jeg får tildelt 100 aktier hvert år, der frigives med 25% om året startende år 2 - altså får jeg adgang til 25 aktier fra år 2 og derefter 25 år 3 osv. Falder jeg så også ind under denne regel og bliver jeg så beskattet med 27% af de første 50.600kr. og 42% af resten? Bedste hilsner Mikkel

Mikkel Johansen

Det er en del af min lön.

Anne Fredholm

Kære Mikkel Tak for dit spørgsmål. Hvis værdien af de aktier, du får tildelt, højst udgør 10 % af din årsløn, falder du ind under ordningen. I modsat fald vil du skulle medregne værdien af aktierne i den personlige indkomst, og der vil skulle beregnes og betales AM-bidrag af værdien af aktierne. Der er mulighed for, at værdien af vederlaget (medarbejderaktierne) kan udgøre til og med 20 % af din årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, hvis adgangen til at erhverve aktier, er åben på lige vilkår for mindst 80 pct. af en kreds af selskabets ansatte, som fastlægges efter almene kriterier. Det er tildelingstidspunktet, som er afgørende i dette henseende. I 2020 udgør beløbsgrænsen 55.300 DKK og 110.600 DKK, hvis du er gift. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Søren

Hejsa. Jeg har et spørgsmål vedr. tildeling af medarbejderaktier jvf. LL §7 P, hvorved beskatning sker som aktieindkomst og ikke som lønindkomst. Er det muligt indenfor samme skatteår BÅDE at få tildelt medarbejderaktier op til 20 % af ens årsløn, hvis min. 80 % af virksomhedens ansatte får dette tilbudt OG DERUDOVER også få tildelt 10 % af ens årsløn i medarbejderaktier? (De sidste 10% er kun til en lille del af virksomhedens ansatte) Mvh. Søren

Anne Fredholm

Hej Søren, 10-procentsgrænsen og 20-procentsgrænsen i LL § 7P, stk. 2, kan ikke sammenlægges, hvorfor det vederlag, der omfattes af § 7 P, stk. 2, nr. 2, i alt højst kan udgøre 20 pct. af årslønnen. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Brian

Hej Jeg blev i maj måned 2016, uafhængigt af min løn, tildelt retten til at optjene 4444stk aktieoptioner til kurs 19,50 NOK over 4 år, således at jeg optjente retten til at købe 92,58 aktier pr måned. Jeg fratrådte min stilling og forlod firmaet 31. maj 2018 og benyttede mig af at købe de på tidspunktet optjente optioner, i alt 2312 stk. På det tidspunkt var markedskursen 77 NOK pr aktie. I DKK betalte jeg 35,327,82 DK for de 2312 stk aktier og daværende markedsværdi var 139.499,61 DKK = en forskel på 104.171,79 DKK som blev indberettet til skat af min forhenværende arbejdsgiver. Dette har resulteret i en efterskat på ca 60.000 DKK, som jeg nu er blevet opkrævet. Jeg har ikke solgt aktierne og desværre ligger kursen nu på ca 20 NOK pr stk, så reelt skal jeg betale 60.000 DKK for noget jeg ikke har tjent. Kan det være rigtigt at jeg skal betale skat af en fiktiv fortjeneste? Gør det evt nogen forskel at jeg løbende har optjent aktieoptionerne fra maj 2016 til juni 2018? Jeg har forstået at aktiereglerne blev ændret i juli 2016. Mvh Brian

Anne Fredholm

Hej Brian, Eftersom du vil tildelt rettighederne i maj 2016, er du ikke omfattet af reglerne, som er beskrevet i denne artikel. Værdien af de tildelte aktier er derfor blevet beskattet som personlig indkomst og skatten skal betales, når du får retten til optionerne. Hvis du lider tab, når du sælger aktierne, kan tabet fratrækkes i aktieudbytter og gevinster ved salg af andre aktier. Hvis tabet overstiger gevinsten, kan der fratrækkes hos din ægtefælle/samlever. Dernæst kan der ske overførsel til det efterfølgende år. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Rasmus

Hej Jeg står i den situation at jeg har fået tildelt nogle RSU'er som modner over 4 år. Er det rigtigt forstået at hvis den samlede sum af de RSU'er overstiger 10% af min års løn i det år som de bliver tildelt, så skal alle pengene beskattes som løn indkomst? På forhånd tak Rasmus

Anne Fredholm

Hej Rasmus, Ja, det er korrekt at det er en betingelse for anvendelse af reglen, at værdien ikke overstiger 10 %. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Ole

Hej, Jeg er i forbindelse med ansættelse i et startup ApS som direktør blevet tilbudt at købe mig ind som 25% anpartshaver af virksomheden. Jeg har ønsket at modtage en andel som en del af lønnen og en andel som køberetter. Formoder at reglen i LL§7P om op til op til 20% af lønnen (80 pct reglen i stk. 2.2.) kan finde anvendelse hvis der ikke er øvrige medarbejdere? Hvis vi er kommet overens om evaluation af selskabet er det så tilladt jf loven at tildele de 25% over f.eks 3 år til indgangskursen? Hvis vi forestiller os en evaluation på 1,5 MDKK 25% lig med 375 TDKK Fordelt på 3 år lig med 125 TDKK pr. år 50% som tildelte anparter via løn = 62,5 TDKK pr. år og 62,5 TDKK som køberet hved hver 12. måned. Hvordan beskattes de tildelte anparter og kan denne model med fast evaluation over 3 år (indgangskurs) anvendes hvis der henvises til LL§7P? Mvh Ole

Anne Fredholm

Hej Ole, Det er korrekt, at I vil kunne anvende 80 %-reglen i stk. 2, nr. 2, selvom du er den eneste ansatte i selskabet. Der er ikke noget i vejen for, at du dels modtager anparter, dels modtager køberetter som vederlag for din ansættelse. Det afgørende er blot, at den samlede værdi ikke overstiger 20 % af din årsløn, hvis du skal have den fordelagtige beskatning. Modellen, som du nævner, kan anvendes, hvis anparter og køberetter tildeles løbende i løbet af de tre år og der således ikke blot er tale om en treårig modningsperiode, inden køberetterne kan udnyttes. Det er ligeledes sædvanligt at aftale en tegningskurs ved aftalens indgåelse. Derudover må din årsløn maksimalt udgøre 625.000 DKK (20 % = 125.000 DKK). Anparterne og køberetterne beskattes ikke på tildelingstidspunktet, hvis værdien (på tildelingstidspunktet) ikke er højere end 20 % af din årsløn. Når du sælger anparterne, vil du blive beskattet af gevinsten. Du vil blive beskattet med 27 % af den del af gevinsten, som ligger under 54.000 DKK (2019), og 42 % af resten. Hvis du er gift, er beløbsgrænsen i 2019 108.000 DKK. Med venlig hilsen Anne Fredholm

Andreas Markussen

Hej Kelvin, Jeg arbejder i en virksomhed hvor jeg pt. får for ca.3 % af min lån i aktier efter de nye regler § 7P i Ligningsloven. Jeg har forstået at det beskattes efter aktieavance beskatnings loven altså 27 % af de første 50.600 kr. og 42 % af resten, men. Er det kun avancen der beskattes eller er det af hele beløbet ved salg? F.eks. jeg får aktier for 50.000 kr. i år. Jeg sælger dem i 2019 til 60.000. Hvad skal der betales i skat? 27% af 10.000 som er gevinsten eller af de 60.000. Mvh Andreas

Kelvin Valeur Thelin

Hej Andreas Der vil ske beskatning, når du sælger medarbejderaktierne, men beskatningen vil ske som aktieavance og ikke som løn. Det er således alene gevinsten du beskattes af. Gevinster under 52.900 DKK i 2018 (for ægtefæller i alt 105.800 DKK) beskattes med 27 %. Gevinster over de nævnte beløb beskattes med 42 %. Har du andre aktier, som du sælger i samme år, som du sælger dine medarbejderaktier, vil de skulle medregnes i de ovenfor anførte beløb. Med venlig hilsen Kelvin V. Thelin

claus Lind

Hej Kelvin, Jeg sidder i en virksomhed, som er nyetableret og der er overvejelser om, at tilbyde alle medarbejdere mulighed for at anvende 10% af nuværende løn, som "aktieløn" (går ud fra at det også dækker anparter i et ApS). Hvis man reducerer lønnen med 10% for at konvertere til aktieløn, så reduceres grundlaget for beregningen af de 10% også? Hvis jeg skal administrere denne ordning, hvad vil man typisk gøre, tildele ejerskab ½ eller helrårligt, for at begrænse administrationen, vedligeholdelse af ejerbog mv. Jeg kunne sagtens bruge nogle skabeloner for denne type af medarbejderaftaler og de formalia, det forudsætter - synes ikke de dukker op ved netsøgning. Kan du henvise til noget? Med venlig hilsen Claus

Claus Lind

Et enkelt yderligere spørgsmål. Det fremgår flere steder at reglerne ikke omfatter bestyrelsesmedlemmer, er det i forhold til bestyrelseshonorar, hvad hvis bestyrelsesmedlemmet også er ansat ordinært i virksomheden - er vedkommende fortsat udelukket for at være omfattet af samme udmøntningsform i afsnit P. Pft Claus

Kelvin Valeur Thelin

Hej Claus Det er korrekt, at ordningen også gælder, selvom der er tale om anparter. Det er den ansattes (forventet) årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, der tages udgangspunkt i. Værdien af de aktier medarbejderen modtager må ikke i samme år overstige 10 % af den ansattes årsløn. Nedsættes lønnen pr. 1. juli vil de 10 % så som udgangspunkt skulle regnes på baggrund af årslønnen opgjort som den tidligere løn i perioden 1. januar til 30. juni og af den nye løn 7. juli til 31. december - deraf forventet årsløn. Du skal være opmærksom på, at ved at varsle medarbejderen lønnedgang, er der som udgangspunkt tale om et nyt ansættelsesvilkår, og såfremt medarbejderen ikke vil acceptere dette, kan medarbejderen anse sig som opsagt. Blot til orientering, er der mulighed for, at værdien af vederlaget (medarbejderaktierne) kan udgøre til og med 20 % af den ansattes årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, såfremt adgangen til at erhverve aktier, er åben på lige vilkår for mindst 80 pct. af en kreds af selskabets ansatte, som fastlægges efter almene kriterier. Det er et krav for anvendelse af ordningen, at vedkommende er ansat i selskabet, hvilket et bestyrelsesmedlem ikke anses for at være. Såfremt den pågældende reelt er ansat i selskabet, og dermed yder personligt arbejde i tjenesteforhold, og at vederlaget (aktierne/anparterne) modtages af personen som led i et ansættelsesforhold - og ikke i egenskab af valgt medlem eller medhjælp for selskabets bestyrelse - vil den ansatte som udgangspunkt godt kunne omfattes af medarbejderaktieordningen selvom denne er medlem af bestyrelsen. I forhold til administrationen af ordningen samt dokumenter, er du velkommen til at kontakte mig for en nærmere drøftelse heraf. Med venlig hilsen Kelvin V. Thelin

Eva Götzsche

Jeg har et holdingselskab som ejer et driftsselskab (ivs) 100%. Jeg vil gerne belønne mine medarbejdere i tilfælde af en heldig exit på et ikke defineret tidspunkt i form af medejerskab. Hvilken form skal jeg vælge ( optioner, warrents, fantomaktier)? Oh hvordan skal jeg rent praktisk udforme aftalen? Er det nok med et stykke papir, eller skal der en advokat ind over? Mvh Eva

Kelvin Valeur Thelin

Hej Eva Der er forskellige måde at konstruere sådanne aftaler med sine medarbejdere på. For at kunne give dig et svar, som du reelt set kan gøre brug af, er jeg nødt til at have flere informationer. For at finde den model, der passer bedst til din situation, vil jeg anbefale, at du tager kontakt til en advokat herom. Du er meget velkommen til at kontakte mig på keth@advodan.dk. Mvh. Kelvin V. Thelin

Thomas Lund

Jeg indbetalte et månedligt beløb i 2011 til medarbejderaktier. Jeg stoppede i virksomheden i 2017 og fik udbetalt det beløb aktierne var værd med gevinst til følge. Beløbet blev indbetalt den 5/1 2018. Jeg har googlet i vildskab og læst på skat.dk men jeg kan ikke finde ud af hvordan jeg skal indberette og hvornår: 1. Skal jeg beskattes i 2017 eller 2018? 2. Hvordan indberetter jeg? Er det bare det beløb jeg har fået udbetalt minus det jeg har indbetalt? Hvilken rubrik skriver jeg beløb ind i?

Kelvin Valeur Thelin

Hej Thomas Du vil som udgangspunkt skulle beskattes i det år, du solgte aktierne. Det har ingen betydning, hvornår du reelt får en eventuel gevinst udbetalt. Det afgørende er, hvornår du erhvervede ret til gevinsten. Blev de solgt i 2017, skal du således rette din årsopgørelse for 2017. I forhold til hvordan du indberetter, vil jeg tillade mig at henvise til dette link, der fører dig til SKATs hjemmeside: https://skat.dk/skat.aspx?oId=2244481&vId=0 Via tastSelv på skat.dk kan du beregne gevinsten - linket ovenfor indeholder vejledning hertil. Hvilken rubrik du skal anføre gevinst i afhænger af om aktierne er optaget til handel på et reguleret marked (det de fleste kender som børsnoteret) eller ej. Er aktierne optaget til handel på et reguleret marked, skal du anvende rubrik 66, hvis ikke, skal du anvende rubrik 67. Du skal dog være opmærksom på, at der er særordninger, som dine aktier kan være omfattet af. Mvh. Kelvin V. Thelin

Søren Nielsen

Kære Advodan, Jeg dansk og bosiddende i DK og har modtaget optioner i et US selskab - tildelt efter NSO reglerne. Optionerne er tildelt (vested) straks men optionen på at købe dem (exercise) til en given strikekurs løber i 10 år. Hvorledes skal det håndteres bedst korrekt overfor dansk skattevæsen? og ifald jeg skal betale US skat af mine optioner, ved et salg af selskabet og dermed mine optioner, kan jeg fratrække den US skat fra dansk skat (skatteudligning)? mvh Soren

Kelvin Valeur Thelin

Hej Søren Det kan afhænge af, om de faktisk udstedte aktier på grundlag af optionerne har været nytegnede aktier eller ej. For at kunne besvare dit spørgsmål med fuld sikkerhed, er vi således nødt til at gennemgå og vurdere din ordning samt have lidt flere oplysninger om den virksomhed, du har medarbejderaktier i, eksempelvis om der er tale om børsnoterede aktier. Jeg beklager, at jeg ikke kan komme det nærmere på det foreliggende grundlag, men du er velkommen til at kontakte mig på keth@advodan.dk, såfremt du ønsker min gennemgang og konkrete vurdering af din ordning. Mvh. Kelvin V. Thelin

Kim

Hej, Tak for artiklen. Gælder de nye regler også ved RSU'er, eller vil skat betragte dem som noget andet en "rigtige" aktier og optioner? Med venlig hilsen Kim

Kelvin V. Thelin

Hej Kim Udgangspunktet er, at de nye regler også gælder for RSU’er. Mvh. Kelvin V. Thelin

Claus

Hej Jacob Jeg har fået aktier efter LL §28 i 2014 og disse er blevet tildelt i 2017. Jeg er med på at dette betyder at jeg bliver beskattet som personlig indkomst i 2017 med den værdi som ligger på den dato hvor aktierne er blevet frigivet. Jeg har således betalt såvel skat som AM-bidrag i 2017. Nu er aktierne imidlertid faldet i værdi siden de blev frigivet. Hvad sker der så såfremt jeg sælger aktierne med "tab"? Når jeg skriver tab er det i forhold til den skattemæssige værdi som jeg har betalt skat og AM-bidrag af i 2017. Hvis tabet bliver opgjort som (negativ) aktieindkomst, så har jeg i princippet betalt for meget i såvel skat som AM-bidrag.

Kelvin Valeur Thelin

Hej Claus Såfremt du måtte have tab på dine aktier ved afståelse af aktier til det selskab, der har udstedt aktierne, vil du som udgangspunkt opnå ret til fradrag, men dog alene i det omfang tabet overstiger summen af følgende modtagne udbytter: 1)Modtagne udbytter af de pågældende aktier, som den skattepligtige i ejertiden har været fritaget for at medregne ved indkomstopgørelsen. 2)Modtagne udbytter af de pågældende aktier, hvor den skattepligtige har opnået lempelse vedrørende udbytteudlodninger efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med et større beløb end den skat, der er betalt til den fremmede stat. Der medregnes et beløb, der modsvarer den forøgede lempelse. Det vil herefter afhænge af, om der er tale om aktier optaget til handel på et reguleret marked eller ej. Er aktierne ikke optaget til handel på et reguleret marked, fradrages tab ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. Tab ved afståelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, fradrages i summen af indkomstårets udbytter, gevinster og afståelsessummer vedrørende aktier optaget til handel på et reguleret marked. Til din orientering anses anskaffelsessummen for summen af det beløb, du eventuelt har betalt for tegningsretten, det beløb, der er lagt til grund for personalegodebeskatningen og det beløb, som den du har betalt for aktien på udnyttelsestidspunktet. Mvh Kelvin V. Thelin

Jacob Himmelstrup

Jeg er blevet tilbudt aktier i det norske moderselskab til den danske virksomhed, som jeg er direktør for. Den danske virksomhed er 100% ejet af den norske. Kan 7p gøres gældende, også når det er et norsk selskab, som måtte aflønne mig med medarbejderaktier i hht. disse regler?

Kelvin Valeur Thelin

Hej Jacob Såfremt betingelserne i LL § 7P i øvrigt er opfyldt, kan vederlaget udgøre aktier i enten arbejdsgiverselskabet eller i et selskab, der er koncernforbundet med arbejdsgiverselskabet, hvilket det norske moderselskab må anses for at være, idet det ejer arbejdsgiverselskabet med 100 %.

Emma

Hej, Jeg har fået tildelt medarbejderaktier af min virksomhed. Aktierne er tildelt I 2014, men først overført til mig d 1. juni 2017. Så vidt jeg ved, ændredes skattereglerne I 2016. Hvilke skatteregler gælder for disse aktier? Hvordan beregnes værdien af aktierne? På baggrund af kursen på overførselsdagen d 1. juni? På baggrund af gennemsnitskursen over hele året? (eller perioden 1/6-31/12)? Eller anden beregningsmetode? Mvh. Emma

Kelvin Valeur Thelin

Hej Emma Du skriver 'min virksomhed'. Jeg regner med, at du er ansat og således ikke i forvejen ejer af virksomheden. Optionerne er tildelt den 1. juni 2014, hvorfor de ikke falder ind under de nye regler, der alene gælder for aktier/optioner mv. der er tildelt den 1. juli 2016 og frem. For at kunne besvare dit spørgsmål om, hvordan værdien af aktierne beregnes, skal jeg se selve aftalen, da det kan have betydning herfor. Du er meget velkommen til at kontakte mig direkte. Mvh Kelvin V. Thelin

Henrik Hansen

Hej I foråret 2016 udbød Grundfos et medarbejderaktieprogram. Man kunne købe 25 aktier med 65% rabat. Ville man købe flere var rabatten mindre. Jeg købte 25 stk. Programmet var afsluttet inden 1. Juli 2016. Kommer dette køb så ind under de gl. regler. Kikker jeg på min årsopgørelse opgørelse for 2016, er der et beløb på ca 12.000 kr under et punkt, der hedder: Rubrik 12: Honorarer, indkomst ved hushjælp og værdien af nogle personalegoder før fradrag af AM-bidrag Er det mon skat af den rabat? Mvh Henrik

Kelvin Valeur Thelin

Hej Henrik Idet aftalen er indgået før den 1. juli 2016, falder den ind under de gamle regler, desværre. Rubrik 12 omfatter også, ”Værdien af medarbejderaktier og anparter samt tegnings- og køberetter til aktier og anparter modtaget som løn i et ansættelsesforhold eller af bestyrelsesmedlemmer”, jf. skat.dk. Det må således umiddelbart være værdien af dine medarbejderaktier, der er anført i denne rubrik. Med venlig hilsen Kelvin V. Thelin

Søren Hansen

Hej Via en generel/kollektivt aftale for alle medarbejdere har jeg modtaget medarbejderaktier vederlagsfrit i alle årene fra 2004 til 2009 med en anskaffelseskursværdi mellem kr. 7.440 og 21.475 pr. tildelte år. Derudover har jeg tegnet aktier (købt) via tildelte tegningsretter for de respektive år. Jeg er vidende om at de tegnede aktier sidestilles anskaffelsesmæssigt med tildelingsdatoen på den aktiebeholdning retterne er tildelt på. Har forsøgt at læse mig til hvordan beskatning skal ske. - Såvidt jeg forstår vil aktier anskaffet (tildelt/købt via retter) før 31.12.2005 være skattefrie? - For aktier i perioden 2006-2009 er det så korrekt, at der skal ske en beskatning med 28% ? Eksempel: hvis den totale anskaffelsespris (tildelte og tegnede) er kr. 100.000. Aktierne er solgt i 2017 til 200.000, så skal der svares 28.000 i skat af avancen på de 100.000. På forhånd tak

Søren Hansen

Glemte at skrive at aktierne har været bundne i 7 år.

Kelvin Valeur Thelin

Hej Søren For at kunne besvare dit spørgsmål med fuld sikkerhed, er vi nødt til at gennemgå og vurdere din ordning samt have lidt flere oplysninger om den virksomhed, du har medarbejderaktier i, eksempelvis om der er tale om børsnoterede aktier. Overordnet kan dog nævnes, at skatteprocenten vil afhænge af, hvad avancen er det pågældende år. Jeg beklager, at jeg ikke kan komme det nærmere på det foreliggende grundlag, men du er velkommen til at kontakte mig på keth@advodan.dk, såfremt du ønsker min gennemgang og konkrete vurdering af din ordning. Mvh. Kelvin V. Thelin

Christian Nielsen

Hej Kelvin Jeg bliver, som funktionær ansat, tilbudt medarbejderaktier i takt med at det går godt for firmaet. Sidste år blev alle ansatte tilbudt aktier til en værdi af ca. 10.000kr. Jeg har så lige fået et ret stort skattesmæk og her oplyser Skat at det bl.a. er medarbejderaktier, der er skyld i det. Jeg kan så se at aktierne bliver opgivet til Skat som et beløb/honorar og derfor er mit spørgsmål om det er korrekt at jeg bliver beskattet af dem på den måde? Jeg bliver jo også beskattet af gevinsten når jeg sælger dem, så det er lidt dobbelt konfekt! På forhånd tak.

Kelvin Valeur Thelin

Hej Christian Ked af at høre, at du er blevet mødt med krav fra SKAT. Medarbejderaktier er reelt set blot 'overskriften' på en lang række mulige programmer for begunstigelse af medarbejdere. De skattemæssige konsekvenser af sådanne programmer afhænger fuldt ud af indholdet af det enkelte program. Det kan dog ikke afvises, at der er sket forkert angivelse til SKAT. Du er formentlig blevet beskattet af den værdi, som er overført til dig, mens du ved et salg som udgangspunkt vil blive beskattet af fortjenesten. Har du behov for mere konkret svar, er du velkommen til at kontakte mig via min e-mail. Med venlig hilsen Kelvin V. Thelin

Michael Poulsen

Hej Kelvin, Jeg er for nyligt blevet tildelt aktieoptioner (warrants/tegningsretter) til at kunne købe medarbejderaktier (efter tre år) i selskabet, jeg er ansat i. Herved vil jeg opnå ejerskab på få procent af selskabet. Selskabet er et unoteret aktieselskab, hvilket gør det svært at fastslå aktiernes markedsværdi. Jeg kender kun min anskaffelsespris med sikkerhed. Jeg har læst, at (siden 1. januar 2013) skal selskabers fortjeneste ved salg af unoterede porteføljeaktier ikke beskattes, hvilket derfor umiddelbart virker som en god idé. Hvis jeg lægger aktierne ind i et nyoprettet holding selskab umiddelbart efter udøvelse af optionen, vil jeg kunne undgå at blive personligt beskattet? Eller bliver jeg stadig beskattet af forskellen mellem anskaffelsesprisen og aktiernes værdi ved udøvelse af optionen (som forhåbentlig ikke udgør mere end 10% af min nuværende brutto årsløn)? På forhånd tusind tak for din tid, du bruger på at besvare disse spørgsmål.

Kelvin Valeur Thelin

Kære Michael For at kunne besvare dit spørgsmål med fuld sikkerhed, er vi nødt til at gennemgå og vurdere din ordning. Generelt for aktieoptioner mv., der er omfattet af Ligningslovens § 7 P, gælder at der vil skulle ske beskatning ved udnyttelse eller afståelse af aktieoptionerne - dette uanset om du afstår aktieoptionerne til eget holdingselskab, og uanset om du overdrage før eller efter udnyttelse af optionerne. Ved afståelse af aktierne eller tegningsretterne til aktierne, anses disse for afstået til handelsværdien på afståelsestidspunktet. Dog skal du være opmærksom på, at der kan være omsættelighedsbegrænsninger i optionsaftalen med din arbejdsgiver. Desværre er det ikke muligt at aktieoptionerne direkte tildeles til dit eventuelle holdingselskab. Det er korrekt, at det ud fra en skattemæssig betragtning kan være visse fordele ved at eje kapitalandele eller optioner i eget holdingselskab. Dog skal man være opmærksom på de administrative forpligtelser, herunder omkostninger, der følger med et kapitalselskab. Blot til eksempelvis skal der indleveres årsrapport til Erhvervsstyrelsen hvert år. Overdrager du optioner til et 100 % personligt ejet holdingselskab, vil du ikke blive beskattet efterfølgende, hverken i forbindelse med endelig retserhvervelse af optionerne, tildeling af optionerne, udnyttelse af optionerne eller afståelse af de for optionerne erhvervede kapitalandele. Du vil naturligvis blive beskattet af udbytte fra holdingselskabet og ved evt. afståelse af kapitalandele i holdingselskabet. Den personlige beskatning ligger ved salget til dit holdingselskab. Porteføljeaktier kan både være skattepligtige og skattefrie. Du referer umiddelbart til de skattefrie porteføljeaktier, hvorved det kræves, at der er tale om unoterede aktier ejet af et selskab, der ejer mindre end 10 % af aktiekapitalen i porteføljeselskabet, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4C. Overordnet gælder for skattefrie porteføljeaktier, at gevinsten ved afståelse er skattefri, jf. aktieavancebeskatningslovens § 8. Ved et evt. tab vil man ikke kunne opnå fradrag, idet en eventuel gevinst ikke beskattes. Udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er ikke skattefrit, men det er dog alene 70 % af udbyttebeløbet, der medregnes til beskatning, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 2. Du er velkommen til at kontakte mig på keth@advodan.dk, såfremt du ønsker min gennemgang og vurdering af din ordning. Mvh Kelvin V. Thelin

Claus

Hej Kelvin, Tak for nogle gode og fyldestgørende svar. Ovenstående drejer sig bl.a. om optioner, kan jeg forstå det sådan, at en ordning med direkte køb ved reduktion i lønnen (nu op til 20%) også kan overdrages til personligt holding uden skatteafregning - eller beskattes de med de 27% med det samme. Hvis holding selskabet er ejet af familien og ikke personligt - ændrer det på noget? Mvh Claus

Kelvin Valeur Thelin

Hej Claus For at man er omfattet af medarbejderaktieordningen i LL § 7P, er der en række krav til aftale herom med virksomheden, der skal opfyldes, herunder blandt andet at aktierne skal modtages af en person som led i et ansættelsesforhold. Har du allerede modtaget aktier, og overdrages disse efterfølgende til holdingselskab, vil der som udgangspunkt skulle ske beskatning for salg af aktierne. Der kan være en række muligheder, men det kræver nærmere drøftelse mellem os. Du er velkommen til at kontakte mig. For modtagne købe- og tegningsretter følger det af LL § 7P, stk. 2, at skattefriheden (at værdien ikke medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst) er betinget af, at sådanne modtagne købe- og tegningsretter ikke overdrages. Hvis retten udløber uudnyttet eller overdrages ved arv, anses det dog ikke for overdragelse. Med venlig hilsen Kelvin V. Thelin

Benny Bilstrup

Hejsa Hvordan undgår man at medarbejderen bliver indberettet til SKAT med købskursen? Hvis der dannes en købsnota i medarbejderens cpr. nr. bliver købskursen jo sendt automatisk til SKAT. Mvh. Benny

Kelvin Valeur Thelin

Kære Benny Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår dit spørgsmål. At SKAT ikke modtager oplysningerne gør ikke en eventuel overførsel af værdi mindre skattepligtig. Samtidig bemærkes, at benyttes ordningen korrekt, er den jo reelt set 'skudsikker'. Mvh. Kelvin V. Thelin

Benny Bilstrup

Hej Kelvin Tak for svaret, som desværre viser at du har misforstået spørgsmålet. Jeg sider som ansvarlig for dannelse af handler for medarbejderne, og ved at hvis jeg danner en nota i en medarbejders navn vil SKAT få at vide at denne har købt aktierne - ikke fået aktierne. Den dag aktierne sælges f.eks. til samme kurs vil medarbejderen jo ikke blive beskattet med de 27/42%, fordi der ikke er en kursgevinst. Jeg håber det gør spørgsmålet mere klart. Mvh. Benny

Kelvin Valeur Thelin

Kære Benny Ok. Så giver det mere mening. Jeg kan desværre ikke hjælpe dig med et konkret svar i relation til indberetningen ved selve erhvervelsen. Måske du kan angive købesummen til 0 DKK. Der vil samtidig ved en korrekt etableret ordning ligge dokumentation for, at ordningen henhører under Ligningsloven § 7P. Samtidig vil det jo blot kræve en henvendelse til SKAT eller en korrektion i selvangivelsen, når den tid kommer. Måske SKAT dog allerede nu vil kunne besvare dit spørgsmål og forsøg på at løse dette på forhånd allerede ved etableringen. Mvh. Kelvin V. Thelin

Jens Nielsen

Hejsa. For ca 7 år siden købte jeg "medarbejderaktier" via, lønnen, = ( beløb trukket før skat )og disse aktier har nu været båndlagt i 7 år. det var i 2010, 2011 og 2012 Skal der betales skat af kursgevinsten, når de har være båndlagt i den periode, ved salg?

Kelvin Valeur Thelin

Hej Jens Hvordan og hvorledes der skal ske beskatning afhænger af flere faktorer, herunder om der er tale om en generel medarbejderaktieordning, der i perioden dækkede samtlige medarbejdere, eller om der er tale om en individuel aktieløn, om aktierne er erhvervet ved udnyttelse af købe- eller tegningsretter eller tildelt direkte som aktier, og herudover den aftale, der er indgået mellem dig og din arbejdsgiver. Alt i alt afhænger svaret af indholdet af jeres aftale. Du er meget velkommen til at sende denne til mig direkte, såfremt du ønsker et mere konkret svar. Mvh. Kelvin V. Thelin

Klaus Urth Jensen

Hej. Vi har mulighed for at købe aktier i det firma jeg arbejder for. Max 10 % af vores bruttoløn. Når vi køber får vi en rabat på 7% og køber til den laveste kurs på to skæringdatoer henholdsvis den 1 januar og den 1 juli. Førhen skulle vi ikke betale skat af denne gevinst men det gør vi nu. Vil de nye regler kunne benyttes i vores tilfælde. Der er jo tale om en kursgevinst som vi muligvis ikke får den dag aktierne sælges. Venlig hilsen Klaus

Kelvin Valeur Thelin

Hej Klaus Helt grundlæggende for, at man kan blive omfattet af den ”nye” regel i Ligningslovens § 7 P er, at det fremgår af aftalen, at reglerne i Ligningslovens § 7 P finder anvendelse, og at aftalen opfylder de øvrige krav i bestemmelsen. Hvis vi antager, at I ændrer aftalen, således at man omfattes af Ligningslovens § 7 P bliver du fremadrettet først beskattet, når du sælger medarbejderaktierne. Beskatningen afhænger af værdien, hvormed man får tildelt/køber aktier og sælger disse. Mvh Kelvin V. Thelin

Søren Lynggaard

Hvis en aftale om aktieløn er indgået i januar 2016 og 4 år frem med tildeling af et antal aktier hvert kvartal vil de falde ind under de nye ordning for alle aktier tildelt efter 1. juli 2016?

Kelvin Valeur Thelin

Hej Søren Desværre gælder de nye skatteregler alene for aftaler, om tildeling af aktier og optioner mv., der indgås pr. 1. juli 2016 eller senere. Det skal i øvrigt være aftalt, at reglerne i LL § 7 P, skal finde anvendelse og betingelserne i LL § 7 P skal i øvrigt være opfyldt. En aftale om aktieløn indgået i januar 2016, vil således ikke være omfattet af den nye ordning. Mvh. Kelvin V. Thelin

Martin

Hej Jakob Tidligere var der en 5 og 7 års binding - gælder den ikke længere? - Dvs. hvis jeg får 50.000 kr. i aktier idag, så kan jeg i princippet sælge dem i morgen med 27% skat? og ikke noget AMB? Når du skriver, at arbejdsgiver ikke får fradrag, betyder det så, at det er dyrere for arbejdsgiver at give mig 50.000 kr. i aktier fremfor 50,000 kr. i løn? Bliver det løn, så er der vel lønsumsafgift i nogle brancher? - Slipper min arbejdsgiver for det, hvis jeg får pengene som aktier? vh. Martin

Kelvin Valeur Thelin

Hej Martin For medarbejderaktier tildelt den 1. juli 2016 eller senere, gælder der ikke nogen bindingsperiode, og du kan i princippet sælge medarbejderaktierne umiddelbart efter, at du har fået dem tildelt. Du skal dog huske på, at værdien af aktierne højst må udgøre 10 % af din årsløn for at opnå den lavere beskatning. I modsat fald vil du skulle medregne værdien af aktierne i den personlige indkomst, og der vil skulle beregnes og betales AM-bidrag af værdien af aktierne. Du er meget velkommen til at skrive igen, eventuelt direkte på keth@advodan.dk, hvis du har yderligere eller supplerende spørgsmål. Mvh. Kelvin V. Thelin

Jacob Jensen

Hejsa... Et spørgsmål omkring de her 10% af lønnen vs. eks. at få 40% af lønnen i aktier... Jeg er tilbudt over 3 år at modtage warrants til en slut værdi på 766.281 kr. dvs. 21.286kr. pr. mdr. De bliver så sat til side til mig i perioden, men spørgsmålet er så hvad der sker når jeg en dag vil gøre brug af dem.. - vil jeg så bliver beskattet lavt på det der svarer til de 10% af min årsløn, og så almindelig beskatning på alt derover.? Jeg vil naturligvis gerne betale min skat, men det jeg mest af alt håber på er jo at værdien stiger og stiger og selskabet en dag bliver solgt til en høj værdi. :-) Men skal jeg måned for måned svare skat af noget eller kommer beskatningen først når jeg gøre brug af mine warrants.?

Kelvin Valeur Thelin

Hej Jacob at kunne benytte sig af skattefriheden, kræver det at værdien af vederlaget i samme år ikke overstiger 10 % af din årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås. Vurderingen af, om betingelsen for om vederlaget i samme år ikke overstiger 10 % af din årsløn, er opfyldt, foretages som udgangspunkt ud fra vederlagets værdi på det tidspunkt, hvor den faktiske udnyttelseskurs for tegningsretterne foreligger, dog senest på det tidspunkt, hvor du erhverver ubetinget ret til den modtagne tegningsret, og årslønnen på det tidspunkt, hvor aftalen indgås. (LL § 7P, stk. 4) Det er først ved salget af de aktier, der erhverves på grundlag af de tildelte tegningsretter, der skal ske beskatning. Beskatning sker efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler, pt. 27 % af de første kr. kr. 51.700 (i 2016: 50.600) og 42 % af resten. Se eventuelt http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2232807&chk=214126. Du er også meget velkommen til at kontakte mig, såfremt du har behov for assistance. Mvh. Kelvin V. Thelin

jakob kristoffersen

Mit personlige holding er medejer af et fælles holdig der ejer 82 procent af et driftselskab. Er mit personlige holding I koncern med arbejdsgivervirksomheden? Jeg ønsker at holde på nogle medarbejdere og at det er mit holding der supporter dette. Mvh Jakob