PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Vær opmærksom på medarbejdernes rettigheder ved virksomhedsoverdragelse

Hvis din virksomhed overtager en anden virksomhed, skal du være skarp på, hvilke rettigheder og ansættelsesvilkår dine kommende medarbejdere har med sig fra den tidligere arbejdsgiver. Det kan hurtigt blive dyrt, hvis du ikke ved præcist, hvad du går ind til.

Medarbejdere, der skifter arbejdsgiver gennem en virksomhedsoverdragelse, er beskyttet på en lang række områder i virksomhedsoverdragelsesloven. Det fortæller advokat og specialist i ansættelsesret Steen Marslew fra Advodan i Holbæk. Han har stor erfaring med at rådgive virksomheder om lønmodtageres rettigheder i forbindelse med virksomhedshandler.

”Som udgangspunkt får alle medarbejdere alle rettigheder med sig over i den nye virksomhed. Det gælder fx forhold omkring anciennitet, løn, pension, feriepenge mm. Har sælger også lavet aftaler med sine medarbejdere om overarbejde og afspadsering, eller er der aftaler om fri bil, fri telefon og lignende, skal køber også overholde disse aftaler,” siger Steen Marslew.

Han tilføjer dog, at hvis køber enten ikke ønsker eller ikke har mulighed for at overtage alle aftaler, kan køber opsige aftalerne med medarbejderens personlige opsigelsesvarsel – med risiko for, at medarbejderen vælger at betragte dette som en opsigelse af hele ansættelsesforholdet.

 

Stor aftalefrihed

Trods medarbejderens lovbestemte rettigheder er der generelt stor aftalefrihed, når en virksomhedsoverdragelse skal forhandles på plads.

”Køber og sælger kan eksempelvis godt på forhånd aftale, at sælger før overdragelsen skal opsige en eller flere medarbejdere. Parterne bør dog samtidig indgå en klar aftale om, hvem af parterne, der skal betale de omkostninger, der evt. måtte komme i forbindelse med opsigelsen,” siger Steen Marslew og fortsætter.

”Det kan være en måde, hvorpå en køber eksempelvis kan undgå at få en række meget løntunge medarbejdere med i overdragelsen. Men en forudsætning for, at de opsagte medarbejdere ikke kan rejse krav om godtgørelse for opsigelse i strid med loven er, at opsigelserne er sagligt begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske ændringer i virksomheden,” påpeger han.

 

Kollektive overenskomster

Når en køber står til at overtage en virksomhed og dens medarbejdere, er det også vigtigt at have klarhed over hvilke overenskomstforhold, der gælder for medarbejderne.

I en virksomhedsoverdragelse er det nemlig muligt for køber at undgå at blive part i en eller flere overenskomster, hvis køber underretter det pågældende fagforbund om, at virksomheden ikke ønsker at tiltræde overenskomsten. Det skal dog ske hurtigst muligt og senest 5 uger efter, at køber er blevet opmærksom på (eller burde være opmærksom på), at de ansatte er omfattet af en overenskomst.

”Det afhænger meget af hvilken virksomhed, der handles, om det er en fordel at træde ud af en overenskomst. I visse tilfælde kan det fx godt være en fordel at kunne starte forfra i forhandlingerne med et fagforbund, hvis den gamle overenskomst indeholder nogle aftaler, som er helt uspiselige for køber,” forklarer Steen Marslew.

 

Vær opmærksom på klausuler

Hvis medarbejderne har ansættelsesklausuler, der er indgået med sælger, vil køber også indtræde i disse medmindre andet bliver aftalt. Men ifølge Steen Marslew er køber ikke forpligtet til at fortsætte med klausulerne, hvis man mener, de er unødvendige.

Konkurrence- og kundeklausuler kan opsiges af køber med en måneds varsel. Herefter falder klausulerne bort. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der alligevel godt kan blive tale om kompensation til medarbejderen, hvis medarbejderen fratræder inden seks måneder efter opsigelsen af klausulen,” fastslår Steen Marslew.

 

Jobklausuler fra 1. januar 2016

I januar 2016 blev en ny bestemmelse om virksomhedsoverdragelse indsat. Denne bestemmelse gør det muligt for køber og sælger at indgå jobklausuler uden, at medarbejderne skal kompenseres eller informere om det. En sådan jobklausul kan opretholdes i 6 måneder.

Både køber og sælger kan have en interesse i at bruge jobklausuler til at sikre, at deres medarbejdere ikke ”flytter” over til den anden virksomhed lige med det samme.

 

Beskyttelse af medarbejdere indebærer:

  • Bevarelse af anciennitet, løn- og ansættelsesvilkår
  • Overførsel af kollektive overenskomster, der dog kan frasiges
  • Forbud mod opsigelse, der alene er begrundet i virksomhedsoverdragelse
  • Krav på orientering
  • Krav på forhandling i situationer, hvor der sker væsentlige forandringer af lønmodtagernes forhold

 

Artiklen er redigeret den 18.08.2022.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse?

60 kommentar

0 / 700 tegn

Marie

Ved fusion af to selskaber, hvoraf der i den ene er overenskomst og i den anden ikke er overenskomst. Kan man her bevare overenskomsten for de medarbejdere der bliver overdraget uden at den eksisterende virksomheds medarbejdere bliver en del af overenskomsten? Og hvordan evt. med nyansættelser?

Christian Vestergaard Løvgren

Hej Marie Tak for din henvendelse og spørgsmål. Når man overdrager en virksomhed med overenskomst til en anden virksomhed uden overenskomst enten ved almindelig virksomhedsoverdragelse, fusion mv. har køber/erhverver en frist på 5 uger efter, at køber er blevet opmærksom på (eller burde være opmærksom på), at de ansatte er omfattet af en overenskomst til at frasige sig overenskomsten, som kommer fra sælgers/overdragers virksomhed. Frasigelsen kan altid ske – dog ikke ved fusion hvis de to virksomheder prøver at omgå reglerne for at undgå overenskomst, eller hvis der er såkaldt ”identitet” mellem virksomhederne fx hvis virksomhederne har samme ejere. Vælger køber/erhverver at frasige sig overenskomsten skal dette meddeles til den lønmodtagerorganisation som er part i den pågældende overenskomst. Organisationen kan herefter vælge at bestride frasigelsen ved at rejse en fagretlig sag iht. overenskomstbestemmelserne om lovligheden af frasigelsen. De medarbejdere som var omfattet af overenskomsten vil dog på individuelt niveau have ret til ansættelsesvilkår svarende til overenskomstdækningen. Køber/erhverver kan senere ved den frasagte overenskomsts udløb opsige overenskomstvilkårene for medarbejderne. Dette vil dog i praksis være en væsentlig ændring af ansættelsesvilkår, som skal varsles med medarbejderens kontraktmæssige opsigelsesvarsel. Reagerer man ikke på overenskomsten ifm. overdragelsen/fusionen som køber/erhverver, så anses man for at have tiltrådt overenskomsten. I forhold til nyansættelse kan køber/erhverver tilbyde nyansatte individuelle vilkår, såfremt man har frasagt sig overenskomsten. Med venlig hilsen

Jan

Hej Christian Jeg skal virksomshedsoverdrages. Hvis jeg selv skal betale mine pauser fremover kommer det så ind under “ væsentlig ændringer ?

Christian Vestergaard Løvgren

Tak for dit spørgsmål. Væsentlige ændringer af ansættelsesvilkår er som udgangspunkt ikke en fast størrelse. Man vil til enhver tid skulle vurdere ændringen ift. de eksisterende vilkår – dog vil ændringer i løn som hovedregel være udtryk for en væsentlig ændring. Den ændring, som du står overfor vil umiddelbart betyde en lønnedgang eller at du skal arbejde en halv time mere for at opnå din nuværende løn. Det er efter min opfattelse at sidestille med en lønændring, som i langt de fleste tilfælde er en væsentlig ændring af ansættelsesvilkår. Det betyder, at du kan betragte dig som opsagt med arbejdsgivers opsigelsesvarsel, såfremt du ikke vil acceptere ændringen. Såfremt du er funktionær eller via overenskomst på anden måde er beskyttet mod usaglig opsigelse, vil man herudover også skulle foretage en vurdering af begrundelsen for ændringen af ansættelsesvilkårene. Virksomhedsoverdragelseslovens § 3, stk. 1 siger nemlig, at afskedigelse (som følge af væsentlige ændringer) ikke alene må skyldes virksomhedsoverdragelsen. Der skal være en saglig, rimelig og objektiv begrundelse for afskedigelsen/de væsentlig ændringer fx økonomiske besparelser, organisatoriske ændringer mv. Du er velkommen til at kontakte mig på chrl@advodan.com, såfremt du har yderligere spørgsmål. Med venlig hilsen

Christina

Hej, Vi er blevet virksomhedsoverdraget her pr 1/6 2023. Vi er samme dag vi blev overdraget fået et varslingsbrev hvor vi varsles 50% ned i løn samt 20% ned i time antal. I samme brev står der at vi har 10 dage til at svare og godkende de nye betingelser ellers er vi fyret. Det skal lige nævnes jeg er gravid og det nye firma godt ved dette. De har kun varslet dette for ca halvdelen af vores personale gruppe der er blevet virksomhedsoverdraget. Hvordan er vi stillet her? Kan de godt kræve vi som gravide godkender så graverende forringelser eller bliver fyret? Jeg tænker vi jo må være ekstra beskyttede? Mvh Christina

Christian Vestergaard Løvgren

Hej Christina Tak for din henvendelse. Det er korrekt, at man som gravid nyder en særlig beskyttelse af ligebehandlingsloven overfor sin arbejdsgiver ifm. ændrede arbejdsvilkår, fyring mv. Den nye arbejdsgiver kan som udgangspunkt godt varsle væsentligt ændrede vilkår overfor dig og de øvrige kollegaer, men når du er gravid må begrundelsen for de ændrede vilkår ikke have noget med din graviditet at gøre og der må derfor ikke ved udvælgelsen være lagt vægt på din graviditet. Begrundelsen skal have et sagligt formål fx driftsmæssigt eller økonomisk. I ligebehandlingsloven er der såkaldt omvendt bevisbyrde, og derfor påhviler det faktisk din arbejdsgiver at bevise, at beslutningen om at ændre dine ansættelsesvilkår / fyre dig ikke er begrundet i graviditeten. Kan de ikke løfte bevisbyrden har man krav på en godtgørelse på 6-12 måneders løn. Du bør derfor bede arbejdsgiver om at sende dig en skriftlig begrundelse for ændringerne i ansættelsesvilkårene før du kan tage stilling. Selvom du måtte afvise og dernæst blive fyret, vil du stadig have krav på godtgørelsen, hvis de ikke kan bevise, at baggrunden for at ændre dine ansættelsesvilkår / fyre dig ikke havde noget med graviditeten at gøre. Når du har fået svar, er du velkommen til at kontakte mig på chrl@advodan.com, så vi kan vurdere dine muligheder i sagen. Med venlig hilsen

Kirstine

Hej Christian Hvem skal betale for ferien, optjent under tidligere ejer, når ferien skal afholdes under nye ejere? Det er firmaoverdragelse, men med nyt CVR nr. Bør tidligere ejer ikke have afsluttet lønforholdene?

Christian Vestergaard Løvgren

Hej Kirstine Tak for dit spørgsmål. Når en køber af en virksomhed overtager medarbejdere, så indtræder køberen i alle lønmodtagerforpligtelser på overtagelsesdagen. Det betyder, at din nye arbejdsgiver er forpligtet til at betale for din optjente ferie efter overtagelsesdagen – også selvom noget af ferien en optjent under tidligere ejer. Med venlig hilsen

Mads

Hej steen. Vi bliver overdraget til ny virksomhed. Jeg har idag fået præsenteret en ny kontrakt. Jeg hæfter mig ved at jeg får markant lavere bonus aftale end i nuværende stilling. Jeg er får 2% lavere pension end idag. Jeg står til at miste +6500 kr. i snit om måneden, vil det kunne betragtes som en væsentlig forringelse af mine forhold eller hvordan er jeg stillet her?

Steen Marslew

Hej Mads Ja – hvis du reelt mister mere end 6.500 kr. om måneden i dit nyt job, kan du kræve at ændringen varsles med dit opsigelsesvarsel. Hvis du herefter ikke kan acceptere ændringen, kan du betragte varslingen som en opsigelse af hele ansættelsesforholdet, således at du må fratræde ved varslets udløb. Med venlig hilsen

Bjarne

Hej Steen. Som jeg læser det du skriver vedr. virksomheds overdragelse. Så kan sælgeren af en virksomhed, godt opsige en medarbejder, på et sagligt grundlag, og herefter lade denne medarbejder forblive i den gamle virksomheden mens, at han overdrager resten af medarbejder staben til en ny ejers virksomhed ! Er det korrekt antaget ? Hilsen Bjarne

Stine

Hej Steen 1. Hvordan skal man forholde sig til jobklausuler i forbindelse med virksomhedsoverdragelse? Hvad er maks antal måneder og har man ret til kompensation? Jeg er ikke blevet præsenteret for en skriftlig jobklausul, men har fået besked om, at jeg ikke kan søge interne stillinger i virksomheden grundet den forestående virksomhedsoverdragelse. 2. Vi er blevet informeret om, at vores kontor vil blive fratager og vi i stedet skal arbejde "remote". Er dette en væsentlig ændring af min kontrakt, når der her står, at vi har adgang til kontor?

Steen Marslew

Hej Stine. Jobklausuler kan i henhold til dansk ret i dag kun indgås gyldigt i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. I alle andre situationer er klausulerne ugyldige. Jobklausuler er imidlertid aftaler med andre virksomheder med henblik på at hindre eller begrænse en lønmodtagers muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed. Det er ikke min opfattelse, at det er den type klausul, du taler om, hvis det er din nuværende arbejdsgiver der blot vil forhindre dig i at søge internt pga. den forestående virksomhedsoverdragelse. Det er i hvert fald ikke en ”klausul”, som er omfattet af lovgivningen. Jeg kan desværre ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om de skitserede ændringer af dine ansættelsesvilkår er en væsentlig ændring. Jeg vil opfordre dig til at rette henvendelse til din lokale Advodan-advokat med henblik på at søge konkret rådgivning om din sag.

Simon

Hej Steen Er der stadig tale om en virksomhedsoverdragelse, når CVR nummeret forbliver aktivt, efter firmaet er solgt ? Vi er blevet "solgt" til en anden virksomhed, og der er enkelte af medarbejderne samt lokaler, der forbliver aktive i det Aktieselvskab, som før var vores arbejdsplads. Vi fik besked, samme dag, som overdragelsen var på plads, så der var som sådan ingen varsel omkring overdragelsen. Vi er alle blevet lovet arbejde i den nye virksomhed, dog med 100 km længere på arbejde. Hvis vi ikke underskriver ansættelsekontrakten i det nye firma, er vi vel sådan set stadig ansat i den gamle selvskab, som jo stadig et aktivt ? De kan vel ikke bare forblive aktive, og så sælge varelager, samt halvdelen af personalet, og så fortsætte i samme CVR nummer, uden videre ?

Steen Marslew

Hej Simon. Det afgørende er, om ”funktionen” bliver overdraget. Det er ikke så afgørende, om der er enkelte aktiver tilbage i det gamle selskab. Min vurdering er, at hvis du meddeler, at du ikke ønsker at overgå til det nye firma, at man da blot vil betragte meddelelsen om virksomhedsoverdragelsen som en opsigelse, således at du må fratræde, når din opsigelsesperiode er udløbet. Mvh. Steen Marslew

Ove

Hej Vi har overtaget en virksomhed og medarbejder efter reglerne om virksomhedsoverdragelse. En tidligere medarbejder, som var fratrådt 6 måneder før overdragelsen, har efterfølgende rettet krav om efterbetaling af provision fra os. Vi mener kravet skal rettes mod sælger, da medarbejderen er fratrådt på overdragelsestidspunktet. Er det ikke korrekt at vi ikke er forpligtet af en tidligere medarbejder. Mvh Ove Nielsen

Steen Marslew

Hej Ole. Jeg går ud fra, at I ikke har købt et selskab - og dermed blot er fortsat med det samme CVR-nummer. For i det tilfælde hviler forpligtelsen på selskabet/CVR-nummeret. Hvis I på anden måde har købt en virksomhed, hæfter I ikke for krav fra medarbejdere, som er fratrådt længe før overtagelsen. Disse medarbejdere må rejse deres krav overfor sælger. Mvh. Steen Marslew

Martin Sørensen

Hej. Jeg er ansat i et firma som i midten af 2018 overgik til at være a/s. Jeg kan ikke holde til at arbejde i virksomheden mere og har fundet andet job. Da vi overgik til a/s fik ingen af os nye ansættelseskontrakter, men da jeg i den gamle kontrakt havde 14 dages opsigelse er jeg nu i tvivl om den gamle kontrakt overhovedet er gældende. Vh

Steen Marslew

Hej Torsten. Som jeg lige har svaret ovenfor: Alle rettigheder kan som udgangspunkt varsles væk af en ny arbejdsgiver. Bortvarsling af ret til netværk og sponsorlounge vil efter min opfattelse næppe være en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene - men flytning af arbejdsplads kan efter omstændighederne godt være en væsentlig ændring, så du kan vælge at fratræde ved varslets udløb i stedet for at fortsætte arbejdet på det nye arbejdssted. Mvh. Steen Marslew

Torsten

Hej Sten Den virksomhed jeg er ansat i skal virksomheds overdrages. Så jeg vil lige høre. Jeg har et medlemskab af et netværk (Kun mig der deltager) og har også adgang via en sponsor aftale adgang til en "sponsor lounge". (Kun mig og min nuværende chef der deltager). Har jeg fortsat "ret" til dette efter den nye ejer overtager? Derudover kan jeg måske frygte af de vil rykke mig til en anden afdeling. Enten en der ligger 35 km væk eller en der ligger 80 km væk fra min nuværende arbejdsplads. Kan de godt forlange det?

Jens Andersen

Ved en virksomhedsoverdragelse hvor man har bohaveflytning efter 2 år. Kan ny arbejdsgiver lave ny aftale hvor man skal være ansat i 3 år for at få bohaveflytning. Skal lige sige, at det var optjent i gamle firma, da jeg havde været ansat i 2 år. Med det her skal jeg starte forfra for at få min bohave med til Danmark. Kan det være rigtigt?

Steen Marslew

Hej Jens. Jeg er lidt usikker på, hvad "bohaveflytning" konkret betyder for dig - men generelt kan man sige, at alle rettigheder kan varsles væk af den nye arbejdsgiver med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Hvis ændringen må betragtes som "væsentlig", kan varslingen betragtes som en opsigelse af hele ansættelsesforholdet, således at medarbejderen kan vælge at fratræde i stedet for at acceptere det ændrede vilkår. Mvh. Steen Marslew

Bente

Jeg har i mit nuværende virksomhed en firma-pensions-ordning med livslang pension, hvortil firmaet betaler hele bidraget. Det nødvendige årlige bidrag fra firmaet pr år er 487.103 kr. (det kan variere fra år til år), men er steget over årene, da deindbetalte meget lidt de første år. Nu skal jeg virksomheds-overdrages og det ser ud til, at jeg får en Danica Pension hvor jeg selv skal betale 5 pct. og det nye firma skal indbetale 10 pct. Der er jo himmelvid forskel på de to ordninger. Hvordan er mine rettigheder?

Steen Marslew

Kære Bente. Der vil være tale om en væsentlig ændring af dine ansættelsesvilkår - og det skal varsles med dit individuelle opsigelsesvarsel efter overtagelsen. Herefter kan du beslutte, om du vil acceptere ændringen, eller om du vil betragte varslingen som en opsigelse af hele ansættelsesforholdet. Mvh. Steen Marslew

Bente

Tiden for min virksomheds-overdragelse nærmer sig. Jeg har været til samtale med en konsulent hyret ind af mit nye amerikanske firma med dertil indrettet filial i Danmark. Af konsulenten fik jeg at vide, at jeg vil få en kompensation fra min nye arbejdsgiver på en pct sats af min løn, der vil blive indbetalt på en Danica 5/10 ordning. Jeg kan imidlertid ikke få dette på skrift fra min nye arbejdsgiver trods flere henvendelser. Jeg har fået et overførselsbrev, hvor der står, jeg får en 5/10 Danica ordning. Jeg har ikke underskrevet dette brev og det er der tilsyneladende heller ikke krav om. Hvis jeg starter i firmaet og ikke får kompensationen som blev lovet af konsulenten, er jeg indstillet på at stoppe da det så vil være en væsentlig forringelse af mine vilkår. Men hvordan skal jeg betids gøre ophævelser, når jeg ikke kan få en afklaring af min situation?

Steen Marslew

Kære Bente. Jeg vil foreslå, at du venter til første lønudbetaling efter overtagelsen. Hvis du ikke får den sædvanlige og aftalte løn, kan du kontakte din lokale ADVODAN-advokat, som kan hjælpe dig videre med sagen. Mvh. Steen Marslew

Hans Larsen

Hej Steen Vi er 2 som arbejder som natportiere på en sjællandsk hotel, vores arbejde består hovedsaglig af receptionsopgaver, ind og udtjek af gæster, telefonpasning og besvarelser af mail, derudover står vi også for det daglige regnskabsarbejde, håntering af kontanter m.m., sikkerhedsrunderinger på hotellet og ellers servicering og besvarelser af gæsters spørgsmål på hotellet. Vi er nu varslet virksomhedsoverdragelse til et ekstern rengøringsfirma, og vores fremtidige opgaver vil for det meste bestå af rengøring på hotellet, det være sig fælles arealer, konferencelokaler, restaurant, bar og toiletter, derudover skal vi klare opvasken, Jeg har takket nej til overdragelsen, og spørgsmålet er nu. Har jeg selv sagt op?, som min chef påstår eller er det ikke tale om væsentlig forringelser af arbejdsforhold, Hvordan stiller det os, og hvad gør vi?

Steen Marslew

Hej Hans. Umiddelbart lyder det som om, at der vil være tale om en væsentlig ændring af dine ansættelsesvilkår. Det betyder, at du ikke har pligt til at fortsætte hos den eksterne leverandør, og at du kan betragte varslingen om virksomhedsoverdragelse som en opsigelse af ansættelsesforholdet fra hotellets side. Mvh. Steen Marslew

Susanne L

Hej Steen jeg er blevet virksomheds overdraget d.1/7/2019 og har fået at vide fra den nye ejer at alt bliver som det plejer . Jeg har så haft problemer med min pensionsordning, firmaet har indbetalt det som de skulle men pensions selskabet, kunne ikke finde ud af hvor de skulle sætte pengene hen , selvom jeg har en pensions ordning ved dem og de har mit cprnr. De har valgt at sætte mine penge ind under mit cprnr. dv.s jeg kunne ikke se min penge i pensions oversigten . Der går 1/2 år før der sker noget, nemlig ved at jeg kontakter dem og spørger hvorfor jeg ikke kan se mine penge, de siger de har kunnet få fat i firmaet , jeg giver dem alle de oplysninger de skal bruge . Så bliver 2019 synlig så jeg kan se det hele. Så starter det forefra igen i 2020. Da jeg rykker for at jeg igen ikke kan se mine indbetalinger så modtager jeg denne besked : Når der er en ny arbejdsgiver der begynder at indbetale, skal der afleveres en ny erhvervsevneerklæring Mit spørgsmål, er det korrekt kan de det? jeg har haft dem som selv pensions selskab siden 2014 På forhånd tak for hjælpen venlig hilsen Susanne

Steen Marslew

Hej Susanne. Det afhænger formentlig af det enkelte pensionselskabs vilkår. Men hvis dette medfører, at dine pensionsvilkår bliver forringet, må du tage det op med din nye arbejdsgiver. Mvh. Steen Marslew

Susanne

Hej Steen Tak for dit svar , håber jeg finder en løsning. Jeg regnede med der var helt klare regler omkring dette. Jeg er blevet informeret om at når jeg er fleksjob, at jeg højst sandsynlig ikke vil kunne få den forsikring, hvor man bliver dækket for tab af erhvervsevne. Jeg var jo i pensions selskabet inden i jeg blev visiteret til fleksjob. Jeg ringede og spurgte om jeg havde samme dækninger, jeg fik at vide det havde jeg. Da jeg var i selskabet inden jeg blev visiteret, hvilket jeg ikke fik på skrift. Så overtager et andet selskab det gamle og de mener jeg skal udfylde en erklæring . venlig hilsen. Susanne

Bente Pedersen

1. Hvis man i den virksomhed, man kommer fra har fået tilskud til frokost-ordning, vil det nye firma så efter en virksomhedsoverdragelse være pligtig til at yde tilskud til frokost-ordning? 2. Hvordan er det generelt med medarbejder-goder - skal man have de samme, medmindre man forhandler sig til rette om ændrede medarbejder-goder?

Annette

Jeg er ansat i fleksjob på gl ordning. Og blev virksomhedsoverdraget fra stat til atp i 2016. Arbejder 15 timer ugentligt. Både i staten og nu. I staten blev jeg aflønnet 37 timer, i atp aflønnes jeg 34,5 timer da jeg er fratrukket frokostpause. Hk siger at det er korrekt, men jeg har aldrig haft krav på og ej heller holdt frokostpause. Kan det virkelig passe at jeg skal betale for en frokostpause jeg ikke har keav på? Tak

Lene

Jeg er ansat i en lægeklinik som er et IS selskab, som nu skal opsplittes, da en læge bliver i huset og de to andre danner nyt selskab. Oprindeligt skulle vi medarbejdere blive i huset, men jeg er nu opsagt grundet i at der ikke er økonomi til at jeg kan fortsætte. Jeg er opsagt til dagen før overdragelsen, men skal jeg opsiges af den som bliver tilbage - både den blivende læge, som har købt de andre ud og de andre skal danne nyt selskab - eller da jeg er ansat af dem alle, skal jeg så have en opsigelse fra dette selskab - det oprindelige - eller skal jeg først opsiges af den tilbageblivende efter overdragelsen dvs med længere opsigelsesperiode ? Mvh Lene

Rene

Hej Steen. Min kone blev opsagt i udgangen af November måned, sammen med alle hendes øvrige kollegaer. Grundet ejerne ville se om de kunne sælge virksomheden. Min kone er i den situation at hun er på barsel, og det kun var en uge efter hun havde født at hun blev opsagt. Nu er virksomheden så blevet solgt, her halvanden måned inden min kones opsigelse udløber og hun overgår til barseksdagpenge. Hvis den virksomhed, som har købt den virksomhed som hun er ansat i vægler og tage nogle medarbejder med videre, og ikke hende (grundet hun er på barsel) er det så en uberettiget fyring.

Steen Marslew

Hej Rene. Ja - det kan efter omstændigheder godt være en overtrædelse af ligebehandlingsloven. Jeg vil anbefale, at din kone straks skriver til sin arbejdsgiver og spørger ind til, hvordan hun skal forholde sig. Hvis hun ikke overdrages, kan I rette henvendelse til jeres lokale ADVODAN-advokat for at få rådgivning om et evt. videre forløb. Mvh. Steen Marslew

Jan

I forbindelse med køb af en virksomhed, hænger jeg så på alle forpligtelser vedrørende ansatte der er stoppet indenfor de sidste 2 år? Jeg tænker på feriepenge og SH-godtgørelse som den sælgende virksomhed selv ligger inde med. Eller er det kun de medarbejdere jeg overtager? Jeg overtager alle der stadig er ansat.

Susanne

Jeg er i fleksjob i en virksomhed på den gamle ordning.. mit firma bliver virksomhedsoverdraget, med alle ansatte, samme telefon nummer m.m Dog er det et nyt cvr nummer, og derfor siger jobcenter at jeg skal overgå til den nye ordning.. hvilket stiller mig meget ringere end den gamle ordning.. er det korrekt at når det er et nyt cvr nummer er det en ny arbejdsplads hilsen Susanne Jensen

Peter

Jeg har en kundeklausul i min oprindelige ansættelseskontrakt fra før 2016 i en virksomhed som nu er overdraget i til en anden virksomhed. I forbindelse med overdragelsen har jeg underskrevet et tillæg til min ansættelse hvor supplerende/nye vilkår står anført, og at det er en integreret del af min ansættelseskontrakt. Skal reglerne for kundeklausulen reguleres efter de oprindelige regler før 2016 eller sidestilles virksomhedsoverdragelse med en ny kontrakt og derved de nye kompensationsregler ?

karin

Firmaet jeg er ansat i skal overdrages pr. 1/10-19. Vi er orienteret mundligt og vi for nye ansættelses kontrakter, men har endnu ikke modtaget dem. Er der en regel for, hvornår skal de være os i hænde i forhold til at overdragelsen er pr. 1/10? Er det okay at de først modtages efter en overdragelse er trådt i kraft? Hvis de vælger at ænder titler, men nuværende lønniveau følger med, kan det betragtes som en væsentlig ændring? eks. fra chef til leder. Altså til en normal at betragte lavere stillet stillingsbetegnelse i forhold til ansvar/løn m.v.. Vi mener at firmaet som skal overtage normalt fastsætter lønniveau efter stillingsbetegnelse..

Steen Marslew

Hej Karin. Ændringer i ansættelseskontrakter og -vilkår skal formelt være meddelt skriftligt senest en måned efter ikrafttrædelsen - men virksomheden kan ikke gennemføre væsentlige ændringer, uden at det er varslet med dit opsigelsesvarsel. En ændring af en titel vil næppe være en væsentlig ændring - men hvis det samtidig medfører ændringer i løn eller andre arbejdsvilkår, vil der som udgangspunkt være tale om en væsentlig ændring, som skal varsles. Mvh. Steen Marslew

Steen Marslew

Hej Sanne. Den nye virksomhed kan reelt ændre alle ansættelsesvilkår med din mands individuelle opsigelsesvarsel. Hvis din mand derfor har kendt ansættelsesvilkårene siden 8. august 2018, er det umiddelbart min opfattelse, at han har fået rimelig tid til at indrette sig på de nye regler, således at han her i 2019 kan blive pålagt at holde alle feriefridage inden 31/12. Mvh. Steen Marslew

Sanne Nissen

Hej Steen. Min mands firma blev outsourcet 1/1-2018 efter virsomhedsoverdagelse til et andet firma, men fik først selve kontrakten d. 8/8-2018, hvor de samme dag skulle skrive under. De har fået et tillæg til deres ansætteseskontrakt, hvor der står de har samme rettigheder fra som tidligere virksomhed. I det tidligere virksomhed havde de 5 feriefridage som fuldte feriekalenderåret, hvilket vil sige fra 1/5 til d. 30/4 året efter. Men i den nye virksomhed står der i deres personalehåndbog, at der optjenes 5 feriefridage per kalenderår, svarende til 0,42 dage pr. måned. Feriefridagene kan ikke overføres eller udbetales til næste år, men skal afholdes det samme år, ellers vil de blive slettet. Så er spørgsmålet: Må den nye virksomhed godt beslutte, at han skal have afholdt alle sine feriefridag inden 31/12 selv om han forsat arbejder på tidligere ansættelseskontrakt? Personalehåndbogen er ifølge min mand lavet til kontorpersonale, men han er sammen med de andre kollegaer ansat som kørende teknikker og har ikke mulighed for at holde ferie på normale lukkedage, det vil sige sønoghelligdage, ferielukket i hovedferie, efterårs/vinter ferie (uge 42+7), men skal dække 365 dage om året. På forhånd mange tak. Mvh. Sanne

Helle Bahr

Hejsa.. på vegne af min nevø. Ansat i 13 år i en virksomhed i Hjørring, forretningen nu solgt/overdraget til anden virksomhed på Mors. 6 uger efter overdragelsen, oplyser den ny Arb.giver nu, at han lukker butikken i Hjørring... Hans nye arbejdsgiver vil ikke opsige min nevø og en kollega mere i butikken, da han mente han godt kunne bruge dem på Mors. Begge har kontrakter-som ny arbejdsgiver har “arvet”, og deri står, at de er ansat på adressen i Hjørring. Hvis jeg læser lovgivningen og bekendtgørelser korrekt, så vil der, hvis de skal arbejde på Mors, ske væsentlige ændringer i deres forhold, og Arb.giver derfor ikke kan tvinge dem til det- der er ca 135 km fra Hjørring til Mord... I sådan en situation bør arbejdsgiver vel opsige dem, og dermed tilbyde dem ny kontrakt i virksomheden på Mors- en kontrakt de vel kan sige nej-tak til? De kan jo ikke gå i en lukket butik i Hjørring, og ingenting lave :-) Er der andre/yderlige forhold de to medarbejdere skal være opmærksom på? På forhånd tak.. Helle

Steen Marslew

Hej Helle. Jeg er enig i, at flytning af arbejdsstedet fra Hjørring til Mors vil være en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene. Din nevø og hans kollega kan derfor meddele deres arbejdsgiver, at de betragter ændringen som en opsigelse af ansættelsesforholdene, således at de fratræder når deres respektive opsigelsesvarsler udløber. Mvh. Steen Marslew

Lise Andersen

Hej Mit spørgsmål vedrører virksomhedsoverdragelse. Pr. 01.01-2019 bliver vedkommende ejer af bar/diskotek. Ejers CVR er dateret med virkning pr. 30.11-2018. Tidligere ejer melder sig efterfølgende konkurs, som ved tidligere ejerskaber. Mener det var efter 1´ste januar 2019. Nogle af de ansatte kontakter Lønfonden pga. manglende lønindbetaling. Lønfonden afviser udbetalinger og fagforbund kontakter nuværende ejer og oplyser, at han nu skal betale løn til tidligere ansatte og ansatte som fortsat er tilknyttet stedet. Altså de personer der er ansat af tidligere ejer. Det skal siges at de står som bartendere på vagter som de selv booker. Ny ejer står også bag baren, klarer selv rengøring efter hver lukning, indkøb, regnskab, ansættelser osv. da de økonomiske forhold i opstart er udfordrende. Mange af de tidligere ansatte er stoppet da det er studenterjobs og de er ikke længere bosiddende i byen. Andre har været ansat i ganske kort tid og er efterfølgende opsagt, mundtligt. Der har aldrig forelagt en ansættelseskontrakt på disse. De ansatte er ikke omfattet af kollektiv overenskomst, som jeg forstår det, da der ikke forelægger en kontrakt. Ny ejer har ansættelseskontrakter på de ansatte som er ansat under ny ejer. Kan det have sin rigtighed at forbund oplyser, at en EU-lovgivning påpeger at det påhviler ny ejer at betale løn til ansatte under tidligere ejer, både dem der ikke længere er ansat og de der blev fyret, mundtligt. Hvis dette spørgsmål kræver mere end dit svar :) vil vi gerne have et link til hvem vi kan kontakte. På forhånd, mange TAK :) MVH, Lise Andersen

Lene Olsen

Hej Steen Jeg skal virksomhedsoverdrages her pr 1 oktober 2019. Mit spørgsmål er kort - får den nye virksomhed oplysninger med om vores sygeperioder osv. Mvh Lene

P.K

Hej Steen Er der regler for hvor ofte en medarbejder kan virksomhedsoverdrages.? I den konkrete situation, vil det kunne blive aktuelt 2 gange indenfor 1/2 år.

AF

Hej Steen Vi blev overdraget fra 1/6, og allerede nu har vi fået varslet nedsættelse i tid med ca. 16,5% fra 1. januar næste år, med tilsvarende nedsættelse af løn. Hvordan står vi som overdraget lønmodtagere?

Steen Marslew

Hej A.F. Når der (som her) er tale om en væsentlig ændring, så kan du vælge at betragte varslingen som en opsigelse af hele ansættelsesforholdet - og dermed fratræde ved udløbet af dit opsigelsesvarsel. Hvis varslingen ikke er "sagligt begrundet", kan der desuden blive tale om godtgørelse - men der skal noget særligt til, idet der formentlig er tale om et økonomisk hensyn. Mvh. Steen Marslew

Susanne Elinor

Hej , Hvis jeg ikke vil firma overdrages , er jeg så fyret eller skal jeg selv sige op ? Og hvis mine arbejdsopgaver ændre sig væsentligt kan jeg så også nægte at arbejde for det nye firma ,derved se mig selv som opsagt. Mvh

Steen Marslew

Hej Susanne. Hvis dine arbejdsopgaver ikke ændres væsentligt, vil du have både ret og pligt til at "følge med" i virksomhedsoverdragelsen. Hvis du ikke ønsker dette, må du derfor selv sige op. Hvis arbejdsopgaverne ændrer sig væsentligt, kan du anse dig som opsagt af virksomheden - hvis du da ikke ønsker at fortsætte på de ændrede vilkår, efter at opsigelsesvarslet er udløbet. Mvh. Steen Marslew

Aidan

Har man som impliceret ansat ret til at se kontrakten mellem de to fimaer der er involveret i virksomhedsoverdragelse?

Ulf

Må mit firma, hvor jeg har arbejdet i 26 år, opsige mig dagen før firmaet bliver overtaget af et andet firma?? altså den sidste dag i en måned, eller skal det nye firma overtage mig og så derefter opsige mig med gyldighed fra næste måned - dette så med 6 mdr. opsigelse og 3 mdr. fratrædelsesløn. Jeg mener at loven om virksomhedsoverdragelse påpeger, at alle medarbejdere skal overtages på samme vilkår og så derefter kan man opsige, med de gængse varsler: venlig hilsen

gitte

Hej Steen. Jeg har været ansat på en skole i snart 25 år men får ikke noget jubilæum, vi var udliciteret i ca 2 år og alt hvad der var før det tæller ikke med i flg kommunen . Mærkelig nok har jeg fået min lønancinitet med . Kan de virkelig slippe afsted med de

Louise

Hej Steen, Virksomhedsoverdragelse pr 1/6-19. Køber varsler ændringer af arbejdstiden allerede nu pr 1/4-19. Kan køber dette nu, eller er hun nødsaget til at vente til 1/6-19 ved overtagelsen? Jeg har 3 måneders opsigelse. Gælder opsigelsen så fra 30/6-19 eller 31/8-19? På forhånd tak Mvh Louise

Steen Marslew

Hej Louise. Køber kan formelt set ikke varsle noget nu - men det kan sælger, hvis køber har bedt sælger om det. Hvis sælger varsler ændringer nu, vil ændringerne træde i kraft med virkning fra 1/7. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, skal du derfor meddele nu, at du vil fratræde 30/6. Hvis ændringerne ikke er sagligt begrundet, kan der evt. anlægges sag om godtgørelse for usaglig opsigelse. Mvh. Steen Marslew

Allan

Hej Steen MIn nuværende arbejdsgiver har valgt efter 10 års tro tjæneste at virksomhedsoverdrage mig pr 1/1-2019 til et IT-fællesskab på Fyn. Her kort efter overdragelsen får jeg så et nyt ansættelsesbrev hvor de øverst beskriver, at jeg nu er ansat på den nye selvejende institution, men at jeg under min ansættelse må påregne at jeg vil skulle skifte arbejdssted til en eller flere forskellige arbejdssteder efter aftale eller med gældende varsel. - Før overdagelsen var jeg ansat på et arbejdssted. Mit spørgsmål er- betragtes det som en væsentlig ændring I ansættelsen ? og skal dette varsles med min opsigelses periode (6 måneder) Mvh Allan

Steen Marslew

Hej Allan. Når der står i kontrakten, at du kan blive pålagt at skifte arbejdssted "efter aftale" eller "med gældende varsel" - så svarer det reelt til, at der ikke står noget om det, idet dette jo svarer til, hvad der alligevel vil gælde i ethvert ansættelsesforhold. Så nej - det mener jeg ikke er en væsentlig ændring. Mvh. Steen Marslew

Allan Jensen

Hej Steen Tak for svar, min nye arbejdsgiver har samtidig svaret tilbage, at det ikke betragtes som en væsentlig ændring før det er over 55km eller 40min ekstra kører tid I forhold til mit nuværende ansættelsessted. Jeg vælger nu alligevel at opsige min stilling, da jeg før firmaoverdragelsen havde ansvar for driften af den totale IT-løsning, men efter firmaoverdragelsen kun har opgaver der svarer til en 1 level supporter (selv om de har kaldt stillingen IT teknikker) igen tak for dit svar. Mvh. Allan Jensen

Ami

Hej Steen, Jeg har et spørgsmål der lyder således: Min nuværende arbejdsgiver som jeg er ansat hos er blevet solgt til en stor koncern. Pr 31-10-2018 var skæringsdatoen for den nye virksomhed overtog den gamle. Vi fik besked på at vi fra den 02-01-2019 skulle flytte fra Måløv til Hørsholm. Vil jeg kunne få kørselsgodtgørelse for at køre til Hørsholm hverdag ? Jeg har ikke fået en ny kontrakt endnu, Jeg er ansat som funktionær. På min kontrakt står der at min arbejdsplads er på firmaets adresse, firmaets adresse er stadig uændret i Måløv, da vores virksomhed som er solgt stadig har samme navn og cvr nr. Vi har fået besked på at vi får nye kontrakter engang i marts måned, fra den nye virksomhed som har købt os. Jeg er godt klar over at jeg ikke må få befordringsfradrag hvis jeg samtidig modtager kørselsgodtgørelse. Vil jeg kunne få kørselsgodtgørelse indtil jeg modtager min nye kontrakt med ny arbejdsgiver og nyt arbejdssted ?

Steen Marslew

Hej Ami. Forholdet svarer til, at din nuværende arbejdsgiver vælger at flytte virksomheden til en anden adresse. Hvis der er tale om en "væsentlig ændring" af ansættelsesvilkårene, vil det betyde at det svarer til en opsigelse af hele ansættelsesforholdet - med mindre du accepterer ændringen eller man kan blive enige om en ordning - f.eks. som du beskriver. Umiddelbart mener jeg dog ikke, at der efter gældende praksis vil være tale om en væsentlig ændring, idet der vist kun er ca. 30 km. mellem Hørsholm og Måløv. Men - man kan jo altid forsøge at indgå en aftale! Mvh. Steen Marslew

Steen Marslew

Kære S.E. Hvis der ikke sker nogen ændringer i ansættelsesforholdet - udover arbejdsgiverens identitet - vil medarbejderen have både ret og pligt til at "følge med over" i den nye virksomhed. Mvh. Steen Marslew

S.E.

Hastespørgsmål ved netop opstået situation: Må en arbejdsgiver med ét cvr. nr. flytte en medarbejder til en virksomhed med et andet cvr. nr. uden varsel? De to virksomheder er en del af en større gruppe af virksomheder, som har hvert deres cvr. nr. og ledelse. Det påstås fra virksomhedens side, at det er juridisk i orden og sidestilles med fusion eller virksomhedsoverdragelse; men medarbejderens nuværende arbejdsplads består jo. Vil man som medarbejder derfor juridisk set med rette kunne betragte sig selv som opsagt med det opsigelsesvarsel og -vilkår, som følger af ens kontrakt/funktionærloven? -i tilfælde af, at denne ikke ønsker at arbejde for den anden virksomhed. Medarbejderen fik besked d. 12. december 2018 om ændringen, som træder i kraft pr. 1. januar 2019.

Malene Just

Firmaet jeg har været ansat i de sendte 6 år skal pr. 1. januar splittes i tre og jeg skal overgå til et af firmaerne. Hvad sker der med min anciennitet? Jeg forventer at skulle have ny kontrakt - hvornår kan jeg forvente at den skal underskrives?

Jon Olsen

Hvis man er virksomhedsoverdraget.. og ikke har fået sin pension i tidligere firma (selvom der står i ansættelseskontrakten at man gør efter en hvis tid) og heller intet har fået i det nye firma.. Hæfter den nye ejer så for hele beløbet eller hvordan.. - altså både firmadel og medarbejder del? Jeg kan ikke lige gennemskue det iht. lov om virksomhedsoverdragelse.

Steen Marslew

Den nye ejer hæfter i samme omfang, som den tidligere ejer ville have gjort det. Der er i Arbejdsretten fast praksis for, at arbejdsgiveren skal betale både arbejdsgiverdelen og medarbejderdelen, hvis der slet ikke er betalt pensionsbidrag - men der ligger en "bodsbetragtning" bagved dette, og det er derfor ikke afklaret, om dette også gælder udenfor det fagretlige system. Mvh. Steen Marslew

Steen Marslew

Hej Lene. Dit spørgsmål kræver, at en advokat kigger konkret på din sag. Jeg vil anbefale, at du kontakter din lokale ADVODAN-advokat. Mvh. Steen Marslew

Lene Hansen

Hej Min arbejdsgiver arbejder på at sælge dele af virksomheden. Kan den nye ejer så frit vælge hvem af medarbejderne de vil overtage? vh Lene

Steen Marslew

Hej Lene. Den nye ejer er som udgangspunkt bundet af virksomhedsoverdragelsesloven - og kan derfor ikke umiddelbart vælge frit. Men der kan være særlige og helt konkrete årsager til, at medarbejdere ikke overtages - det må vurderes fra sag til sag. Mvh. Steen Marslew

Lene hansen

Tak for dit svar. Gælder der særlige forhold hvis medarbejderne er ansat under forskellige p- numre? F.eks kan køber nøjes med at købe det der ligger under et p- nummer og ikke overtage medarbejdere som hører under andre p-numre? Min situation er at min arbejdsgiver har flyttet mig fra et kontor i Jylland til et kontor på Sjælland, men IKKE har ændret mit arbejdssted

Steen Marslew

Hej JK. Der er ingen formalitetskrav til en varsling - selvom det naturligvis altid anbefales at gøre det skriftligt af bevismæssige årsager. Så hvis du og dine kolleger har fået det at vide i maj, så er det formelt set varslet på det tidspunkt. Noget andet er, at en virksomhedsoverdragelse ikke nødvendigvis er en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene, hvis alting er "som det plejer" efter overdragelsen. Og så er der i virkeligheden slet ingen krav om varsling. Mvh. Steen Marslew

JK

Hej Steen, Mine kolleger og jeg bliver virksomhedsoverdraget pr. 1/1-19. Jeg er interesseret i at vide om et varsel herom altid skal være skriftligt? - Vi har vidst det skal ske siden maj måned - men vi er ikke officielt informeret om det endnu. Det regner man med skal ske 1. oktober. Burde der her været taget hensyn til, at en del medarbejdere her har 6 måneders opsigelsesvarsel, og derfor skulle have været officielt informeret om virksomhedsoverdragelsen for længe siden? Pft.

Steen Marslew

Hej Mette. Der er over 100 km fra Esbjerg til Ikast, så jeg vil mene, at der er tale om en væsentlig ændring. Hvis din nuværende virksomhed har varslet (med et varsel som er mindst samme længde som dit opsigelsesvarsel) at virksomheden bliver overdraget og flyttet pr. 1/1 - så kan du vælge nu at meddele, at du betragter denne varsling som en opsigelse af hele ansættelsesforholdet, således at du fratræder når virksomheden flyttes. mvh. Steen Marslew

Mette Bartnik

Hej Steen Jeg bliver virksomhedsoverdraget pr. 01.01.19. Du skriver ovenfor, at jeg selv skal sige op, hvis jeg ikke vil med i den nye virksomhed. Medmindre der er ændrede forhold. Er det ændrede forhold, at virksomheden flytter fra Ikast til Esbjerg ifm. Overdragelsen? Jeg skal dermed bruge 3 gange så lang tid på at køre til min arbejdsplads. Venlig hilsen Mette Bartnik

Steen

Hej, Ved salg af en virksomhed til en ny udenlandsk ejer. Vil man som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem fortsætte i bestyrelsen i hele valgperioden eller nedlægges hele bestyrelsen ifm. salget ? Vh Steen

Kim Nielsen

Min kone er lige blevet fyret efter 4.5 år. I 3 forskellige firmaer men på sammen arbejdesplads. Alle gange er det med virksomhedes overdragelse. Hvor lang tid opsigelse kan hun får? Hun har kun fået en måned opsigelse. Mvh kim Nielsen

Ole Larsen

Hej Steen Hvis man bliver virksomhedsoverdraget hvornår vil man så indgå i den nye virksomheds lokalaftaler. Eksempelvis hvis der i den nye virksomhed er lokalaftale omkring aldersreduktion. Vil der være en karensperiode eller vil både den nye og den gamle virksomheds lokal aftaler gælde?

Steen Marslew

Hej Ole. Hvis man pålægges nye byrder i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, vil disse først kunne træde i kraft efter et varsel, som typisk vil svare til det individuelle opsigelsesvarsel. Mvh. Steen Marslew

birthe Andersen

Hej Steen Hvis man efter en orientering om en virksomhedsoverdragelse skal finde sted og selv vælger ikke at ville med over i det ny firma - skal man så selv sige op ????

Jh

Hvordan er reglerne for medarbejderrepræsentanter, i virksomhedens bestyrelse, ved en virksomhedsoverdragelse? Antager loven det for at være en ny virksomhed og der skal derfor gå 3 år med x antal medarbejdere, inden man kan stille dette krav. Eller har medarbejdere denne ret fra dag 1 efter overdragelsen?

Steen Marslew

Hej Jh. Hvis den nye virksomhed ikke opfylder kravene til at have et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, så bortfalder "beskyttelsen" på samme måde, som hvis der bliver valgt en ny til bestyrelsen og man derfor udtræder. Mvh. Steen Marslew

Jh

Hej Steen. Jeg prøver lige at spørge på en anden måde. Kravene for at have medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen er, et gennemsnitligt antal medarbejdere på 35 stk. ansat i de sidste 3 år. Vi har i det gamle firma opfyldt disse krav i årevis og har derfor i mange år haft 2 medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Efter virksomhedsoverdragelsen, er der stadig over 35 medarbejdere. Virksomhedsoverdragelsesloven siger at vi ikke må være ringere stillet efter overdragelsen. Men skaber en virksomhedsoverdragelse et nyt firma, som ikke er 3 år gammelt? Og vi står derfor ringere stillet efter overdragelsen, da vi ikke kan få repræsentanter i bestyrelsen, som vi er vant til. Det jeg spørger om er, har medarbejdere krav på, at vælge medarbejderrepræsentanter ind i den nye bestyrelse efter en virksomhedsoverdragelse?

Steen Marslew

Det fremgår af bekendtgørelsen om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber, at medarbejderrepræsentationsordningen ophører ved valgperiodens udløb, hvis selskabet, henholdsvis koncernen, på dette tidspunkt ikke længere opfylder betingelserne i bekendtgørelsen. Det er derfor min opfattelse, at ordningen efter virksomhedsoverdragelsen falder væk, når valgperioden udløber - hvorefter den evt. kan indføres igen, når de 3 år efter overdragelsen er forløbet, hvis selskabet på dette tidspunkt i øvrigt opfylder betingelserne. Mvh. Steen Marslew

Jh

Har medarbejdere et valg, i en vikrsomhedsoverdragelse? Kan en medarbejder f.eks. sige at personen ikke vil med over i det nye firma, uden at risikere karantæne fra a-kasse? Altså sige op, hvor denne opsigelse teknisk set kan betragtes som en fyring?

Tove

Hej Steen . Jeg er timelønnet ansat og har været over 10 år i samme virkomhed og har været syg ca 10 uger til nu det senest år og forventer 3 mdr i nu . Kan jeg bliver fyret ved vurksomhedoverdragelse for for meget sygefravær. Mvh Tove

Steen Marslew

Hej Tove. Virksomhedsoverdragelsesloven indeholder ikke i sig selv en konsekvens af, at en opsigelse afgivet i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse evt. er usaglig. Så vurderingen heraf kommer an på dine øvrige ansættelsesforhold, som jeg ikke kender. Dog er det umiddelbart min opfattelse, at en opsigelse på grund af meget sygefravær formentlig vil være saglig i dit tilfælde - uden at jeg dog som nævnt kender dine ansættelsesforhold. Mvh. Steen Marslew

Charlotte Hansen

Hej Steen Er blevet virksomhedsoverdraget d.1/1 2017 var på den anden virksomhed i 32 år har de seneste ca 10-15 år fået 5000 kr i julegave/gratiale kan jeg stadig "forlange"dem?har læst et sted man ved tilbagevendende personalegoder her ret til også at beholde dem det nye sted er det rigtigt? kan selvfølgelig dokumenterer det på mine lønsed´ler. Med venlig hilsen Charlotte

Steen Marslew

Hej Charlotte. Hvis du fast har fået 5.000 kr. - uden hensyntagen til hverken din indsats eller virksomhedens resultater - så er det min opfattelse, at det meget vel kan være blevet til en fast lønandel, som den nye arbejdsgiver må acceptere (eller varsle bort med et passende varsel). Mvh. Steen Marslew

Charlotte Hansen

Ihhh det lyder rigtig dejligt ,tusind tak for hurtig svar. Med venlig hilsen Charlotte

Charlotte Hansen

Hej Steen Ja så har jeg lige fået et varsel med opsigelse af mit gratiale på de 5000 kr fra 2017 altså ved lønnen d.31/12 2017 jeg fik den i dag 20/12 kl 16:50, 10 minutter før jeg gik på juleferie og først kommer tilbage til arbejdet 2/1 2018 er det lang tids nok varsling der jo helligdage ind imellem jeg har ikke skulle skrive under er det også normalt? Med venlig hilsen Charlotte

Steen Marslew

Jeg kender jo ikke dine ansættelsesvilkår - men umiddelbart lyder det som om, at varslet er alt for kort.

Charlotte Hansen

ved jeg faktisk heller ikke :) men som tillæg til min gamle kontrakt fra 1985 har min nye arb.giver skrevet under på hun overtager arbejdstagerens eksisterende løn-og øvrige ansættelsesvilkår herunder ansættelsesancienniteten(32år),men syntes også det lyder lige kort nok,har skrevet til min fagforening men takker mange gange for hurtigt svar og dog lidt medhold:) Med venlig hilsen Charlotte

Allan

Hej Steen Jeg er virksomhedsoverdraget fra staten til en privat virksomhed på DI overenskomst fra den 1/3 2018. Jeg er idag tillidsrepræsentant og har 6 måneders opsigelse + 3 mdr som TR samt 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven. Virksomheden har frasagt vores statslige overenskomst, som jo slutter 1/4 2018. Betyder det at jeg måneden efter jeg er startet, mister 6 måneders opsigelse og 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse, da der i den nye overenskomst kun er 3 måneders opsigelse. Mvh Allan

Søren Løkkegaard

Hej Steen Vi er midt i en virksomhedsoverdragelse. Allerede en halv måned inden overdragelsen får vi besked om, at hvis vi ikke selv søger og får et af de interne jobs i det nye firma vil vi blive opsagt i November (ca efter en måned). Senere hedder det sig, at vi inden udgangen af November får besked om vi er opsagt eller ej. ikke direkte bliver opsagt. Er det normalt eller læner det sig op ad en uberettiget fyring ? Pft Søren

Steen Marslew

Hej Søren. Selve virksomhedsoverdragelsen er ikke en gyldig opsigelsesgrund - men hvis arbejdsgiveren kan dokumentere, at der i forbindelse med overdragelsen vil fremkomme "økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer", så vil opsigelsen kunne være saglig. Mvh. Steen Marslew

Laila Skrydstrup Ravn

Kan man få alle sine feriepenge udbetalt ved firmaoverdragelse ,når man holder sine første feriedage .

Kim Nielsen

Har man krav på , at beholde sin mobiltelefon, ved en virksomhedsoverdragelse ?