Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Persondata

Registreredes rettigheder

De personer, der bliver registreret, og der behandles persondata om, har en række rettigheder, som har baggrund i persondataforordningens princip om gennemsigtighed ved behandling af personlige oplysninger. Herunder gennemgåes de forskellige rettigheder, som de registrerede har.

Du er her

De registreredes rettigheder er:

 • Oplysningspligt (den registrerede har krav på en lang række oplysninger om behandlingen af vedkommendes personoplysninger) 
 • Ret til indsigt
 • Ret til berigtigelse 
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til dataportabilitet (data skal leveres i et almindeligt anvendt format)
 • Ret til indsigelse
 • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering (fx afslag på en forsikring på baggrund af en automatisk afgørelse uden menneskelig indgriben)

Oplysningspligten skal opfyldes af den dataansvarlige på eget initiativ. De andre rettigheder skal opfyldes efter anmodning fra den registrerede.

Udgangspunktet er, at rettighederne skal opfyldes uden unødig forsinkelse og senest en måned efter, at anmodningen er modtaget.

Man skal desuden være opmærksom på, at rettighederne ikke gælder ubetinget, og der kan derfor være hensyn, der vægter tungere hos den virksomhed, der behandler oplysningerne.

Oplysningspligt

Der gælder en oplysningspligt ved enhver indsamling af personoplysninger, uanset om disse indsamles fra den registrerede selv eller tredjemand.

Der skal gives oplysning om bl.a.

 • den dataansvarliges identitet og kontaktinformation – herunder på den person, der i virksomheden er udpeget som persondataansvarlig,
 • formålet med og grundlaget for behandlingen,
 • hvem der modtager oplysningerne (herunder eksterne lønbureauer og koncernforbundne virksomheder),
 • hvor længe oplysningerne opbevares (frist eller kriterier for sletning) og
 • oplysninger om de registreredes rettigheder, såsom retten til at kræve indsigt i egne oplysninger, muligheden for at trække et evt. samtykke tilbage og muligheden for at klage til Datatilsynet. Der kan også være situationer, hvor det bliver nødvendigt at give flere oplysninger.

Den nævnte oplysningspligt skal opfyldes allerede i forbindelse med indsamling af oplysningerne hos den registrerede eller senest en måned efter indsamlingen, hvor denne sker hos tredjemand.

Hvis den dataansvarlige på et senere tidspunkt ønsker at behandle de indsamlede personoplysninger til andre formål end dem, som de oprindeligt blev indsamlet til, skal der oplyses om det nye formål over for den registrerede samt evt. andre oplysninger (i enkelte tilfælde skal oplysningspligten opfyldes på ny).

Oplysningerne skal gives i et let forståeligt sprog og bør gives på skrift. Oplysningspligten til fx medarbejdere kan efter omstændighederne godt opfyldes via virksomhedens intranet, men det duer ikke, at medarbejderne selv skal finde oplysningerne – der skal være en konkret henvisning til disse i et dokument, der udleveres til medarbejderen, fx i ansættelsesaftalen.

I Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder er medtaget et eksempel på, hvordan man opfylder oplysningspligten.


Indsigtsret

Den registrerede har en indsigtsret; det vil sige at vedkommende har til enhver tid ret til at kræve indsigt i de oplysninger, som skal afgives ved oplysningspligten, jf. ovenfor, også selv om virksomheden har opfyldt sin oplysningspligt.

Den registrerede har desuden ret til at se de personoplysninger, som behandles af den dataansvarlige. Det gælder fx også billeder, tv-overvågning osv., hvor den registrerede optræder og fx teletrafikoplysninger.

I Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder er medtaget et eksempel på, hvordan man opfylder indsigtsretten.
 

Ret til berigtigelse

Den registrerede har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om sig selv. Tilsvarende gælder en ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige oplysninger.

 
Ret til sletning

Den registrerede har også ret til at få slettet personoplysninger, som ikke længere er nødvendige for det formål, de er indsamlet til, eller hvor der ikke længere er et lovligt grundlag for at behandle dem, herunder hvor et meddelt samtykke, som behandlingen baseres på, trækkes tilbage. Dette kaldes ”retten til at blive glemt”.

Forpligtelsen til at slette indebærer, at oplysningerne skal slettes på en sådan måde, at de ikke kan genskabes.

Ret til begrænsning af behandling

Den registrerede kan også kræve, at behandlingen af personoplysninger begrænses til de formål, der er lovlige, ligesom det kan kræves, at behandlingen bliver suspenderet, mens rigtigheden af personoplysninger bliver undersøgt eller et retskrav bliver fastlagt. I sidstnævnte tilfælde må oplysningerne ikke slettes, men skal opbevares, mens den anførte afklaring finder sted.

Når behandlingen er begrænset af den registrerede, må den dataansvarlige som udgangspunkt ikke på anden måde behandle, bruge eller videregive oplysningerne, medmindre et retskrav skal fastlægges. Der skal foretages en form for mærkning af oplysningerne med det formål at begrænse fremtidig behandling af dem.

Ret til dataportabilitet

Forordningen giver den registrerede ret til at modtage de oplysninger, som vedkommende selv har afgivet på et elektronisk medie i et almindelig læsbart format. Denne ret gælder, hvor behandlingen er baseret på samtykke eller en kontrakt/aftale med den registrerede.

Retten indebærer mulighed for den registrerede til at overføre disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden. Oplysningerne skal kunne flyttes, kopieres og overføres fra ét IT-miljø til et andet uden hindring, hvis det teknisk er muligt.

 
Ret til indsigelse

Retten til indsigelse indebærer, at den registrerede har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af sine personoplysninger.

I sin indsigelse mod behandlingen skal den registrerede komme med så tungtvejende grunde, der understøtter, at behandlingen ikke bør finde sted, at den dataansvarlige bør stoppe med behandlingen. Behandlingen skal dog ikke stoppe, hvis den dataansvarlige skal behandle ifølge lovgivningen eller fastlægge et retskrav.

Derudover har den registrerede også ret til indsigelser mod behandlinger af personlige oplysninger til direkte markedsføring.

Underretningspligt

Der er pligt for den dataansvarlige til at orientere tredjemænd, hvortil oplysninger måtte være videregivet, om at data skal berigtiges, slettes eller begrænses. Medmindre en sådan orientering er umulig eller uforholdsmæssig vanskelig.


Forbud mod at træffe rent automatiserede afgørelser

Der gælder som udgangspunkt et forbud mod at træffe rent automatiserede afgørelser baseret på personoplysninger, som har væsentlig retsvirkning for den registrerede. Beslutningsprocessen kan godt være understøttet af delvis automatisering, men der er som udgangspunkt krav på en menneskelig vurdering.

Forbuddet gælder ikke, hvis afgørelsen er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt mellem den dataansvarlige og den registrerede, eller der er lovhjemmel til det.

Se Datatilsynets vejledning her

Har du brug for hjælp til Persondata?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Læs også

Har du brug for hjælp til Persondata?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Du er her
GØR SOM 12.741 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.741 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.