PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Forretningsbetingelser

FORRETNINGSVILKÅR

For ADVODAN Glostrup København

 

1) ADVODAN Glostrup København

ADVODAN Glostrup København består af følgende enheder:

Advokatfirmaet
Jost Jensen, Thomasen & Partnere A/S
CVR-nr.: 2884 8706

 

Ølholm & Harms I/S
CVR-nr.: 8555 2414
(advokaterne Peter Ølholm og Michael Harms)

 

2) Opdrag og afgrænsning

Opdraget omfatter juridisk rådgivning afgrænset i samarbejde med klienten.

Forinden vi endeligt påtager os opdraget, afklarer vi i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og retningslinjer, om der foreligger en habilitets- eller interessekonflikt. Såfremt der under sagens behandling opstår inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må udtræde af sagen, forsøger vi så vidt muligt at anbefale en anden advokat.

Vi er berettiget til, forinden en opgave påtages at undersøge klientens kreditværdighed, herunder via oplysninger fra kreditoplysningsbureauer.

Opdraget forhindrer ikke, at vi, med respekt af reglerne om interessekonfliktregler, kan rådgive andre virksomheder inden for samme branche som klientens.

 

3) Identitetsoplysninger og hvidvask

Vi er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og har derfor i visse sager pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om vores klienter samt oplysninger om ejer- og kontrolstrukturer, hvis vores klient er en juridisk person.

 

4) Sagsbehandling og rådgivning

Samtlige medarbejdere hos ADVODAN Glostrup København er underlagt tavshedspligt, hvorfor enhver oplysning fra eller vedrørende en klient, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles fortroligt. Tavshedspligten gælder også efter opgavens afslutning, men med respekt af regler, som pålægger os oplysningspligt i forhold til eksempelvis offentlige myndigheder.

Vores rådgivning målrettes konkret til opgaven, og kan derfor ikke uden videre anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige accept.

 

5) Honorar og betaling

Vores honorar fastsættes på baggrund af en række parametre, herunder den anvendte tid, kravene til de involverede juristers specialviden og erfaring, sagens kompleksitet og betydning, herunder økonomiske betydning, det opnåede resultat og det med sagen forbundne ansvar.

Da det kan være vanskeligt at anslå et honorar allerede ved en opgaves modtagelse, giver vi, efter anmodning fra erhvervsklienter og altid over for forbrugere, et begrundet overslag. Såfremt det viser sig, at overslaget ikke kan overholdes, forsøger vi så tidligt som muligt at orientere klienten herom.

Medmindre andet er aftalt, foretager vi månedlig a conto afregning ved løbende eller længerevarende opgaver. Vores betalingsbetingelser er kontant ved modtagelse af faktura.

Vi lægger som udgangspunkt ikke ud for klienten for omkostninger og udlæg forbundet med sagsbehandlingen, som derfor kræves forudbetalt.

 

6) Klientmidler

Advodan Glostrup København har samleklientbankkonto i Nordea Bank Danmark, reg. nr. 2217, kt. nr. 0563 519 096. Kontoen føres i danske kroner.

Hvis vi har indestående midler for en klient udover kr. 25.000, som forventes at skulle stå hos os mere end 14 dage, vil vi normalt oprette en særskilt klientkonto i klientens navn. Er der oprettet separat klientkonto, vil positive renter blive tilskrevet klienten, ligesom negative renter kan kræves betalt af klienten. Endvidere vil gebyrer for oprettelse og benyttelse af kontoen skulle dækkes af klienten.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om en indskyder- og investorgarantiordning (”Garantiformuen”). Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

 

7) Afslutning af opdrag

Både ADVODAN Glostrup København og klienten kan til enhver tid bringe opdraget eller en opgave til ophør. Vores udtræden af en sag vil altid ske i overensstemmelse med god advokatskik.

Vi forbeholder os retten til at afbryde vores sagsbehandling og om nødvendigt udtræde af sagen, såfremt kredittiden på vores fakturaer er overskredet, eller hvis klienten tages under insolvensretlig behandling. Endvidere forbeholder vi os retten til at udtræde af en sag, såfremt vi må konstatere, at vi ikke kan tage ansvaret for sagsbehandlingen.

Sagsakter opbevares som udgangspunkt i 10 år efter sagens afslutning, idet oplysninger indhentet i henhold til hvidvaskloven dog slettes efter 5 år. Læs mere herom i vores databeskyttelsespolitik.

 

8) Klager

ADVODAN Glostrup København er, som alle andre advokater og advokatfirmaer, underlagt retsplejelovens regler om god advokatskik og de advokatetiske regler.

Dersom klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller honorar, skal klienten kontakte den sagsansvarlige advokat eller partner, med henblik på at finde en løsning. Vi behandler klager efter vores interne procedurer, hvilket indebærer, at en klage fra en klient søges behandlet af en jurist, som ikke har været involveret i selve opdraget eller sagsbehandlingen.

Kan der ikke opnås enighed, er klienten berettiget til at indbringe sagen for Advokatnævnet, som behandler klager over både honorar og adfærd:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K

klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

 

9) Ansvar og forsikringsdækning

ADVODAN Glostrup København rådgiver om dansk ret og vi er ansvarlige for rådgivning til vores klienter efter dansk rets regler, med de undtagelser og begrænsninger, der følger af disse forretningsbetingelser.

Ansvaret påhviler den konkrete juridiske enhed, som har ydet rådgivningen, jf. afsnit 1 ovenfor og aftaleparten i klientens aftalebrev.

Alle vores advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Som reglerne foreskriver, er vi ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab og ansvarsforsikringen dækker al vores advokatvirksomhed, uanset hvor denne måtte være udøvet.

Ansvaret for virksomheden, dets indehavere, advokater og medarbejdere er begrænset til et beløb svarende til 5 gange honoraret for den enkelte opgave, dog maksimalt den til enhver tid værende forsikringsdækning, p.t. kr. 10.000.000 pr. advokat. Det samlede ansvar over for vores klienter kan således ikke overstige den til enhver tid værende forsikringsdækning.

Klienten kan alene rejse krav mod den ansvarlige juridiske enhed under ADVODAN Glostrup København, og klienten kan derfor ikke rejse krav mod den enkelte indehaver, advokat eller medarbejder.

Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvensstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, eller andre former for indirekte tab

 

10) Lovvalg og værneting

Enhver tvist skal i øvrigt løses i overensstemmelse med dansk ret ved de danske domstole.

 

 

Senest opdateret februar 2021

 

 

0 kommentar

0 / 700 tegn