PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende for enhver rådgivning til klienter ydet af Advodan Sønderjylland med mindre andet er skriftligt aftalt.

 

1       ​​Virksomhedsoplysninger

Advodaan Sønderjylland I/S v. S. Østerby-Jørgensen og M. Warming Nissen

CVR. Nr.: 2016 4336

Vestergade 14

6270 Tønder

(herefter Advodan Sønderjylland)

 

T: 7472 1010

@: soenderjylland@advodan.dk

​Advodan Sønderjylland er organiseret som interessentskab.

 

2       ​Advokater

Advokaterne hos Advodan Sønderjylland er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af​ Advokatsamfundet.

Se vores advokater og øvrige medarbejdere her.

3       ​​Behandling/udførelse af opgaver

Advodan Sønderjylland og klienten aftaler løbende omfanget og karakteren af den juridiske bistand, som ydes klienten.

​Al bistand hos Advodan Sønderjylland ydes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for udøvelse af advokaterhvervet, herunder de advokatetiske regler, udarbejdet og vedtaget af Advokatrådet samt retsplejelovens regler om advokaters virksomhed. De regler, der særligt gælder vedrørende advokaters arbejde, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

​Ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til det skriftlige materiale, der udarbejdes af Advodan Sønderjylland og ​leveres til klienten i forbindelse med sagen, tilhører Advodan Sønderjylland​.

Advodan Sønderjylland har udarbejdet interne retningslinjer for at sikre overholdelse af reglerne om persondata. Læs yderligere her.

 

4       ​​Interessekonflikter

Advodan Sønderjylland er underlagt de advokatetiske regler om interessekonflikter.

​Forud for opstart af enhver sag sikres, at der ikke foreligger en interessekonflikt. Hvis der foreligger en interessekonflikt, kan Advodan Sønderjylland bistå med henvisning til anden advokat.

​​

5       Forsikringsdækning og ansvar

Advodan Sønderjylland er ansvarlige for den juridiske rådgivning udøvet af vores medarbejdere efter dansk rets almindelige regler. Ansvaret omfatter ikke indirekte tab, herunder driftstab, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. eller andre former for indirekte tab.

 ​Alle advokater hos Advodan Sønderjylland er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advodan Sønderjylland uanset hvor bistanden ydes. Dækningsmaksimum på ansvarsforsikringen er kr. 10.000.000, og vores ansvar er således beløbsmæssigt begrænset hertil.

​Herudover vil der forud for en opgave med særlig økonomisk værdi og risiko kunne tegnes yderligere og særskilt dækning for sagen.

6       ​​Bankoplysninger

Hos Advodan Sønderjylland har vi klientkonto i følgende pengeinstitutter:

​Sydbank A/S

Alle klientmidler forvaltes efter gældende regler herom og placeres på klientkonto i Sydbank. Der betales negativ rente af indestående på klientkonti.

 

Indskydergarantiordning

Der gælder samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti. Det betyder, at der i tilfælde af, at pengeinstituttet bliver nødlidende, gælder et dækningsmaksimum på 100.000 euro pr. indskyder. Hvis klienten (indskyderen) både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme pengeinstitut, kan klienten kun få dækket i alt 100.000 euro via garantiordningen.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. 

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside.

Advodan Sønderjylland er ikke ansvarlige for tab, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende.

 

7       Honorering:

Advodan Sønderjyllands​ honorar fastsættes konkret i hver enkelt sag på baggrund af følgende elementer: Det anvendte tidsforbrug – herunder om rådgivningen har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid, arbejdets omfang og vanskelighed, graden af specialviden, sagens værdi eller betydning for klienten, graden af ansvar, der er forbundet hermed samt det opnåede resultat. Der er tale om en samlet vurdering.

Kunden betaler udover honoraret omkostninger og udlæg, som vi har afholdt som led i udførelsen af opgaven, herunder f.eks. negative renter, afgifter og gebyrer, rejse- og opholdsudgifter samt visse kopierings- og forsendelsesudgifter. Disse omkostninger vil blive opkrævet særskilt inden eller i forbindelse med afholdelsen.

Honoraret tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser i henhold til gældende lovgivning.

Betalingsbetingelserne er 14 dage netto kontant, hvorefter der kan beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Advodan Sønderjylland tager forbehold for opkrævning af depositum ved sagens opstart samt i længerevarende sagsforløb at foretage a conto afregning.

 

8       ​Fortrolighed:

Advodan Sønderjylland er underlagt tavshedspligt ift. alle modtagne oplysninger. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning. Denne gælder dog med respekt af lovgivning, som pålægger Advodan Sønderjylland oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder "hvidvaskningsreglerne” behandlet nedenfor.

9       Hvidvask:

I henhold til hvidvaskloven er vi som advokater forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om vores klienter samt foretage en vurdering af risikoen for at medvirke til hvidvask eller terrorfinansiering i forhold til klienten.

Vi samarbejder med Creditro i den forbindelse. Du vil derfor modtage en e-mail med henblik på gennemførelse af vores kundekendskabsprocedure.

Når du modtager en e-mail fra os, vil du få valget mellem at oprette en profil hos Creditro, eller at fortsætte uden at oprette en profil. Det er dit valg. Opretter du profil, opbevares dine data hos Creditro og vil evt. kunne genbruges, hvis du har andre rådgivere, der benytter Creditro. Fortsætter du uden at oprette profil, behandler Creditro dine data på vores vegne, indtil kundeskabsproceduren er gennemført, hvorefter vi lagrer resultatet i vores eget sagssystem

Du vil ved at benytte linket i den e-mail, du modtager fra os kunne se, hvilke spørgsmål, du skal besvare, og hvilket materiale, du skal uploade, men typisk vil det for personer dreje sig om foto-ID, mens det for selskaber typisk vil dreje sig om vedtægter og ejerbog.

Vi må ikke påbegynde behandlingen af en hvidvaskrelevant sag, før vi har modtaget svar og dokumenter, så det er i din egen interesse at besvare henvendelsen hurtigst muligt.

Vi opbevarer identitetsoplysninger indhentet i henhold til hvidvaskloven i 5 år efter sagens afslutning, hvorefter oplysningerne slettes. Samme opbevaringsperiode er gældende for data, der behandles i Creditro’s system.

Hvidvaskloven indeholder en skærpet pligt til at undersøge vores klienter, hvis der er tale om politisk eksponerede personer (PEP’s), eller nærtstående eller nære samarbejdspartnere til en PEP. Du bliver spurgt herom i spørgeskemaet fra Creditro, men du skal huske at oplyse os direkte, hvis forholdene ændrer sig, mens sagen verserer.

Hvis vi konstaterer uoverensstemmelser mellem de af klienten oplyste reelle ejerforhold og de reelle ejerforhold anmeldt til Erhvervsstyrelsen (og som fremgår på cvr.dk), er Advodan ifølge hvidvaskloven forpligtet til at underrette Erhvervsstyrelsen om denne uoverensstemmelse.

I henhold til hvidvaskloven skal vi ligeledes informere om, at såfremt vi får mistanke om at, der pågår hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, er vi endvidere forpligtede til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive ID oplysninger til SØIK. Vi må ikke orientere om, hvorvidt underretning har fundet sted.

 

10     Opbevaring af sagsakter

Advodan Sønderjylland opbevarer sagsakter i 10 år efter sagens afslutning. ​ Originale dokumenter tilbageleveres senest i forbindelse med sagens afslutning.

 

11     Klageadgang

Advodan Sønderjylland er underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager, og Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem.

Hvis Advodan Sønderjyllands rådgivning eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordres klienten til at kontakte Advodan Sønderjylland for en drøftelse heraf, inden en evt. klage.

Klager over rådgivning og/eller honorar kan indbringes for Advokatnævnet. Ønsker du at klage til Advokatnævnet, læs mere her

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk     ​

12     Lovvalg og værneting

Advodan Sønderjyllands rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Eventuelle tvister indbringes for de danske domstole. Angår tvisten vores adfærd eller honorar kan klage ske til Advokatnævnet.

Vil du vide mere?

0 kommentar

0 / 700 tegn