PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Advokatinkasso A/S

Få dine penge hjem

Inkasso handler om, at du får de penge, du har til gode. Ganske enkelt. 

Hos Advokatinkasso A/S bestræber vi os på at yde den bedste service, således at vores kunder får tilfredsstillende resultater. Vi går ind for en hurtig, grundig og kompetent sagsbehandling, som giver en højere inddrivelsesprocent til vores kunder.

Som advokater overholder vi gældende lovgivning, respekterer god advokatskik og sikrer en korrekt og effektiv sagsbehandling.

Advokatinkasso A/S er et landsdækkende samarbejde mellem fire Advodan-kontorer. Vi har således kompetencerne og ressourcerne til at hjælpe dig med at inddrive dine pengekrav overalt i landet.

4 gode grunde til at vælge Advokatinkasso A/S

  • Juridisk korrekt og effektiv sagsbehandling
  • Landsdækkende netværk i Advodan
  • Online sagsbehandling med kundeadgang
  • Bistand fra kompetente og erfarne advokater

Brug for hjælp til dine inkassosager?

Vi kan tage hånd om dine sager med en venlig, men konsekvent tilgang, så du kan få inddrevet dine tilgodehavende og stadigvæk bevare et godt omdømme.

Send os en mail

Inkassoforløbet

Inkasso er måden, hvorpå man som kreditor kan inddrive gæld hos ens debitorer, såfremt gælden ikke et indfriet til tiden.

Før en sag kan overdrages til inkasso hos en advokat, skal man forinden sørge for at visse betingelser efter inkassoloven er opfyldt, bl.a. skal man have fulgt rykkerproceduren som findes i inkassolovens § 10.

 

Udenretlig inkasso

Inden man sender et pengekrav til inkasso hos en advokat, vil man ofte først forsøge at inddrive kravet udenom domstolene, såkaldt udenretlig inkasso. Årsagen til dette, kan dels ses fra en omkostningsbetragtning, da udenretlig inkasso er omkostningsfri for kreditor og man kan derfor kræve at debitor fx betaler rykkergebyrer og dels ses fra en praktisk synsvinkel, da udenretlig inkasso kan føre til hurtig indfrielse af gælden.

Man skal dog have for øje, at udenretlig inkasso ikke altid medfører, at debitor betaler sin gæld.

Hvis debitor ikke svarer på kreditors rykkerskrivelser, kan man derefter overdrage sagen til en advokat og sagen vil nu fortsætte ved fogedretten – også kaldet indenretlig inkasso.

 

Indenretlig inkasso

Når en inkassosag er overdraget til en advokat, vil advokaten sende et betalingspåkrav til debitoren via byretten, hvis kravet kan opgøres til maks. 100.000 kr. Herefter kan debitoren enten vælge at vedkende sig gælden eller gøre indsigelse mod gælden.

Hvis debitoren vedkender sig gælden, vil betalingspåkravet fungere som en dom om at debitoren er kreditoren gælden skyldig og der vil blive arrangeret et fogedretsmøde, hvor kreditor vil kunne tage udlæg i visse af debitors ejendele som sikkerhed for gælden.

Hvis debitoren gør indsigelser mod kreditorens krav, vil sagen normalt overgå til en retssag ved de almindelige domstole. Hvis sagen drejer sig om 50.000 kr. eller mindre vil sagen blive behandlet som en såkaldt småsag, som er en forenklet, billigere og hurtigere udgave af en retssag. Begge parter afholder normalt hver sine sagsomkostninger i småsager, hvilket også gør småsager væsentlig billigere end almindelige civile retssager.

Overstiger sagens beløb 50.000 kr., og gør debitoren indsigelser mod kreditors krav, er det en god idé at kontakte en advokat med henblik på at udtage en stævning mod debitoren. En sådan civil retssag vil ikke kunne omfattes af reglerne om småsager, da beløbet overstiger 50.000 kr. Sagen skal derfor behandles efter de almindelige regler for civile retssager.

Ved almindelige civile retssager kan sagsbehandlingstiden være lang og dyr. Dog kan retten ved den afgørelse bestemme, at debitor fx skal afholde kreditors sagsomkostninger for hele retssagen, hvis kreditor vinder sagen.

Når retten afsiger sin dom i sagen, kan dommen derefter benyttes til tvangsfuldbyrdelse i fogedretten over for debitoren, hvis debitoren ikke opfylder dommens vilkår.

Vores ydelser

Sagsbehandlingen vil blive tilrettelagt efter vores kunders ønsker og kunderne vil have mulighed for at følge sagsforløbet online.

Vores kunder ønsker naturligvis at få inddrevet deres tilgodehavender, men det er ligeledes vigtigt at bibeholde et godt omdømme. Debitorer bliver derfor mødt med en venlig, men konsekvent tilgang.

Derudover bliver sagsforløbet også tilrettelagt så gnidningsfrit som muligt for debitorerne ved bl.a. hurtig ekspedition på henvendelser, mulighed for at underskrive skylderklæringer digitalt og mulighed for at tilmelde afdragsordninger betalingsservice.

Vi oplever en høj grad tilfredshed fra vores nuværende kunder og dette er vi sikre på at kunne videreføre til alle potentielle kunder.

 

Hos Advokatinkasso A/S får du:

  • Effektiv rykkerservice – vi tager os af din rykkerprocedure.
  • Varetagelse af udenretlig inkasso – vi håndterer dine dårlige betalere, mens du kan fokusere på din forretning.
  • Varetagelse af indenretlig inkasso – vi kan også tage sagen midt i forløbet, hvis du allerede har sendt rykkere til debitor.
  • Overvågning af dine debitorer – vi holder løbende øje med dine debitorers betalingsevner.
  • Online adgang til dine inkassosager hos os – du får mulighed for at følge sagen fra start til slut.

Brug for hjælp?

Kelvin Valeur Thelin

Managing Partner, advokat (L) 21 35 10 20 Advodan Holbæk København

Klaus Søborg Jørgensen

Partner, advokat (H) 59 45 40 43 Advodan Holbæk København

Lara Cecilie Hahn Kristensen

Advokatfuldmægtig 59 45 40 22 Advodan Holbæk København

Louise Lecanda

Advokat (L), Partner 57 86 46 41 Advodan Slagelse

Stefan Østerby-Jørgensen

Advokat - Partner 73 92 17 21 61 66 64 77 Advodan Sønderjylland

Thomas Damsholt

Advokat (H), Partner 45 88 05 55 Advodan Lyngby

Advokatinkasso A/S er et samarbejde mellem fire Advodan-kontorer i både Jylland og på Sjælland, og vi yder således landsdækkende inkassorådgivning og service.

Inkassosamarbejdet blev etableret i 2015, og vi behandler nu ca. 1.500 sager om året.

Advokatinkasso A/S er et samarbejde mellem:

Kundeoplysninger

Advokatinkasso A/S er etableret på følgende adresse:

Gl. Ringstedvej 61
4300 Holbæk

Vi kan kontaktes på telefon nummer + 45 56 63 00 42 samt på e-mailadressen advink@advodan.com

Vores CVR-nummer er: 36 49 17 52.

Advokatinkasso A/S er organiseret som et aktieselskab.

Advokatinkasso A/S har klientbankkonto i Danske Bank og Sparekassen Kronjylland.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokaterne hos Advokatinkasso A/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokatinkasso A/S er omfattet af selskabets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø. Telefon 33 36 95 95. CVR. Nr. 37276251. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatinkasso A/S uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatinkasso A/S anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Advokatinkasso A/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatinkasso A/S, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.