PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Forretningsbetingelser

Her kan du læse om Advodan Thisted P/S' almindelige forretningsbetingelser.

1. Gyldighed

Følgende forretningsbetingelser er gældende for enhver sag, som Advodan Thisted P/S, CVR-nr. 41 31 15 76 påtager sig at varetage og bistå med - medmindre andet er særskilt skriftligt aftalt.

 

2. Udførelse af opgaven

Advodan Thisted og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave.

Advodan Thisted forpligter sig til overfor klienten at yde kvalificeret juridisk bistand til aftalt tid og i aftalt omfang.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater, samt relevant lovgivning i øvrigt.

Originale dokumenter tilbageleveres senest i forbindelse med sagens afslutning.

Alle sagsakter i øvrigt opbevares af Advodan Thisted på arkiv i 5 år, regnet fra sagens afslutning.

Ved modtagelse af en ny sag kontrollerer Advodan Thisted, at varetagelse af sagen ikke indebærer risiko for interessekonflikt. Det sikres således, at Advodan Thisted ikke ved rådgivning eller på anden måde har været involveret i sagen på en måde der kan indebære en interessekonflikt, eller på anden måde har interesser i sagen, der kan være stridende mod klientens interesser.

Kontrollen sker ved en sikkerhedssøgning i Advodan Thisteds elektroniske systemer samt ved at sagen forelægges samtlige Partnere til udtalelse, inden Advodan påtager sig at repræsentere klienten.

ADVODAN Thisted oplyser klienten om muligheden for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp i henhold til gældende lovgivning eller forsikring tegnet af klienten, hvis det er relevant i den konkrete sag. Hvis honoraret skal betales foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, orienterer vi klienten om principperne for fastsættelse af honoraret og om de mulige konsekvenser for klienten.

 

3. Salær og fakturering

Advodan Thisted fastsætter salæret med udgangspunkt efter gældende regler for advokater med udgangspunkt i arbejdets omfang, den medgåede tid, sagens betydning og værdi for kunden, sagens kompleksitet, det med sagen forbundne ansvar, sagens udfald samt omfanget af specialistviden, der har været nødvendigt for sagens løsning.

Alle positive udgifter og udlæg betales af klienten udover salæret.

I forbindelse med påbegyndelse af en opgave kan klienten efter anmodning få anslået salærets størrelse, enten i form af et anslået samlet beløb, eller i form af oplysning om de anvendte timetakster.

Advodan Thisted afregner som udgangspunkt sagerne i forbindelse med at disse afsluttes.

I større og længerevarende sagsforløb foretager Advodan Thisted dog månedlig eller kvartalsvis a conto fakturering.

Større udlæg opkræves enten forudgående eller i forbindelse med omkostningens afholdelse.

Advodan Thisteds betalingsbetingelser er 14 dage.

Ved for sen betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

 

4.Klientmidler

Advodan Thisted behandler alle modtagne klientmidler i overensstemmelse med gældende lovgivning samt Advokatsamfundets regler for klientkonti (klientkontovedtægten). Alle modtagne klientmidler indsættes på Advodan Thisteds samleklientbankkonto i Sparekassen Thy og overføres herefter om fornødent til særskilt klientkonto.

Såfremt kunden skal overføre et kontant beløb til Advodan Thisted, vil Advodan Thisted oprette en særskilt klientkonto, hvis kundens indestående overstiger 50.000,00 kr. og forventes at skulle stå hos os i mere end 30 dage.

Øvrige indeståender vil henstå på Advodan Thisteds samleklientbankkonto, medmindre andet aftales, eller sagens karakter tilsiger det. 

I henhold til klientkontovedtægten tilfalder alle tilskrevne renter kunden mens negative indlånsrenter og gebyr for oprettelse af særskilt klientkonto kan kræves afholdt af kunden og modregnet i indeståender på klientkontoen. For renter af indestående på samleklientbankkonti, vil disse dog kun blive tilskrevet hhv. opkrævet hos kunden, hvis begge grænser for indestående (kr. 50.000,00) og varighed er overskredet( 30 dage), og kun såfremt det beregnede rentebeløb overstiger 1.000 kr. Tilskrevne hhv. opkrævede renter vil blive indberettet til skattemyndighederne i henhold til skatteindberetningslovens § 12 af enten pengeinstituttet eller Advodan Thisted.

Kundens identitetsoplysninger kan blive videregivet til Advodan Thisteds bankforbindelse i forbindelse med kundens indbetaling af klientmidler på Advodan Thisteds klientkonti i overensstemmelse med hvidvaskloven.

Alle indeståender på Advodan Thisteds klientkonto er dækket af lov om garantiordning for indskydere og investorer. I tilfælde af at Advodan Thisteds bankforbindelse går konkurs eller kommer under rekonstruktionsbehandling, vil indskydere kunne få dækket sit tab herved på op til 100.000 EUR pr. indskyder (kunde). Dækningsmaksimummet gælder indskyderens (kundens) samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientkonti og egne konti.

Advodan Thisted er ikke ansvarlig for tab, som følge af overskridelse af dækningsmaksimummet.

 

5. Fortrolighed

Advodan Thisted behandler alle oplysninger modtaget om klienten fortroligt. Alle medarbejdere i firmaet har fået indskærpet de for advokater gældende fortrolighedsbestemmelser, og alle medarbejdere er pålagt en udvidet tavshedspligt.

 

6. Hvidvask

Advodan Thisted er som advokatfirma omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Vi er som advokater forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om vores klienter samt foretage en vurdering af risikoen for at medvirke til hvidvask eller terrorfinansiering i forhold til klienten - samlet kaldet et KYC-tjek. Til dette anvender vi en samarbejdspartner, Creditro A/S.

Såfremt der opstår mistanke om, hvorvidt en transaktion har forbindelse til hvidvask af penge eller terrorfinansiering, har Advodan Thisted pligt til at undersøge en sådan transaktion og om nødvendigt underrette og videregive kundens identitetsoplysninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet efter hvidvasklovens regler.

Advodan Thisted opbevarer de indhentede identitetsoplysninger i 5 år efter kundeforholdets afsluttes. Herefter slettes identitetsoplysningerne.

 

7. Ansvar og ansvarsbegrænsning

Advodan Thisted er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med Dansk rets almindelige regler.

Advodan Thisteds ansvar er dog i tilfælde af såvel simpel som grov uagtsomhed i enhver situation begrænset til et beløb, svarende til det til enhver tid værende maximum på Advodan Thisteds ansvarsforsikring.

Dækningsmaksimum på ansvarsforsikringen er kr. 5.000.000, og Advodan Thisteds ansvar er således beløbsmæssigt begrænset hertil.

Advodan Thisted er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af data, driftstabs, mistet fortjeneste, good-will m.v.

Advodan Thisted hæfter ikke for eventuelle fejl, begået af rådgivere, som Advodan Thisted har henvist klienten til, ligesom Advodan Thisted ikke hæfter for eventuelle ansvarspådragende fejl, der er begået af underleverandører, som Advodan Thisted efter forudgående aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Advodan Thisted er ansvarsforsikret i Tryg Forsikring A/S.

I særlige tilfælde, hvor sagens økonomiske værdi tilsiger det, eksempelvis ved større virksomhedsoverdragelser, tegnes efter aftale med klienten særskilt ansvarsforsikring, tilpasset det konkrete behov, idet klienten i givet fald betaler forsikringspræmien i forbindelse hermed.

 

8. Lovvalg og værneting

Kontraktforholdene imellem Advodan Thisted og klienterne er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister skal indbringes for danske domstole, idet Retten i Holstebro er værneting i 1. instans.

 

9. Forbrugerklage

Hvis du er uenig i advokatens salær eller behandling af din sag, har du som forbruger mulighed for at klage til Advokatnævnet.

 

Advokatnævnets kontaktoplysninger er:

Advokatnævnet

Kronprinsessegade 28

1306 København K.

Tlf. 33 96 97 98.

Mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

 

De advokatetiske regler kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

 

10. Persondata

Ved varetagelsen af kundens sag og rådgivning af kunden, behandler Advodan Thisted en række personoplysninger om kunden/kundens medarbejdere, modparter og øvrige parter. Denne behandling er nødvendig for, at Advodan Thisted kan besvare kundens henvendelse samt yde rådgivning til kunden. Advodan Thisted har i den forbindelse udarbejdet en persondatapolitik, som angiver hvordan personoplysninger behandles, hvor længe personoplysninger opbevares, hvilke rettigheder den registrerede har i forbindelse med behandlingen af dennes personoplysninger samt hvem den dataansvarlige i Advodan Thisted er. Advodan Thisteds privatlivspolitik er tilgængelig her: Databeskyttelse

 

Opdateret den 20. januar 2023. 

0 kommentar

0 / 700 tegn