PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Kundeoplysninger

Advodan Thisted P/S er etableret på følgende adresse:

Frederiksgade 14

7700 Thisted

Vi kan kontaktes på telefon nummer + 45 97 92 28 88 samt på e-mailadressen thisted@advodan.dk.

Advodan Thisted P/S er organiseret som et partnerselskab.

Vores CVR-nummer er: 41 31 15 76

Advokaterne hos Advodan Thisted P/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Forsikring

Alle advokater hos Advodan Thisted P/S er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos

 

Tryg Forsikring A/S

Klausdalsbrovej 601

2750 Ballerup

cvr-nummer 24260666

 

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advodan Thisted P/S uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Klientmidler

Advodan Thisted P/S har samleklientbankkonto i Sparekassen Thy. Kontoen føres i danske kroner. Alle klientmidler står enten på samleklientbankkontoen eller på separate klientbankkonti oprettet i den enkelte klients navn.

Efter klientkontoreglerne skal positive renter tilskrives klienten, ligesom negative renter kan kræves betalt af klienten. Endvidere kan gebyrer for oprettelse og benyttelse af klientbankkontoen kræves dækket af klienten.

Med henblik på at undgå at belaste klienter med uforholdsmæssige gebyrer og for at begrænse administrative byrder med at beregne og indberette mindre rentebeløb, anvender vi følgende bagatelgrænser:

 

  • Vi opretter separate klientkonti, hvis vi har et klientindestående, som overstiger 50.000 kr., og som forventes at indestå mere end 30 dage, eller hvis sagens karakter i øvrigt tilsiger det (f.eks. bobestyrerboer og konkursboer).
  • Vi tilskriver kun klienten rentebeløb af indestående på samleklientbankkontoen, hvis rentebeløbet overstiger 1.000,00 kr. pr. rentetilskrivning. I givet fald foretager vi indberetning af renteløbet til skattemyndighederne.

 

Ovennævnte bagatelgrænser udgør en del af vores aftalegrundlag, jf. vores Forretningsbetingelser


I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om en indskyder- og investorgarantiordning (”Garantiformuen”). Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.


Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

 

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister om vores rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

 

Offentlig eller forsikringsdækket retshjælp

Når Advodan Thisted P/S påtager en opgave for en klient, undersøger vi, om der er mulighed for at opnå offentlig eller forsikringsdækket retshjælp. Hvis vores salær udlægges af det offentlige eller et forsikringsselskab, orienterer vi klienten om principperne for fastlæggelse af vederlag mv. samt om de mulige konsekvenser for klienten.

 

De advokatetiske regler   

Advokaterne hos Advodan Thisted P/S er omfattet af retsplejeloven og de advokatetiske regler om god advokatskik. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Reglerne indeholder blandt andet regler om tavshedspligt og interessekonflikter.

Hvis du vil klage over vores rådgivning eller adfærd eller en regning, skal det ske til:

 

Advokatnævnet

Kronprinsessegade 28

1306 København K.

Tlf. 33 96 97 98.

Mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

www.advokatnaevnet.dk

 

De advokatetiske regler kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx.

 

Opdateret den 20. januar 2023

 

 

Indsender formularen...

Har du spørgsmål til vores kundeoplysninger?

0 kommentar

0 / 700 tegn