PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende for enhver rådgivning til klienter ydet af ADVODAN Tønder/Toftlund med mindre andet er skriftligt aftalt.

 

1       ​​Virksomhedsoplysninger

ADVODAN Tønder/Toftlund I/S v. Lars Nauheimer og Stefan Østerby-Jørgensen

CVR. Nr.: 2016 4336

Vestergade 14

6270 Tønder

(herefter ADVODAN Tønder/Toftlund)

 

T: 7472 1010

@: toender@advodan.dk

​ADVODAN Tønder/Toftlund er organiseret som interessentskab.

 

2       ​Advokater

Advokaterne hos ADVODAN Tønder/Toftlund er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af​ Advokatsamfundet.

Se vores advokater og øvrige medarbejdere her.

3       ​​Behandling/udførelse af opgaver

ADVODAN Tønder/Toftlund og klienten aftaler løbende omfanget og karakteren af den juridiske bistand, som ydes klienten.

​Al bistand hos ADVODAN Tønder/Toftlund ydes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for udøvelse af advokaterhvervet, herunder de advokatetiske regler, udarbejdet og vedtaget af Advokatrådet samt retsplejelovens regler om advokaters virksomhed. De regler, der særligt gælder vedrørende advokaters arbejde, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

​Ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til det skriftlige materiale, der udarbejdes af ADVODAN Tønder/Toftlund og ​leveres til klienten i forbindelse med sagen, tilhører ADVODAN Tønder/Toftlund​.

 ADVODAN Tønder/Toftlund har udarbejdet interne retningslinjer for at sikre overholdelse af reglerne om persondata. Læs yderligere her.

 

4       ​​Interessekonflikter

ADVODAN Tønder/Toftlund er underlagt de advokatetiske regler om interessekonflikter.

​Forud for opstart af enhver sag sikres, at der ikke foreligger en interessekonflikt. Hvis der foreligger en interessekonflikt, kan ADVODAN Tønder/Toftlund bistå med henvisning til anden advokat.

​​

5       Forsikringsdækning og ansvar

ADVODAN Tønder/Toftlund er ansvarlige for den juridiske rådgivning udøvet af vores medarbejdere efter dansk rets almindelige regler. Ansvaret omfatter ikke indirekte tab, herunder driftstab, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. eller andre former for indirekte tab.

 ​Alle advokater hos ADVODAN Tønder/Toftlund er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af ADVODAN Tønder/Toftlund uanset hvor bistanden ydes. Dækningsmaksimum på ansvarsforsikringen er kr. 10.000.000, og vores ansvar er således beløbsmæssigt begrænset hertil.

​Herudover vil der forud for en opgave med særlig økonomisk værdi og risiko kunne tegnes yderligere og særskilt dækning for sagen.

6       ​​Bankoplysninger

Hos ADVODAN Tønder/Toftlund har vi klientkonto i følgende pengeinstitutter:

​Sydbank A/S

Alle klientmidler forvaltes efter gældende regler herom og placeres på klientkonto i Sydbank. Der betales negativ rente af indestående på klientkonti.

 

Indskydergarantiordning

Der gælder samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti. Det betyder, at der i tilfælde af, at pengeinstituttet bliver nødlidende, gælder et dækningsmaksimum på 100.000 euro pr. indskyder. Hvis klienten (indskyderen) både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme pengeinstitut, kan klienten kun få dækket i alt 100.000 euro via garantiordningen.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. 

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside.

 ADVODAN Tønder/Toftlund er ikke ansvarlige for tab, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende.

 

7       Honorering:

ADVODAN Tønder/Toftlund​ honorar fastsættes konkret i hver enkelt sag på baggrund af følgende elementer: Det anvendte tidsforbrug – herunder om rådgivningen har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid, arbejdets omfang og vanskelighed, graden af specialviden, sagens værdi eller betydning for klienten, graden af ansvar, der er forbundet hermed samt det opnåede resultat. Der er tale om en samlet vurdering.

Kunden betaler udover honoraret omkostninger og udlæg, som vi har afholdt som led i udførelsen af opgaven, herunder f.eks. negative renter, afgifter og gebyrer, rejse- og opholdsudgifter samt visse kopierings- og forsendelsesudgifter. Disse omkostninger vil blive opkrævet særskilt inden eller i forbindelse med afholdelsen.

Honoraret tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser i henhold til gældende lovgivning.

Betalingsbetingelserne er 14 dage netto kontant, hvorefter der kan beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

ADVODAN Tønder/Toftlund tager forbehold for opkrævning af depositum ved sagens opstart samt i længerevarende sagsforløb at foretage a conto afregning.

 

8       ​Fortrolighed:

ADVODAN Tønder/Toftlund er underlagt tavshedspligt ift. alle modtagne oplysninger. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning. Denne gælder dog med respekt af lovgivning, som pålægger ADVODAN Tønder/Toftlund oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder "hvidvaskningsreglerne” behandlet nedenfor.

9       Hvidvask:

ADVODAN Tønder/Toftlund er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Som følge heraf skal ADVODAN Tønder/Toftlund modtage følgende oplysninger:

For personer kræves modtagelse af oplysninger om navn, adresse og cpr.nr. Klienten vil som dokumentation herfor blive bedt om en kopi af pas eller kørekort til brug for behandling af sagen.

Hvis der er tale om selskaber eller andre juridiske personer, kræves modtagelse af oplysninger vedrørende den juridiske persons cvr. nr., juridisk form, ledelsens navne, tegningsregel, ejernes navne samt navn, adresse og cpr. nummer på de fysiske personer, der i sidste instans kontrollerer den juridiske person.

Eventuelle sagsområder kan være helt eller delvist undtaget fra oplysningspligten.

Oplysningerne opbevares i 5 år fra sagens afslutning.

Vi er forpligtede til at underrette SØIK, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, såfremt vi får viden, mistanke eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

 

10     Opbevaring af sagsakter

ADVODAN​ Tønder/Toftlund opbevarer sagsakter i 10 år efter sagens afslutning. ​ Originale dokumenter tilbageleveres senest i forbindelse med sagens afslutning.

 

11     Klageadgang

ADVODAN Tønder/Toftlund er underlagt Advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager, og Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem.

Hvis ADVODAN Tønder/Toftlunds rådgivning eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, opfordres klienten til at kontakte ADVODAN Tønder/Toftlund for en drøftelse heraf, inden en evt. klage.

Klager over rådgivning og/eller honorar kan indbringes for Advokatnævnet. Ønsker du at klage til Advokatnævnet, læs mere her

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk     ​

12     Lovvalg og værneting

ADVODAN Tønder/Toftlund​s rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Eventuelle tvister indbringes for de danske domstole. Angår tvisten vores adfærd eller honorar kan klage ske til Advokatnævnet.

Vil du vide mere?

0 kommentar

0 / 700 tegn