PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Forretningsbetingelser

Senest opdateret december 2022

1. Gyldighed

1.1
Følgende forretningsbetingelser er gældende for enhver sag, som ADVODAN Aalborg A/S, CVR-nr. 19 26 48 90 (herefter ADVODAN) påtager sig at varetage og bistå med, medmindre andet er særskilt skriftligt aftalt.

2. Sagens modtagelse

2.1
ADVODAN undersøger af egen drift og i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, hvorvidt der foreligger en interessekonflikt eller inhabilitet ved modtagelsen af sagen. Hvis dette kan konstateres at være tilfældet, vil ADVODAN på klientens anmodning så vidt muligt assistere med at finde en anden advokat.

3. Sagens behandling og afslutning

3.1
ADVODAN følger til enhver tid de gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater og de advokatetiske regler, der er udarbejdet af Advokatrådet, under sagens behandling og afslutning.

3.2
ADVODANs bistand omfatter alene forhold, der er reguleret af dansk ret, medmindre andet er skriftligt aftalt.

3.3
ADVODAN har altid ophavsretten til materiale, som bliver udarbejdet i forbindelse med sagens behandling, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle originale dokumenter, som er blevet udleveret til ADVODAN under sagens modtagelse og behandling, bliver udleveret i umiddelbar forbindelse med sagens afslutning.

4. Salær og udgifter

4.1
Medmindre der er indgået en særskilt skriftlig salæraftale, fastsætter ADVODAN salæret efter gældende regler for advokater med udgangspunkt i arbejdets omfang, den medgåede tid, sagens betydning og værdi for klienten, sagens kompleksitet, det med sagen forbundne ansvar, sagens udfald samt omfanget af specialistviden, der har været nødvendigt for sagens løsning.

4.2
Salæret takseres medmindre andet er skriftligt aftalt ud fra timesatser, idet timesatsen størrelse afhænger af den enkelte medarbejders niveau og/eller specialistarbejde.

4.3
Såfremt der er givet overslag på størrelsen af det forventede salær, vil ADVODAN altid orientere klienten, såfremt et overslag på salær forventes at væsentligt overstige det i overslaget angivne beløb. Såfremt klienten er forbruger, vil en sådan orientering altid være skriftlig. Et overslag vil altid være ud fra det, som beskrives sammen med overslaget, og i øvrigt hvad der kunne forudses på tidspunkt for afgivelse af overslag.

4.4
Alle omkostninger og udlæg, der er direkte relaterede til sagen, betales af klienten ud over salæret, herunder bl.a. men ikke begrænset til afgifter, gebyrer, porto, nødvendige rejse- og opholdsomkostninger samt udgifter til transport.

5. Fakturering og betaling

5.1
ADVODAN forbeholder sig ret til kvartalsvis eller månedsvis fakturering alt efter den enkelte sags beskaffenhed og omfang.

5.2
ADVODAN kan kræve forudbetaling/deponering af hele eller dele af det forventede salær for bistand i sagen. Forudbetalinger/deponeringer vil altid blive modregnet i fremtidige fakturaer vedrørende den specifikke sag.

5.3
I tilfælde af, at klienten meddeles retshjælpsdækning til gennemførelse af civil retssag, opkræver ADVODAN betaling af klientens minimumsselvrisiko på retshjælpsdækningen i henhold til klientens individuelle forsikringspolice, medmindre andet særskilt aftales.

5.4
Betalingsbetingelserne er altid netto kontant, medmindre andet er skriftligt aftalt. Ved forsinket betaling pålægges der renter efter rentelovens bestemmelser.

5.5
Betaling skal ske i overensstemmelse med betalingsoplysningerne, der er anført på ADVODANs fakturaer.

6. Klientmidler

6.1
ADVODAN behandler alle modtagne klientmidler i overensstemmelse med gældende lovgivning samt Advokatsamfundets regler for klientkonti (klientkontovedtægten). Alle modtagne klientmidler indsættes på ADVODANs samleklientbankkonto i Danske Bank A/S og overføres herefter om fornødent til særskilt klientkonto.

6.2
Såfremt klienten skal overføre et kontant beløb til ADVODANs hovedklientkonto og klientens indestående forventes at skulle stå på hovedklientkontoen i mere end 10 dage, forbeholder ADVODAN sig ret til at oprette en særskilt klientkonto til klientens indestående og opkræve klienten gebyret herfor.

6.3
I henhold til klientkontovedtægten tilfalder alle tilskrevne renter klienten mens negative indlånsrenter og gebyr for oprettelse af særskilt klientkonto kan kræves afholdt af klienten og modregnet i indeståender på klientkontoen. For renter af indestående på samleklientbankkonti, vil disse dog kun blive tilskrevet hhv. opkrævet hos klienten, hvis begge de i pkt. 6.2. anførte grænser for indestående og varighed er overskredet, og kun såfremt det beregnede rentebeløb overstiger 200 kr. Tilskrevne hhv. opkrævede renter vil blive indberettet til skattemyndighederne i henhold til skatteindberetningslovens § 12 af enten pengeinstituttet eller ADVODAN

6.4
Klientens identitetsoplysninger kan blive videregivet til ADVODANs pengeinstitutforbindelse i forbindelse med klientens indbetaling af klientmidler på ADVODANs klientkonti i overensstemmelse med hvidvaskloven.

6.5
Alle indeståender på ADVODANs klientkonto er dækket af lov om garantiordning for indskydere og investorer. I tilfælde af at ADVODANs pengeinstitutforbindelse går konkurs eller kommer under rekonstruktionsbehandling, vil indskydere kunne få dækket sit tab herved på op til 100.000 EUR pr. indskyder (klient). Dækningsmaksimummet gælder indskyderens (klientens) samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientkonti og egne konti.

6.6
ADVODAN er ikke ansvarlig for tab, som følge af overskridelse af dækningsmaksimummet.

7. Tavshedspligt, markedsmisbrug og kommunikation

7.1
Enhver medarbejder i ADVODAN er underlagt tavshedspligt om de oplysninger, som medarbejderne bliver bekendte med i forbindelse med rådgivningen af vores klienter i henhold til de Advokatetiske Regler.

7.2
Alle oplysninger, som ADVODAN får kendskab til i forbindelse med behandlingen af en sag, behandles således strengt fortroligt og tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

7.3
ADVODAN er omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden i børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

7.4
ADVODAN har ret til at kommunikere med klienten, øvrige parter i sagen samt tredjemand elektronisk – primært via e-mail.

7.5
Ved fremsendelse eller anden overførsel af følsomme eller fortrolige personoplysninger benytter ADVODAN sikker-e-mail (tunnelmail, certifikatkryptering eller Permido portalløsning). Ønsker klienten at sende sikkert til ADVODAN, sendes på klientens anmodning en Permido-mail, som klienten kan besvare via link og sikker upload af dokumenter.

8. Hvidvask

8.1
ADVODAN er omfattet af hvidvaskloven og har derfor pligt til at indhente og opbevare personlige identitetsoplysninger samt oplysninger om ejerforhold i selskaber i overensstemmelse med hvidvasklovens regler.

8.2
Såfremt der opstår mistanke om, hvorvidt en transaktion har forbindelse til hvidvask af penge eller terrorfinansiering, har ADVODAN pligt til at undersøge en sådan transaktion og om nødvendigt underrette og videregive klientens identitetsoplysninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet efter hvidvasklovens regler.

8.3
ADVODAN opbevarer de indhentede identitetsoplysninger i 5 år efter klientforholdets afsluttes. Herefter slettes identitetsoplysningerne.

9. Forsikringsforhold, ansvar og ansvarsbegrænsning

9.1
ADVODAN er efter dansk rets almindelige regler erstatningsansvarlig for eventuelle tab, som vores rådgivning måtte påføre klienten.

9.2
I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler har ADVODAN tegnet en ansvarsforsikring hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø (CVR-nr. 37276251). Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af ADVODAN uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

9.3
ADVODAN fraskriver sig ansvaret for sin rådgivning, såfremt rådgivningen uden ADVODANs forudgående skriftlige accept anvendes til andre formål end den specifikke opgave/sag rådgivningen var rettet mod. ADVODAN er derfor alene ansvarlig over for klienten og kun for rådgivning, der er ydet i forbindelse med en konkret opgave/sag.

9.4
Ansvaret for rådgivningen er for alle ADVODANs medarbejdere begrænset til 10 gange afregnet salær i sagen, dog maksimum 1.000.000 DKK pr. sag. En klient kan dog højest modtage et samlet erstatningsbeløb på 2.000.000 DKK for krav, der rejses af klienten inden for samme kalenderår. Såfremt ADVODAN rådgiver flere klienter, hvis krav eller interesser er identiske, sammenhængende eller sammenlignelige, gælder ovenstående ansvarsbegrænsning ligeledes, idet klienterne i så fald alle betragtes som én klient.

9.5
Eventuelle erstatningskrav kan alene rejses mod den juridiske enhed ADVODAN Aalborg A/S, og klienten afskæres således fra at rette erstatningskrav mod ADVODANs individuelle partnere og medarbejdere.

9.6
ADVODAN kan ikke gøres ansvarlig for fejl, der begås af rådgivere som ADVODAN har henvist klienten til samt underleverandører som klientens opgave overlades til efter aftale med klienten.

9.7
ADVODAN kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tidstab tab af data, tab af goodwill, tabt indtjeningspotentiale, tabt avance, image m.m.

9.8
ADVODAN rådgiver alene om forhold, der er underlagt dansk ret, jf. pkt. 3.2 og enhver udtalelse fra ADVODAN om forhold, der er underlagt udenlandsk ret, er uden ansvar for ADVODAN.

10. Klager

10.1
Såfremt en klient ikke finder ADVODANs arbejde tilfredsstillende, opfordres klienten til at rette henvendelse til den partner, der er ansvarlig for sagen med henblik på at finde en løsning. Klienten kan til enhver tid ligeledes kontakte ADVODANs managing partner(e), såfremt klienten er utilfreds med ADVODANs rådgivning.

10.2
ADVODAN er underlagt de af Advokatrådets advokatetiske regler og i tilfælde af tvist om det af ADVODAN opkrævede salær og/eller utilfredshed med en af ADVODANs advokaters adfærd, kan klienten indbringe en klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K via klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. De advokatetiske regler kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx.

11. Lovvalg, værneting og tvister

11.1
Enhver tvist som måtte opstå mellem ADVODAN og klienten skal afgøres efter dansk ret og skal indbringes for Retten i Aalborg som aftalt værneting i 1. instans.

12. Persondata

12.1
Ved varetagelsen af klientens sag og rådgivning af klienten, behandler ADVODAN en række personoplysninger om klienten/klientens medarbejdere, modparter og øvrige parter. Denne behandling er nødvendig for, at ADVODAN kan besvare klientens henvendelse samt yde rådgivning til klienten. ADVODAN har i den forbindelse udarbejdet en persondatapolitik, som angiver hvordan personoplysninger behandles, hvor længe personoplysninger opbevares, hvilke rettigheder den registrerede har i forbindelse med behandlingen af dennes personoplysninger samt hvem den dataansvarlige i ADVODAN er. ADVODANs privatlivspolitik er tilgængelig her.

0 kommentar

0 / 700 tegn