PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

COVID-19 kan anerkendes som arbejdsskade

Hvis du i dit arbejde er udsat for smitterisiko og efterfølgende bliver syg med COVID-19, kan der være tale om en arbejdsskade. Her gennemgår vi hovedpunkterne i beskæftigelsesministeriets nyeste vejledning af 22. april 2020.

Flere aktører, herunder fagforeningerne for ansatte i sundhedssystemet, har arbejdet for at sikre, at så mange som muligt kan få anerkendt sygdommen Corona virus (COVID-19) som en arbejdsskade.

Beskæftigelsesministeriet har nu udstedt en ny vejledning, ligesom beskæftigelsesministeren har offentliggjort en pressemeddelelse, hvoraf det bliver slået fast, at sygdom som følge af Corona smitte kan udgøre en arbejdsskade. Sager, hvor personer er alvorligt syge som følge af smitte med COVID-19, skal hastebehandles.

Den nye vejledning gælder for alle sager om sygdom med COVID-19, der er anmeldt efter lov om arbejdsskadesikring, herunder også anmeldelser foretaget før udstedelsen af vejledningen.

Det bemærkes i vejledningen, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt har en konkret praksis om sygdom med COVID-19. Det må derfor også forventes, at vejledningen opdateres løbende. Det er derfor en god idé at holde sig opdateret på myndighederne hjemmeside eller at søge juridisk rådgivning.

 

Arbejdsulykke eller erhvervssygdom

Sygdom med COVID-19 kan anerkendes som enten som en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

Hvis der foreligger én bestemt hændelse eller en konkret forøget risiko inden for 5 dage, vil arbejdsskademyndighederne behandle sagen som en arbejdsulykkessag. Hvis du derimod har været i kontakt med COVID-19 smittede (eller potentielt smittede) personer i en periode ud over 5 dage, vil sagen blive behandlet som en erhvervssygdom.

Hvis den anmeldte skade kan anerkendes efter begge skadebegreber, vælger myndighederne det begreb, der efter en samlet vurdering af oplysningerne anses mest korrekt.

 

Krav for anerkendelse som arbejdsskade

For at din smitte med sygdommen kan blive anerkendt som en arbejdsskade, skal det blandt andet kunne sandsynliggøres, at du har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med dit arbejde, eller at du har været udsat for smitterisiko i forbindelse med dit arbejde.

Sundhedspersonale, der arbejder med COVID-19, er ikke pålagt at påvise en konkret smittekilde, så længe det kan sandsynliggøres, at smitten er sket i forbindelse med, at man har været på arbejde. Dette gælder også, hvis man som led i Kommunernes og Forhandlingsfællesskabets fælleserklæring er omplaceret til akutte funktioner i sundhedssektoren.

Samtidigt gælder det også andre faggrupper, der møder på sin arbejdsplads og har tæt borgerkontakt som medfører risiko for smitte. Det væsentlige er derfor, at du kan sandsynliggøre sammenhængen mellem en påvirkning på arbejdet og smitte med COVID-19, samt at arbejdsskadelovens øvrige krav er opfyldt.

Følgende kriterier kan være afgørende, når du skal sandsynliggøre, at der er tale om en arbejdsskade:

  • Hvis du er på en arbejdsplads med mange mennesker.
  • Myndighedernes anvisninger ikke altid bliver overholdt på arbejdspladsen
  • Fysisk kontakt er en nødvendig del af dit arbejde

Det er vigtigt at fremhæve, at det fortsat i alle tilfælde er en konkret vurdering, om sygdommen vil kunne anerkendes som en arbejdsskade.

Derudover skal det dokumenteres eller sandsynliggøres, at du er eller har været smittet med COVID-19. Det kan ske ved positiv test, eller en test, der påviser antistoffer i blodet. En negativ test udelukker dog ikke, at det på baggrund af en konkret skønsmæssig vurdering kan lægges til grund, at du har været syg med COVID-19 på et andet tidspunkt. Hvis der ikke er foretaget en test, vil arbejdsskademyndighederne foretage en konkret vurdering af de symptomer, der er beskrevet.

 

Anmeldelse af skaden

I udgangspunktet er din arbejdsgiver ansvarlig for at anmelde arbejdsskader til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Grundet den særlige travlhed på flere arbejdspladser og den udvidede mulighed for at anmelde Corona smitte som skade, kan det være nødvendigt, at du selv anmelder skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring gennem deres hjemmeside AES.dk. Dette skyldes også, at din arbejdsgiver først er forpligtet til at anmelde skaden, hvis du er testet positiv for smitte.

Din læge eller hospitalet kan også anmelde sygdommen COVID-19 som en erhvervssygdom, hvis det er sandsynligt, at du er smittet i forbindelse med dit arbejde.

Den nyeste vejledning peger på, at anmeldelser bør sendes ud fra et forsigtighedsprincip, da man ikke ved, om smitten kan give varige mén på længere sigt. Derfor bør du få din skade anmeldt, selvom du endnu ikke har konstateret varige mén.

Arbejdsskader skal senest anmeldes indenfor 1 år efter, skaden er indtrådt, og bør i udgangspunktet anmeldes hurtigst muligt. Anmeldelse bør indeholde en grundig beskrivelse af diagnose, forløbet omkring udvikling af symptomer og den arbejdsmæssige relation til COVID-19 smitte.

 

Erstatning


Hvis sagen anerkendes som en arbejdsskade, vil du have mulighed for godtgørelse eller erstatning for behandlings- og hjælpemiddelsudgifter, varigt mén, tab af erhvervsevne eller i værste fald dødsfald. Derudover kan der være grundlag for erstatning, hvis du er sygemeldt i mere end fem uger.

Svige og smerte, tort eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tingskade kan du derimod ikke få erstatning for.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har mulighed for at træffe afgørelse om anerkendelse af skaden som arbejdsskade uden samtidigt at skulle tage stilling til spørgsmålet om erstatning. Denne fremgangsmåde vil formentligt blive benyttet i forbindelse med anmeldelse af sygdom med COVID-19, da det fortsat er ukendt, hvilke helbredsmæssige konsekvenser COVID-19 smitte kan få på længere sigt.

 

Skader på hjemmearbejdspladsen


Selvom en ansat udfører sit arbejde hjemme, kan en skade fortsat være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Det afgørende er, om skaden skete på grund af forhold, som arbejdsgiver har haft indflydelse på, eller om skaden skete på grund af den ansattes egen indretning af hjemmearbejdspladsen, herunder om den ansatte var beskæftiget med arbejde i arbejdsgiverens interesse, da den ansatte kom til skade.

Hvis du arbejder hjemme og bliver syg med COVID-19 i perioden med hjemmearbejde, vil der dog være en stærk formodning for, at du er blevet syg som følge af private forhold, hvilket vil tale imod en anerkendelse af sygdommen som arbejdsskade.

Hvis du ønsker konkret rådgivning om din situation, herunder hjælp til anmeldelse af din skade eller en juridisk vurdering af din sag, er du meget velkommen til at kontakte os.

Vil du vide mere?

Vis flere

0 kommentarer