PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvad er en personforsikring og hvilke typer dækning ydes?

Personforsikring er en fællesbetegnelse for forsikringer, som beskytter den forsikredes person. Der er forskel på, hvordan de forskellige personforsikringer dækker, og det er vigtigt at have overblik over dette, både når man tegner sin forsikring, og når man får behov for at udnytte den.

Under betegnelsen personforsikring hører livs-, ulykkes- og sygdomsforsikringer. Typisk er personforsikringens ydelser ikke afhængige af, om der faktisk er lidt et økonomisk tab, men alene betinget af, at den aftalte forsikringsbegivenheden er indtrådt.

Nedenfor gennemgår vi de typiske karakteristika for de mest kendte typer af forsikring. Det er vigtigt, at du herudover gennemlæser de konkrete forsikringsbetingelser nøje.

Livsforsikring

En livsforsikring sikrer dine efterladte økonomisk, hvis du dør.

Du kan være omfattet af en gruppelivsforsikring som en del af din pensionsordning, eller det kan være en del af dit medlemskab i din fagforening. En gruppelivsforsikring kan være mere end blot en livsforsikring ved for eksempel at inkludere en invalidesum, som sikrer dig, hvis du varigt mister en væsentlig del af din erhvervsevne.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen må betegnes som den mest udbredte personforsikring. Med en ulykkesforsikring er du sikret økonomisk, hvis du kommer ud for en ulykke og får varige mén. Derudover dækker en ulykkesforsikring typisk udgifter til behandling og genoptræning.

Flere selskaber tilbyder en forsikring, som dækker hele familien fremfor kun dig selv.

Nogle ulykkesforsikringer inkluderer tandskade, så du får erstatning for dine udgifter. Derudover sælges flere typer af udvidede ulykkesforsikringer, som enten inkluderer livs-, sygdoms- eller sundhedsforsikring.

Ofte kan du være dækket af en ulykkesforsikring gennem din pensionsordning, herunder en firmaordning. Det er derfor værd at undersøge, inden du selv tegner en ulykkesforsikring.

Sygdomsforsikring

Hvis du har tegnet en sygdomsforsikring, er du sikret en sum penge, hvis du bliver ramt af en af de sygdomme, der er omfattet af forsikringen. Herudover kan du være berettiget til yderligere økonomisk hjælp og aflastning under sygdomsforløbet.

Andre typer af personforsikringer

Der findes flere typer af forsikringer, som tilbyder en kombination af de klassiske forsikringer.

For eksempel tilbyder nogle forsikringsselskaber ”tab af erhvervsevne ”-forsikring, som dækker både i forbindelse med ulykke og sygdom, og som derfor hverken kan betegnes som en ulykkes- eller sygdomsforsikring.

Da der findes en hel række af forsikringstyper på markedet, er det væsentligt at gøre op, hvilke behov du har samt at forstå, hvad forskellen er blandt de forskellige forsikringer.

Dobbeltforsikring

Du bør være opmærksom på, om du er dobbeltforsikret. Det vil sige, at du betaler for to forsikringer, som dækker de samme situationer. Det følger af forsikringsaftaleloven, at du kun kan få erstattet et tab én gang.

For personforsikringer, som berettiger dig til en specifik sum penge, uanset om du har lidt et tilsvarende tab, kan du godt få udbetalt forsikringssum fra to eller flere forsikringer.

Sygdomshistorik

Hvis du har en bestående fysisk sygdom eller en psykisk lidelse, kan det være vanskeligt at tegne en personforsikring. Når du ønsker at tegne forsikring, kan du blive mødt med et afslag, blive tilbudt en begrænset dækning eller opkrævet en højere forsikringspræmie af dig på grund af din sygdom.

Det kan også være tilfældet, hvis du har været syg, men nu er rask. Dog kan det være nemmere at tegne forsikring, hvis du kan dokumentere, at din sygdomshistorik ligger en årrække tilbage.

Forsikringsselskabet har som udgangspunkt ret til at bede dig om personlige helbreds oplysninger for at vurdere risikoen ved at forsikre dig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder som sygdomsramt, er du velkommen til at kontakte os.

Opmærksomhedspunkter i forbindelse med udbetaling

Nogle forsikringsudbetalinger er skattepligtige, mens andre er skattefri.

Hvis du får udbetalt et beløb fra dit forsikringsselskab, bør du derfor følge op på, hvorvidt det er skattepligtigt, samt hvorvidt dit forsikringsselskab har sørget for at indberette udbetalingen til Skattestyrelsen.

Reglerne om beskatning er komplekse og findes forskellige steder i lovgivningen, herunder i pensionsbeskatningsloven. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din forsikringssum er skattepligtig, anbefaler vi, at du søger juridisk rådgivning eller anmoder om et bindende svar.

Derudover bør du få din forsikringssum indsat på en særskilt konto, hvis det er erstatning for personskade, da du herved kan opnå særlig beskyttelse.

Tvister

Efter at der er indtrådt en forsikringsbegivenhed, kan der opstå en tvist mellem dig og dit forsikringsselskab. Der kan være uenighed om, hvorvidt betingelserne for dækning er opfyldt.

Herudover kan forsikringsselskabet gøre gældende, at du har afgivet urigtige risikooplysninger eller at dit krav er forældet, hvorfor de ikke vil udbetale forsikringssummen.

Det kan få afgørende betydning for din dækning, hvis du får anmeldt forsikringsbegivenheden for sent eller hvis forsikringsselskabet finder, at du har afgivet urigtige oplysninger. Særligt angående urigtige oplysninger, vil det typisk være afgørende, om oplysningerne er givet i god tro. Derudover skal selskabet godtgøre, at de ville have fastsat andre forsikringsvilkår, hvis du havde opgivet korrekte oplysninger, og at de derfor kan reducere forsikringsdækningen.

Du er velkommen til at kontakte os for en vurdering af din sag.

Vil du vide mere?

Vis flere

0 kommentarer