PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Kan jeg få økonomisk hjælp til en retssag?

Hvad gør du, hvis du opdager mangler ved et produkt du har købt, eller har et erstatningskrav mod en forhandler? Flere ting er værd at overveje inden du beslutter, hvad der skal ske af retslig karakter.

Der er forskellige muligheder for hel eller delvis dækning af sagens omkostninger, bl.a. vedrørende de udgifter der er forbundet med anlæggelsen og førelsen af en retssag ved domstolene. I det danske retssystem findes der en række ordninger, der giver gratis advokathjælp eller tilskud til advokatbistand. I visse tilfælde kræver det dog, at man har en indtægt under en vis grænse.

 

Offentlig retshjælp

Hvis du har en tvist og du ønsker en hurtig og helt grundlæggende rådgivning, kan alle, uanset indtægt, få en mundtlig rådgivning om juridiske spørgsmål, også kaldet retshjælp på trin 1. På trin 1 får du overordnet afdækket problemets karakter samt rådgivning om de muligheder der er, for at få det løst.

Det er også muligt at få retshjælp på trin 2 og 3, hvor du får tilskud til advokatregningen. Retshjælp på trin 2 og 3 kræver dog, at ens indtægt ikke er for høj.

Retshjælp på trin 2 betyder, at advokaten kan lave arbejde for 1.110 kr. (inkl. moms). Heraf betaler staten 75 %, dvs. 832,5 kr., og de resterende 277,5 kr. betaler du selv.

Hvis der er tale om en tvist med en modpart, hvor der er rimelig udsigt til et forlig, er der mulighed for at få retshjælp på trin 3.

På trin 3 kan advokaten lave arbejde for 2.550 kr. Heraf betaler staten halvdelen, og den retshjælpssøgende skal så selv betale den anden halvdel, nemlig 1.275 kr. til advokaten.

Det er muligt at få tilskud til både på trin 2 og 3 på samme sag. Det betyder, at du kan få lavet advokatarbejde for 3.660 kr. hvoraf du selv skal betale 1552,5 kr. Hvis tilskuddet anvendes til udfærdigelse af en ansøgning om fri proces, skal du ikke som udgangspunkt selv betale noget.

Det er ikke alle advokater, der deltager i ordningen med offentlig retshjælp. De forskellige byretter i Danmark vil kunne hjælpe med at oplyse, hvilke advokater, der giver retshjælp med offentlige tilskud.

Der er dog nogle begrænsninger i hvilke typer af sager man kan få tilskud til. Eksempelvis kan du ikke få tilskud hvis du er sigtet eller tiltalt i en offentlig straffesag eller hvis du er aktiv erhvervsdrivende og sagen er af overvejende erhvervsmæssig karakter.

 

Fri proces

At få fri proces betyder, at staten betaler alle dine omkostninger ved at føre en retssag ved domstolene, uanset om sagen vindes eller tabes.

Du kan få fri proces hvis du har rimelig grund til at føre sagen. En advokat kan hjælpe dig med at vurdere, om der er rimelig grund til at føre sagen.

Både hvad angår offentlig retshjælp og fri proces gælder, at det er muligt at få tilskud eller fri proces, hvis den personlige indkomst i med tillæg af positiv kapitalindkomst, var under 329.000 kr. på 2017 årsopgørelsen. Hvis man er gift eller samlevende skal begges samlede indtægter være under 418.000 kr. på 2014 årsopgørelsen. Dog vil en partners indtægt ikke skulle medregnes, hvis I har modstridende interesser i sagen.

Er der væsentlige afvigelser i de aktuelle indkomstforhold, kan de anvendes mod at der fremlægges dokumentation herfor. Beløbene forhøjes med 57.000 kr.(2019 tal) for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn under 18 år, som enten bor hos den retshjælpssøgende eller i overvejende grad forsørges af denne.

Alle de nævnte ovennævnte tal reguleres hvert år, og nye tal offentliggøres i starten af 2020, hvor der så skal tages udgangspunkt i 2018 årsopgørelsen.

Der gives normalt ikke fri proces i sager der har med din erhvervsudførelse at gøre. Der gives heller ikke fri proces til rene inkassosager.

 


Har du en retshjælpsforsikring?

Har du en indboforsikring, har du normalt også en retshjælpsforsikring. Det er en god idé at undersøge dine forsikringsbetingelser forud for anlæggelse af en retssag.

En retshjælpsforsikring afholder som udgangspunkt en stor del af de udgifter, der er forbundet med at føre en retssag. I hver sag foretager forsikringsselskabet en konkret vurdering af hvorvidt du har rimelig grund til at føre sagen, inden det afgøres om der gives tilsagn til retshjælpsforsikring.

Hvilke sager er omfattet af retshjælpsforsikringen?
Retshjælpsforsikring via en privat indboforsikring dækker kun retslige tvister, hvis tvisten ikke har erhvervsmæssig karakter. Er der altså tale om hobbyerhverv eller bierhverv, vil en privat retshjælpsforsikring ikke dække.
Man kan dog som erhvervsdrivende tegne en erhvervsforsikring, som omfatter retshjælp.

Hvilke omkostninger dækkes af retshjælpsforsikringen?
En retshjælpsforsikring dækker typisk egne sagsomkostninger samt modpartens sagsomkostninger.

Hvis der mellem parterne er enighed om afholdelse af retsmægling forud for en hovedforhandling, dækker retshjælpsforsikringen normalt også udgifter hertil, såfremt retsmæglingen og de forventede omkostninger på forhånd er godkendt af retshjælpsforsikringen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at udgifter afholdt forud for godkendelse af retshjælpsforsikringen, herunder også det indledende arbejde advokaten har udført med gennemgang af sagen samt korrespondance forud for anlæggelse af retssag, ikke vil blive dækket af retshjælpsforsikringen.

 

Selvrisiko

De fleste retshjælpsforsikringer har en selvrisiko, som typisk er en procentdel af sagens omkostninger, eller et bestemt minimumsbeløb, som du selv skal betale. Størrelsen af selvrisikoen er imidlertid afhængig af de vilkår, der står anført i din police. Retshjælpsforsikringen har også en maksimal dækning, hvorfor omkostninger som overstiger dette beløb skal betales af forsikringstageren.Særlige regler for sager med en værdi på max 50.000 kr.

Siden 1. januar 2008 skal sager med en værdi på 50.000 kr. eller derunder behandles efter ”småsagsprocessen”

Småsagsprocessen er tilrettelagt således, at parterne i en tvist har mulighed for selv at føre processen i en civil retssag til meget begrænsede omkostninger, uden advokatbistand.

I småsager bliver parterne hjulpet af retten til at forberede sagen, herunder også til at afdække, hvad parterne er enige og uenige om.

Småsagsprocessen er således lagt an på, at parterne med rettens hjælp og vejleding i forbindelse med forberedelse ikke skulle have behov for advokatbistand.

 

Før du selv anlægger en sag i småsagsprocessen

Det kan anbefales at tage kontakt til en advokat inden du starter en sag op. Advokaten vil kunne bidrage med en vurdering af, hvorvidt sagen er egnet til behandling i småsagsprocessen.

Hvis det vurderes at sagen ikke egner sig til behandling efter småsagsprocessen, kan en advokat med en fyldestgørende begrundelse for sagens karakter anmode retten om, at sagen i stedet skal behandles efter de almindelige regler. Det kan dog ikke vides, om retten vil flytte sagen ud af småsagsprocessen.

 

Muligheden for retshjælpsforsikring ved småsager

Ved småsager dækker en retshjælpsforsikring som hovedregel kun de omkostninger, der er forbundet med, at man lader en advokat hovedforhandle sagen i retten. Det betyder, at udgiften til al anden advokatbistand, f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af processkrifter mv., skal betales af dig.

Såfremt retten vælger, at sagen skal føres udenfor småsagsprocessen, selvom der er tale om en krav på under 50.000 kr., medfører dette, at der kan ansøges om retshjælpsdækning til hele retssagens behandling og ikke kun hovedforhandlingen.

Vil du vide mere?

0 kommentarer