PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Tvangsadoption: Når et barn bliver bortadopteret uden samtykke fra forældrene

En tvangsadoption er den mest indgribende foranstaltning, kommunen kan træffe afgørelse om over for en familie. Det betyder i praksis, at barnet adopteres væk til nogle andre, eksempelvis en plejefamilie, uden at barnets biologiske forældre giver samtykke til det. Vi giver dig indblik i lovgivningen, sagsforløbet og reglerne for samvær her.

Hovedformålet med en tvangsadoption er at sikre børn, der ellers ville have været anbragt uden for hjemmet hele deres barndom, en mulighed for kontinuitet og stabilitet.

Tvangsadoption skal være for barnets bedste

Adoption af et barn skal være til barnets eget bedste. Det gælder, uanset om adoptionen sker med eller uden samtykke fra forældrene.

Et barn kan kun blive adopteret bort uden forældrenes samtykke, hvis det vurderes, at forældrene hverken nu eller i fremtiden vil være i stand til at tage sig af barnet og give det en stabil familierelation.

Hovedformålet med en tvangsadoption er at sikre børn, der ellers ville have været anbragt uden for hjemmet hele deres barndom, en mulighed for kontinuitet og stabilitet.

Tvangsadoption – det siger lovgivningen

Hvis kommunen anser tvangsadoption for den bedste løsning – og vurderer at adoption kan gennemføres uden samtykke fra forældrene efter adoptionslovens § 9, stk. 2-4 - skal kommunen forelægge sagen for Børne og Unge-udvalget.

Når Børn og unge-udvalget skal træffe afgørelse om en tvangsadoption, sker det ud fra to overordnede vurderinger:

  1. At forældrene hverken nu eller i fremtiden vil være i stand til at varetage omsorgen for barnet
  2. At barnet har opnået en tilknytning til plejefamilien, der vil være skadelig for barnet at bryde

Derudover kan der være særlige tilfælde, hvor væsentlige hensyn til, hvad der er bedst for barnet, taler for en tvangsadoption.

 

Hvordan forløber en sag om tvangsadoption?

1. Kommunen indleder sagen

Alle sager om tvangsadoption indledes af en kommune. Kommunens sagsbehandler vil i første omgang foretage et dokumentationsarbejde, hvortil der bl.a. udarbejdes en børnefaglig undersøgelse.

Vurderer kommunen, at en adoption vil være for barnets bedste, vil den forsøge at få forældrenes samtykke. Hvis kommunen ikke kan opnå forældrenes samtykke til adoption, kan kommunen indstille barnet til tvangsadoption til Børne og Unge-udvalget.

 

2. Børne og Unge-udvalget involveres

Børne og Unge-udvalget består af én dommer, to kommunalbestyrelsesmedlemmer og to pædagogisk/psykologisk sagkyndige.

Når Børne og Unge-udvalget modtager en indstilling fra kommunen om tvangsadoption, vil de invitere forældrene til et møde. Både forældre og barnet har egen advokat, hvor de kan søge støtte og rådgivning.

Hvis udvalget er enige med kommunen om, at der bør foretages en tvangsadoption, indstiller de barnet til tvangsadoption hos Ankestyrelsen.

 

3. Ankestyrelsen træffer den endelige afgørelse

Ankestyrelsen gennemgår sagen og træffer afgørelse på et møde, hvor forældrene deltager sammen med en advokat.

Hvis Ankestyrelsen vurderer, at barnet skal tvangsadopteres, flyttes barnet på dette tidspunkt til adoptivforældrene – også selvom sagen muligvis indbringes for domstolene.

I sager om tvangsbortadoption har I som biologiske forældre ret til gratis advokathjælp.

Hvem kan adoptere barnet?

Barnet kan enten blive adopteret af dets plejeforældre eller af andre godkendte adoptanter.

 

 

Hvad er reglerne for samvær mellem barnet og dets biologiske forældre?

Forældrene har ikke krav på at se barnet, da de ved en tvangsadoption mister forældremyndigheden over det. Dog kan de søge om samvær via Familieretshuset. Det vil sige, at det er Familieretshuset og ikke kommunen, der træffer afgørelse om samvær, efter barnet er tvangsadopteret.

 

Få hjælp af en advokat med erfaring i tvangsbortadoptioner

I sager om tvangsbortadoption har I som biologiske forældre ret til gratis advokathjælp. Vores advokater har haft mange sager om adoption uden samtykke, og vi står klar til at hjælpe og støtte jer gennem hele sagen.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til