PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

3 spørgsmål ved konflikt og kontraktbrud

Målet med kontrakter og aftaler er at forebygge konflikter. Desværre kan der alligevel opstå konflikt, selvom man har udarbejdet de nødvendige kontrakter, hvis kontrakterne ikke er præcise og fyldestgørende nok, eller hvis den ene part misligholder kontrakten og derfor reelt er i kontraktbrud. Her finder du tre spørgsmål, du bør stille, hvis der er opstået konflikt mellem din virksomhed og en samarbejdspartner.

Er der basis for konflikten – og for at tage den op?

Inden du bruger for mange ressourcer på at løse konflikten, bør du undersøge, om der overhovedet er basis for en uoverensstemmelse, samt hvad betydningen heraf kan og bør være. Det er en god idé at kontakte en advokat, som kan gennemgå din kontrakt eller aftale og afgøre, om denne entydigt afgør konflikten. Advokaten vurderer også, om der er tale om et egentligt kontraktbrud.

 

Du bør også overveje, om det på langt sigt giver mening at tage konflikten op. Hvis din samarbejdspartner er vigtigere end det, du kan få ud af at konfrontere denne, skal du måske lade konflikten ligge.

 

Hvordan kan konflikten afgøres?

Forlig, nævnsbehandling, mediation eller afgørelse ved en retsinstans kan blive det næste skridt, hvis kontrakten ikke giver en klar afgørelse af konflikten (fx hvis det er uklart, om der er sket et kontraktbrud). Når advokaten gennemgår din kontrakt eller aftale, undersøger han eller hun, om der på forhånd er aftalt en model for løsning af konflikter. Er der ikke det, rådgiver advokaten om den mest hensigtsmæssige løsning og proces. Uanset situationen kan en advokat fra Advodan vejlede dig og hjælpe med at føre din sag.

Ved et forlig forhandler du dig frem til en løsning med sagens modpart. Det betyder, at begge parter får en hurtig løsning, som er acceptabel set i lyset af konflikten.

Forlig – ofte en god løsning for begge parter

Et forlig sparer ofte tid og penge, når du skal løse konflikter (i forhold til en fuld retssag). Derfor er forlig næsten altid den første mulighed, du og din virksomhed bør overveje for at løse en konflikt.

Ved et forlig forhandler du dig frem til en løsning med sagens modpart. Det betyder, at begge parter får en hurtig løsning, som er acceptabel set i lyset af konflikten. Forliget er i princippet en frivillig aftale, hvor parterne mødes på midten eller et sted, hvor begge finder løsningen rimelig.

Et forlig er også en fordel, hvis du ønsker et fortsat samarbejde mellem din virksomhed og konfliktens modpart efter løsning af konflikten.

 

Mediation – forlig med en tredjepart

Mediation er en metode, der minder om forlig. Ved mediation skal du og din modpart også selv bidrage til at finde en løsning, I begge er tilfredse med. I modsætning til forhandling af forlig har mediation en tredjepart, en såkaldt mediator, der kommer med input og løsningsforslag, som I kan arbejde videre med.

Advodan har stor erfaring med at løse konflikter gennem mediation. En række af Advodans advokater er uddannede mediatorer og har derfor et stort kendskab til processen. Det giver en solid baggrund for at repræsentere dig i en løsning med mediation. Vi rådgiver dig og din virksomhed om mulighederne ved mediation til konfliktløsning, ligesom vi også bistår dig i selve processen omkring mediation.

Nævnsbehandling – afgørelse som ved en domstol

I Danmark har vi omkring 20 nævn, der fungerer som en slags domstole – fx huslejenævn, Forbrugerklagenævn og Planklagenævn. Afhængigt af konfliktens karakter kan det være relevant at indbringe den for et nævn. Er du og din lejer fx uenige om lejers pligt til istandsættelse af lejemålet ved fraflytning, vil det være nærliggende at henvende jer til huslejenævnet frem for at indlede en traditionel retssag ved domstolene.

 

 

Voldgift – hurtig afgørelse af fagfolk

Voldgift er et alternativ til den traditionelle domstol. Det kan kun blive en løsningsmodel, hvis det er udtrykkelig aftalt mellem parterne, eller der indgår en udtrykkelig klausul herom i parternes kontrakt. Voldgift kan desuden ikke bruges i forbrugerforhold.

I en voldgiftssag er det som regel et panel af fagfolk og en juridisk opmand, der afgør konflikten. Du kan enten selv vælge, hvilke personer der skal udgøre voldgiftsretten, eller efter hvilken metode personerne skal udvælges.

Fordelen ved voldgift er, at afgørelsen bliver truffet af personer, som har en speciel faglig viden. Samtidig giver voldgift en hurtigere afgørelse grundet en hurtigere sagsbehandling. Voldgiftsrettens afgørelse er bindende, og i modsætning til den traditionelle domstol kan afgørelsen ikke ankes – medmindre andet er aftalt. Voldgift kan bruges til at løse alle erhvervsmæssige tvister, men traditionelt set er voldgift oftest anvendt inden for byggeri og anlæg samt ved internationale konflikter.

Voldgift er en dyr metode til at løse konflikter i forhold til domstolene, da du og din modpart selv betaler det hele, herunder dommerne. Derfor vil forlig eller mediation ofte være den foretrukne løsning. Dog kan voldgift og domstolsprøvelse være dækket af erhvervsforsikringer med retshjælp – og så er det i udgangspunkt kun selvrisikoen, du skal betale.

Ender din sag med voldgift, rådgiver Advodan dig om brugen af voldgift, ligesom vi repræsenterer din virksomhed i voldgiftssager.

Kommer et kontraktbrud eller en anden konflikt til en retssag, anbefaler Advodan, at du er repræsenteret ved en advokat.

Domstol – traditionel løsning af konflikter

Domstolen er ofte sidste udvej til at løse en konflikt, hvis du og din modpart ikke selv kan nå en løsning gennem forlig eller mediation, og det ikke er aftalt at bruge voldgift. Ved domstolen er det også muligt at løse konflikten gennem mediation (retsmægling). Alternativet er, at domstolen afgør konflikten på baggrund af en grundig vurdering af sagens bilag, herunder kontrakt, parts- og vidneforklaringerne samt dine og modpartens argumenter.

Kommer et kontraktbrud eller en anden konflikt til en retssag, anbefaler Advodan, at du er repræsenteret ved en advokat. En retssag er en kompliceret proces, hvor det kan have stor indflydelse på afgørelsen, at du kan argumentere og fremføre dine synspunkter på en sikker og overbevisende måde.

Advodan hjælper dig med at vurdere, om der er alternative og bedre løsninger til en retssag. Ender konflikten alligevel i en retssag, råder vi over specialister på alle juridiske områder. Det giver din virksomhed sikkerhed for, at du altid er repræsenteret bedst muligt i en retssag.

 

Kan jeg få erstatning ved kontraktbrud?

Lider du og din virksomhed tab som følge af et kontraktbrud, kan du gøre krav på erstatning. Din ret til erstatning eller godtgørelse afhænger dog af den konkrete kontrakt og den aftalte samarbejdsform.

Advodan hjælper ved kontraktbrud

En advokat fra Advodan kan hjælpe dig med at afgøre, om der er sket et kontraktbrud, og om du har ret til erstatning eller godtgørelse. Hvis du har ret til erstatning eller godtgørelse, hjælper advokaten naturligvis dig og din virksomhed med at opnå det rette beløb.

Sandsynligheden for at vinde, omkostninger, mulig gevinst og alternative løsninger er de faktorer, der afgør, om det giver mening at gå videre med en sag om kontraktbrud. Vi hjælper dig med at foretage en grundig vurdering af din sag for at finde den mest hensigtsmæssige løsning.

Vurderer vi, at du med fordel kan føre sagen, rådgiver vi dig om, hvilken løsning eller instans der vil være den rette til at afgøre konflikten. Den konkrete sag samt aftaler om løsningsmodel er med til at bestemme, om du skal bruge forlig, mediation, voldgift eller domstol.

 

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til