PrivatErhverv
Jylland
Sjælland
Bornholm

Uenighed og konflikter – hvordan står du i din situation?

Målet med kontrakter og aftaler er at forebygge konflikter. Kommer det alligevel til en konflikt, er det ofte fordi, indholdet af kontrakten eller aftalen ikke er præcist eller fyldestgørende nok. Det kan føre til forskellige tolkninger, hvor du har brug for en advokat til at løse konflikten.

Jacob Poulsen Mark
Advokat, Partner

Uenighed og konflikter

Afgørelsen af en konflikt eller uoverensstemmelse afhænger af den konkrete aftale eller kontrakt. Derfor er det en god idé at kontakte din advokat, som kan hjælpe og rådgive dig i forbindelse med konfliktløsning.

Advodan kan gennemgå din kontrakt eller aftale og afgøre, om der overhovedet er basis for en uoverensstemmelse, eller om kontrakten entydigt afgør konflikten. Ved gennemgangen finder advokaten også ud af, om der på forhånd er aftalt en model for løsning af konflikter.
Forhandling, mediering eller afgørelse ved en retsinstans kan blive det næste skridt, hvis kontrakten ikke giver en klar afgørelse af konflikten. I den forbindelse hjælper Advodan med at føre din sag og rådgiver dig om den mest hensigtsmæssige løsning og proces.

Kan jeg få erstatning ved en misligholdt kontrakt?

Lider du og din virksomhed tab som følge af en misligholdt kontrakt, kan du gøre krav på erstatning. Din ret til erstatning eller godtgørelse afhænger dog af den konkrete kontrakt og den aftalte samarbejdsform.

Advodan hjælper dig med at afgøre, om din kontrakt er misligholdt, og om du har ret til erstatning eller godtgørelse. Hvis du har ret til erstatning eller godtgørelse, hjælper Advodan naturligvis dig og din virksomhed med at opnå det rette beløb.

Sandsynligheden for at vinde, omkostninger, mulig gevinst og alternative løsninger er de faktorer, der afgør, om en sag er værd at gå videre med. Vi hjælper dig med at foretage en grundig vurdering af hver enkel sag, så du altid er sikret den mest hensigtsmæssige løsning.

Vurderer vi, at du med fordel kan føre sagen, rådgiver vi dig om, hvilken løsning eller instans der vil være den rette til at afgøre konflikten. Den konkrete sag samt aftaler om løsningsmodel er med til at bestemme, om du skal bruge forlig, domstol, voldgift eller mediering.

Forlig - ofte en billig og god løsning for begge parter

Et forlig sparer ofte tid og penge, når du skal løse konflikter. Derfor er forlig næsten altid den første mulighed, du og din virksomhed skal forsøge at bruge til at løse en konflikt.

Ved et forlig forhandler du dig frem til en løsning med sagens modpart. Det betyder, at begge parter får en hurtig og billig løsning, som er acceptabel set i lyset af konflikten. Forliget er i princippet en frivillig aftale, hvor parterne mødes på midten eller et sted, hvor begge finder løsningen rimelig.

Et forlig er også en fordel, hvis du ønsker et fortsat samarbejde mellem din virksomhed og konfliktens modpart.

Voldgift - hurtig afgørelse af fagfolk

Voldgift er et alternativ til den traditionelle domstol. I en voldgiftssag er det som regel et panel af fagfolk og en juridisk opmand, der afgør sagen. Du kan enten selv vælge, hvilke personer der skal udgøre voldgiftsretten, eller efter hvilken metode personerne skal udvælges.

Fordelen ved voldgift er, at afgørelsen bliver truffet af personer, som du har særlig tillid til, eller som har en speciel faglig viden. Samtidig giver voldgift en hurtigere afgørelse. Voldgiftsrettens afgørelse er bindende, og i modsætning til den traditionelle domstol kan afgørelsen ikke ankes. Voldgift kan bruges til at løse alle erhvervsmæssige tvister, men traditionelt set er voldgift oftest anvendt inden for byggeri og anlæg samt ved internationale konflikter.

Voldgift er en dyr metode til at løse konflikter, da du og din modpart selv betaler det hele, herunder dommerne. Derfor vil forlig eller mediering ofte være den foretrukne løsning. Ender din sag alligevel med voldgift, rådgiver Advodan dig om brugen af voldgift, ligesom vi repræsenterer din virksomhed i voldgiftssager.

Domstol - den traditionelle løsning

Domstolen er ofte sidste udvej til at løse en konflikt, hvis forlig eller mediering ikke er en mulighed, og der ikke er aftalt at bruge voldgift. Domstolen afgør konflikten gennem en grundig vurdering af dine og modpartens argumenter.

Kommer en konflikt til en retssag, anbefaler Advodan, at du er repræsenteret ved en advokat. En retssag er en kompliceret proces, hvor det kan have stor indflydelse på afgørelsen, at du kan argumentere og fremføre dine synspunkter på en sikker og overbevisende måde.

Advodan hjælper dig med at vurdere, om der er alternative og bedre løsninger til en retssag. Ender konflikten alligevel i en retssag, råder vi over specialister på alle juridiske områder. Det giver din virksomhed sikkerhed for, at du altid er repræsenteret bedst muligt i en retssag.

Mediering - en god løsning

Mediering er en metode, hvor konfliktens parter sammen med en mediator taler sig frem til en løsning på konflikten. Fordelen er, at begge parter ofte opnår større tilfredshed med resultatet.
Ved mediering skal du og din modpart selv bidrage til at finde en løsning. I modsætning til forhandling af forlig har mediering en tredjepart, en såkaldt mediator, der kommer med input og løsningsforslag, som I kan arbejde videre med.

Mediering er et oplagt valg, når du ønsker at fortsætte samarbejdet med modparten efter løsning af konflikten. Det er for eksempel en fordel, hvis konflikten er opstået med en stor kunde eller en vigtig leverandør.

Advodan har stor erfaring i at løse konflikter gennem mediering. En række af Advodans advokater er uddannet mediatorer og har derfor et stort kendskab til processen. Det giver en solid baggrund for at repræsentere dig i en løsning med mediering. Vi rådgiver dig og din virksomhed om mulighederne ved mediering til konfliktløsning, ligesom vi også bistår dig i selve processen omkring mediering.

Hvad gør jeg, hvis virksomheden bliver politianmeldt?

Bliver din virksomhed politianmeldt, bør du altid kontakte en advokat hurtigst muligt. Uanset, om anmeldelsen er berettiget eller ej, kan det få alvorlige konsekvenser for din virksomhed.

Indsender formularen...

Vi står klar til at rådgive dig gennem opståede uenigheder eller konflikter - tag fat i os i dag