PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvad er kravene til at få dansk statsborgerskab?

Vil du søge om dansk statsborgerskab? Her på siden kan du læse om det danske statsborgerskab, og hvilke krav der er til at opnå det.

Hvad er dansk statsborgerskab?

Dansk statsborgerskab – også kaldet indfødsret – betyder, at du har både rettigheder og pligter over for den danske stat. Du har fx fordele såsom EU-borgerskab, stemmeret og lægehjælp og forpligtelser i form af fx værnepligt.

En udenlandsk statsborger kan kun få dansk statsborgerskab ved lov. Det vil sige, at det kun er Folketinget, som kan give en udlænding dansk statsborgerskab. Det kaldes at få statsborgerskab ved naturalisation.

 

Hvordan kan man få statsborgerskab?

Hvis du ønsker at få dansk statsborgerskab, skal du sende en digital ansøgning til Udlændinge- og Integrationsministeriet. De vil tage stilling til, om du er berettiget til at få dansk statsborgerskab.

Ifølge grundloven kan tildeling af statsborgerskab kun ske ved lov. Derfor vedtager Folketinget to gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.

Hvad er kravene til dansk statsborgerskab?

Hvis du ønsker at få dansk statsborgerskab, skal du opfylde en række betingelser.

 

Afgivelse af erklæring om troskab og loyalitet
Det er en forudsætning for at få dansk statsborgerskab, at du lover troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund. Det indebærer, at du som ny dansk statsborger erklærer, at du vil overholde den danske lovgivning, herunder grundloven, og at du vil respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

 

Tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark
Det er normalt krav, at du har en tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark. Du skal bo fast i Danmark og være registreret på en dansk adresse i Det Centrale Personregister (CPR-registeret).

 

Ophold i Danmark
For at opnå dansk statsborgerskab skal du have opholdt dig lovligt i Danmark i 9 år uafbrudt. Kravet til opholdsperiodens længde er dog anderledes for visse grupper af ansøgere. Flygtninge og statsløse personer kan få dansk statsborgerskab efter 8 års uafbrudt ophold, og nordiske statsborgere kan få dansk statsborgerskab efter 2 års uafbrudt ophold.

 

Strafbare forhold
Har du som ansøger begået visse kriminelle handlinger, kan det medføre en afvisning af din ansøgning om dansk statsborgerskab. Det er både kriminelle handlinger i Danmark og i udlandet, der kan have betydning for din mulighed for at blive dansk statsborger.

Et dansk statsborgerskab forudsætter, at du ikke har forfalden gæld til det offentlige.

Gæld til det offentlige
Et dansk statsborgerskab forudsætter, at du ikke har forfalden gæld til det offentlige. Det omfatter bl.a. bøder, skat og tilbagebetaling af sociale ydelser.

 

Selvforsørgelse
Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at du kan forsøge dig selv. Det betyder, at du ikke må have modtaget hjælp fra det offentlige inden for de seneste 2 år, og at du i de seneste 5 år ikke må have modtaget hjælp i en periode på sammenlagt mere end 4 måneder.

 

Beskæftigelse
Det er som udgangspunkt en betingelse, at du har været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse (dvs. at du har haft en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 30 timer om ugen eller været selvstændig i mindst 3 år og 6 måneder inden for de seneste 4 år her i landet). Det er desuden en betingelse, at du er tilknyttet det danske arbejdsmarked på det tidspunkt, du søger om statsborgerskab.

 

Danskkundskaber
For at opnå dansk statsborgerskab skal du kunne dokumentere dine danskkundskaber, hvilket sker ved at bestå flere prøver i dansk.

 

Indfødsretsprøven
Udover dine danskkundskaber skal du kunne dokumentere dit kendskab til det danske samfund, kultur og historie. Dette sker ved at bestå Indfødsretsprøven.

 

Deltagelse i kommunal grundlovsceremoni
Det kræves, at du deltager i en ceremoni i din bopælskommune. Ved ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og skrive under på, at du vil overholde grundloven samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

 

I særlige tilfælde er det muligt at få dispensation fra visse af betingelserne. Din ansøgning vil blive forelagt for Folketingets Indfødsretsudvalg, som vurderer, om du kan få dispensation.

Kan jeg have statsborgerskab i to lande?

Det kaldes for dobbelt statsborgerskab, når man har statsborgerskab i to lande på samme tid. I Danmark er det lovligt at have dobbelt statsborgerskab, så længe det andet land, hvor du har statsborgerskab, tillader det. Det er ikke alle lande, der tillader dobbelt statsborgerskab.

Opfylder du betingelserne for at få dansk statsborgerskab?

Betingelserne for statsborgerskab er komplicerede, og der er mange undtagelser til reglerne. Det kan være svært at forholde sig til de mange krav, overholde formalia og samtidig kende sine rettigheder. Vores advokater har speciale indenfor udlændingelovgivningen, herunder reglerne for dansk statsborgerskab, og kan hjælpe dig med at forstå reglerne og vurdere, om du opfylder betingelserne for at få tildelt dansk statsborgerskab. Vi hjælper dig også gerne med ansøgningsprocessen.

Indsender formularen...

Har du brug for hjælp til at søge om dansk statsborgerskab?