Vælg kontor
Privat
Erhverv
Nyheder
Om advodan

Menu

Inkasso

Inkasso ordforklaring

Her finder du forklaringer på en lang række af de ord og begreber, som ofte benyttes i forbindelse med inkasso.

Du er her

Det kan godt betale sig at kende ordenes helt præcise juridiske betydning, når du skal kommunikere omkring en inkassosag. Forkert brug af et fagudtryk kan betyde meget for udfaldet og håndteringen af en inkassosag.

Betalingspåkrav:

Hvis en kreditor forgæves har sendt rykkerbreve/inkassovarsel til skyldner, og kreditor ikke forventer, at skyldner protesterer mod kravet, kan vedkommende fremsende et betalingspåkrav til fogedretten. Fogedretten vil herefter videresende det til skyldner og give skyldner en frist på 14 dage til at protestere mod kravet. 

Betalingspåkravet har samme funktion som en stævning i civile sager og skal derfor indeholde næsten de samme oplysninger. Fx parternes navne og adresser, dit krav og informationer om, hvordan kravet er opstået. Gør skyldner indsigelse imod kravet efter fremsendelse af betalingspåkrav til fogedretten, kan sagen fortsætte som en almindelig sag i civilretten.
 

2. påtegning:

Fogedrettens 2. påtegning på betalingspåkrav har samme bindende virkning som en dom. Man kan fremme en sag for fogedretten, alene med henblik på opnåelse af 2. påtegning og undlade fogedretsmødet. 

CVR-nummer:

CVR-nummeret (også kaldet momsnummeret) er et unikt nummer, som alle virksomheder får, når de bliver registreret hos Erhvervsstyrelsen. Hvis en virksomhed ikke har et CVR-nummer, er der god grund til at være skeptisk. Alle erhvervskunder bør tjekkes i CVR-registret, og din kundedatabase bør have samme data.

Debitor/kreditor:

Debitor betyder skyldner og er det modsatte af kreditor. Kreditor er den person eller virksomhed, der har penge til gode hos debitor.

Egeninkasso:

Med egeninkasso menes, at man som kreditor selv forsøger at inddrive sine tilgodehavender. Inkasso behøver ikke nødvendigvis at ske gennem et inkassobureau eller en advokat. En kreditor har ret til at pålægge debitor visse omkostninger. Disse kaldes ”Egen inkassoomkostninger” og er fastsat ved tabel.

Fogedretten:

Når en kreditor oplever, at en skyldner ikke overholder en aftale eller ikke betaler sin gæld, kan kreditor vælge at sende sagen i fogedretten. I fogedretten skal skyldner oplyse om sine økonomiske forhold og udtaler sig under straffeansvar. Ejer skyldneren aktiver, kan kreditor gøre udlæg i dem, så det øger sikkerheden for betaling af gælden. Aktiver, som fogedretten har foretaget udlæg i, kan tvangssælges såfremt skyldner misligholder den betalingsaftale, der er indgået under fogedretsmødet.

Fordring:

En fordring er et tilgodehavende, typisk penge.

Forfaldsdato:

Forfaldsdatoen er den dato, hvor fakturaen senest skal betales – altså den dag, der er betalingsfrist. Forfaldsdatoen skal altid fremgå af fakturaen.

Fundament:

Et retsligt fundament er fx en dom, et frivilligt forlig, en underskrevet skylderklæring, et gældsbrev eller lignende. Når en kreditor har opnået fundament, afbrydes samtidig forældelsesfristen, som ændrer sig fra 3 år til 10 år.


Hovedstol:

Hovedstolen er den oprindelige størrelse af den indstiftede gæld. 


Inkassogebyr:

Inkassogebyret er det gebyr, der må pålægges debitor i forbindelse med overdragelse af sagen til ADVODAN. Inkassogebyret forhøjes på debitors gæld.

Inkassoskik:

God inkassoskik er et begreb fra loven om inkasso. Reglerne vedrørende god inkassoskik skal sikre, at kreditorer og inkassovirksomheder ikke anvender metoder, der udsætter skyldnere for urimelig pression, skade eller ulempe under arbejdet med at inddrive krav.

Inkassobureau:

Et inkassobureau er en virksomhed, der arbejder med at inddrive ubetalte fakturaer. En virksomhed, der driver inkassovirksomhed, skal være autoriseret af politiet. Et inkassobureau kan ikke foretage stævninger eller føre inkassosager ved domstolene. Det kan kun advokatvirksomheder som eksempelvis ADVODAN.

Insolvens:

Insolvens betyder, at en virksomhed eller en person skylder flere penge væk, end man har – og har mulighed for at skaffe på både kort og lang sigt. Insolvens er en betingelse for, at virksomheden eller personen kan erklæres konkurs.

Insolvenserklæring:

Hvis skyldner ikke har aktiver, der dækker kravet, kan skyldner afgive insolvenserklæring i fogedretten. Skyldner skal møde personligt for at afgive erklæringen, og ægtefæller kan ikke afgive insolvenserklæring på vegne af hinanden. Har debitor afgivet insolvenserklæringen, er han fredet i seks måneder og skal derfor i udgangspunktet ikke møde i fogedretten i den periode, hvis han indkaldes dertil.

Efter seks måneder kan kreditor frit vælge at fremme sagen i fogedretten igen. Der er som udgangspunkt to forhold, der bør være opfyldt i skyldners økonomi, for at der kan afgives insolvenserklæring: 1. Den forfaldne gæld kan ikke betales, og 2. Skyldneren har ikke tilstrækkelige aktiver til sikkerhed for den forfaldne gæld.

Kompensationsbeløb:

Siden 1. marts 2013 har man som kreditor i erhvervsforhold haft ret til at opkræve et fast kompensationsbeløb på 310 kroner til dækning af inddrivelsesomkostninger ved forsinket betaling. Kompensationsbeløbet er ikke momspligtigt, og det kan opkræves ud over de 3 x 100 kroner i rykkergebyrer samt 100 kroner i inkassogebyr.

Konkurs:

Ved en konkurs overgår alle værdier i en virksomhed eller fra en privatperson til konkursboet. Herefter er det op til konkursboets bestyrer (også kaldet kurator) at fordele værdierne til kreditorerne. Det sker ved en udlodning, som varetages af kurator. Konkursboet udgøres af de midler, genstande og andre værdier, der er tilbage efter en konkurs.

Konkursbegæring:

En konkursbegæring er kreditors begæring til skifteretten om at erklære en juridisk person konkurs. (En juridisk person kan fx være en virksomhed, et dødsbo eller et konkursbo).  Fordringshaverbegæring er et andet ord for konkursbegæring.

Lønindeholdelse:

Som almindelig kreditor er det ikke muligt at foretage udlæg i debitors løn. Det er kun offentlige instanser som SKAT, der kan foretage lønindeholdelse.

Løsøre:

Hvis du som kreditor vil tage løsøre tilbage fra en skyldner (fx fast ejendom, bil, båd, computer eller tv), skal det ske ved fogedrettens og eventuelt advokatens hjælp. Der kan dog være undtagelser, hvor tilbagetagelse kan ske uden fogedrettens hjælp.

Morarente/procesrente:

Morarenter er de renter, der bliver lagt over på det skyldte beløb efter forfaldsdatoen. Den rente, du højst kan komme til at betale, hvis du betaler for sent, beregnes som Nationalbankens officielle udlånsrente + 8 % om året. Morarenten er fastsat ved lov og reguleres halvårligt. I forhold til forbrugere må der altid beregnes morarente. Det er muligt i visse situationer at aftale en højere rente end procesrenten.

Retslig/udenretslig inkasso:

Retslig inkasso er et teknisk udtryk for, at en inkassosag mod en skyldner bliver ført ved domstolene. Udenretslig inkasso er et udtryk, der bliver brugt om inkassosager, der bliver ført uden om domstolenes indblanding.

Rykker:

En rykker er typisk en skriftlig henstilling til, at skyldner betaler i henhold til den allerede fremsatte faktura. Der er en række lovkrav til indholdet i en rykkerskrivelse, som kreditor skal overholde.

Skylderklæring:

En skylderklæring er et dokument, hvor skyldner skriver under på, at han/hun skylder kreditor penge, herefter fikseres hovedstolen. Skylderklæringen skal have en særlig tekst for at kunne betegnes som et fundament og være eksigibelt i fogedretten.  

Når en skyldner underskriver en ubetinget skylderklæring eller et frivilligt forlig, er der ikke behov for en dom for at kunne foretage udlæg og bortauktionering via fogedretten. En underskrevet skylderklæring forældes ligesom en dom først efter 10 år. Dette gælder dog ikke renter, som forældes efter 3 år. Forældelsen kan suspenderes ved fremsendelse af sagen til fogedretten på ny.

Tilbagetagelse:

Hvis en sælger (kreditor) har solgt en ting på afbetaling, fx en bil, og køber ikke betaler afdragene til tiden, kan sælger få fogedrettens hjælp til at få tingen tilbage – også kaldet en tilbagetagelse.

Trangsbenificiet:

I forbindelse med tvangsinddrivelse af fordringer har skyldner ret til at beholde de aktiver, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod. Til et beskedent hjem hører både fladskærm og øvrigt indbo af en vis værdi, mens aktiver, der ikke står i passende forhold eller er uforholdsmæssigt dyre, kan kræves udlagt og bortsolgt. Det gælder fx dyrt sportsudstyr, dyre fjernsyn, computerudstyr osv.

Transport i et pengekrav:

Transport i et pengekrav betyder, at man som inkassovirksomhed giver sin kundes skyldner besked på, at man skal have pengene i stedet for, at skyldner betaler direkte til kreditor.

Udlodning:

Udlodning er kurators fordeling af midler fra et konkursbo til kreditorerne.

Udlæg:

Fogedretten kan bestemme, at der skal foretages udlæg i en inkassosag. Alle udlæg skal tinglyses.

Værneting:

Værneting er spørgsmålet om, i hvilket land en retssag skal anlægges og føres. Det vil typisk fremgå af en kontrakt eller som en del af en virksomheds salgs- og leveringsbetingelser.

 

Ønsker du at starte en inkasso-sag, kan du udfylde nedenstående formular. Oplysningerne sendes til dit nærmeste ADVODAN-kontor (baseret på dit postummer). Du vil efterfølgende blive kontaktet af en inkasso-medarbejder for det videre forløb.

Når du trykker på ”Send”, bliver der automatisk sendt en e-mail til dit nærmeste ADVODAN-kontor med de indtastede oplysninger. Derefter vil du blive kontaktet af en inkasso-medarbejder for det videre forløb.

Når du udfylder formularen og klikker ”Send”, bliver der automatisk sendt en e-mail med dine indtastede oplysninger til dit nærmeste ADVODAN-kontor. Herefter vil du blive kontaktet af en medarbejder fra dette kontor.
Dine data bliver ikke gemt på advodan.dk, men ligger kun i den e-mail, som bliver sendt til ADVODAN kontoret.
Alle ADVODAN-kontorer overholder ADVODANs persondatapolitik, herunder reglerne for opbevaring og sletning af e-mails med personoplysninger. Her kan du bl.a. læse, hvordan vi håndterer dine data og hvor længe.

Tak

Du vil blive kontaktet af en
advokat fra ADVODAN inden længe.

Har du brug for hjælp til Inkasso?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Læs også

Har du brug for hjælp til Inkasso?

Indtast dit postnummer og find nummeret på en af vores dygtige advokater i nærheden af dig.

Du er her
GØR SOM 12.742 ANDRE. SE MERE HER
Gør som 12.742 andre

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og bliv opdateret på juraen i din hverdag. Vi sender ud to gange hver måned.

Når du udfylder formularen og trykker ”Ja tak, tilmeld mig nu”, giver du samtykke til, at ADVODAN sender dig nyhedsbreve med lokale arrangementer, nyheder og gode råd om jura.

ADVODAN opbevarer og benytter udelukkende de indtastede oplysninger som led i udsendelse af nyhedsbreve. Behandlingen af oplysningerne sker sikkert, fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig nyhedsbreve fra ADVODAN ved at bruge linket i bunden af nyhedsbrevet.

Læs mere om ADVODANs behandling af personoplysninger her.