PrivatErhvervOm Advodan
Jylland
Sjælland
Bornholm

Hvis du har problemer med at inddrive dine udeståender, kan inkasso blive relevant. Du kan læse meget mere om inkasso på vores hjemmeside, blandt andet vores guides om:

På denne side får du indblik i inkassoområdet gennem forklaring af de hyppigst anvendte begreber indenfor faget.

Hvad er inkasso?

Inkasso er inddrivelse af gæld. Har du dårlige betalere, kan det være nødvendigt at sende sagen til inkasso, hvis du vil have dine penge igen.

Skal du kommunikere omkring en inkassosag, er det en fordel af kende de ord og begreber, der ofte benyttes i forbindelse med inkasso. Det kan godt betale sig at kende deres helt præcise juridiske betydning. Forkert brug af et fagudtryk kan betyde meget for udfaldet og håndteringen af sagen.

 

Ordforklaring

 

Betalingspåkrav

Har du forgæves sendt rykkerbreve/inkassovarsel til skyldner om en gæld på højst 100.000 kr., kan du fremsende et betalingspåkrav til fogedretten. Hvis skyldner ikke gør indsigelse, kan fogedretten hjælpe dig med at inddrive din gæld.

 

2. påtegning

Hvis skyldner ikke gør indsigelse mod det fremsendte betalingspåkrav, kan kravet opnå 2. påtegning. Det har samme bindende virkning som en dom og betyder, at du opnår fundament i fogedretten.

Alle erhvervskunder bør tjekkes i CVR-registret, og din kundedatabase bør have samme data.

CVR-nummer

CVR-nummeret (også kaldet momsnummeret) er et unikt nummer, som alle virksomheder får, når de bliver registreret hos Erhvervsstyrelsen. Hvis en virksomhed ikke har et CVR-nummer, er der god grund til at være skeptisk. Alle erhvervskunder bør tjekkes i CVR-registret, og din kundedatabase bør have samme data.

 

Debitor/kreditor

Debitor betyder skyldner. Kreditor er den person eller virksomhed, der har penge til gode hos debitor.

 

Fogedretten

Oplever du, at en skyldner ikke overholder en aftale, kan du vælge at sende sagen i fogedretten. I fogedretten skal skyldner oplyse om sine økonomiske forhold og udtale sig under straffeansvar. Ejer skyldneren aktiver, kan du gøre udlæg i dem, så det øger sikkerheden for betaling af gælden. Hvis skyldner misligholder betalingsaftalen indgået under fogedretsmødet, kan aktiverne tvangssælges.

 

Fordring

En fordring er et tilgodehavende, typisk penge.

Forfaldsdato

Forfaldsdatoen er den dato, hvor fakturaen senest skal betales – altså den dag, der er betalingsfrist. Forfaldsdatoen skal altid fremgå af fakturaen.

 

Fundament

Et fundament er fx en dom, et frivilligt forlig, en underskrevet skylderklæring, et gældsbrev eller lignende. Når du har opnået fundament, afbrydes forældelsesfristen for gælden, så den ændrer sig fra tre år til ti år.

 

Hovedstol

Hovedstolen er den oprindelige størrelse af den indstiftede gæld, dvs. uden renter, gebyrer og sagsomkostninger, eller det beløb en fogedsag senest er opgjort til i fogedretten.

 

Inkassogebyr

Inkassogebyret er det gebyr, der må pålægges debitor i forbindelse med overdragelse af sagen til Advodan. Inkassogebyret forhøjes på debitors gæld.

 

Inkassoskik

God inkassoskik er et begreb fra loven om inkasso. Reglerne vedrørende god inkassoskik skal sikre, at kreditorer og inkassovirksomheder ikke anvender metoder, der udsætter skyldnere for urimelig pression, skade eller ulempe under arbejdet med at inddrive krav.

Allierer du dig med en Advodan-advokat, bliver du klædt på til at navigere i de juridiske krav og muligheder for din virksomhed – og får tryghed omkring hele processen.

Insolvens

Insolvens betyder, at en virksomhed eller en person skylder flere penge væk, end man har (og ikke ejer salgsbare aktiver til dækning af gælden) – og har mulighed for at skaffe på både kort og lang sigt.

 

Insolvenserklæring

Hvis skyldner ikke har aktiver, der dækker kravet, kan skyldner afgive insolvenserklæring i fogedretten. Skyldner skal møde personligt for at afgive erklæringen, og ægtefæller kan ikke afgive insolvenserklæring på vegne af hinanden. Når der er afgivet insolvenserklæring, er skyldner fredet i seks måneder og skal derfor i udgangspunktet ikke møde i fogedretten i den periode.

Der er som udgangspunkt to forhold, der bør være opfyldt i skyldners økonomi, for at der kan afgives insolvenserklæring: 1) Den forfaldne gæld kan ikke betales, og 2) Skyldneren har ikke tilstrækkelige aktiver til sikkerhed for den forfaldne gæld.

 

Kompensationsbeløb

Som kreditor i erhvervsforhold har du ret til at opkræve et fast kompensationsbeløb på 310 kroner til dækning af inddrivelsesomkostninger ved forsinket betaling. Kompensationsbeløbet er ikke momspligtigt, og det kan opkræves ud over de 3 x 100 kroner i rykkergebyrer samt 100 kroner i inkassogebyr. Du kan opkræve kompensationsbeløb pr. forfalden ubetalt faktura.

Konkurs

Ved en konkurs overgår alle værdier i en virksomhed eller fra en privatperson til konkursboet. Herefter er det op til konkursboets bestyrer (også kaldet kurator) at fordele værdierne til kreditorerne (når der er sket betaling af konkursboets kreditorer). Det sker ved en udlodning, som varetages af kurator. Konkursboet udgøres af de midler, genstande og andre værdier, der er tilbage efter en konkurs. Der er meget ofte mere gæld i konkursboet, end der er værdier, og derfor kan udlodning ikke finde sted.

 

 

Konkursbegæring

En konkursbegæring er kreditors begæring til skifteretten om at erklære en juridisk person konkurs (en juridisk person kan fx være en virksomhed, et dødsbo eller et konkursbo). Fordringshaverbegæring er et andet ord for konkursbegæring.

 

Løsøre

Hvis du som kreditor vil tage løsøre tilbage fra en skyldner (fx fast ejendom, bil, båd, computer eller tv), skal det ske ved fogedrettens og eventuelt advokatens hjælp. Der kan dog være undtagelser, hvor tilbagetagelse kan ske uden fogedrettens hjælp.

 

Morarente/procesrente

Morarenter eller procesrenter er de renter, der bliver lagt over på det skyldte beløb efter forfaldsdatoen. Morarenten er fastsat ved lov og reguleres halvårligt. Det er muligt i visse situationer at aftale en højere rente end morarenten.

Udenretslig inkasso er et udtryk, der bliver brugt om inkassosager, der bliver ført uden domstolenes indblanding.

Retslig/udenretslig inkasso

Retslig inkasso er et teknisk udtryk for, at en inkassosag mod en skyldner bliver ført ved domstolene. Udenretslig inkasso er et udtryk, der bliver brugt om inkassosager, der bliver ført uden domstolenes indblanding.

 

 

Rykker

En rykker er en skriftlig henstilling til, at skyldner betaler i henhold til den allerede fremsatte faktura. Der er en række lovkrav til indholdet i en rykkerskrivelse, du som kreditor skal overholde.

 

Skylderklæring

En skylderklæring er et dokument, hvor skyldner skriver under på, at han/hun skylder kreditor penge. Skylderklæringen skal have en særlig tekst for at kunne betegnes som et fundament og være gyldigt i fogedretten.

Når en skyldner underskriver en ubetinget skylderklæring eller et frivilligt forlig, er der ikke behov for en dom for at kunne foretage udlæg og bortauktionering via fogedretten. En underskrevet skylderklæring forældes ligesom en dom først efter ti år. Dette gælder dog ikke renter, som forældes efter tre år. Forældelsen kan suspenderes ved fremsendelse af sagen til fogedretten på ny.

 

Tilbagetagelse

Hvis en sælger (kreditor) har solgt en ting på afbetaling, fx en bil, og køber ikke betaler afdragene til tiden, kan sælger få fogedrettens hjælp til at få tingen tilbage – også kaldet en tilbagetagelse.

Trangsbenificiet

I forbindelse med tvangsinddrivelse af fordringer har skyldner ret til at beholde de aktiver, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod. Til et beskedent hjem hører både fladskærm og øvrigt indbo af en vis værdi, mens aktiver, der ikke står i passende forhold eller er uforholdsmæssigt dyre, kan kræves udlagt og bortsolgt.

 

 

 

Transport i et pengekrav

Transport i et pengekrav betyder, at den, der har penge til gode, overdrager rettigheden til pengebeløbet til en anden. Fx: A skylder penge til B. A har penge til gode hos C. C får nu den information, at han skal betale det, han skylder A til B.

 

Udlodning

Udlodning er kurators fordeling af midler fra et konkursbo til kreditorerne.

 

Værneting

Værneting er spørgsmålet om, i hvilket land eller hvilken retskreds i Danmark en retssag skal anlægges og føres. Det vil typisk fremgå af en kontrakt eller som en del af en virksomheds salgs- og leveringsbetingelser.

Indsender formularen...

Har du brug for rådgivning?

Få hjælp til